document

Размер: px
Започни от страница:

Download "document"

Препис

1 Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна информация Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти Настоящото обявление е покана за участие в състезателна процедура Заинтересованите оператори трябва да уведомят възлагащия орган, че проявяват интерес към поръчката/ите. Поръчката/ите ще бъде/ат възложена/и без последваща покана за участие в състезателна процедура. Проект на обявление Обявление за публикуване РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата) Официално наименование: Национален регистрационен номер: ² Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси ул. Московска 3 Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: София BG BG Лице за контакт: Радослав Божков Интернет адрес/и Основен адрес (URL): Адрес на профила на купувача (URL): I.2) Съвместно възлагане Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки: Поръчката се възлага от централен орган за покупки I.3) Комуникация Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) ¹² Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL) ¹² Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт друг адрес: (моля, посочете друг адрес) Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени ⁵ ¹⁹ електронно посредством: (URL) горепосоченото/ите място/места за контакт до следния адрес: (моля, посочете друг адрес) Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) I.4) Вид на възлагащия орган Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения Национална или федерална агенция/служба Публичноправна организация Европейска институция/агенция или международна организация УНП: 18e7dbf1-d10e-4a29-b7e5-7e50e064918c 1

2 Регионален или местен орган Регионална или местна агенция/служба I.5) Основна дейност Общи обществени услуги Отбрана Обществен ред и безопасност Околна среда Икономически и финансови дейности Здравеопазване РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ ³ II.1) Обхват на обществената поръчка Друг тип: Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура Социална закрила Отдих, култура и вероизповедание Образование Друга дейност: ЗДРВВЗ и ЗЗНН II.1.1) Наименование: "Доставка и обновяване на зеленчукови и плодови консерви" Референтен номер: ² II.1.2) Основен CPV код: Допълнителен CPV код: ¹ ² II.1.3) Вид на поръчка Строителство Доставки Услуги II.1.4) Кратко описание: Доставка и обновяване на 80 тона зеленчукови и плодови консерви. II.1.5) Прогнозна обща стойност ² Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки) II.1.6) Информация относно обособените позиции Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да Не Оферти могат да бъдат подавани за ¹² всички обособени позиции максимален брой обособени позиции: само една обособена позиция Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции: II.3) Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка ¹ дд/мм/гггг РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция Наименование поръчката "Доставка и обновяване на зеленчукови и плодови консерви" II.2) Описание ¹ II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция : ² II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² ІІ.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: База/и на Агенцията, находяща/и се на територията на Република България. код NUTS:¹ BG II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Доставка и обновяване на 80 тона зеленчукови и плодови консерви II.2.5) Критерии за възлагане ¹² УНП: 18e7dbf1-d10e-4a29-b7e5-7e50e064918c 2

3 Критериите по-долу Критерий за качество Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰ Критерий, свързан с разходи Име: / Тежест: ¹ ²⁰ Цена - Тежест: ²¹ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка II.2.6) Прогнозна стойност ² ⁵ ¹ Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция) ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки ⁵ ¹ Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: или Начална дата: дд/мм/гггг Крайна дата: дд/мм/гггг Тази поръчка подлежи на подновяване Описание на подновяванията: II.2.10) Информация относно вариантите ¹² Ще бъдат приемани варианти II.2.11) Информация относно опциите ⁵ ¹ Опции Описание на опциите: II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз ⁵ ¹ Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Идентификация на проекта: Да Не II.2.14) Допълнителна информация: РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ⁵ ¹ ІІІ.1) Условия за участие ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри ¹² Списък и кратко описание на условията: ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние ¹² Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка Списък и кратко описание на критериите за подбор: Изисквано минимално/ни ниво/а: ² ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности ¹² Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка Списък и кратко описание на критериите за подбор: Изисквано минимално/ни ниво/а: ² ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ² Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение УНП: 18e7dbf1-d10e-4a29-b7e5-7e50e064918c 3

4 Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ² ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги) Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА IV.1) Описание IV.1.1) Вид процедура ⁵ Ограничена процедура Състезателна процедура с договаряне IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки ⁵ ¹ Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение Рамково споразумение с един оператор Рамково споразумение с няколко оператора Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ² Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи В случай на рамкови споразумения обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години: IV.1.6) Информация относно електронния търг ¹² Ще се използва електронен търг Допълнителна информация относно електронния търг: IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA) Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) IV.2) Административна информация IV.2.2) Срок за получаване на заявления за интерес ⁵ Дата: дд/мм/гггг Да Не Местно време: IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹ ⁵ Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски Български Испански Немски Словашки Хърватски Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски Естонски Литовски Португалски Фински IV.2.5) Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане ⁴ ⁵ ¹ дд/мм/гггг РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ VI.2) Информация относно електронното възлагане ⁵ ¹ Ще се прилага електронно поръчване Ще се използва електронно фактуриране Ще се приема електронно заплащане VI.3) Допълнителна информация: ² УНП: 18e7dbf1-d10e-4a29-b7e5-7e50e064918c 4

5 VI.4) Процедури по обжалване ⁵ ¹ VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша 18 Град: Пощенски код: Държава: София 1000 BG Интернет адрес (URL): VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ² Официално наименование: Град: Пощенски код: Държава: Интернет адрес (URL): VІ.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП, настоящото обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване. VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ² Официално наименование: Град: Пощенски код: Държава: Интернет адрес (URL): VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: дд/мм/гггг Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони. ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо ² в приложимите случаи ³ моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация ⁴ ако тази информация е известна ⁵ моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура ⁶ доколкото информацията е вече известна УНП: 18e7dbf1-d10e-4a29-b7e5-7e50e064918c 5

6 ⁹ моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация ¹² моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти ¹⁹ ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти ²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо тежест ²¹ може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва УНП: 18e7dbf1-d10e-4a29-b7e5-7e50e064918c 6

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ Директива 2014/25/ЕС Настоящото обявление е покана

Подробно

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: гор@аор.ьа, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване Номер: РД-09-37-3

Подробно

document

document Номер: РД 16-1450 от 22/12/2011 дд/мм/гггг МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1 1000 София, ул. Леге 4 факс:

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна 6 3В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Ценоразпис за преводи Посочената стойност на превода е за 1 (една) стандартна страница изходен текст при средно темпо на превода 6 стандартни страници

Ценоразпис за преводи Посочената стойност на превода е за 1 (една) стандартна страница изходен текст при средно темпо на превода 6 стандартни страници Ценоразпис за преводи Посочената стойност на превода е за 1 (една) стандартна страница изходен текст при средно темпо на превода 6 стандартни страници на ден. Стандартна страница - текст с обем 1800 знака

Подробно

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регистрационната форма от ССИ 20i90H5-00073-0045(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА Номер и дата

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно