Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Размер: px
Започни от страница:

Download "Преместване на ученици в държавните и в общинските училища"

Препис

1 Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28

2 Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен а Директор на училището 4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния админис Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава въз До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучава Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относ 2 / 28

3 В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на учили 5 Начини на заявяване на услугата. Родителите/настойниците и/или ученика подават писмено заявление по образец на училището 6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път 7 Такси или цени Не се дължат такси 3 / 28

4 8 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката 9 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услуга Отказът за записване се обжалва по реда на АПК 10 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата / 28

5 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник 1 Наименование на административната услуга Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл / 28

6 3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен а Директор на училището 4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния админис Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, кое Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разрабо В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в учил 1. първа група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоя 2. втора група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 6 / 28

7 3. трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но посто 4. четвърта група деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището къ За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприят Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпред Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с у 1. дете с трайни увреждания над 50 %; 2. дете с един или двама починали родители; 3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището; 4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище; 5. дете от семейство с повече от две деца; 6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не 7 / 28

8 Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявлени 5 Начини на заявяване на услугата. Лично или чрез пълномощник 6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път тел: Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. безсрочно 8 8 / 28

9 Такси или цени Не се дължат такси 9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Общинска администрация Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката 10 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услуга Отказът за записване се обжалва по реда на АПК 11 9 / 28

10 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. 12 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник 1 Наименование на административната услуга Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища 10 / 28

11 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен а Директор на училището 4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния админис За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четв Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комис Училищната комисията съобразно спецификите на образователния процес разработва крите 11 / 28

12 Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на у 5 Начини на заявяване на услугата. тел: Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугат 7 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. За съответната учебна година 8 12 / 28

13 Такси или цени Не се дължат такси 9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката 10 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услуга Отказът за записване се обжалва по реда на АПК 11 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. 13 / 28

14 12 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник 1 Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра н Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически ил 2 14 / 28

15 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 3, т. 5, чл. 147, чл. 148, чл Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен а Директор на училището 4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния админис Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил "Математически" или " поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки. Те се определят о Състезанията, в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дар За места, определени с държавния план-прием в V клас, могат да кандидатстват и ученици от 15 / 28

16 Учениците се класират от профилираната гимназия въз основа на: 1. резултата от националното външно оценяване по математика; 2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с държавн 3. резултатите от най-малко: една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в о За участие в класирането учениците подават: 1. заявление до директора на профилираната гимназия по образец на училището. 2. копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите само за ученици 3. копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебната бележка за призн Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от едно училище и една област. Педагогическият съвет определя методиката за извършване на класирането и може да опреде Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният пла Класирането се извършва от съответното училище. 16 / 28

17 5 Начини на заявяване на услугата. тел: Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугат 7 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. За съответната учебна година 8 Такси или цени 17 / 28

18 Не се дължат такси 9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката 10 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услуга Отказът за записване се обжалва по реда на АПК 11 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. 18 / 28

19 12 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник 1 Наименование на административната услуга Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и профе 2 19 / 28

20 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 3, т. 1, чл. 147, чл. 148, чл Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен а Директор на училището 4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния админис За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас, дневна форма на обучение могат д За места, определени с държавния план-прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици о Приемането на ученици в VІІІ клас се извършва въз основа на желанията на учениците и при от 20 / 28

21 Приемането на ученици в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите "Изобрази Изпит за проверка на способностите по решение на педагогическия съвет може да се провежд Учениците участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас Заявление се подава до началника на съответното регионално управление на образованието, к Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. 5 Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга. Всяка учебна година министърът на образованието и науката утвърждава образци на докуме Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване 6 21 / 28

22 Начини на заявяване на услугата. Родителите подават заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в пара Заявлението се подава на хартия в определените за учебната година и оповестени на сайта на 7 Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугат 8 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. За съответната учебна година 9 Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане 22 / 28

23 Не се дължат такси 10 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката 11 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услуга Отказът за записване се обжалва по реда на АПК 12 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. 23 / 28

24 13 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник 1 Наименование на административната услуга Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 142, ал. 5, чл. 147, чл. 148, чл / 28

25 3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен а Директор на училището 4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния админис Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното въ Приемането на ученици в XІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите "Изобразит Изпитът за проверка на способностите се организира от училището и се провежда по график, За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до директор Изпит за проверка на способностите може да се проведе и за специалности от професиите от Изпитът се определя преди началото на учебната година и се публикува на интернет страница Изискванията към учениците за участие в приема са: 25 / 28

26 1. да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на канди 2. здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за коит Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния държа 5 Начини на заявяване на услугата. Неприложимо 6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугат Не се предоставя по електронен път 7 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. 26 / 28

27 За съответната учебна година 8 Такси или цени Не се дължат такси 9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието Министерство на образованието и науката 10 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услуга Отказът за записване се обжалва по реда на АПК 27 / 28

28 11 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. 12 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник 28 / 28

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от Индикативен списък на обществените услуги, ни от Варненска търговска гимназия Георги С. Раковски Задължителна информация /издаването на /издава не на /издаване на Образователни услуги Преместване на ученици

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е 687/19.12.2017г.; изм. с р-е 1006/24.01.2019 г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

Note pad and pen business PowerPoint template

Note pad and pen business PowerPoint template ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за родителите на учениците от VII клас от ОУ Васил Априлов - Бургас РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 7 май 2015 г. Учебна 2014 / 2015 година Национално външно оценяване и ПРИЕМ на ученици след завършен

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно