Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc"

Препис

1 Лабораторно упражнение 6 1 Изследване на нискочестотни усилватели на мощност Основни съотношения Полезната мощност е P L = I o U o, където I o и U o са ефективните стойности на изходния ток и изходното напрежение. При синусоидален входен сигнал за полезната мощност може да се напише: U Lp p 1 1 U Lm 1 (1) PL U LmILm, където U Lm и I Lm са амплитудните RL RL стойности на напрежението и тока през товара. Мощността, която се консумира от захранващия източник, е () PCC I CCU CC Коефициентът на полезно действие се дефинира с израза PL (3).100,%. PCC Разсейваната или загубната мощност върху интегралната схема е: 1 (4) PC PCC PL. Задачи за изпълнение: 1. Да се разучи макета за изследване на усилвател на мощност, изграден с ИС TDA005. Да се начертаят схемите на свръзване на стандартен фиг.1 (single ended - SE) и мостови фиг.а и б (Bridge-Tied Load - BTL) усилвател на мощност.. Да се реализира схемата на усилвател на мощност със стандартно (SE) свързване на товара, показана на фиг. 1. За целта ключа К се поставя в положение 1. - Амперметърът се включва към схемата, като се настройва на подходящ обхват. - Проверяват се изходите на схемата (изходите трябва да са без товар). - Подава се захранващо напрежение U CC = +15V. 3. Измерват се токът на консумация на ИС I CC и захранващото напрежение U CC. Резултатите се нанасят в таблица Да се измерят консумираната мощност P CC, полезната P L и коефициентът на полезно действие (кпд) за различи товари:

2 За целта, на входа на усилвателя се подава сигнал от генератор с честота 1kHz, а амплитудата се увеличава до постигане на максимален неизкривен сигнал на изхода. Процедурата се повтаря за всеки товар. - Данните се нанасят в таблица Да се направят изводи за връзката на кпд със стойността на товара. 5. Да се свали опитно амплитудно-честотната характеристика на схемата за товар R L =8.Ω. За целта първоначално от генератора се подава входен синусоидален сигнал с честота 1kHz и амплитудата се увеличава до постигане на максимален неизкривен сигнал на изхода. - След това данните при промяна на входната честота се нанасят в таблица Да се измерят долната f b3db и горната f h3db гранични честоти (при които усилването става от максималното) и да се изчисли широчината на честотната лента f ( попълва се таблица 1.4). - Да се начертае АЧХ на схемата в логаритмичен мащаб. 6. Да се реализира схемата на мостови (BTL) усилвател на мощност от фиг. б. За целта ключа К се поставя в положение ; - Амперметърът се включва към схемата, като се настройва на подходящ обхват. - Проверяват се изходите на схемата (изходите трябва да са без товар). - Подава се захранващо напрежение +15V. 7. Да се измерват захранващото напрежение, постоянното напрежение в изходите на схемата OUT1 и OUT (с волтметър) и токът на консумация I CC. Измерванията се извършват без товар и без входен сигнал. - Данните се нанасят в таблица.1. - Да се направи извод за полученото напрежение между двата изхода на усилвателя в мостово свързване. 8. Да се изследва работата на мостови усилвател на мощност по променлив ток. За целта канал А на осцилоскопа се свързва към изхода OUT1 и маса, канал В се свързва към OUT и маса. - Да се снемат времедиаграмите на двата сигнала върху обща координатна система. - Да се снеме времедиаграмата на напрежението върху товара. За тази цел сигналите от двата канала трябва да се извадят (използва се функция изваждане на осцилоскопа: А-В). В случай, че осцилоскопът не разполага с функция за изваждане, сигналът от канал В се инвертира (натиска се бутон BINV), след което се реализира функция събиране (бутон А+В). За правилно измерване е необходимо показанията на двата превключвателя VOLTS/DIV да са еднакви.

3 9. Да се измерят P CC, P L и за различи товари (като в т.4): За целта, на входа на усилвателя се подава сигнал от генератор с честота 1kHz, а амплитудата се увеличава от 0 до постигане на максимален неизкривен сигнал на изхода. Процедурата се повтаря за всеки товар. Внимание! Начинът за определяне на напрежението върху товара при мостови усилвател беше описано в т.8. - Данните се нанасят в таблица. - Да се построи графика на зависимостта на КПД от товара. - Да се направят изводи за връзката на КПД със стойността на товара. 10. Да се свали опитно амплитудно-честотната характеристика на схемата за товар R L = 8.Ω. За целта се подава входен синусоидален сигнал от генератора с честота 1kHz и амплитудата се увеличава до постигане на максимален неизкривен сигнал на изхода. - Данните се нанасят в таблица.3. - Да се измерят долната f b3db и горната f h3db гранични честоти (при които усилването става от максималното ) и да се изчисли ширината на честотната лента f (попълнете таблица.4). - Да се начертае АЧХ на схемата в логаритмичен мащаб. 11. Да се сравнят двете схеми по опитно измерените показатели и да се направи извод за предимствата и недостатъците на всяка от схемите. Схеми на опитната постановка: V S R 1 0,1 F V i C 1 1, F 10k 9 3 TDA005S C 4 100uF C 5 0 F C 3 10 F R 1,k R 3 33 C 6 0,1 R 5 1 C F R L

4 Фиг. 1. Схема на усилвателя в стандартен режим (SE). C 1 V i R L C C 6 R R3 R 4 C 8 R 5 Фиг. а. Обобщена схема на мостово свързване. V S R 1 C 3 0,1 F V i C 1 C 1, F / 3V 5, F / 3V 10k 9 3 TDA005M C 5 F / 10V C 6 F / 3V C 7 F / 10V C 8 0 F / 3V C4 10 F R 1k R 3 k R 4 1 R 5 1 C 9 0,1 R 6 1 C 10 0,1 R 7 1 OUT1 OUT R L Фиг. б. Схема на усилвателя в мостов режим (BTL).

5 Резултати от измерванията: Изследване на TDA 005 в SE режим Таблица 1.1 При U i = 0V и R L = V CC I CC P CC Таблица 1. f = 1kHz, V CC = 15V R L I CC, А U Lp-p, V P CC, W P L, W P C, W η, % 4,7Ω 8,Ω Ω Таблица 1.3 R L = 8.Ω f, Hz k 5k 10k 0k 50k 100k 00k 500k U i p-p, V U L p-p, V A U A U, db Таблица 1.4 f b3db, Hz f h3db, Hz f, Hz

6 Изследване на TDA 005 в BTL режим Таблица.1 При U i = 0V и R L = V CC I CC P CC U OUT1 U OUT Таблица. f = 1kHz, V CC 15V R L V CC I CC, А U Lp-p, V P CC, W P L, W P C, W η, % 4,7Ω 8,Ω Ω Таблица.3 R L =8.Ω f, Hz k 5k 10k 0k 50k 100k 00k 500k U i p-p, V U L p-p, V A U A U, db Таблица.4 f b3db, Hz f h3db, Hz f, Hz

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc 2 Изследване на усилвателни стъпала по схема с ОК (общ колектор) и с ОД (общ дрейн) за средни честоти и в широка честотна област Цел на упражнението: 1 Да се изследват теоретично и експериментално основните

Подробно

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc

Microsoft Word - USSS_03_PLL_v4.doc Изследване на фазово затворени вериги (PLL). Приложения Блокова схема Принципът на работа на фазово затворени вериги е даден на фиг.. фиг. Сигналът от входния генератор и изходният сигнал на ГУН (VCO)

Подробно

Изследване на статичните характеристики на биполярен транзистор

Изследване на статичните характеристики на биполярен транзистор Име Факултет Дата ТУ-София ФЕТТ, катедра Електронна техника Полупроводникови елементи фак. група 1 Изследване на статичните характеристики на биполярен транзистор З А Д А Н И Е: I. Въпроси за предварителна

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova

NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.1. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, Milena Dimitorova NUMERICAL EXPERIMENT OF THE BANDPASS FILTER WITH VIN BRIDGE PART.. Plamen Angelov Angelov, Burgas Free University, pangelov@bfu.bg Milena Dimitorova Angelova, Burgas Free University Abstract: Many electronic

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ Тема 9: Параметри на синусоидалните напрежения и токове Символично представяне на синусоидални и несинусоидални величини Елементарни двуполюсници в установен синусоидален режим Теоретична част Параметри

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

Microsoft Word - KZ_TSG.doc

Microsoft Word - KZ_TSG.doc ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА СИГНАЛНИТЕ ГРАФИ ЗА АНАЛИЗ НА ЕЛЕКТРОННИ СХЕМИ С ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ В теорията на електронните схеми се решават три основни задачи: ) анализ; ) синтез; ) оптимизация. Обект

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

Приложение 2.13 към чл. 11, ал. 3 БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12 Таблица 1

Приложение 2.13 към чл. 11, ал. 3 БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12 Таблица 1 Приложение 2.13 към чл. 11, ал. 3 БЕЗЖИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С МАЛЪК ОБСЕГ НА ДЕЙСТВИЕ, КОИТО СА РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ 2.1 ДО 2.12 Таблица 1 1 Радиослужба 2 Приложение СВ (Citizen Band) 2 MHz

Подробно

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов k

Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Електротехнически Факултет Катедра Електроенергетика проф. д.т.н. инж. мат. К. Герасимов   k Упражнение 5 ТЕМА: ИЧИСЛЯВАНЕ НА УДАРНИЯ ТОК В МЯСТОТО НА ТРИФАЗНО КЪСО СЪЕДИ- НЕНИЕ В МРЕЖИ ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ Въведение: Ще припомним, че в общия слчай мрежите за високо напрежение са многостранно

Подробно

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет

Проектиране на непрекъснат ПИД - регулатор. Динамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектиранет Проектиране на непрекъснат П - регулатор инамичните свойства на системите за автоматично регулиране, при реализация на първия етап от проектирането им, могат да се окажат незадоволителни по отношение на

Подробно

GTA_460_BG_0208.indd

GTA_460_BG_0208.indd Amplifi er 7 607 792 121 www.blaupunkt.com Гаранция Всички наши продукти, закупени в рамките на Европейския съюз са с гаранция от производителя. Можете да видите гаранционните условия на интернет адрес

Подробно

Информативна част Нормативна част Приложение 2.11 към чл. 11, ал. 3 АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ Таблица 1 Параметър Описание Комента

Информативна част Нормативна част Приложение 2.11 към чл. 11, ал. 3 АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ Таблица 1 Параметър Описание Комента Приложение 2.11 към чл. 11, ал. 3 АКТИВНИ МЕДИЦИНСКИ УСТРОЙСТВА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ Таблица 1 2 Приложение Активни медицински устройства за имплантиране 3 Радио 9-31 khz само за активните имплантируеми медицински

Подробно

GPI Document

GPI Document Кол. 1 DDE 6-10 Продуктов номер: 97720949 DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. SMART Digital DDE е компактна мембранна дозираща помпа със задвижване

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Slide 1

Slide 1 Обектът на това проучване са механизмите, чрез които мултисензорите събират информация от реалния свят и я трансформират в електронни сигнали, използвани в информационни и управляващи системи. Описана

Подробно

Ðàçäåë 1

Ðàçäåë 1 Радиолюбителски клас 1 Раздел 1 Електротехника и радиотехника Актуализиран конспект 18.02.2019 г. 1. Как се нарича енергията, която се съхранява в електромагнитно или електростатично поле? (Б) А. Кинетична

Подробно

ISSN

ISSN FRI-2G.302--CSN-0 OPTIMIZATION AND STUDIES OF A QUADRATURE GENERATOR Assoc. Prof. Boyan Karapenev, PhD Department of the Communication Equipment and Technologies, Technical university of Gabrovo, Bulgaria

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До

г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До 11.4.016 г. Несинусоидални режими в електрическите вериги 1 / 16 Ред на Фурие Несинусоидални режими в електрическите вериги Несинусоидални сигнали До този момент разглеждахме електрически вериги, захранвани

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ Национална научна конференция гр. Смолян, октомври, 2017 г. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРЕПТЯЩ КРЪГ В

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ Национална научна конференция гр. Смолян, октомври, 2017 г. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРЕПТЯЩ КРЪГ В ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ Национална научна конференция гр. Смолян, 27 28 октомври, 207 г. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРЕПТЯЩ КРЪГ В ПРОГРАМНИ СРЕДИ Резюме: Статията дава пример за лекотата

Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА АСИМЕТРИЧНО АКСИАЛНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ПОЛЮСИТЕ НА ХИДРОГЕНЕРАТОРИ ВЪРХУ ВИБРАЦИИТЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА АСИМЕТРИЧНО АКСИАЛНО ИЗМЕСТВАНЕ НА ПОЛЮСИТЕ НА ХИДРОГЕНЕРАТОРИ ВЪРХУ ВИБРАЦИИТЕ ИЗСЛЕДВАНЕ НА DC/DC ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ С ПОЛУМОСТОВ ИНВЕРТОР СЪС СРЕДНА ТОЧКА С ПОМОЩТА НА PSPICE Михаела Славкова, Констадин Миланов Резюме: В статията е представен DC/DC преобразувател с полумостов инвертор.

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

SV-19 Сенсо Вита 100 % цифров мощен минизадушен слухов апарат с насочен микрофон Компресия с разширен динамичен обхват със Стабилизатор на звука в 3 г

SV-19 Сенсо Вита 100 % цифров мощен минизадушен слухов апарат с насочен микрофон Компресия с разширен динамичен обхват със Стабилизатор на звука в 3 г Сенсо Вита 100 % цифров мощен минизадушен слухов апарат с насочен микрофон Компресия с разширен динамичен обхват със Стабилизатор на звука в 3 гъвкави канала До 6 слухови програми Звуков Селектор Препоръчва

Подробно