РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователна и научна степен доктор в област на висшето образование 3 Социални, правни и стопански науки, професионално нап

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователна и научна степен доктор в област на висшето образование 3 Социални, правни и стопански науки, професионално нап"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ за присъждане на образователна и научна степен доктор в област на висшето образование 3 Социални, правни и стопански науки, професионално направление 3.8. Икономика, докторска програма Икономика и управление (индустрия) 1. Обща информация. Изготвил рецензията: проф. д-р Юлия Йоргова-Форд, професионално направление 3.7. Администрация и управление, преподавател в Центъра по икономически и управленски науки при Бургаския свободен университет гр. Бургас Основание за рецензията: Заповед УМО 129/ г. на Ректора на Бургаския свободен университет относно разкриване на процедура за защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Виляна Янкова Русева и решение на Научното жури за избор на председател, определяне на рецензенти и възлагане на изготвяне на становища от г. При написване на рецензията са анализирани и оценени предоставените от кандидата материали относно тяхното съдържание и съответствието им с нормативните изисквания на Закона за развитието на академичния състав в РБ и правилника за прилагането му, както и Правилника за развитието на академичния състав в Бургаския свободен университет. Автор на дисертационния труд: Виляна Янкова Русева Научни ръководители: проф. д-р Милен Балтов, Бургаски свободен университет и доц. д-р Златина Караджова, Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас Тема на дисертационния труд: Развитие на ноу-хау чрез консултиране и обучение (примерът на туристическата индустрия) 2. Данни за докторанта. Виляна Русева притежава висока професионална квалификация в областта на икономиката и управлението. Последователно е придобила ОКС Бакалавър по спец. Финанси, ОКС Магистър по спец. Счетоводство и контрол в Икономически университет- Варна и ОКС Магистър по спец. Управление на туризма в Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас. Виляна Русева е зачислена като докторант на самостоятелна подготовка със срок на обучение 1.5 години в Центъра по икономически и управленски науки (ЦИУН) на БСУ в 1

2 докторска програма Икономика и управление (индустрия) със Заповед на Ректора на БСУ ЛС 125/ г. В срок е изпълнила всички предвидени в индивидуалния план дейности, включително успешно положени 5 изпита по базови и специализиращи дисциплини, учебно-преподавателска и научноизследователска работа. Всяка академична година работата и е атестирана положително от Научния съвет на БСУ. Отчислена е с право на защита въз основа на чл. 15, ал. 1 и 2 от Правилника за развитието на академичния състав в БСУ. Проведено е успешно предварително обсъждане на дисертационния труд от УНС на ЦИУН. Виляна Русева има практически опит в туризма и банковото дело. Работила е на различни позиции за международни туристически компании и български банки, което се отразява много положително на научноизследователската и работа. 3. Обща характеристика на дисертационния труд и оценка за изпълнение на нормативните изисквания. Дисертационният труд на Виляна Русева е в достатъчен обем за научно изследване от този характер. Общият обем е 235 страници изложение, структурирано във въведение, две глави, заключение, списък на използваната литература и 10 приложения, едно от които е анкетната карта, използвана в изследването. Библиографията включва 131 източника на кирилица и латиница, от които 89 литературни. Прегледът на използваната литература показва, че докторантът е извършил задълбочен литературен обзор по проблематиката на дисертацията. Приложени са Декларация за съответствие на дисертационния труд с изискванията на чл. 6, ал. 3 от ЗРАСРБ и Декларация за оригиналност. По отношение на структурата, трудът е добре балансиран и отговаря на нормативните изисквания. Докторантът използва методически инструментариум, позволяващ коректно провеждане на изследването и обосновка на получените резултати. Авторефератът по темата на дисертацията е в обем от 38 страници и в синтезиран вид представя структурата и съдържанието на работата, както и резултатите от изследването. В него са включени справка за научните и научно-приложните приноси, съдържащи се в дисертационния труд и списък на публикациите на автора. Публикациите по темата на дисертацията са 8, съответно - 1 студия, 3 статии и 4 доклада. Оценката на представените дисертационен труд и публикации на докторанта за изпълнение на минималните национални изисквания за присъждане на ОНС Доктор за област 3. Социални, стопански и правни науки показва, че при изискуеми минимум 80 точки докторантът е акумулирал 135. (Табл.1) 2

3 Табл. 1. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания за присъждане на ОНС Доктор за област 3. Социални, стопански и правни науки. Група от показатели Съдържание Минималн и изисквани точки* Актуалн о изпълнение А. Показател Г. Сума от показателите от 4 до Общо: Това позволява констатацията, че докторантът е надхвърлил количествените изисквания за необходими публикации за ОНС Доктор съгласно Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България за област 3. Социални, стопански и правни науки. Обобщавайки изложеното до тук и базирайки се на представените за рецензиране материали мога убедено да заявя, че дисертационният труд на докторант Виляна Русева по отношение на структура и обем отговаря напълно на изискванията на чл. 27 (2) от Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България и на чл. 16 (3) от Правилника за развитието на академичния състав на БСУ. 4. Оценка на съдържанието на дисертационния труд. Дисертационният труд на Виляна Русева е посветен на изследването и доказването на необходимостта от повишаване на управленския капацитет в туристическата индустрия чрез подходящо бизнес консултиране и ефективно обучение на служителите в бранша. Актуалността и значимостта на проблема са обосновани чрез бързото развитие на услугите, значителното нарастване на техния дял в БВП и заетостта - тенденция, характерна както за българската, така и за съвременната световна икономика. Като потвърждение е приведен фактът, че в туристическата индустрия, която е обект на изследването, човешкият фактор играе основна роля за постигане целите на всяка организация и запазване на конкурентни позиции на пазара. Във въведението на дисертационния труд в логическа последователност са изяснени целта и произтичащите от нея задачи, коректно са формулирани основна теза и изследователски хипотези. Посочени са обектът, предметът и методите на изследване, използвани в работата. Това е позволило на докторанта да насочи в правилна посока своите търсения и да проведе пълноценно научно изследване по избраната тема. 3

4 Първата глава има теоретичен характер и подплатява основните насоки, в които ще се развие изследването. В нея са дискутирани последователно проблеми на управлението на човешките ресурси, свързани с тяхното обучение, развитие и пълноценно използване на потенциала им. Разгледани са същността на бизнес консултантската дейност и явлението ноу-хау в бизнес консултантските услуги. Направена е характеристика на туристическата индустрия и е изяснена основната роля на човешкия капитал в туристическата дейност. Втората глава е с преобладаващо емпиричен характер и съдържа основните наукоприложни приноси на дисертационния труд. Като изходна точка е представена методологията и методиката на изследването и е обоснован направеният избор. Ясно са очертани направленията в изследователската работа, което позволява да се преценят като адекватни възможностите за доказване на основната теза с избрания инструментариум. В изследването се прилагат количествен и качествен подход за събиране на необходимите данни, използвайки методите на анкетирането и на интервюирането. Авторът коректно е представил ограниченията в изследването, хода на провеждането му и е дискутирал някои етични въпроси, свързани с този процес. Проведено е търсене по ключови понятия на изследването и е приложена статистика за релевантните публикации в популярните световни бази данни Science Direct, Mendeley и Scopus. Получените резултати са коректно интерпретирани и биха могли да бъдат използвани в бъдещи изследвания на докторанта. В тази част от работата също така са разгледани иновативни консултантски и обучителни практики, които фирмите в туризма могат да използват успешно в своята дейност. С най-голям принос към доказване на основната теза на дисертацията и предложените хипотези е емпиричното изследване на приложението на консултантски и обучителни практики в българските туристически предприятия. Създадената за целта анкетна карта позволява адекватно събиране на необходимата информация. Получените данни от 75 фирми, занимаващи се с хотелиерска и транспортна дейност в туристическата индустрия са коректно обработени и задълбочено анализирани. Извършените персонални интервюта-беседи с мениджъри от бранша допринасят за постигане на целта на изследването. Като допълнителна аргументация на основната теза са представени четири казуса от практиката на автора. На данните от проведеното анкетиране е направен SWOT анализ. На база на получените от изследването резултати са предложени добре обосновани изводи и препоръки, полезни за практиката на фирмите от туристическата индустрия. 4

5 В заключението на дисертацията, в съответствие с нормативните изисквания, са обобщени основните резултати и направени констатации относно постигане на целта и доказване на тезата на изследването. При оценката на съдържанието на дисертационния труд на Виляна Русева могат да бъдат очертани някои съществени характеристики: Представените за рецензиране дисертация, автореферат и научни публикации, свързани с темата са творческо постижение на докторанта. Изследваната проблематика е актуална, както в научен, така и в практически аспект. Целта и основните задачи на изследването са постигнати, с което е потвърдена главната теза. Представени са както обобщените резултати, така и резултатите на индивидуално ниво. Докторантът демонстрира много добро познаване на предметната област и умения за използване на научните постижения в практиката. В дисертационния труд не са открити доказателства за плагиатство. Всичко това дава основание дисертационният труд да бъде оценен като едно завършено научно изследване на автора, което и в съдържателен аспект удовлетворява изискванията на чл. 27(1) от Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България и на чл. 16 (2) от Правилника за развитието на академичния състав на БСУ. 5. Постигнати приноси в дисертационния труд. Приложената справка отразява добросъвестно и реално научните и наукоприложните приноси на автора в дисертационния му труд. Постигнатите в изследването резултати показват, че докторантът е допринесъл за обогатяване на теорията и практиката в предметната област чрез: Теоретичното изследване на връзката между бизнес консултирането и обучението и подобряване на икономическата ефективност в организациите. Извършената сравнителна класификация на методите: тренинг, коучинг, менторинг. Проучване на прилагането на бизнес консултиране в туристическите организации. Изследване на използването на обучение и консултиране в българските туристически организации. 5

6 Извършения качествен анализ и разработени казуси за връзката между управленския капацитет и методите за промяната му сред типични български туристически организации. Очертаване на съществуващи тенденции за склонност на представителите на българските туристически организации да инвестират в конкретен производствен фактор. 6. Критични бележки, препоръки и въпроси. Представеният за рецензиране дисертационен труд отговаря напълно на изискванията за този тип научни разработки по отношение на обем, структура, коректност на прилагане на изследователски методи и подходи, съдържание и постигане на поставената цел. Забелязват се някои незначителни несъвършенства в стила, дължащи се вероятно на използването на чуждоезикови информационни източници. Докторантът е отразил правилно направените препоръки на етапа на предварителното обсъждане в ЦИУН, поради което нямам съществени критични бележки към работата. Предвид демонстрираните от докторанта много добра теоретична и практическа подготовка и изследователски умения бих препоръчала да продължи анализа по ключови понятия на научната продукция в избраната предметна област и сред публикациите на български автори. Към докторанта бих отправила следния въпрос: Как по-конкретно резултатите от направеното търсене по ключови понятия на изследването за релевантни публикации в най-популярните световни бази данни допринася за доказване на основната теза на дисертацията? 7. Заключение. Дисертационният труд на докторант Виляна Русева на тема Развитие на ноу-хау чрез консултиране и обучение (примерът на туристическата индустрия) е завършено, самостоятелно наукоприложно изследване, което отговаря в количествено и качествено отношение на нормативните изисквания. Положителната оценка на работата, приносите и цялостното представяне на докторанта през периода на обучението му ми дават основание да изразя убедено становището си да бъде присъдена образователна и научна степен доктор в професионално направление 3.8. Икономика на Виляна Янкова Русева. гр. Бургас Рецензент: г. /проф. д-р Юлия Йоргова/ 6

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висшето образование Социални, стопански и правни н

СТАНОВИЩЕ за дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висшето образование Социални, стопански и правни н СТАНОВИЩЕ за дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висшето образование Социални, стопански и правни науки при Център за икономически и управленски науки

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д. н. Мая Руменова Ламбовска; УНСС, катедра Управление ; Научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строите

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен Доктор Професионално направление 5.7. Архитектура, строите С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма: Техника на безопасността

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно