ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ННП “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ННП “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВО"

Препис

1 Работна среща Компонент 1 Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи 08 май 2019г. Селскостопанска академия

2 Цели на ННП Целите на ННП са пряко свързани с водещи направления в приоритет Продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско стопанство, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика в рамките на РП на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и предстоящата РП Хоризонт Европа. Основни насоки: - повишаване на продоволствената сигурност в условия на глобални климатични промени и увеличаващата се с неимоверни темпове човешка популация (9 млд./2050г.), устойчиво земеделие и горско стопанство; - устойчиво управление на природните ресурси, в т.ч. и дейности, насочени към редуциране влиянието върху климата; - балансирано развитие на селските райони и общности

3 Основна цел : Цели на ННП -Консолидиране на научно-изследователският потенциал в България за провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на адаптирани съвременни модели и технологии за производство на здравословни храни за силна регионална биоикономика и за подобряване качеството на живот на населението на Република България. - Създаване на добре подготвени екипи от учени в съответната област с потенциал за участие в рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации «Хоризонт 2020» и «Хоризонт Европа».

4 ННП Храни 4 компонента Цели на Компонент 1 Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи : - Изследване ефекта на климатичните промени върху приоритетни за България селскостопански екосистеми (растения, животни, микроорганизми и др.) и съответно, реакцията им към тези промени; - Разработване на модели за оценка и идентифициране на растителни култури, сортове и хибриди с най-добра екологична пластичност и най-добра адаптация към промените в климата, и използването им като хранителна база за животновъдството; - Проучване влиянието на земеделските практики и агроекологичните фактори върху приоритетни растителни системи, и оценка на въздействието им върху биоразнообразието и екосистемите, както и услугите, предоставяни от тях; - Генериране на нови знания, целящи създаване на модели и технологични решения за управление на производствените агро-системи, включващи местни генетични ресурси и суровини, устойчиви на климатичните промени култури, сортове и хибриди и породи животни и оценка на потенциала на тези системи да предоставят устойчива био-ресурсна база на регионално и национално ниво

5 Структура на КОМПОНЕНТ 1 Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи 3 работни пакета (РП) - 8 научни задачи (НЗ) 29 дейности РП. 1.1 Селскостопански екосистеми, адаптирани към климатичните промени НЗ. 1 - Целенасочени изследвания върху тестови екосистеми с приоритетни за страната култури и такива в референтни екосистеми в естествените им (природни) местообитания; НЗ. 2 - Наблюдения върху определени индикаторни параметри (морфологични, физиологични, биохимични, продуктивни) относно реакцията на тези екосистеми на климатичните промени; НЗ. 3 - Разработване на модели за приоритетните за страната местообитания и растителни съобщества, както и растениевъдни култури, сортове и хибриди и с найголяма екологична пластичност и найдобра адаптация към промените в климата, а също и използването им като хранителна база за животновъдството; РП 1.2 Селскостопанските практики и въздействие върху биоразнообразието и екосистемните услуги НЗ. 1 - Проучване върху комбинираното въздействие (природни фактори и високи технологии) на управлението на ключови местообитания и директните интервенции в биологичните агроекосистеми, включващи in-situ проучване и анализ на агроекологичните фактори за разпространението и растежа на приоритетни за страната растения (лечебни, бобови, овощни) в близки до природните местообитания; НЗ. 2 - Проучване на ключовите агро-екологични фактори за растежа в системата почва-растениеатмосфера в типизирани биологични стопанства; НЗ. 3 - Анализиране и оценка на въздействието на селскостопанските практики върху биоразнообразието и функционирането на екосистемите като компонент на устойчива и благоприятна жизнена среда; НЗ. 4 - Комплексна оценка на екосистемното състояние на ключови типове агроекосистеми и на предлаганите от тях материални, регулиращи и поддържащи екосистемни услуги; РП 1.3 Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за страната хранителни системи НЗ. 1 - Разработване на гъвкави модели за управление на производствени агросистеми, включващи местни генетични ресурси и суровини, включително устойчиви на климатичните промени култури, сортове и хибриди и породи животни и оценка на потенциала на тези системи да предоставят устойчива био-ресурсна база на регионално и национално ниво.

6 Структура на координация и екип въвлечен в изпълнението на дейностите и научните задачи от трите работни пакета на Компонент 1: - Оперативен координатор проф. д-р Елена Тодоровска ССА РП. 1.1 Селскостопански екосистеми, адаптирани към климатичните промени Ръководител на РП - БАН проф. д-р Валентин Казанджиев НИХМ Участници: 60 учени и експерти У- АУ-Пловдив; - БАН 2 института; - ССА 7 института; - НИМХ Общо - 4 партньорски организации, включващи 10 структурни звена и катедри РП 1.2 Селскостопанските практики и въздействие върху биоразнообразието и екосистемните услуги Ръководител на РП ТрУ доц. д-р Нели Грозева АФ на ТрУ-Стара Загора Участници: 40 учени и експерти - ТрУ - Стара Загора - ССА - 4 института; - АУ - Пловдив; - БАН; - УХТ Общо - 5 партньорски организации, включващи 8 структурни звена и катедри РП 1.3 Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за страната хранителни системи Ръководител на РП СА доц. д-р Анелия Янчева АБИ, ССА Участници: 30 учени и експерти - ССА - 5 института; - БАН - 1 институт Общо 2 партньорски организации, включващи 6 структурни звена

7

8 Стартиране на съвместна работа по научноизследователските задачи на екипите и резултати за първо шестмесечие ноември 2018г. април 2019г. Провеждане на организационни и планиращи срещи по работни пакети: - РП работна среща между учени от ССА и БАН за изпълнение на съвместна задача; - РП работни срещи на екипите, изпълняващи 4-те научни задачи и една организационна среща с ръководителите на екипите по научни задачи и дейности; - РП работна среща за планиране на дейностите по научната задача с участие на учени от екипите на всички участващи звена и организации. Обмяна на генетичен (семенен) материал за съвместни изследвания - РП срещи между екипи в рамките на ССА и между ССА и БАН. Отчетна дейност предадени отчети от всички екипи по отделните РП в рамките на Компонент 1

9 Планирани индикатори за резултат по Компонент 1 Индикатори за резултат на ННП Показатели - общ брой за ННП Компонент 1 РП 1.1. РП 1.2 РП 1.3 Общо за К 1 1 Брой научни публикации в специализирани списания и/или научни поредици с импакт-фактор (IF) и/или импакт-ранг (SJR) Брой разработени и предложени стратегии, модели и технологични решения 3 Брой участия в национални и международни научни форуми и изложения Брой мероприятия за популяризиране на получените резултати (конференции, семинари, кръгли маси, информационни дни) 5 Брой на млади учени, докторанти и студенти, участвали в програмата Брой изградени международни научни мрежи Брой бизнес партньори, привлечени в изпълнение на програмата 8 Брой становища на индустрията за интерес и подкрепа на тематиката на програмата и заявили желание за съвместни проекти Брой браншови и други организации, привлечени за изпълнение на програмата Открити годишни отчети за изпълнение на програмата

10 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В рамките на компонента се работи за постигане на разнопосочни цели: - адаптиране на агросистемите към климатичните промени; - въздействие на земеделските практики върху биоразнообразието и екосистемните услуги; - осигуряване на растителна ресурсна база на приоритетните за страната хранителни системи. Координация на голям екип от участници от различни научни колективи (>130 учени и експерти), с разнообразие от експертизи: - осъзнаване на нуждата от работа като един екип в рамките на научните задачи, работните пакети и компонента, а не в рамките на организацията; - непрекъснато подобряване на координацията между екипите на ниво научни задачи, работни пакети и компонент, и връзката между различните нива и звена; - ролята на ръководителите на научни задачи, на работните пакети и координатора на компонента която следва да е допълваща при организиране на работата на екипите и при изготвяне на отчети, материали и публикации; Допълване на дейностите по определени задачи и обекти за насочване на работата на екипите към получаване на резултати с висока научна и практическа стойност и значимост;

Компонент 1: Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи РП 1.3 Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за странат

Компонент 1: Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи  РП 1.3 Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за странат Работна среща на участниците в Компонент 1, 8 май, ССА, София Компонент 1: Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи РП 1.3 Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ Компонент 1: Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи РП 1.1 Селскос

ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ  Компонент 1: Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи  РП 1.1 Селскос ННП ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ Компонент 1: Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи РП 1.1 Селскостопански екосистеми, адаптирани към климатичните

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Колеж по Мениджмънт, Търговия и Маркетинг - София

Колеж по Мениджмънт, Търговия и Маркетинг - София Колеж по Мениджмънт, Търговия и Маркетинг - София СТАТУТ НА ЦЕНТЪР ПО ПРОЕКТЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРИ КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ - СОФИЯ София 2005 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Центърът

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОП

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОП П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОПЛОДНИ (МАЛИНИ) И ДРУГИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ

Подробно

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” .

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” . Оперативна прграма Околна среда 2007 2013 ПРОЕКТ DIR - 5113024-1-48 Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна I фаза Бенефициент:

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти-2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти-2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти-2018 г. Основна научна област или обществен приоритет:

Подробно

Slide 1

Slide 1 Панел 1: ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ Роля на научните организации в индустриалната трансформация доц. д-р инж. Илия Железаров Панел 1: ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЗА ИНДУСТРИАЛНА

Подробно

Проект Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ БЕНЕФИЦИЕНТ Проектът се изпълнява от дванадесет водещи организации, които с

Проект Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ БЕНЕФИЦИЕНТ Проектът се изпълнява от дванадесет водещи организации, които с Проект Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ БЕНЕФИЦИЕНТ Проектът се изпълнява от дванадесет водещи организации, които са фундамент на националната научна инфраструктура в

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17 П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17.06.2019 г. (понеделник) Място на провеждане: Стопанството

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

10 години ECVET

10 години ECVET ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 10 години ECVET доц. д-р Силвия Цветанска, инж. Емилияна Димитрова национални ECVET експерти НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ София, 18 юни 2019 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила в България по браншове и региони (ИСОК) (Проект No BG051PO001-2.1.06) ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА Жечко Димитров

Подробно