RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0251/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP)) Дита Харанзова, Али Неджми, Петрас Аущревичюс, Беатрис Бесера Бастеречеа, Исаскун Билбао Барандика, Жерар Дьопре, Иван Яковчич, Петър Йежек, Илхан Кючюк, Патрисия Лалонд, Луи Мишел, Хавиер Нарт, Урмас Пает, Майте Пагасауртундуа Руис, Йозо Радош, Фредерик Рийс, Марите Схаке, Павел Теличка, Иво Вайгъл, Йоханес Корнелис ван Бален, Хилде Вотманс от името на групата ALDE RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0251/2018 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно Никарагуа, и по-специално тази от 16 февруари 2017 г. относно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа случаят на Франсиска Рамирес 1, като взе предвид изявлението на говорителя на ЗП/ВП от 19 ноември 2016 г. относно окончателните резултати от изборите в Никарагуа, като взе предвид изявленията на говорителя на ЗП/ВП от 22 април 2018 г. относно положението в Никарагуа и от 15 май 2018 г. относно установяването на национален диалог в Никарагуа, като взе предвид съобщението за медиите на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ) от 27 април 2018 г., в което се цитира становището на експертите относно положението с правата на човека в Никарагуа, като взе предвид изявлението от 20 април 2018 г. на говорителя на Службата на ООН по правата на човека Лиз Тросел относно насилието по време на протестите в Никарагуа, като взе предвид посещението на Междуамериканската комисия по правата на човека от 17 до 21 май 2018 г. с цел проучване на положението в Никарагуа и предварителното изявление във връзка с това посещение от 21 май 2018 г., като взе предвид доклада на генералния секретариат на Организацията на американските държави относно Никарагуа от 20 януари 2017 г., като взе предвид сключеното на 29 юни 2012 г. споразумение за асоцииране между Европейския съюз и държавите от Централна Америка, което влезе в сила през август 2013 г., включително неговите клаузи относно правата на човека, като взе предвид Насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека от юни 2004 г., актуализирани през 2008 г., като взе предвид Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека от декември 1998 г., като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Никарагуа е страна, 1 Приети текстове от тази дата, P8_TA(2017)0043. PE v /6 RE\ docx

3 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, А. като има предвид, че през последното десетилетие в Никарагуа се наблюдава влошаване на състоянието на демокрацията и принципите на правовата държава; като има предвид, че липсата на право на свобода на изразяване и мирни протести, признато за крайъгълен камък на демократичните общества, не позволява мирно и трайно решаване на конфликтите в страната; Б. като има предвид, че съгласно предварителния доклад на Междуамериканската комисия по правата на човека най-малко 76 цивилни граждани са били убити, 868 ранени и 438 произволно задържани, включително студенти, активисти на гражданското общество и журналисти, по време на протестите срещу реформата на системата за социална сигурност, обявена от президента Даниел Ортега на 18 април 2018 г.; като има предвид, че при мнозинството от жертвите са регистрирани огнестрелни рани по главата, врата, гръдния кош или корема, показващи определено, че на силите за сигурност е било наредено да убиват, вследствие на което в предварителния доклад на Междуамериканската комисия по правата на човека беше отбелязана възможността за извънсъдебни екзекуции; като има предвид, че също така са документирани изтезания, жестоко, нечовешко и унизително отнасяне, кампании за инкриминиране, заплахи и тормоз и други форми на сплашване; В. като има предвид, че на 23 април 2018 г. президентът Ортега обяви отмяната на реформата на системата за социална сигурност, но демонстрациите се превърнаха в по-широко недоволство срещу неговото правителство, като бяха отправени призиви за сформиране на временно правителство; като има предвид, че органите н Никарагуа открито заклеймиха протестиращите, като ги нарекоха вандали и ги обвиниха в политическа манипулация ; Г. като има предвид, че големият брой на жертвите свидетелства ясно за прилагането на прекомерна сила от страна на държавните органи, представляващо нарушение на принципите на необходимост и пропорционалност, изисквани от международното право и международните стандарти, които предвиждат ограничения на използването на сила; като има предвид, че групи граждани, свързани с Juventud Sandinista, действат при абсолютна безнаказаност и със съучастието и съгласието на полицията; като има предвид, че началникът на националната полиция на Никарагуа Аминта Гранера подаде оставка заради прекомерното използване на насилие; Д. като има предвид, че на 16 май 2018 г. започна национален диалог под егидата на католическата църква, но според длъжностни лица на църквата е бил прекратен, без да бъде постигнат консенсус между страните, на 23 май; Е. като има предвид, че на 23 май ръководителят на Организацията на американските държави (ОАД) Луис Алмагро призова за свободен, честен и прозрачен изборен процес като единствено решение на положението в Никарагуа; като има предвид, че никарагуанският органи заявиха, че провеждането на нови избори ще разбие конституционния ред и демократично RE\ docx 3/6 PE v01-00

4 избраното правителство ; като има предвид, че на 19 ноември 2016 г. ЕС израз[и] съжаление поради това, че изборният процес не е осигурил условия за неограниченото участие на всички политически сили в страната, както и поради отсъствието на международни и независими акредитирани местни наблюдатели ; Ж. като има предвид, че правителството произволно закри медии, отразяващи протестите, и че журналисти, изразили каквато и да е форма на съпротива, са били подложени на тормоз, сплашвани и задържани; З. като има предвид, че от 2007 г. насам Даниел Ортега беше избиран за президент три последователни пъти въпреки факта, че никарагуанската конституция забранява последователното преизбиране, което показва корупцията и авторитаризма, до които прибягва държавата, за да позволи на президента и на управляващата партия да контролират държавната власт и държавните ресурси, както и съдебната система; И. като има предвид, че репресиите срещу свободата на словото и тормозът на лидери на опозицията от страна на никарагуанските органи бяха осъдени като посегателство срещу гражданските свободи; като има предвид, че правозащитни групи осъдиха постепенното концентриране на власт, произтичащо от еднопартийното управление и отслабването на институциите; Й. като има предвид, че корупцията в обществения сектор, включително случаите с участието на членове на семейството на президента, остава едно от най-големите предизвикателства; като има предвид, че подкупването на длъжностни лица, незаконните изземвания и произволните оценки от страна на митническите и данъчните органи са много често срещани; като има предвид, че бяха изразени обосновани опасения за непотизъм в правителството на Никарагуа ; 1. решително осъжда бруталните репресии срещу демонстрациите, проведени в Никарагуа срещу реформите на системата за социална сигурност, и изразява сериозна загриженост във връзка със съобщенията за използване на бойни патрони за разбиване на протестите, което доведе до смъртта на най-малко 76 души и раняването на почти 900 души; призовава никарагуанските органи да прекратят незабавно всички актове на насилие, извършвани от въоръжените сили, полицията и паравоенните групировки, свързани с правителството, спрямо никарагуанските граждани, които упражняват правото си на свобода на изразяване и на събрания, и настоятелно призовава никарагуанските органи да гарантират тези свободи в съответствие с международните споразумения, по които Никарагуа е страна; изразява своите съболезнования и съчувствие на семействата на всички жертви, убити и ранени по време на демонстрациите; 2. настоятелно призовава никарагуанските органи да освободят всички произволно задържани лица и да предоставят гаранции, че срещу тях няма да бъдат заведени наказателноправни производства; 3. призовава никарагуанските органи да започнат отново сериозен и конструктивен процес на приобщаващ национален диалог и подчертава значението на това да се предотврати всякакво по-нататъшно влошаване на положението и да бъдат прекратени продължаващите авторитаризъм, репресии и насилие в Никарагуа, PE v /6 RE\ docx

5 както и че тези мерки би следвало да включват организирането на свободни, справедливи и прозрачни избори с независимо международно наблюдение, което да гарантира липсата на изборни измами, като решение на кризата; 4. отбелязва трудностите пред разрешаването на настоящата криза в дългосрочен план поради липсата на разделение на властите и на независими институции в страната; счита в този контекст, че създаването на комисия за установяване на истината, включваща независими национални и международни участници, би могло да спомогне за постигането на помирение на национално равнище; призовава Европейския съюз да спомогне активно за постигането на демократично решение на кризата; 5. приветства посещението в Никарагуа на Междуамериканската комисия по правата на човека и изразява своята загриженост във връзка със заключенията на предварителния доклад; призовава никарагуанските органи да позволят незабавното провеждане на независимо и прозрачно международно разследване, за да бъдат установени обстоятелствата, свързани с репресиите и смъртните случаи по време на протестите, и да извършат наказателно преследване на отговорните за тях лица, както и на лицата, отговорни за изтезания и неправомерни действия срещу задържани по време на задържането; 6. осъжда продължаващите кампании за оклеветяване, провеждани от държавата, както и заплахите, нападенията и сплашването на защитници на правата на човека за тяхното застъпничество и роля на наблюдатели по време на протестите; изразява дълбока загриженост за безопасността на журналистите, отразяващи протестите, тъй като докладите показаха продължаващи нападения срещу журналисти и агенции за радио- и телевизионно разпръскване, които трябва незабавно да бъдат прекратени; 7. отново заявява, че свободата на печата и медиите са елементи от жизненоважно значение за демокрацията и за едно отворено общество, и призовава никарагуанските органи да възстановят плурализма на медиите; призовава органите да зачитат работата, извършвана от защитниците на правата на човека, журналистите и медиите, както и да се гарантира тяхната адекватна защита; припомня на всички никарагуански сили за сигурност тяхното задължение преди всичко да защитават гражданите; 8. настоятелно призовава никарагуанските органи да предоставят на всички участници в обществото, включително силите на опозицията и представителите на гражданското общество, достатъчно поле за свободни действия съгласно международното право, с цел да се подготвят условията за това всички противопоставени страни да обсъдят положението в Никарагуа и да подкрепят правата на човека в страната; припомня, че деполяризацията на съдебната система и прекратяването на безнаказаността са съществени фактори за успеха на всяка демокрация; 9. осъжда предприетите в нарушение на съдебната система незаконни стъпки, довели до конституционни промени, които премахнаха ограниченията за президентските мандати и съответно предоставиха на Даниел Ортега възможност да остане на власт като президент, като с това нарушиха правото на демократични RE\ docx 5/6 PE v01-00

6 избори; подчертава необходимостта от силни демократични институции, свобода на събранията и политически плурализъм; 10. изразява загриженост във връзка с тайните споразумения и конфликтите на интереси между членовете на Висшия съвет на частните предприятия (COSEP) и правителството; призовава тези членове да подадат оставка и вече да не участват в управителните съвети на държавните предприятия, по-специално що се отнася до участието на членовете на COSEP в Никарагуанския институт по социална сигурност (INSS); 11. изтъква, че в светлината на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и страните от Централна Америка на Никарагуа трябва да се припомни необходимостта от зачитане на принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека, които се подкрепят и насърчават от Европейския съюз; 12. изразява загриженост по отношение на връзките между президента Ортега и други конфликти в региона, например неговото съучастие с режима на Венецуела, защитата на приходите от наркотици на Революционните въоръжени сили на Колумбия (FARC), както и политическата зависимост на страната от Куба; 13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на Организацията на американските държави, на Евролатиноамериканската парламентарна асамблея, на Централноамериканския парламент и на правителството и парламента на Република Никарагуа. PE v /6 RE\ docx

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0404/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0120/2017 } B8-0121/2017 } B8-0122/2017 } B8-0123/2017 } B8-0124/2017 } B8-0125/2017 } B8-0126/2017 } RC1 30.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0281/2018 } B8-0282/2018 } B8-0283/2018 } B8-0286/2018 } B8-0287/2018 } RC1 13.6.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0364/2018 } B8-0365/2018 } B8-0367/2018 } B8-0368/2018 } B8-0372/2018 } B8-0378/2018 } RC1 12.9.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 8.6.2015 B8-0571/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията съгласно член 123,

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0107/2019 } B8-0108/2019 } B8-0109/2019 } B8-0114/2019 } B8-0117/2019 } RC1 13.2.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0322/2018 } B8-0326/2018 } B8-0328/2018 } B8-0330/2018 } B8-0332/2018 } RC1 4.7.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено съгласно

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0039 Закриване на Мемориал в Русия (награда Сахаров за 2009 г.) Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно закриването на

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0082/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

RC

RC ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2004 2009 Документ за разглеждане в заседание 11.7.2007 B6-0279/2006 } B6-0282/2007 } B6-0283/2007 } B6-0284/2007 } B6-0286/2007 } B6-0289/2007 } RC1 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0150/2017 } B8-0154/2017 } B8-0155/2017 } B8-0161/2017 } B8-0162/2017 } B8-0165/2017 } RC1 15.2.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0448/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.9.2018 A8-0250/4 4 Приложение съображение 10 (10) В предварителните си констатации и заключения, приети на 9 април 2018 г., ограничената мисия за наблюдение на избори на Службата на ОССЕ за демократични

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0028/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/11 11 Съображение Й й (ново) Й.й. като има предвид, че 19 души са обвинени от Фондация Франсиско Франко организация, която възхвалява диктатурата и извършените по време на диктатурата

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0186/2019 } B8-0187/2019 } B8-0190/2019 } B8-0191/2019 } B8-0193/2019 } B8-0194/2019 } RC1 13.3.2019 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc

Microsoft Word - P7_TA_2010_0196_BG.doc P7_TA(2010)0196 Положението в Бирма/Мианмар Резолюция на Европейския парламент от 20 май 2010 г. относно положението в Бирма/Мианмар Европейският парламент, като взе предвид своите предишни резолюции относно

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0014/2016 28.1.2016 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо (2015/2267(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0012/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0568/2018 } B8-0569/2018 } B8-0576/2018 } B8-0578/2018 } B8-0579/2018 } B8-0580/2018 } B8-0581/2018 } RC1 12.12.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно