Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. На основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование и чл. 10, ал. 2 от Закона за българите, живеещи извън Република България М И Н И С Т Е Р С К И Я Т Р Е Ш И : С Ъ В Е Т 1. Утвърждава броя на приеманите за обучение студенти за държавните висши училища по професионални направления, по специалности от регулираните професии, по образователноквалификационни степени и по форми на обучение за учебната г. съгласно приложение Утвърждава броя на приеманите за обучение студенти за частните висши училища по професионални направления, по специалности от регулираните професии, по образователноквалификационни степени и по форми на обучение за учебната г. съгласно приложение Утвърждава броя на приеманите за обучение докторанти по форми на обучение за всяко висше училище и за всяка научна организация за учебната г. съгласно приложение Утвърждава броя на приеманите за обучение студенти българи, живеещи извън Република България, както и граждани на Република Македония за държавните висши училища по професионални направления, по специалности, по специалности от регулираните професии и по форми на обучение за учебната г. съгласно приложение Утвърждава броя на приеманите за обучение докторанти българи, живеещи извън Република България, по професионални направления, по докторски програми и по форми на обучение за учебната г. съгласно приложение 5. мб-цд 15RH343

2 2 6. Висшите училища по т. 1 и 2 определят самостоятелно броя на местата за прием на студенти по специалности в рамките на утвърдения прием по професионални направления съгласно решенията на Националната агенция за оценяване и акредитация по реда на Закона за висшето образование. 7. Висшите училища и научните организации по т. 3 определят самостоятелно броя на местата за прием по конкретни докторски програми съгласно решенията на Националната агенция за оценяване и акредитация по реда на Закона за висшето образование. ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Томислав Дончев ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков мб-цд 15RH343

3 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Образователно квалификационна степен и форма на обучение Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята Технически науки 5.13 Общо инженерство Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Растителна защита Животновъдство ВСИЧКО:

4 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЛОВДИВ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 1 Педагогически науки 1.3 Педагогика на обучението по Изкуства 8.1 Теория на изкуствата Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство ВСИЧКО:

5 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 3.7 Администрация и управление Технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Сигурност и отбрана 9.1 Национална сигурност ВСИЧКО:

6 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 1 Педагогически науки 1,1 Теория и управление на образоването Педагогика Педагогика на обучението по Хуманитарни науки 2.1 Филология История и археология Философия Религия и теология Социология, антропология и науки за културата Психология Политически науки Социални дейности Обществени комуникации и информационни науки Право Право Администрация и управление Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.4. Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки Изкуства 8.2 Изобразително изкуство ВСИЧКО:

7 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" ВАРНА Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 3.7 Администрация и управление Технически науки 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Корабоводене Електрообзавеждане на кораба Корабни машини и механизми Сигурност и отбрана 9.2 Военно дело Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво ВСИЧКО:

8 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ Образователно-квалификационна степен и форма на обучение "" 5 Технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Архитектура ВСИЧКО:

9 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7 ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 3.8 Икономика Технически науки 5.1 Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Транспорт, корабоплаване и авиация Архитектура, строителство и геодезия Общо инженерство ВСИЧКО:

10 ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение ПРИЛОЖЕНИЕ 1.8 редовна задочна редовна задочна дистан дистан дистанционна редовна задочна редовна задочна редовна задочна ционна ционна Общо Сигурност и отбрана 9.1. Национална сигурност Военно дело Организация и управление на военни Магистър придобита ОКС "" формирования на оперативно ниво ВСИЧКО:

11 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА редовна задочна редовна задочна дистан- ционна Образователно-квалификационна степен и форма на обучение редовна задочна редовна задочна дистанционна ПРИЛОЖЕНИЕ 1.9 редовна задочна дистанционна Администрация и управление Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки ВСИЧКО: Магистър придобита ОКС "" Общо

12 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.10 Области на висше образование, професионални направления и специалности КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ - СОФИЯ Образователно-квалификационни степени и форми на обучение "" 3.7 Администрация и управление Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника ВСИЧКО:

13 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение ПРИЛОЖЕНИЕ 1.11 редовна задочна редовна задочна дистанционнционнционна дистан дистан редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Администрация и управление Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята Технически науки 5.13 Общо инженерство Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Растителна защита Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина Горско стопанство ВСИЧКО: Магистър придобита ОКС ""

14 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.12 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН Образователно квалификационна степен и форма на обучение Магистър придобита ОКС "" 3.4 Социални дейности Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Обществено здраве Здравни грижи Медицинска сестра Акушерка Медицински лаборант Помощник фармацевт Рентгенов лаборант ВСИЧКО:

15 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.13 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Стоматология Дентална медицина Фармация Фармация Обществено здраве Здравни грижи Медицинска сестра Акушерка Рехабилитатор Медицински лаборант Зъботехник Помощник фармацевт Рентгенов лаборант Инспектор по обществено здраве ВСИЧКО:

16 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.14 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение Магистър придобита ОКС "" 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Стоматология Дентална медицина Фармация Фармация Обществено здраве Здравни грижи Медицинска сестра Акушерка Рехабилитатор Медицински лаборант Зъботехник Помощник фармацевт Масажист (с увредено зрение) Рентгенов лаборант Инспектор по обществено здраве ВСИЧКО:

17 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.15 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" ВАРНА Образователно квалификационна степен и форма на обучение Магистър придобита ОКС "" 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Стоматология Дентална медицина Фармация Фармация Обществено здраве Здравни грижи Медицинска сестра Акушерка Рехабилитатор Медицински лаборант Зъботехник Помощник фармацевт Рентгенов лаборант Инспектор по обществено здраве ВСИЧКО:

18 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.16 МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята Технически науки 5.1 Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Архитектура, строителство и геодезия Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми Биотехнологии Общо инженерство ВСИЧКО:

19 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИЛОЖЕНИЕ 1.17 Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" редовна задочна редовна задочна дистанционнционна дистан редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Администрация и управление Технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Транспорт, корабоплаване и авиация Общо инженерство Сигурност и отбрана 9.1 Национална сигурност Военно дело Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво ВСИЧКО:

20 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.18 НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЬО САРАФОВ" СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 8 Изкуства 8.4 Театрално и филмово изкуство ВСИЧКО:

21 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.19 НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 1 Педагогически науки 1.3 Педагогика на обучението по Изкуства 8.3 Музикално и танцово изкуство ВСИЧКО:

22 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.20 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение Магистър придобита ОКС "" 1 Педагогически науки 1.3 Педагогика на обучението по Здравеопазване и спорт 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия Здравни грижи Спорт ВСИЧКО:

23 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.21 НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение Магистър придобита ОКС "" 8 Изкуства 8.2 Изобразително изкуство ВСИЧКО:

24 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.22 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика на обучението по Хуманитарни науки 2.1 Филология История и археология Философия Религия и теология Социология, антропология и науки за културата Психология Политически науки Социални дейности Право Право Администрация и управление Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.1 Физически науки Химически науки Биологически науки Математика Информатика и компютърни науки Технически науки 5.1 Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Изкуства 8.3 Музикално и танцово изкуство Театрално и филмово изкуство ВСИЧКО:

25 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.23 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика на обучението по Политически науки Социални дейности Право Право Администрация и управление Икономика Природни науки, математика и информатика 4.5. Математика Информатика и компютърни науки Технически науки 5.1. Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Транспорт, корабоплаване и авиация Материали и материалознание Архитектура, строителство и геодезия Химични технологии Биотехнологии Хранителни технологии Общо инженерство Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Здравеопазване и спорт 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия Здравни грижи Медицинска сестра Акушерка ВСИЧКО:

26 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.24 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Образователно квалификационна степен и форма на обучение Магистър придобита ОКС "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика на обучението по Хуманитарни науки 2.1 Филология История и археология Философия Религия и теология Социология, антропология и науки за културата Психология Политически науки Социални дейности Обществени комуникации и информационни науки Право Право Администрация и управление Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.1 Физически науки Химически науки Биологически науки Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки Технически науки 5.11 Биотехнологии Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Фармация Фармация Обществено здраве Здравни грижи Медицинска сестра ВСИЧКО:

27 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.25 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР ЦЕНОВ" СВИЩОВ Образователно квалификационна степен и форма на обучение Магистър придобита ОКС "" 3.7 Администрация и управление Икономика ВСИЧКО:

28 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.26 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 3.4 Социални дейности Технически науки 5.1 Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Енергетика Транспорт, корабоплаване и авиация Корабни машини и механизми Корабоводене Електрообзавеждане на кораба Общо инженерство Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство ВСИЧКО: ,

29 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.27 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 3.4 Социални дейности Администрация и управление Икономика Технически науки 5.1 Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Материали и материалознание Общо инженерство ВСИЧКО:

30 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.28 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 3.7 Администрация и управление Природни науки, математика и информатика 4.5 Математика Технически науки 5.1 Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Енергетика Транспорт, корабоплаване и авиация Хранителни технологии Общо инженерство ВСИЧКО:

31 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.29 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА Образователно квалификационна степен и форма на обучение Магистър придобита ОКС "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Социални дейности Икономика Природни науки, математика и информатика 4.3 Биологически науки Технически науки 5.1 Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Енергетика Хранителни технологии Общо инженерство Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Животновъдство Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Обществено здраве Здравни грижи Медицинска сестра Акушерка Рехабилитатор Медицински лаборант ВСИЧКО:

32 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.30 УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика на обучението по Хуманитарни науки 2.1 Филология Администрация и управление Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.2 Химически науки Технически науки 5.1 Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Транспорт, корабоплаване и авиация Материали и материалознание Химични технологии Биотехнологии Общо инженерство Здравеопазване и спорт 7.4 Обществено здраве Здравни грижи Помощник фармацевт Рехабилитатор ВСИЧКО:

33 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.31 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение редовна задочна редовна задочна дистанционнционнционна дистан дистан редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социология, антропология и науки за културата Политически науки Обществени комуникации и информационни науки Право Право Администрация и управление Икономика ВСИЧКО: Магистър придобита ОКС ""

34 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.32 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 5 Технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Архитектура ВСИЧКО:

35 УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение ПРИЛОЖЕНИЕ 1.33 редовна задочна редовна задочна дистанционнционнционна дистан дистан редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Обществени комуникации и информационни науки Природни науки, математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки Сигурност и отбрана 9.1 Национална сигурност ВСИЧКО: Магистър придобита ОКС ""

36 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.34 УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛОВДИВ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 3.8 Икономика Туризъм Технически науки 5.1 Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Енергетика Биотехнологии Хранителни технологии Общо инженерство ВСИЧКО:

37 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.35 ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 3.7. Администрация и управление Технически науки 5.2 Електротехника, електроника и автоматика Материали и материалознание Металургия Химични технологии Биотехнологии Общо инженерство ВСИЧКО:

38 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" Образователно квалификационна степен и форма на обучение ПРИЛОЖЕНИЕ 1.36 "" 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика на обучението по Хуманитарни науки 2.1 Филология История и археология Религия и теология Социални дейности Обществени комуникации и информационни науки Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.1 Физически науки Химически науки Биологически науки Математика Информатика и компютърни науки Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника Архитектура, строителство и геодезия Общо инженерство Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.2 Растителна защита Сигурност и отбрана 9.1 Национална сигурност ВСИЧКО:

39 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.37 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" БЛАГОЕВГРАД Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 1 Педагогически науки 1.1 Теория и управление на образованието Педагогика Педагогика на обучението по Хуманитарни науки 2.1 Филология История и археология Философия Социология, антропология и науки за културата Психология Политически науки Социални дейности Обществени комуникации и информационни науки Право Право Администрация и управление Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.1 Физически науки Химически науки Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки Технически науки 5.1 Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Здравеопазване и спорт 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия Спорт Изкуства 8.2 Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство Театрално и филмово изкуство ВСИЧКО:

40 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ БЛАГОЕВГРАД Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология Политически науки Обществени комуникации и информационни науки Администрация и управление Икономика Природни науки, математика и информатика 4.5 Математика Информатика и компютърни науки ВСИЧКО:

41 БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ Образователно квалификационна степен и форма на обучение ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 придобита Магистър ОКС "" редовна задочна редовна задочна дистанционна дистанционнционна дистан редовна задочна Общо Психология Социални дейности Обществени комуникации и информационни науки Право Право Администрация и управление Икономика Природни науки, математика и информатика 4.6. Информатика и компютърни науки Технически науки 5.2. Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника ВСИЧКО:

42 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Образователно квалификационна степен и форма на обучение ПРИЛОЖЕНИЕ 2.3 редовна задочна редовна задочна дистанционнционнционна дистан дистан редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Психология Политически науки Право Право Администрация и управление Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки Технически науки 5.7 Архитектура, строителство и геодезия Архитектура Изкуства 8.2 Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство Сигурност и отбрана 9.1 Национална сигурност ВСИЧКО: Магистър придобита ОКС ""

43 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ПЛОВДИВ Образователно квалификационна степен и форма на обучение придобита ОКС "" ПРИЛОЖЕНИЕ 2.4 Магистър редовна задочна редовна задочна дистанционна дистанционна дистанционна Общо Администрация и управление Икономика ВСИЧКО:

44 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение ПРИЛОЖЕНИЕ 2.5 редовна задочна редовна задочна дистанционна дистанционна дистанционна Общо Икономика ВСИЧКО: Магистър придобита ОКС ""

45 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.6 ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 3.7 Администрация и управление Икономика ВСИЧКО:

46 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.7 КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ Образователно квалификационна степен и форма на обучение Магистър придобита ОКС "" 3.7 Администрация и управление ВСИЧКО:

47 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.8 КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 3.8 Икономика ВСИЧКО:

48 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.9 КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ БЛАГОЕВГРАД Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 3.9 Туризъм ВСИЧКО:

49 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.10 МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ "АЛБЕНА" ДОБРИЧ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 3.7 Администрация и управление Икономика Туризъм ВСИЧКО:

50 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД Образователно квалификационна степен и форма на обучение придобита ОКС "" ПРИЛОЖЕНИЕ 2.11 редовна задочна редовна задочна дистанционнционна редовна задочна дистан дистан редовна задочна редовна задочна ционна Общо Администрация и управление Икономика Туризъм ВСИЧКО: Магистър

51 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.12 Области на висше образование и професионални направления НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ редовна задочна редовна задочна Образователно квалификационни степени и форми на обучение дистан ционна редовна задочна редовна задочна дистан ционна редовна задочна Хуманитарни науки 2.1 Филология История и археология Философия Социология, антропология и науки за културата Психология Политически науки Социални дейности Обществени комуникации и информационни науки Право Право Администрация и управление Икономика Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.3 Биологически науки Науки за земята Информатика и компютърни науки Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника Архитектура, строителство и геодезия Архитектура Здравеопазване и спорт 7.4 Обществено здраве Изкуства 8.1 Теория на изкуствата Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство Театрално и филмово изкуство Сигурност и отбрана 9.1 Национална сигурност ВСИЧКО: Магистър придобита ОКС "" дистан ционна Общо

52 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.13 ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС" СОФИЯ Образователно квалификационна степен и форма на обучение "" 8 Изкуства 8.4 Театрално и филмово изкуство ВСИЧКО:

53 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Брой на приеманите за обучение докторанти във висшите училища и научните организации на Република България по ред ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ Форма на обучение Редовна Задочна ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЛОВДИВ 6 3 АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ СОФИЯ 8 4 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" ВАРНА 17 6 ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" СОФИЯ 10 7 ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" СОФИЯ ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" СОФИЯ 9 9 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН 8 12 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" ВАРНА МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" СОФИЯ НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ВЕЛИКО ТЪРНОВО НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЬО 10 САРАФОВ" СОФИЯ 18 НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" СОФИЯ 9 19 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СОФИЯ НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ СОФИЯ ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР ЦЕНОВ" СВИЩОВ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" БУРГАС УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СОФИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ СОФИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛОВДИВ ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" БЛАГОЕВГРАД 66 8 : ЧАСТНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА 1 БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ 6 2 ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ 30 : Page 1

54 по ред ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ Форма на обучение Редовна Задочна НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ 1 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ 7 3 ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 7 5 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА 8 БОЛНИЦА" 6 НАЦИОНАЛЕН ДИАГНОСТИЧЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 1 1 ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ "ПРОФ. Д Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ" КЪМ БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 7 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ 11 8 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА 1 10 НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 2 ХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 11 СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД 2 : ОБЩО: Page 2

55 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1 Области на висше образование, професионални направления и специалности АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Образователно квалификационни степени и форми на обучение 3.9 Туризъм Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята Екология и опазване на околната среда Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агробизнес Агрономство ВСИЧКО: 4 4 4

56 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2 Области на висше образование, професионални направления и специалности АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЛОВДИВ Образователно квалификационни степени и форми на обучение 8 Изкуства 8.3 Музикално и танцово изкуство Българска народна хореография Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене) Изпълнителско изкуство (поп и джаз) ВСИЧКО: 4 4 4

57 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.3 Области на висше образование, професионални направления и специалности ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Образователно квалификационни степени и форми на обучение 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Предучилищна и начална училищна педагогика Педагогика на обучението по... Музика Изобразително изкуство Български и английски език Български и руски език Хуманитарни науки 2.1 Филология Българска филология. Българска литература Приложна лингвистика (руски и английски език) Приложна лингвистика (английски и втори чужд език) Английска филология лингвистика и превод История и археология История Археология Психология Психология Психология. Социална психология Политически науки Политология Обществени комуникации и информационни науки Връзки с обществеността Туризъм Page 1

58 Области на висше образование, професионални направления и специалности Образователно квалификационни степени и форми на обучение Международен туризъм Природни науки, математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки Компютърни науки ВСИЧКО: Page 2

59 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.4 Области на висше образование, професионални направления и специалности ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ" ВАРНА Образователно квалификационни степени и форми на обучение 3.7 Администрация и управление Мениджмънт на водния транспорт Технически науки 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Корабоводене Корабни машини и механизми ВСИЧКО: 5 5 5

60 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.5 Области на висше образование, професионални направления и специалности ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" СОФИЯ Образователно квалификационни степени и форми на обучение 3.8 Икономика Икономика на транспорта Технически науки 5.1 Машинно инженерство Автомобилна техника Комуникационна и компютърна техника Комуникационна и осигурителна техника Транспорт, корабоплаване и авиация Технология и управление на транспорта Архитектура, строителство и геодезия Транспортно строителство Общо инженерство Индустриален мениджмънт ВСИЧКО:

61 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.6 Области на висше образование, професионални направления и специалности ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА Образователно квалификационни степени и форми на обучение 3.7 Администрация и управление Мениджмънт Икономика МИО Финанси Маркетинг Счетоводство и контрол Икономика на недвижимата собственост Бизнес икономика Корпоративен маркетинг Публични финаси Международен бизнес Туризъм Туризъм ВСИЧКО:

62 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.7 Области на висше образование, професионални направления и специалности КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ СОФИЯ Образователно квалификационни степени и форми на обучение 5 Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника Телекомуникационни технологии Телекомуникационни мрежи Телекомуникационна информатика ВСИЧКО: 7 7 7

63 Области на висше образование, професионални направления и специалности ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Образователно квалификационни степени и форми на обучение ПРИЛОЖЕНИЕ Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята Екология и опазване на околната среда Технически науки 5.13 Общо инженерство Инженерен дизайн Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.5 Горско стопанство Ландшафтна архитектура Горско стопанство ВСИЧКО:

64 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.9 Области на висше образование, професионални направления и специалности МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН Образователно квалификационни степени и форми на обучение 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина ВСИЧКО: 7 7 7

65 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.10 Области на висше образование, професионални направления и специалности МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Образователно квалификационни степени и форми на обучение 7 Здравеопазване и спорт 7.2 Стоматология Дентална медицина Фармация Фармация Здравни грижи Рехабилитатор Зъботехник ВСИЧКО:

66 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.11 Области на висше образование, професионални направления и специалности МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Образователно квалификационни степени и форми на обучение 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Стоматология Дентална медицина Фармация Фармация Здравни грижи Зъботехник ВСИЧКО:

67 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.12 Области на висше образование, професионални направления и специалности МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" ВАРНА Образователно квалификационни степени и форми на обучение 7 Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Стоматология Дентална медицина Фармация Фармация Здравни грижи Медицински козметик ВСИЧКО:

68 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.13 Области на висше образование, професионални направления и специалности НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "КРЪСТЬО САРАФОВ" СОФИЯ Образователно квалификационни степени и форми на обучение 8 Изкуства 8.4 Театрално и филмово изкуство Актьорство за драматичен театър Сценичен и екранен дизайн ВСИЧКО: 3 3 3

69 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.14 Области на висше образование, професионални направления и специалности НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" СОФИЯ Образователно квалификационни степени и форми на обучение 8 Изкуства 8.3 Музикално и танцово изкуство Поп и джаз инструментално изкуство Поп и джаз пеене Звукорежисура, звуков и медиен дизайн ВСИЧКО: 3 3 3

70 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.15 Области на висше образование, професионални направления и специалности НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СОФИЯ Образователно квалификационни степени и форми на обучение 1 Педагогически науки 1.3 Педагогика на обучението по Младежки дейности и спорт Физическо възпитание Здравеопазване и спорт 7.4 Обществено здраве Кинезитерапия Спорт Спорт Спортен мениджмънт Спорт, фитнес, здраве ВСИЧКО:

71 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.16 Области на висше образование, професионални направления и специалности НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ СОФИЯ Образователно квалификационни степени и форми на обучение 8 Изкуства 8.2 Изобразително изкуство Живопис Плакат и визуална комуникация Мода Стенопис Книга и печатна графика Рекламен дизайн Дигитални изкуства ВСИЧКО:

72 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.17 Области на висше образование, професионални направления и специалности ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" Образователно квалификационни степени и форми на обучение 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Специална педагогика Предучилищна педагогика и чужд език Предучилищна и начална училищна педагогика Педагогика на обучението по... Учител по химия Изобразително изкуство Български език и история с културен мениджмънт Хуманитарни науки 2.1 Филология Английска филология Лингвистика с бизнес администрация (английски и руски език) Приложна лингвистика (английски и руски език) Приложна лингвистика (английски и втори чужд език) Превод и интеркултурна комуникация английски език Психология Психология Политически науки Политология Социални дейности Социални дейности Право Page 1

73 Области на висше образование, професионални направления и специалности Образователно квалификационни степени и форми на обучение Право Администрация и управление Стопанско управление Икономика МИО Финанси Маркетинг Природни науки, математика и информатика 4.3 Биологически науки Молекулярна биология Медицинска биология Информатика и компютърни науки Информатика Бизнес информационни технологии Софтуерни технологии и дизайн ВСИЧКО: Page 2

74 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.18 Области на висше образование, професионални направления и специалности РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" Образователно квалификационни степени и форми на обучение 3.3 Политически науки Европеистика и публична администрация Право Право Администрация и управление Публична администрация Бизнес мениджмънт Икономика МИО Маркетинг Икономика Природни науки, математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки Информатика Информатика и информационни технологии в бизнеса Технически науки 5.1 Машинно инженерство Хидравлична и пневматична техника Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи и технологии Телекомуникационни системи Транспорт, корабоплаване и авиация Технология и логистика на водния транспорт Общо инженерство Индустриално инженерство ВСИЧКО:

75 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.19 Области на висше образование, професионални направления и специалности СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Образователно квалификационни степени и форми на обучение 1 Педагогически науки 1.2 Педагогика Педагогика Специална педагогика Социална педагогика. Социалновъзпитателна и пробационна дейност с правонарушители Логопедия Предучилищна и начална училищна педагогика Педагогика на масовата комуникация Педагогика на обучението по... Музика Физическо възпитание и спорт Математика и информатика История и география Методология на обучението по физика и астрономия Хуманитарни науки 2.1 Филология Българска филология Английска филология Немска филология Скандинавистика Китаистика Превод Френска филология История и археология Археология Философия Page 1

76 Образователно квалификационни степени и форми на обучение Области на висше образование, професионални направления и специалности Философия Религия и теология Теология Психология Психология Политически науки Политология Европеистика Международни отношения Международни бизнес отношения Обществени комуникации и информационни науки Журналистика Връзки с обществеността Журналистика и медии Право Право Администрация и управление Публична администрация Туризъм Туризъм Природни науки, математика и информатика 4.1 Физически науки Метеорология Медицинска физика Химически науки Компютърна химия Биологически науки Биология Молекулярна биология Биомениджмънт и устойчиво развитие Екология и опазване на околната среда Page 2

77 Образователно квалификационни степени и форми на обучение Области на висше образование, професионални направления и специалности Микробиология и микробиологичен контрол Науки за земята География Информатика и компютърни науки Информатика Компютърни науки Софтуерно инженерство Информационни системи Разпределени системи и мобилни технологии Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина Фармация Фармация Здравни грижи Медицинска сестра ВСИЧКО: Page 3

78 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.20 Области на висше образование, професионални направления и специалности СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ" СВИЩОВ Образователно квалификационни степени и форми на обучение 3.8 Икономика Финаси Икономика на туризма Бизнес информатика ВСИЧКО: 4 4 4

79 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.21 Области на висше образование, професионални направления и специалности ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА Образователно квалификационни степени и форми на обучение 5 Технически науки 5.3 Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи и технологии Комуникационна техника и технологии Софтуерни и интернет технологии ВСИЧКО: 5 5 5

80 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.22 Области на висше образование, професионални направления и специалности ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО Образователно квалификационни степени и форми на обучение Магистър придобита ОКС 5 Технически науки 5.1 Машинно инженерство Автомобилно машиностроене Комуникационна и компютърна техника Мобилни и сателитни комуникации ВСИЧКО:

81 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.23 Области на висше образование, професионални направления и специалности ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Образователно квалификационни степени и форми на обучение 5 Технически науки 5.1 Машинно инженерство Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника Машиностроителна техника и технологии Електротехника, електроника и автоматика Електроника Електротехника Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници Комуникационна и компютърна техника Компютърни системи и технологии Компютърно и софтуерно инженерство Комуникационна техника и технологии Телекомуникации Енергетика Топло и ядрена енергетика Топлотехника Транспорт, корабоплаване и авиация Авиационна техника и технологии Транспортна техника и технологии Общо инженерство Инженерен дизайн Индустриален мениджмънт Полиграфия ВСИЧКО:

82 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.24 Области на висше образование, професионални направления и специалности ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА Образователно квалификационни степени и форми на обучение Магистър придобита ОКС 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.4 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина Здравеопазване и спорт 7.1 Медицина Медицина ВСИЧКО:

83 ПРИЛОЖЕНИЕ 4.25 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СОФИЯ Образователно квалификационни степени и форми на обучение Области на висше образование, професионални направления и специалности редовна задочна редовна задочна дистанци редовна задочна редовна задочна редовна задочна дистанци онна онна Общо Социални, стопански и правни науки 3.3 Политически науки Международни отношения Администрация и управление Публична администрация Бизнес администрация Икономика МИО Финанси Маркетинг Застраховане и социално дело Предприемачество Икономика на туризма Икономика на търговията Индустриален бизнес Интелектуална собственост и бизнес Икономика на човешките ресурси Статистика и иконометрия ВСИЧКО:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на регионалното развитие 3.9 Туризъм Области на висше образование, професионални направления и специалности

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Области на висше образование, професионални направления и специалности АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc Русенски университет "Ангел Кънчев" СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ В ПЕРИОДА 2012-2015 Г. 3 външни одита: на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество с Европейската

Подробно

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ "Проф. д-р Асен Златаров" ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно

УНИВЕРСИТЕТ Проф. д-р Асен Златаров ПРИЕТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР ПЪРВО КЛАСИРАНЕ г. Вх. Бал Специалност Форма на обучение Химия редовно 3 26.75 Химия редовно 4 15.50 Технология на нефта и газа редовно 5 18.50 Технология на нефта и газа редовно 6 15.75 Технология на стъклото, керамиката - задочно задочно 11 18.83 Химия на козметичните средства

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ ОТКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА СТАРА ЗАГОРА 2017 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2017 ОТ 20:00 ЧАСА ПРЕД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ГЕНЕРАЛНАТА ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09 МАЙ

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 016/017 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска тех ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Специалности в средните училища 1. Техник на прецизна техника; 2. Машинен оператор; 3. Машинен монтьор; 4. Техник на селскостопанска техника; 5. Монтьор на селскостопанска техника; 6. Машинен

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Шифър Специалност, на обучение Места ИЗПИТИ:

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфаб СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

Седмично разписание

Седмично разписание СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2018/19 ГОД. 8 а 1 Музика 2 Физика и астрономия Физическо 3 4 1,2 гр Физическо възпитание и Руски език Философия Химия и опазване на околната среда 5 Предприемачество

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА No# Длъжност Образование Езикови знания Комп. умения Бр ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфа СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ДБТ - Добрич 1051 Зареждач, материали и полуфабрикати 29 960 Зареждач, материали и полуфабрикати 6 1117 Гладач Без образование,основно 1 1112 Директор, предприятие

Подробно