Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС"

Препис

1 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :. Предложение с вх. РД / год. от Анка Хаджиева Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим, приета с Решение 49, взето с протокол 5 от год. на Общински съвет при община Кричим.. Докладна записка с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно информация за текущото касово изпълнение на бюджета на община Кричим към год. по прихода и разхода, по функции и дейности, сметките за средства от Европейския съюз и ИБС. 3. Докладна записка с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно представяне на Информация за компенсирани промени и Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета на община Кричим в разходната част за местни дейности по реда на чл. 5, ал. 4 от Закона за публичните финанси към Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно Актуализация на Приложение ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 09 г. към Решение 36, взето с протокол 43 от год. на Общински съвет при община Кричим. 5. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през Писмо с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим и Председател на Общинската комисия по обществен ред и законност, относно състояние на престъпността и обществения ред на територията на Община Кричим за второто тримесечие на Отчет с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно начислени наеми и такси към год. за ползване на имоти общинска собственост, на основание точка 5 от забележката към приложение от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 8. Писмо с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец май, 09

2 9. Писмо с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец юни, Други. Председател на ОбС : /А. Хаджиева/ АХ/КМ

3 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по местно самоуправление, обществен ред и законност нормативна уредба, обществен ред, законност, търговия, селско и горско стопанство, екология, транспорт, жалби и предложения на граждани, контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ПКМСОРЗ/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :. Предложение с вх. РД / год. от Анка Хаджиева Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим, приета с Решение 49, взето с протокол 5 от год. на Общински съвет при община Кричим.. Докладна записка с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно информация за текущото касово изпълнение на бюджета на община Кричим към год. по прихода и разхода, по функции и дейности, сметките за средства от Европейския съюз и ИБС. 3. Докладна записка с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно представяне на Информация за компенсирани промени и Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета на община Кричим в разходната част за местни дейности по реда на чл. 5, ал. 4 от Закона за публичните финанси към Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно Актуализация на Приложение ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 09 г. към Решение 36, взето с протокол 43 от год. на Общински съвет при община Кричим. 5. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, актуван с акт за частна общинска собственост 98 от г., вписан в Служба по вписванията под номер 73, том 49, рег. 836 от г., находящ се в гр. Кричим, ул. Братя Крушарови. 7. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно Продажба на поземлен имот по кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед РД-8-3 от г. на Изпълнителния директор на АГКК София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 399, общ. Кричим, област Пловдив, с административен адрес: гр. Кричим, ул. Спартак 5, целият с площ 336 кв.м, на собствениците на законно построена сграда, изградена върху земя - частна общинска собственост.

4 8. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от имот, представляващи 3 бр. помещения, намиращи се в сграда с кадастрален идентификатор и бр. помещения, намиращи се в сграда с кадастрален идентификатор , и двете сгради находящи се в поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със заповед РД-8-3 от година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с административен адрес на имота - гр. Кричим, ул. Владая. 9. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно утвърждаване на паралелки с численост под определената в Приложение 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование /обн. ДВ, бр. 8 от г./ през учебната 09/00 г. в СУ П. Р. Славейков, гр. Кричим. 0. Предложение с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим, относно анализ на състоянието и нивото на безработица на територията на община Кричим за първото шестмесечие на 09. Писмо с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим и Председател на Общинската комисия по обществен ред и законност, относно състояние на престъпността и обществения ред на територията на Община Кричим за второто тримесечие на 09. Отчет с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно начислени наеми и такси към год. за ползване на имоти общинска собственост, на основание точка 5 от забележката към приложение от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 3. Писмо с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец май, Писмо с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец юни, Други. АХ/КМ Председател на ОбС : /А. Хаджиева/

5 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС /ПКСДОК/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :. Предложение с вх. РД / год. от Анка Хаджиева Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим, приета с Решение 49, взето с протокол 5 от год. на Общински съвет при община Кричим.. Докладна записка с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно информация за текущото касово изпълнение на бюджета на община Кричим към год. по прихода и разхода, по функции и дейности, сметките за средства от Европейския съюз и ИБС. 3. Докладна записка с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно представяне на Информация за компенсирани промени и Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета на община Кричим в разходната част за местни дейности по реда на чл. 5, ал. 4 от Закона за публичните финанси към Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно Актуализация на Приложение ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 09 г. към Решение 36, взето с протокол 43 от год. на Общински съвет при община Кричим. 5. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно утвърждаване на паралелки с численост под определената в Приложение 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование /обн. ДВ, бр. 8 от г./ през учебната 09/00 г. в СУ П. Р. Славейков, гр. Кричим. 7. Предложение с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим, относно анализ на състоянието и нивото на безработица на територията на община Кричим за първото шестмесечие на Писмо с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим и Председател на Общинската комисия по обществен ред и законност, относно състояние на престъпността и обществения ред на територията на Община Кричим за второто тримесечие на 09

6 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС /ПКСДОК/ 9. Писмо с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец май, Писмо с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец юни, 09. Други. АХ/КМ Председател на ОбС : /А. Хаджиева/

7 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС /ПКУТИБСЕПОСКД/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН РЕД :. Предложение с вх. РД / год. от Анка Хаджиева Председател на Общински съвет при Община Кричим, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Кричим, приета с Решение 49, взето с протокол 5 от год. на Общински съвет при община Кричим.. Докладна записка с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно информация за текущото касово изпълнение на бюджета на община Кричим към год. по прихода и разхода, по функции и дейности, сметките за средства от Европейския съюз и ИБС. 3. Докладна записка с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно представяне на Информация за компенсирани промени и Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета на община Кричим в разходната част за местни дейности по реда на чл. 5, ал. 4 от Закона за публичните финанси към Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно Актуализация на Приложение ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КРИЧИМ за 09 г. към Решение 36, взето с протокол 43 от год. на Общински съвет при община Кричим. 5. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Кричим през Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, актуван с акт за частна общинска собственост 98 от г., вписан в Служба по вписванията под номер 73, том 49, рег. 836 от г., находящ се в гр. Кричим, ул. Братя Крушарови. 7. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно Продажба на поземлен имот по кадастралната карта на град Кричим, одобрена със Заповед РД-8-3 от г. на Изпълнителния директор на АГКК София, находящ се в град Кричим, ЕКАТТЕ 399, общ. Кричим, област Пловдив, с административен адрес: гр. Кричим, ул. Спартак 5, целият с площ 336 кв.м, на собствениците на законно построена сграда, изградена върху земя - частна общинска собственост. 8. Предложение с вх. РД / год. от Атанас Калчев Кмет на община Кричим, относно откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от имот, представляващи 3 бр.

8 ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по устройство на територията, инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска собственост и комунална дейност към ОбС /ПКУТИБСЕПОСКД/ помещения, намиращи се в сграда с кадастрален идентификатор и бр. помещения, намиращи се в сграда с кадастрален идентификатор , и двете сгради находящи се в поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кричим, одобрена със заповед РД-8-3 от година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с административен адрес на имота - гр. Кричим, ул. Владая. 9. Писмо с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим и Председател на Общинската комисия по обществен ред и законност, относно състояние на престъпността и обществения ред на територията на Община Кричим за второто тримесечие на Писмо с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец май, 09. Писмо с вх. РД / год. от Величка Бучова Секретар на Община Кричим, относно състоянието на пазара на труда за месец юни, 09. Други Председател на ОбС : /А. Хаджиева/ АХ/КМ

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

ОБС - Покани - Комисии

ОБС - Покани - Комисии ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ Кмет, относно допълнение на Програмата за управление и Кмет, относно преобразуване чрез сливане

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;      Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Microsoft Word - programa_obs2019

Microsoft Word - programa_obs2019 ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 e-mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 351 Протокол 43 от 29.01.2019 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 12 / 21.01.2015 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 43 Протокол 4 от 27.01.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

reshenie_28_03_2013

reshenie_28_03_2013 ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОТНОСНО: Докладна записка относно приемане на нова Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. След направените изказвания

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД Изх. 9400-1687 /21.04.2016г. ГОСПОДИН(ГОСПОЖО).... На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 34, ал. 2, т.1 от Правилника

Подробно

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-104 Днес, 05.12.2018г., Комисията назначена със Заповед РД 15-2728 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно