ДНЕВЕН РЕД

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДНЕВЕН РЕД"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх / ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет Бяла Слатина на заседание на г. (ЧЕТВЪРТЪК) от ресторант СКЪТ при следния проект за дневен ред: часа в ДОКЛАДВАТ: председателите на ПК 2. Информация за предучилищна подготовка на децата и готовност на училищата за прием в І- ви клас. Оценка на готовността на училищата за новата учебна година. ДОКЛАДВА: председателят на КОКМС 3. Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Бяла Слатина ДОКЛАДВА: председателят на КЗСП 4. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Бяла Слатина. 5. Докладни 5.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките в СОУ Васил Левски гр. Бяла Слатина, НУ Цани Гинчев гр. Бяла Слатина, СОУ Христо Ботев с. Галиче, СОУ Христо Ботев с. Габаре, ОУ Св.св. Кирил и Методий с. Попица, ОУ Георги С. Раковски с. Търнак, през учебната 2015/2016 година и дофинансирането им. ДОКЛАДВА: председателят на КОКМС 5.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2015 г Вносител: Кметът на общината Относно: кандидатстване на Община Въвеждане на система за координация и ефикасна реакция при

2 извънредни ситуации, причинени от природни бедствия в Бяла Слатина и Герчещи Вносител: Кметът на общината Относно: кандидатстване на Община Намаляване на риска от наводнения в общините Миски и Бяла Слатина Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ 433 в кв. 8 по плана на с. Соколаре, намиращ се на ул. Петко Коташки 20А, актуван с АЧОС 2942 / г Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на общинска земя, намираща се в землището на с. Буковец Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна начина на трайно ползване на имоти, общинска собственост Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на общински терен 1-2, намиращ се в УПИ кв. 80а по плана на гр. Бяла Слатина, с площ 15,00 кв.м за поставяне на преместваем търговски обект за осъществяване търговска дейност (услуги) Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, намираща се в кв. 200 по регулационния план на гр. Бяла Слатина Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на помещение, намиращо се в сграда Автоспирка с. Буковец, с обща площ 50,30 кв.м., за СКЛАД Вносител: Ръководител Областна пощенска служба Враца Относно: Безвъзмездно отдаване на помещение в читалището на с. Враняк за нуждите на ОПС

3 6. Разглеждане на молби на граждани: 6.1. За персонална пенсия 6.2. За отпускане на еднократна помощ за лечение. 7. Питания на общински съветници и граждани. 8. Разни ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/ /Харалампи Петков/

4 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА 24 септември 2015 Комисия по здравна и социална политика: на 18 септември /ПЕТЪК/ часа в стая 304 в Общинска администрация при следния проект за дневен ред: 2. Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Бяла Слатина 3. Разглеждане на молби на граждани: 3.1. За персонална пенсия 3.2. За отпускане на еднократна помощ за лечение. Комисия по Образование, култура, младежта и спорта: на 18 септември /ПЕТЪК/ часа в стая 304 в Общинска администрация при следния проект за дневен ред: 2. Информация за предучилищна подготовка на децата и готовност на училищата за прием в І- ви клас. Оценка на готовността на училищата за новата учебна година. 3. Докладна с Вносител: Кметът на общината Относно: Допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките в СОУ Васил Левски гр. Бяла Слатина, НУ Цани Гинчев гр. Бяла Слатина, СОУ Христо Ботев с. Галиче, СОУ Христо Ботев с. Габаре, ОУ Св.св. Кирил и Методий с. Попица, ОУ Георги С. Раковски с. Търнак, през учебната 2015/2016 година и дофинансирането им.

5 СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА: Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност; Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна политика и европейско сътрудничество Комисия по Устройство на територията, земеделие и екология: 23 септември /СРЯДА/ от часа в стая 304 в Общинска администрация при следния проект за дневен ред: 2. Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Бяла Слатина (КНУЗЕОРС) 3. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Бяла Слатина. 4. Докладни 4.1. Вносител: Кметът на общината Относно: Допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките в СОУ Васил Левски гр. Бяла Слатина, НУ Цани Гинчев гр. Бяла Слатина, СОУ Христо Ботев с. Галиче, СОУ Христо Ботев с. Габаре, ОУ Св.св. Кирил и Методий с. Попица, ОУ Георги С. Раковски с. Търнак, през учебната 2015/2016 година и дофинансирането им.(кбфиипес) 4.2. Вносител: Кметът на общината Относно: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2015 г Вносител: Кметът на общината Относно: кандидатстване на Община Въвеждане на система за координация и ефикасна реакция при извънредни ситуации, причинени от природни бедствия в Бяла Слатина и Герчещи. (КБФИИПЕС) 4.4. Вносител: Кметът на общината Относно: кандидатстване на Община Намаляване на риска от наводнения в общините Миски и Бяла Слатина. (КБФИИПЕС) 4.5. Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ 433 в кв. 8 по плана на с. Соколаре, намиращ се на ул. Петко Коташки 20А, актуван с АЧОС 2942 / г Вносител: Кметът на общината Относно: Продажба на общинска земя, намираща се в землището на с. Буковец.

6 4.7. Вносител: Кметът на общината Относно: Промяна начина на трайно ползване на имоти, общинска собственост Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на общински терен 1-2, намиращ се в УПИ кв. 80а по плана на гр. Бяла Слатина, с площ 15,00 кв.м за поставяне на преместваем търговски обект за осъществяване търговска дейност (услуги) Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване на урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, намираща се в кв. 200 по регулационния план на гр. Бяла Слатина Вносител: Кметът на общината Относно: Отдаване под наем на помещение, намиращо се в сграда Автоспирка с. Буковец, с обща площ 50,30 кв.м., за СКЛАД Вносител: Ръководител Областна пощенска служба Враца Относно: Безвъзмездно отдаване на помещение в читалището на с. Враняк за нуждите на ОПС 5. Разглеждане на молби на граждани: За отпускане на еднократна помощ за лечение. (КБФИИПЕС)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 12 / 21.01.2015 На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ 7.07.209 год. /сряда/ от 5.00 часа в зала 22 на Община Кричим Председател на Общински съвет при

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД Изх. 9400-1687 /21.04.2016г. ГОСПОДИН(ГОСПОЖО).... На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 34, ал. 2, т.1 от Правилника

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура

Microsoft Word - ПК по социални дейности, образование, култура ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по социални дейности, образование, култура здравеопазване, социални грижи, трудова заетост, образование, култура, вероизповедание, детски и младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на Общински съвет Камено, Област Бургас свиква СЕДЕМНАДЕСЕТОТО

Подробно

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н

ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. Докладна записка от д-р Арбен Мименов - кмет н ПРОТОКОЛ 33 от заседание на Общински съвет Сатовча, проведено на 21 декември 2013 година Дневен ред: 1. актуализация на поименния списък за капиталови разходи. 2. приемане на План-сметка и определяне размера

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc

Microsoft Word - RE6ENIE PROTOKOL 21.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Препис-извлечение: Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на заседание с Протокол 21/13.10.2008г. 134 На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.6

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 132 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 132 Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА Общинският съвет отменя Решение 111/17.09.2013 година, прието с Протокол 8 на редовно заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на 17.09.2013

Подробно