SPENDING REVIEW FRAMEWORK

Размер: px
Започни от страница:

Download "SPENDING REVIEW FRAMEWORK"

Препис

1 РАМКА ЗА ПРЕГЛЕД НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ София 25 юни, 2019

2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво представлява прегледът на публичните разходи (ППР)? 2. Видове ППР 3. Стъпки за осъществяването му 4. Инструменти 5. Фактори за успешен ППР 6. Примери от региона на ЦИЕ 7. Роля на Световната банка 2

3 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕГЛЕДЪТ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ? идентифициране и предлагане на мерки за намаляване и/или преразпределяне на държавните разходи въз основа на систематичен контрол на базовите разходи. Основни цели на ППР: намаление на публичните разходи (фискална консолидация) ре-приоритизиране на разходите с цел по-висока ефективност или ефикасност на програми, дейности, органи. Прегледът на публичните разходи вид оценка на публичните политики 3

4 ТИПОЛОГИЯ НА ПРЕГЛЕДИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ (1) Обхватно упражнение, което обхваща по-голямата част от държавния бюджет (Обхватният преглед на публичните разходи през 2010 г. във Великобритания, Стратегическият преглед през 2011 г. в Канада, прегледите цена-качество в Ирландия) Селективен подход: броят и обхватът на прегледите зависи от бюджетната позиция и приоритетите на правителството (Холандия, Дания, Полша, България)

5 ПОДХОДИ КЪМ ПРЕГЛЕДА НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ ЧЕСТОТА Ежегодни Периодични или нерегулярни Специфични т.нар. Lapsing Reviews (Австралия: 2004-) Оценки на програми (Южна Корея: 2006-) Прегледи ценакачество (различни страни) Комисия за преглед и закриване на военни съоръжения (САЩ: ) ОБХВАТ Обхватни Бюджетиране на чисто (zero-based budgeting) (САЩ: 1970-те) Остойностяване на база на дейностите (USA: 1980s) Обхватен преглед на разходите (Великобритания: 1997-) Преглед на програми (Канада: ) Общ преглед на публичните политики (France 2008)

6 ТИПОЛОГИЯ НА ПРЕГЛЕДИТЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ (2) Хоризонтален преглед Прегледи на програми Тема на прегледа Прегледи на процеси Прегледи на министерства/агенции целят се стратегически спестявания Процеса на обществени поръчки министерство Целят се спестявания от повисока ефикасност Практиките по управление на персонала агенция ИТ системи и практики

7 всеки от които задава следните въпроси 1. Какво правим? 2. Какви са нуждите и очакванията на хората? 3. Трябва ли да продължим да го правим? 4. Кой трябва да го прави? 6. Кой трябва да покрие разходите? 5. Как можем да правим това по-добре и за помалко пари? 7. Какво трябва да променим?

8 ФАЗИ НА ПРЕГЛЕДА НА РАЗХОДИТЕ Подготовка Определяне и решение за темите на прегледа Задаване на цели за икономия на разходи Техническо задание и организационна рамка Провеждане Събиране на данни Анализ на разходите и изготвяне на доклад Препоръка на варианти за икономии Решение Изготвяне на решение на Кабинета Провеждане на заседание за вземане на решение Изпълнение Уведомяване на заинтересованите страни Информиране на обществеността Изпълнение и мониторинг

9 КАК ДА ИЗБЕРЕМ ТЕМА ЗА ПРЕГЛЕД НА РАЗХОДИТЕ (1) Проблемна област: Подобряване на ефективността Сценарий: Правителствената програма или дейност не постига поставените цели. Проблемна област: Подобряване на ефикасността на разпределение Сценарий: Някои дейности са с нисък приоритет/не отговарят на правителствените стратегии и политики. Проблемна област: Подобряване на техническата ефикасност Сценарий: а) Непроменено/нарастващо финансиране, въпреки отслабването на факторите, влияещи върху ръста на разходите; б) Бюджетът за определени разходи е по-висок спрямо други публични субекти. Проблемна област: Подобряване на функционалната съгласуваност Сценарий: Дублиращи се или неефективни функции. Източник: България: Наръчник за преглед на публичните разходи, юни 2018

10 КАК ДА ИЗБЕРЕМ ТЕМА НА ПРЕГЛЕДА НА РАЗХОДИТЕ (2) Темата за преглед се избира по усмотрение на правителството преглеждат се процеси, програми и министерства/агенции, чиято ефикасност и ефективност е под въпрос (Холандия, Дания) или Автоматичен цикъл за преглед на разходите - Канада ( ): преглед на разходите на 1/3 от федералните органи всяка година

11 ЦЕЛИ НА ПРЕГЛЕДА НА РАЗХОДИТЕ НЯКОИ ПРИМЕРИ Страна Прегледен процес Цел за икономия на разходи Канада Стратегически преглед Номинални икономии в размер на 5% за период от 3 години. Хърватия Преглед на публичните разходи (2015 г.) 10% номинални икономии в четири избрани области. Франция Общ преглед на публичните политики 10% реални икономии за период от 3 години. Полша Преглед на публичните разходи (2015 г.) Преразпределяне на годишните икономии от ефикасност към програми. Обединено кралство Преглед на публичните разходи (2004 г.) 2.5% реални икономии годишно от ведомствени разходи. Обединено кралство Общ преглед на разходите (2007 г.) 3% реални икономии годишно от ведомствени разходи. 5% намаление на административния бюджет. Източник: България: наръчник за преглед на публичните разходи, юни 2018

12 ТИПОВЕ ПРЕГЛЕДИ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ В зависимост от ролите на МФ и отделните министерства/агенции, прегледите могат да бъдат: Отдолу-нагоре (Италия, Великобритания, Ирландия, Канада) Отгоре-надолу (Франция) Съвместна хибридна схема (Холандия, Дания): Хибрид с алтернативна схема

13 ОБОБЩЕНИЕ НА АНАЛИТИЧНАТА РАМКА ЗА ПРЕГЛЕД НА РАЗХОДИ Проблемна област Примери за възможни сценарии Видове анализ Ефективност Правителствена програма или дейност не постига целите си Преглед на документи Анализ на количествени и качествени данни за ефективността Оценка на въздействието Разпределителна ефикасност Дейностите не са съгласувани с правителствените стратегии и политики Ниска социално-икономическа възвращаемост на публичните средства Техническа ефикасност Непроменено или нарастващо финансиране независимо от отслабването на основните фактори зад разходите, например: - намаляване на броя на бенефициентите - опростяване на регулаторните изисквания - налични нови технологии - нови организационни модели, процеси и др. Бюджетът за конкретен бюджетен ред е по-висок от сравнимите бюджетни редове на други публични субекти без очевидна причина Функционална съгласуваност Индикации за дублиращи се или неефективни функции, осъществявани от даден публичен субект. Анализ на профила Анализ на тенденциите Сравнителен анализ на разпределението /приоритизирането на бюджетните разходи Анализ на състава на бюджета Оценка на пределната възвращаемост Анализ разходи ползи Анализ разходи ефективност Анализ разходи полезност Анализ на сравнителната ефикасност (DEA) Анализ на бюджетните отклонения Преглед на бизнес процесите Анализ на несъответствията при ИТ системите Преглед по документи на законовите, регулаторните и международните изисквания. Преглед на мандатите, целите и задачите Сравнителен анализ с други държави Анализ на несъответствията при системите.

14 Хърватия Унгария Естония Словения Латвия Чехия Словакия Полша Румъния България Литва Хърватия Естония Латвия Румъния Чехия Литва Унгария Полша Словения Словакия България ПРИМЕРИ ЗА АНАЛИТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ (1) Анализ на профила разглежда разходите към определен момент; обикновено разходите са представени в абсолютни стойности или % от БВП Общи правителствени разходи за издръжка, 2015 г. (като % от БВП) Общи правителствени разходи за издръжка (като % от общите правителствени разходи

15 Разходи за възнаграждения на заетите лица (% от БВП) ПРИМЕРИ ЗА АНАЛИТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ (2) Анализ на тенденциите разглежда динамиката във времето: Разходи за заплати в сектор "Държавно управление", 2016 г. Процент от БВП BG EU10 EU28

16 ПРИМЕРИ ЗА АНАЛИТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ (3) Сравнителен анализ на разпределението /приоритизирането на разходите Анализ на състава на бюджета Оценка на пределната възвращаемост Анализ разходи-ползи (АРП) - ННС, ВНВ, ползи/разходи Анализ разходи-ефективност алтернатива на АРП Анализ разходи-полезност

17 ПРИМЕРИ ЗА АНАЛИТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ (4) Анализ на сравнителната ефикасност/граничен анализ: - Индекс на ефикасността отношението между претегления сбор на продуктите и претегления сбор на входящите ресурси - Ефикасността - разстоянието до т.нар. граница на ефикасност. Анализ на бюджетното отклонение Преглед на бизнес процесите Анализ на несъответствията при ИТ системите

18 Доверие в местната полиция (Световно проучване на Галъп ) ПРИМЕР ЗА ГРАНИЧЕН АНАЛИЗ (1) Държавни разходи за обществен ред и безопасност и доверие в местната полиция (по данни на Галъп) DK IE FI FR LU IS DE AT CH NO SI NLBE SE CZ EE IT MT LT CY ES HR UK HU EL PL SK LV RO % 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% Разходи за обществен ред и безопасност (% от БВП, 2015 г.) DEA frontier PT BG BG RO CY LV PL SK HU EL LT UK EE IT CZ NL BE FR ES HR SI MT PT SE DE IE NO CH DK AT LU IS FI Индекс на ефикасността при използване на метода DEA Източник: България: наръчник за преглед на публичните разходи, юни 2018

19 Дял на хората, които са посетили театър поне веднъж предходната година (%) and Bulgaria could save up to 88 percent of ПРИМЕР What ЗА current ГРАНИЧЕН should expenditure АНАЛИЗ be the (2) input/output? to achieve the same outcome Промяна в мащаба 0 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% Бюджетни разходи за култура (% от БВП, 2014) DEA frontier Повишаване на производителността България Стойност Действителен входящ ресурс 0.61% Действителна продукция 31.9 Входящ ресурс на границата 0.07% Продукция на границата 77.8 Разлика във входящия ресурс (%) 88% Разлика в продукцията (%) 144% Ако България беше на границата, можеше да спести 88% от сегашните разходи.

20 ДЕФИНИЦИЯ ЗА УСПЕШЕН ПРЕГЛЕД НА РАЗХОДИТЕ Успешният преглед на разходите е: 1. Изцяло независим извършва се от държавни служители и външни експерти; неподвластен на текущи политики или виждания на управляващите 2. Свързан част от цялостния бюджетен процес 3. Креативен мислене извън кутията използват се най-различни източници на информация (експертни срещи, проучвателни мисии, международни сравнения, др.) 20

21 НЯКОИ ИЗВОДИ ЗА УСПЕШНИ ПРЕГЛЕДИ НА РАЗХОДИТЕ (1) Прегледът на разходите част от ежегодния бюджетен процес Интегриране на прегледа на разходите в бюджетния календар Осъществяване на специфични прегледи всяка година; прибягване до обхватни прегледи при нужда от сериозни съкращения Фокус върху идентифициране на възможности за спестяване на разходи; избягване на много и разнопосочни цели

22 НЯКОИ ИЗВОДИ ЗА УСПЕШНИ ПРЕГЛЕДИ НА РАЗХОДИТЕ (2) Въвличане на министерствата/агенциите в съвместни екипи за преглед Отговорността за идентифицирането на възможности за спестявания - от администрацията; въпреки това: външна експертиза, когато това е удачно Залагане на ясни цели при обхватните прегледи Разписване на техническо задание с ясни въпроси/критерии

23 ОПИТЪТ НА БЪЛГАРИЯ С ПРЕГЛЕД НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ ДО МОМЕНТА юни 2017 г.: Анализ на разходните модели в България (ефикасността на заплащането в публичния сектор, институционален анализ на заетостта в публичния сектор, ефикасността на текущите разходи и др.) май-юни 2018 г.: - Преглед на разходите за полицейска и противопожарна дейност - Преглед на разходите: подобряване на ефективността и ефикасността на разходите за управление на отпадъците - Наръчник за преглед на публичните разходи юни 2019 г. подготовка на Преглед на разходите за наука, технологии и иновации

24 ОПИТ НА СТРАНИТЕ ОТ ЦИЕ С ПРЕГЛЕД НА РАЗХОДИТЕ Полша: Преглед на разходите в подкрепа на семействата с ниски доходи Преглед на разходите за дългосрочна грижа в Поморското воеводство Хърватска: Обхватен преглед на разходите Словакия: Преглед на разходите за образование Преглед на разходите за политики на пазара на труда и социални политики Румъния: Преглед на публичните финанси (по-висока данъчна и разходна ефикасност).

25 ПОДКРЕПА ОТ СТРАНА НА СВЕТОВНАТА БАНКА 1. Методология и организация Съвместна работа с МФ и работната група за изработка на рамката и техническото задание 2. Провеждане на прегледа на разходите Подкрепа с данни, инструменти, анализ. 3. Подкрепа за екипа с преглед на резултатите и обратна връзка 4. Разпространение на знание и обмяна на опит

Slide 1

Slide 1 Предприятия и промишленост Европейски доклад за конкурентоспособността 2013 Реиндустриализация основана на знанието София, 24.10.2013 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 30.0 Намаляващ дял на промишлеността

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЕТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ град Бургас, хотел Аква, 06 юни 2018 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И В ЕВРОПА:

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До:

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано

Подробно

Slide 1

Slide 1 Българската енергетика: 1 Рискове и политики за смекчаване на последиците д-р инж. Богомил Манчев, Изпълнителен директор инж. Георги Халев, Директор, Ядрена енергетика Относно презентацията: 2 Описва общата

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпома

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпома ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 30.6.2016 г. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Отчетени стойности за общите показатели по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица през 2014 година към

Подробно

Eurobaromètre Standard (EB 69)

Eurobaromètre Standard (EB 69) Генерална дирекция Комуникация ОТДЕЛ ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 15/09/2008 ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 Стандартен Евробарометър (EБ 69) - Пролет 2008 Първи общи резултати: Средни европейски стойности

Подробно

Европейски индекс на настигането

Европейски индекс на настигането Индекс на настигането: пето издание TheCatchUpIndex.eu Догонват ли успешно страните от Централна и Източна Европа останалите държави от ЕС? София, 27 април 2016 г. 12 години от началото на петото разширяване

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ ЮНИ 2014 г.) 5.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-юни 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 4% при посещенията

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ-МАЙ 2015 г.) 7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2015 г. спрямо същия период на 2014 г. Увеличение от 64.1% при посещенията

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ ЮНИ-СЕПТЕМВРИ 2015 г. -7.5% спад в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода юни-септември 2015 г. спрямо 2014 г. Спад от -7.3% при посещенията с цел

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2011 г.) 7.4% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - март 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 9.3% при

Подробно

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012

BG Tourism January - August s pl. balance July 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ АВГУСТ 2012 г.) 2.4% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари август 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от 2.19%

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ 2015 г.) 10.2% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през януари 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. Увеличение от 91% при посещенията с цел гостуване

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАЙ 2014 г.) 6.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-май 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Увеличение от 5% при посещенията

Подробно

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc

Microsoft Word - BG Tourism January - November s pl. balance do October 2011_ver1.doc МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ НОЕМВРИ 2011 г.) 4.5% ръст в броя на чуждестранните туристи посетили България през периода януари - ноември 2011 г. спрямо същия период на 2010 г. Увеличение от 5.7%

Подробно

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.)

BG-Tourism-Jan-Apr 2006-WTO-OMT Version-(Bulg.) МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2014 г.) 5,6 % ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България за периода януари септември 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. Приходите от

Подробно

Das duale System

Das duale System Анкета Бизнес средата в България Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Търговия По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският стокообмен

Подробно

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012

BG Tourism January - September s pl. balance August 2012 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ СЕПТЕМВРИ 2012 г.) 2.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари септември 2012 г. спрямо същия период на 2011 г. Увеличение от

Подробно

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013

BG Tourism JANUARY-MARCH pl balance Feb 2013 МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ (ЯНУАРИ МАРТ 2013 г.) 8.7% ръст в броя на чуждестранните туристи, посетили България през периода януари-март 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. Увеличение от 11.1% при

Подробно

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни)

България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2017 година (предварителни данни) БЪЛГАРИЯ И ЕС: ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Евростат през 2017 г. дефицитът на институционален сектор Държавно управление на ЕС-28

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Анкета Бизнес средата в България Клъстер Дуално професионално обучение към ГБИТК Германо-Българска индустриално-търговска камара април г. Анкета Бизнес средата в България д-р Митко Василев Главен управител

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

Microsoft Word - EB flash 341 analytical synthesis BG

Microsoft Word - EB flash 341 analytical synthesis BG Генерална дирекция за информация Дирекция за връзка с гражданите Отдел за наблюдение на общественото мнение Брюксел, 7 март 2012 г 8 март 2012 г: Международен ден на жената Неравенство между половете в

Подробно

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещени МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ БЪЛГАРИЯ Януари - Февруари 2017 г. 1. Чуждестранни туристи в България През периода януари - февруари 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е 717 718. Техният

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Световен корупционен барометър 2016 АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ Методология СВЕТОВЕН КОРУПЦИОНЕН БАРОМЕТЪР (GCB) - отразява оценките на гражданите относно разпространението на корупцията в отделните

Подробно

В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за елек

В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за елек В тази връзка и в изпълнение на закона, за множество потребителски проблеми КРС е сезирала КЗП. Във връзка с разпоредбата на чл. 37а от Закона за електронните съобщения, КРС уведоми КЗП за откриване на

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2017 г. са 366.8 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2019 г. са 717.1 хил. (табл. 1 от приложението), или с 5.9% над

Подробно

Класификаци онен код съгласно РМС 904 от 2016 г. БД "Черноморски район" /В Р Б/ Разходи по области на политики и бюджетни програми Наименование на обл

Класификаци онен код съгласно РМС 904 от 2016 г. БД Черноморски район /В Р Б/ Разходи по области на политики и бюджетни програми Наименование на обл Класификаци онен код съгласно РМС 94 от 216 г. БД "Черноморски район" /В Р Б/ Разходи по области на политики и бюджетни програми Наименование на областта на политика / бюджетната програма... 1,13,86 19.1.

Подробно

БЮДЖЕТ МОСВ (3)

БЮДЖЕТ МОСВ (3) Класификацио нен код съгласно РМС 94 от 216 г. БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД /В Р Б/ Разходи по области на политики и бюджетни програми Наименование на областта на политика /

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2017 г. са 665.7 хил. (табл. 1 от приложението), или с 15.3%

Подробно

10England

10England УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Министерство на финансите Дирекция Вътрешен контрол 1 Структура на публичния сектор във Великобритания - Общ преглед Две нива на управление централно местно Усложнена

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през април 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2016 г. са 466.3 хил. (табл. 1 от приложението), или с 26.2%

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил. (табл. 1 от приложението), или

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2016 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2016 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2016 г. са 577.2 хил. (табл. 1 от приложението), или с 9.2% над

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2015 г. са 450.9 хил. (табл. 1 от приложението),

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през януари 2017 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през януари 2017 г. са 369.5 хил. (табл. 1 от приложението), или с

Подробно

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година

Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юли 2019 година ПЪТУВАНИЯ НА БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА И ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2019 г. са 779.5 хил. (табл. 1 от приложението), или със 7.2%

Подробно

Press release_Tourism L

Press release_Tourism L Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през март 2010 година Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2010 г. са 283.8 хил. или с 29.7% по-малко в сравнение с март

Подробно