ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно набл

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно набл"

Препис

1 ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от (протокол 11) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии Дентална медицина за образователно-квалификационната степен магистър в Медицинския университет София, с обща оценка 9,56 (девет цяло и петдесет и шест стотни) - в рамките на четиригодишния следакредитационен период I. Хронология на процедурата 1. В изпълнение на утвърдения от Акредитационния съвет на НАОА план-график за дейността по следакредитационно наблюдение и контрол, през 2019 г. стартира процедура за следакредитационно наблюдение и контрол на специалност от регулираните професии Дентална медицина за образователно-квалификационната степен магистър в Медицинския университет София. Специалността от регулираните професии Дентална медицина е получила оценка 9,56 (девет цяло и петдесет и шест стотни) с решение на Акредитационния съвет от (протокол 11). Срокът на валидност на акредитацията е шест години. Определеният от Акредитационния съвет на НАОА капацитет на специалността от регулираните професии Дентална медицина във Факултета по дентална медицина на Медицинския университет София е 1300 (хиляда и триста) студенти. С решение на Акредитационния съвет от г. (протокол 26) е изменен капацитетът на специалността от регулираните професии Дентална медицина в Медицинския университет гр. София от 1300 студенти на 1500 студенти. Информацията, достъпна от регистъра на МОН на действащи и прекъснали студенти и докторанти не дава възможност да се провери спазването на капацитета на специалността от регулираните професии Дентална медицина. Обучението на студентите се провежда във Факултета по дентална медицина (ФДМ) на Медицинския университет София. 2. Процедурата по следакредитационното наблюдение и контрол се осъществява на основание чл. 70 във връзка с чл. 62 от Правилника за дейността на НАОА. 3. В съответствие с чл. 62, ал. 1 от Правилника за дейността на НАОА и процедурата за САНК при оценка от 9,00 до 10,00, Постоянната комисия за САНК е изискала с писмо на зам.-председателя на НАОА по САНК (изх. 564 от г.) от висшето училище да представи в срок до г. доклад за изпълнение на препоръките в рамките на четиригодишния следакредитационен период. Медицинският университет София е представил доклад (вх. 437/ г.) 1

2 за изпълнение на препоръките в рамките на четиригодишния следакредитационен период. Докладът е утвърден на заседание на Академичния съвет на Медицинския университет - София, проведено на г. (протокол 35). II. Констатации и оценки по изпълнение на препоръките: За изпълнение на препоръките, формулирани при програмната акредитация на специалност от регулираните професии Дентална медицина, Медицинският университет - София е приел план-график на дейности (вкл. съответни изпълнители и очаквани резултати) по тяхното изпълнение. В изпълнение на план-графика, Медицинският университет - София е предприел действия и получил резултати, както следва: Препоръка 1: Да се осигури учебната и изследователската дейност с повече съвременна компютърна техника. Срок: м. септември 2016 г. Дейности и резултати по изпълнение на препоръката: В изпълнение на препоръката са планирани следните действия: преглед на наличната компютърна техника във ФДМ; определяне на нуждите от компютърна техника по катедри и звена; разглеждане и обобщаване на заявки от катедри и звена; иницииране на търгове за покупка на компютърна техника; осъществяване на 2 доставки на компютри (през 2017 г. и 2019 г.). Предприетите действия са довели до определени и конкретни резултати. За периода г. във ФДМ е осигурена съвременна компютърна техника за осигуряване на учебния процес с цел постигане на по-високо качество на учебната и изследователската дейност. Закупени са общо 93 компютъра, 35 монитора, 25 принтера, 17 мултифункционални устройства, 3 мултимедийни проектора и други. През следакредитационния период е създадена и дигитализирана система за получаване, съхранение и обмен на рентгенографии в катедра Образна и орална диагностика, която включва специализирани хардуерни и софтуерни компоненти, вкл. дигитайзер Vista Scan Mini (Duerr Dental) (на обща стойност лв.). Дигиталните рентгенографии се използват в учебно-диагностично-клиничната дейност на Факултета чрез кабелна връзка с работни станции в учебните зали. За поддържане на процеса на съхранение и обмен на рентгенографии между източника (отделението за образни изследвания) и потребителите (учебните зали) е закупена и допълнителна апаратура (сървърна система PERSY 2 бр., комутатор с 12 порта, дисков масив OSAN P6000 с 16 4TB диска Hitachi DICOM принтер Cawo Dry 2.4 и др. (обща стойност над лв.) и др. В периода г. е закупена и нова високотехнологична дигитална апаратура за научни изследвания и студентско обучение по катедри както с бюджетни, така и с проектни средства. Доказателства, които удостоверяват дейностите по изпълнение на препоръката: Доклад на ректора; Таблици 3 21 в доклада на ректора за разпределението на закупената техника по катедри и звена на ФДМ. Оценка за изпълнение на препоръката: Препоръката е изпълнена. Препоръка 2: Резултатите от анкетните проучвания за 2

3 Дейности и резултати по изпълнение на препоръката: В изпълнение на препоръката са планирани следните действия: провеждане на заседания на Факултетската комисия по качеството относно изпълнение на препоръката; обсъждане на работата на системата за осигуряване на качеството на обучение, подготовка и провеждане на анкетни проучвания; обработка и анализ на резултати от анкетните проучвания; обсъждане на получените анкетни резултати от катедрени, декански и факултетни съвети; създаване на организация за публикуване и оповестяване на данните от анкетните проучвания; публикуване на анкетните резултати на факултетската интернет страница. Предприетите действия са довели до следните резултати: съществува организация и е приета система за осигуряване и поддържане на качеството във ФДМ; функционира 11-членна факултетска комисия за качеството и са избрани съответни катедрени отговорници; създаден е набор от анкетни карти за: o първокурсници, с цел установяване на тяхната мотивация и предварителна нагласа за професията лекар по дентална медицина ; oстуденти във ФДМ, с цел оценка и подобряване на качеството на обучението във Факултета, и в частност на провежданите лекционни курсове; oпотребители на кадри. проведени са анкети за качеството на обучение, анализирани от факултетния и катедрените съвети за първокурсници, за студенти във ФДМ и за потребители на кадри; в периода март-април 2019 г. катедра Детска дентална медицина е осъществила анкетно проучване сред 391 студенти за качеството на лекционните курсове; на базата на резултатите от анкетните проучвания, според доклада на ректора, ежегодно са актуализирани програмите за различните дентални специалности, както и за следдипломно обучение; резултати от анкетни проучвания, проведени във ФДМ, са публикувани в две списания (през 2014 г. и ) и във факултетския вестник (). Във ФДМ редовно се провеждат вътрешни одити. Проведени са вътрешни одити по всички дейности, осигуряващи провеждането, качеството и ефективността на обучението в различни катедри ( Обществено дентално здраве на г., Ортодонтия на г.; Пародонтология на г.; Консервативно зъболечение на г.; Образна и орална диагностика на г.; Протетична дентална медицина на г.). Планирани са и одити в катедри Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия (за г.) и Детска дентална медицина (за г.). Анкетните проучвания са проведени през 2018 и 2019 г. (3 години след крайния срок за изпълнение на препоръката). Резултати за проведени анкетни проучвания не се откриват на интернет страниците на ФДМ. Забележка. Използваната форма за анкетно проучване на качеството на лекционен курс е твърде схематична съдържа едва 4 въпроса, от които 3 са с възможни отговори ДА/НЕ/ОТЧАСТИ и 1 със свободен отговор. Доказателства, които удостоверяват дейностите по изпълнение на препоръката: 3

4 Доклад на ректора; Набор от формуляри на 3 анкетни карти за а) първокурсници; б) студенти и в) оценка на провеждан лекционен курс; Анализи на анкетни проучвания, проведени с участието на: o391 студенти за качеството на лекционните курсове на катедра Детска дентална медицина, проведена в периода март-април 2019 г.; o120 студенти от 1-ви до 5-ти курс; Копия на статии с резултати от анкетни проучвания, проведени във ФДМ, публикувани в: o списание Acta Medica Academica 43(2), 2014, (проучване сред първокурсници); oвестник Факултет по Дентална медицина и списание Проблеми на денталната медицина (том 41, 2015, 2, с ); В момента на подготовка на доклада-самооценка (април 2019 г.), според доклада на ректора, се разработва нов сайт на Факултета, с цел усъвършенстване на системата за актуализиране на информацията в интернет пространството. Оценка за изпълнение на препоръката: Препоръката е изпълнена частично. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПК за САНК: 1. Медицинският университет - София е изпълнил препоръка 1 и частично е изпълнил препоръка 2, формулирани в решението на Акредитационния съвет от (протокол 11) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии Дентална медицина за образователно-квалификационната степен магистър, с обща оценка 9,56 (девет цяло и петдесет и шест стотни). 2. Медицинският университет София да изпълни препоръка 2 до следващата акредитация. - Препоръка 2: Резултатите от анкетните проучвания за Изготвил: (проф. д.м.н. Георги Тотков) 4

5 На заседание от г. (протокол 13) ПК за САНК прие доклада на наблюдаващия процедурата по САНК проф. д.м.н. Георги Тотков и реши: ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПК за САНК: 1. Медицинският университет - София е изпълнил препоръка 1 и частично е изпълнил препоръка 2, формулирани в решението на Акредитационния съвет от (протокол 11) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии Дентална медицина за образователно-квалификационната степен магистър, с обща оценка 9,56 (девет цяло и петдесет и шест стотни). 2. Медицинският университет София да изпълни препоръка 2 до следващата акредитация. - Препоръка 2: Резултатите от анкетните проучвания за ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ НА АКРЕДИТАЦИОННИЯ СЪВЕТ: 1. Утвърждава доклада на ПК за САНК относно следакредитационното наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Акредитационния съвет от (протокол 11) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии Дентална медицина за образователно-квалификационната степен магистър 5

6 в Медицинския университет София, с обща оценка 9,56 (девет цяло и петдесет и шест стотни). 2. Акредитационният съвет констатира, че Медицинският университет - София е изпълнил препоръка 1 и частично е изпълнил препоръка 2, формулирани в решението на Акредитационния съвет от (протокол 11) при програмната акредитация на специалност от регулираните професии Дентална медицина за образователно-квалификационната степен магистър, с обща оценка 9,56 (девет цяло и петдесет и шест стотни). 3. Медицинският университет София да изпълни препоръка 2 до следващата акредитация. - Препоръка 2: Резултатите от анкетните проучвания за Председател на ПК за САНК: (проф. д-р Илия Гюдженов) Съгласуван със зам.-председателя на НАОА по САНК: (доц. д-р Станка Величкова) 6

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оценка 8.49 за срок от 5 години до 08.01.2020 г. Определен

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 28.01.2019 г. І. Официално

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 19.03.2019 година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да не се подават заявки за конкурси за академични

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 03.12.2018 г. Официално

Подробно

Microsoft Word - Rabotna_instrukcia_Fakultet

Microsoft Word - Rabotna_instrukcia_Fakultet СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО Работ инструкция за академичния състав в основното звено (Факултет) Етапи процеса 1. Получаване предложения от за през учебта годи 2. Приемане

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификационна степен Магистър И З П И Т Всичко Часове Лекци и

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

вr Г _ `\ ~. г L~ 1 1 вв ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ Н. Й. ВАПЦАРОВ" 9026 Варна, ул. В. Дру иее " 73, те'-r. 052/632-OIS, факс 052/ FrLrr мактs

вr Г _ `\ ~. г L~ 1 1 вв ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ Н. Й. ВАПЦАРОВ 9026 Варна, ул. В. Дру иее  73, те'-r. 052/632-OIS, факс 052/ FrLrr мактs вr Г _ `\ ~. г L~ 1 1 вв ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ Н. Й. ВАПЦАРОВ" 9026 Варна, ул. В. Дру иее " 73, те'-r. 052/632-OIS, факс 052/303-163 FrLrr мактs suмus,~ УТВЪРЖДАВАМ : НАЧАЛНИК НА ВВМУ Н. Й. ВАПЦАРО.~

Подробно

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017

Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Тракийски университет гр. Стара Загора Правилник За административно обслужване на студенти и докторанти Стара Загора 2017 Съдържание I. Нормативна база 3 II. Структура на организацията на обслужването

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр. 883 На основание основание чл.4 по Постановление 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации,

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 01.07.2014

Подробно

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У Страница от 0 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У А Л И З И Р А Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н специалност РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Форма на обучение Образователно-квалификационна степен РЕДОВНО

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 1.1.15

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци

Доклад за резултатите от проучване  и измерване на удовлетвореността на  потребителите на административни услуги предоставяни от Областна администраци РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областен управител на област Търговище ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подробно

Мехатроника

Мехатроника ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.дтн. инж. Георги Михов) Дата:. год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

Microsoft PowerPoint - SOKO_prez12.ppt

Microsoft PowerPoint - SOKO_prez12.ppt Вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав в ХТМУ Сеня Терзиева, Димитър Тенчев, Санчи Ненкова ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВВРСИТЕТ Изходни

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Утвърждавам: проф. д-р Виктор Златков, дм Ректор на МУ-София ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник се издава на основание

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно