С Т А Н О В И Щ Е Относно: дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор на науките по научно направление Икономика научна специалност Икон

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т А Н О В И Щ Е Относно: дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор на науките по научно направление Икономика научна специалност Икон"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е Относно: дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор на науките по научно направление Икономика научна специалност Икономика и организация на труда в УНСС. Изготвил становището: проф. д-р Константин Савов Калинков, Професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление, преподавател в Икономически университет- Варна, катедра Икономика и управление на строителството -специалист по регионални проблеми на заетостта, териториално разположение на работната сила, организация на труда в сектор Строителство Автор на дисертационния труд: доц. д-р Евгени Георгиев Евгениев, УНСС, катедра Човешки ресурси и социална защита Тема на дисертационния труд: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ (състояние, проблеми, перспективи) Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед 866/ г. на Зам-ректора по НИД на УНСС. 1. Информация за дисертанта Дисертантът е представил за обсъждане дисертационния си труд в катедра Човешки ресурси и социална защита на УНСС съгласно чл.39 от ППЗРАСРБ. Разкриването на процедурата по защита на дисертационния труд е извършено на основание: протокол 6 от г. на КС и протокол 3 от г. на ФС на Общоикономически факултет на УНСС. 1

2 2. Кратка характеристика на представения дисертационен труд Дисертационният труд е написан на български език и е в обем от 236 стандартни страници (в т.ч. 183 стр. основен текст и 53 стр. приложения). Структуриран е сполучливо в увод, шест глави, заключение и приложения. Актуалността на дисертационния труд е обусловена от динамичното развитие на науката, техниката и технологиите от една страна и от друга, че през последните години у нас няма цялостно научно изследване, свързано със състоянието, проблемите и перспективите на организацията на трудовата дейност. Авторът правилно е дефинирал тезата, обекта, предмета, целта и основните задачи на дисертационния труд. В аналитичната част са използвани 76 литературни източника ( в т.ч. 14 на чужди езици), както и 5 нормативни акта (от които един на френски език), с което авторът показва добро познаване на литературата по тази проблематика. Използвана е и официална статистическа информация на НСИ и Евростат. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Представеният дисертационен труд е самостоятелно научно изследване и показва категорично един безпорен факт: налице е едно задълбочено изследване в областта на организация на трудовата дейност. Разработката е със сериозна концептуална и методологическа основа, доказваща основната теза, чрез богат емпиричен материал обработен и анализиран с подходящ методически и аналитичен инструментариумдоказателство за статистическата компетентност на автора. 2

3 В изследването, авторът сполучливо е използвал метода на експертните оценки и социологическото изследване. С богат фактологичен материал, поднесен в табличен вид, е отразена статистическа информация, с която авторът е подкрепил изпълнението на поставените задачи и постигането на поставената цел в дисертационния труд. Дисертацията съдържа научни и научно-приложни резултати, които могат да се ползват в по-нататъшната работа по развитието на организацията на трудовата дейност у нас на съвременния етап (при организацията на трудовата дейност в малките и средни предприятия, при подготовката на средни и висши професионални кадри, при усъвършенстване на нормативната база и стратегическите разработки и др.). 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси Формулираните от дисертанта, в автореферата, шест основни научни и научноприложни приноси може да се оценят като съществени и имащи важно значение за по-нататъшното развитие на организацията на трудовата дейност. 5. Оценка на публикациите по дисертацията Представените от автора шест публикации, в реферирани издания, свързани с дисертационния труд, отразяват сполучливо, както отделни части, така и по-голямата част от него. Те са свидетелство, както за обществения интерес към тази проблематика, така и за участието на автора в процеса на нейното популяризиране сред научната общност. 3

4 Факт, който създава условия за научно обсъждане, появата на нови научни идеи и цитиране на научни съобщения в реномирани научни списания. 6. Оценка на автореферата Авторефератът съдържа списък на приносите и на публикациите по дисертационния труд. Отразява напълно и точно съдържанието на изследването, в структурно отношение, и отговаря на изискванията за този вид публикации. Показано е умение синтезирано и прецизно да се изложи същността на сложен научен проблем, какъвто е организацията на трудовата дейност и да се представят резултатите от неговото изследване. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Нямам критични бележки към автора, тъй като смятам, че се е справил добре с една комплексна разработка, с голямо научно-приложно значение. Бих му препоръчал да продължи своята научна и практикоприложна дейност в тази област, като използва по - активно интердисциплинарния подход при разглеждане на проблемите по организация на труда. 8. Заключение Авторът е разработил дисертация, която има ясно формулиран проблем, цел и задачи, предполагащи научно изследване. Дисертацията е доказателство, че доц. д-р Евгени Евгениев познава научната литература и научните постижения в тази научна област, откроил е нерешените или частично решените пролеми, систематизирал и осмислил е критично 4

5 съществуващите тези и е заел аргументирана позиция, като правилно е интерпретирал резултатите от научното изследване, като ги е представил разбираемо и логично. На основата на гореизложеното и като дългогодишен университетски преподавател с богат професионален и практически опит в областта на икономиката и организацията на трудовата дейност в сектор Строителство, предлагам на уважаваните от мен членове на Научното жури да гласуват ЗА и да вземат ПОЛОЖИТЕЛНО решение за присъждането на научната степен доктор на науките по научното направление Икономика и научна специалност Икономика и организация на труда на доц. д-р Евгени Георгиев Евгениев. Дата: г. гр. Варна Подпис: 5

6 THE S T U T E S Concerning: dissertation work for awarding a degree "Doctor of Sciences" in the scientific field "Economics" scientific specialty "Economics and Labor Organization" at UNWE. Prepared the Opinion: Prof. Konstantin Savov Kalinkov,Occupational field 3.8. "Economics", Economics and Management, lecturer at the Economics University of Varna, Department of Economics and Management of Construction, specialist in regional employment problems, territorial positioning of the workforce, organization of work in the construction sector Author of the dissertation: Assoc. Prof. Evgeni Georgiev Evgeniev, UNWE, Department of Human Resources and Social Protection, Thesis theme: ORGANIZATION OF THE LABOR ACTIVITY (state, problems, perspectives) Reason for submission of the opinion: participation in the scientific jury for the protection of the thesis according to Order 666 / of the Vice-Rector of the University of National and World Economy. 1. Information for the dissertant The dissertation has presented for his thesis his dissertation at the Department of Human Resources and Social Protection of the University of National and 6

7 World Economy under Art.39 of the PWSPRADB. The disclosure of the procedure for the defense of the dissertation was carried out on the basis of: Protocol 6 of of the Council of Ministers and Protocol No. 3 of of the Faculty of Economics of the University of National and World Economy. 2. Summary of the presented dissertation work The dissertation work is written in Bulgarian and is in a volume of 236 standard pages (including 183 pages main text and 53 pages). Structured successfully in introduction, six chapters, conclusions and applications. The actuality of the dissertation is determined by the dynamic development of science, technology and technologies on the one hand, and on the other hand that in recent years there is no comprehensive scientific research in the state, problems and perspectives of the organization of labor activity. The author correctly defined the thesis, the subject, the subject, the purpose and the main tasks of the dissertation. 76 literary sources (including 14 foreign languages), as well as 5 normative acts (one in French) were used in the analytical part, with which the author shows a good knowledge of the literature on this subject. Official statistics of NSI and Eurostat were also used. 3. Evaluation of the scientific and applied results obtained The presented dissertation thesis is a self-study and demonstrates categorically a disputed fact: there is an in-depth study in the field of work organization. The development has a serious conceptual and methodological basis, proving the 7

8 main thesis, through a rich empirical material processed and analyzed with appropriate methodological and analytical tools - proof of the author's statistical competence. In the study, the author has successfully used the method of expert assessments and sociological research. With rich factual material presented in a tabular form, statistical information is presented, in which the author supported the fulfillment of the assigned tasks and the achievement of the goal set in the dissertation thesis. The dissertation contains scientific and applied research results, which can be used in the further development of the organization of work activity in our country at the present stage (in the organization of the work activity in small and medium enterprises, in the preparation of secondary and higher education professional staff, in the improvement of the regulatory framework and strategic developments, etc.). 4. Evaluation of scientific and applied scientific contributions The six major scientific and applied contributions formulated by the dissertation can be assessed as essential and important for the further development of the organization of work. 5. Assessment of the dissertation publications The six publications presented by the author, in the reference papers related to the dissertation work, reflect well both individual parts and most of it. They are testimony to both the public interest in this issue and the author's involvement in the process of its popularization among the scientific community. A fact that 8

9 creates the conditions for scientific discourse, the emergence of new scientific ideas and the citation of scientific messages in reputable scientific journals. 6. Autorefer rating The abstract contains a list of contributions and publications on the dissertation. It fully and accurately reflects the content of the study structurally and meets the requirements for this type of publication. It has demonstrated a synthesized ability to accurately expose the essence of a complex scientific problem, such as the organization of work, and to present the results of his research. 7. Critical remarks, recommendations and questions I have no critical remarks about the author because I think he has done well with a complex development of great scientific application. I would recommend him to continue his scientific and practical application in this field by making more active use of the interdisciplinary approach to addressing the problems of work organization. 8. Conclusion The author has developed a dissertation that has a clearly formulated problem, purpose and tasks suggesting scientific research. The dissertation is proof that Dr. Evgeni Evgeniyev knows the scientific literature and the scientific achievements in this scientific field, has highlighted the unsolved or partially solved proms, has systematized and conceived the critically existing ones and has taken a well-founded position, correctly interpreting the results of scientific 9

10 research, by presenting them understandably and logically. Based on the above and as a long-time university lecturer with a wealth of professional and practical experience in the field of economy and work organization in the Construction sector, I offer to the honorable members of the Scientific Jury to vote for and to take POSITIVE decision on the award of the scientific degree "Doctor of Sciences" in the scientific field "Economics" and the scientific specialty "Economics and Labor Organization" of Assoc. Prof. Evgeni Georgiev Evgeniev. Date: Varna Signature:... 10

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Светла Бориславова Тошкова - УНСС Научно направление Икономика Относно:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Светла Бориславова Тошкова - УНСС Научно направление Икономика Относно: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Светла Бориславова Тошкова - УНСС Научно направление Икономика Относно: дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Пламен Петков Йорданов СА Д. А. Ценов Свищов, научна специалност

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Пламен Петков Йорданов СА Д. А. Ценов Свищов, научна специалност УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Пламен Петков Йорданов СА Д. А. Ценов Свищов, научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Утвърждавам Confirmed by Academic Council of UACEG Ректор Дата 10.07.2013 Confirmed by Rector Date... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн

Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научн Югозападен университет Неофит Рилски С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Лалка Борисова член на научно жури в конкурс за присъждане на образователна и научна степен доктор, обявен от ЮЗУ Неофит Рилски Относно:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева Юридически факултет на Пловдивски университет Паисий Хилендарски Относно: дисертационен тру

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева Юридически факултет на Пловдивски университет Паисий Хилендарски Относно: дисертационен тру С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Даниела Севдалинова Дончева Юридически факултет на Пловдивски университет Паисий Хилендарски Относно: дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор на науките

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - С УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е от доц.д-р Емил Асенов Атанасов, вътрешен член на жури, УНСС, научна специалност - Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение,

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Стефан Минчев Вачков; Икономически университет Варна, катедра Финанси ; научна специалност Финанси, парично обращение, кредит и застраховка Относно: дисертационен труд за

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно