Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От

Размер: px
Започни от страница:

Download "Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От"

Препис

1 Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2018 г. В качеството си на Комитет по възнагражденията на ЧЕЗ Електро България АД (наричанo по-долу Дружеството ) Надзорният съвет е длъжен най-малко веднъж в годината да прави преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, включително политиката по отношение на възнагражденията въз основа на акции и нейното прилагане. Представеният отчетен доклад на Надзорния съвет на Дружеството, изпълняващ функцията на Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2018 г., е изготвен в изпълнение на изискването на чл. 21, ал. 3 от Наредба 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (наричана по-долу Наредба 48 ). Чрез представянето на отчетния доклад като материал по т. 7 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, насрочено за 27 юни 2019 г., Надзорният съвет изпълнява задължението си за отчитане пред Общото събрание на своята дейност вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството, на основание чл. 22, ал. 5 от Наредба 48. При изготвянето на отчетния доклад Надзорният съвет се е ръководил от всички приложими спрямо Дружеството изисквания на Наредба 48 и от действащата Политика на възнагражденията. Проект за решение: Общото събрание, на основание чл. 47, ал. 1, т. 13 от Устава на Дружеството и чл. 22, ал. 5 от Наредба 48 от г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, приема предоставената му информация с Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2018 г. Приложения: 1. Отчетен доклад на Надзорния съвет на ЧЕЗ Електро България АД за дейността му вместо Комитет по възнагражденията на Дружеството за 2018 г. на български език; 2. Препис-извлечение от Протокол 67/ г. от заседание на Надзорния съвет. ЧЕЗ Електро България АД София, бул. Цариградско шосе 159, телефон: CEZ GROUP

2 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ВМЕСТО КОМИТЕТ ПО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2018 г. 1. Правно основание на доклада В ЧЕЗ Електро България АД (наричано по-долу Дружеството ) не е създаван и през 2018 г. не е действал комитет по възнагражденията (наричан по-долу КВ ) като вътрешен орган със специална компетентност, съгласно чл. 20, ал. 1-3 от Наредба 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор (наричана подолу Наредба 48 ). В изпълнение на изискването на чл. 21, ал. 3 и чл. 22, ал. 5 от Наредба 48, при липсата на КВ Надзорният съвет на Дружеството (наричан по-долу НС ): прилага разпоредбите на чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 22 от Наредба 48 вместо КВ; и представя на вниманието на Общото събрание на акционерите на Дружеството (наричано по-долу Общото Събрание ) отчет относно изпълнението на своите функции вместо КВ (включително във връзка с прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на съветите на Дружеството, приета с решение на Общото Събрание на 14 ноември 2013 г. и наричана по-долу Политиката ). 2. Предмет и обхват на доклада На основание чл. 22, ал. 5 от Наредба 48, с настоящия доклад НС изпълнява задължението си за отчитане пред Общото Събрание на своята дейност вместо КВ през периода 1 януари 2018 г. 31 декември 2018 г. (наричан по-долу Отчетният Период ). 3. Конкретни действия на НС вместо КВ през Отчетния Период НС е организирал разработването на Политиката и следи за периодичното й привеждане в пълно съответствие с приложимото законодателство и устройствените актове на Дружеството. В изпълнение на изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба 48, управителният съвет на Дружеството (наричан по-долу УС ) е изготвил и представил на НС доклад за прилагането на Политиката през Отчетния Период (наричан по-долу Докладът за Прилагането на Политиката през Отчетния Период ). След като членовете на НС са се запознали с Доклада за Прилагането на Политиката през Отчетния Период, с решение, взето на свое заседание на 9 май 2019 г., НС е приел този доклад за сведение. В изпълнение на изискването на чл. 21, ал. 1, т. 3 от Наредба 48, УС е представил на НС информация относно нивото и структурата на възнагражденията на служителите на ръководни длъжности в администрацията на Дружеството. Членовете на НС са се запознали с тази информация. В изпълнение на изискването на чл. 22, ал. 1 от Наредба 48, в края на първото тримесечие на 2019 г. НС е направил преглед на Политиката по отношение на възнагражденията на членовете на УС. 4. Констатации на НС вместо КВ Индивидуалните възнаграждения на членовете на УС са определени в съответствие с Политиката. Нивото и структурата на възнагражденията на служителите на ръководни длъжности в администрацията на Дружеството също съответстват на Политиката и на приложими законови изисквания. През Отчетния Период и понастоящем липсват изменения или допълнения на действащото законодателство и устройствените актове на Дружеството, които да налагат предлагането от 1

3 НС на каквито и да било изменения или допълнения на Политиката. До настъпването на такива изменения или допълнения НС възнамерява да поддържа Политиката в настоящите й форма и съдържание. НС счита, че през Отчетния Период Политиката е била прилагана стриктно и безпротиворечиво. НС уведомява акционерите на Дружеството, че са предприети всички необходими мерки, за да се осигури, че възнаграждението на всеки член на УС е справедливо определено спрямо възнаграждението на другите членове на УС и на служителите на други ръководни длъжности в администрацията на Дружеството. 5. Приемане на доклада Настоящият доклад на НС вместо КВ е приет с решение на НС, взето на заседание на 9 май 2019 г., и се представя на вниманието на акционерите на Дружеството за приемане от Общото Събрание. 2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 27.06.2011 г. ГР. СОФИЯ Дневен ред 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет

Подробно

Материал по т. 10 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Вземане на ре

Материал по т. 10 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Вземане на ре Материал по т. 10 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Вземане на решение за удължаване на мандата на настоящ член на Одитния

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, гр. София Одитният комитет в "София Комерс - Заложни Къщи" АД е създаден съг

ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на София Комерс - Заложни Къщи АД, гр. София Одитният комитет в София Комерс - Заложни Къщи АД е създаден съг ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, гр. София Одитният комитет в "София Комерс - Заложни Къщи" АД е създаден съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит

Подробно

Microsoft Word - 4.doc

Microsoft Word - 4.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р Р Е Ш Е Н И Е 4- ПД 05. 01.2009 г. Вапцаров Холдинг АД, гр. Плевен е вписано под РГ-05-0536 в регистъра на публичните дружества

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

Palnomostno-OSA doc

Palnomostno-OSA doc ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният..., ЕГН..., притежаващ л.к...., издадена на...г., от МВР - гр...., адрес: гр...., Изпълнителен директор/управител, представляващ..., вписано в търговския регистър под.../...

Подробно

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще Писмени материали за ОСА на 30.06.2019 г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 15:00 часа, на адреса

Подробно

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект

Подробно

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Версия 3.0 В сила от: 01.06.2019 г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Алианц България АД, 2019 Одобрение: Съдържанието на

Подробно

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ПРЕЗ 2018 г. Настоящият доклад се изготвя на основание разпоредбите на Законa за независимия

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ПРЕЗ 2018 г. Настоящият доклад се изготвя на основание разпоредбите на Законa за независимия ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД ПРЕЗ 2018 г. Настоящият доклад се изготвя на основание разпоредбите на Законa за независимия финансов одит (ЗНФО) и се представя на акционерите

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

ИНСТРУКЦИЯ 1 от г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване ИНСТРУКЦИЯ от 2.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 21 май 2014 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

Microsoft Word - BIG_Pismeni_materiali_OSA_2019.doc

Microsoft Word - BIG_Pismeni_materiali_OSA_2019.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 24.06.20198 г. ГР. СОФИЯ на СД на чрез Председателя на СД по т. 1 от дневния ред: Ïðèåìàíå íà ãîäèøíèÿ äîêëàä

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Приета с ПМС 29

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 29 юни 2012 г. в град София, бул. Христофор Колумб 43 от 10.00 часа, при спазване на всички разпоредби

Подробно

“К Е Т М А Ш- ТР” А Д – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

“К Е Т М А Ш- ТР”  А Д  –  ВЕЛИКО ТЪРНОВО К Е Т М А Ш- ТР А Д ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2007 г. 1. ДРУЖЕСТВОТО КЕТМАШ - ТР АД е вписано в Регистъра за търговски дружества по ф.д. 483 / 2007 г. по Разпореждане

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно