Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls"

Препис

1 Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е Данък върху доходите на физически лица: окончателен годишен (патентен ) данък Имуществени и други местни данъци : данък върху недвижими имоти данък върху превозните средства данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден 13-4 начин туристически данък Други данъци Приходи и доходи от собственост нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция приходи от наеми на имущество приходи от наеми на земя приходи от дивиденти приходи от лихви по текущи банкови сметки Общински такси за ползване на детски градини за ползване на детски ясли и други по здравеопазването за ползване на домашен социален патронаж и други 27-4 общински социални услуги за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични 27-5 платна и др за ползване на полудневни детски градини за битови отпадъци за технически услуги за административни услуги за откупуване на гробни места за притежаване на куче други общински такси Глоби, санкции и наказателни лихви глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и 28-2 начети наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски Други неданъчни приходи получени застрахователни обезщетения за ДМА други неданъчни приходи Внесени ДДС и други данъци върху продажбите внесен ДДС (-) внесен данък върху приходите от стопанска дейност на 37-2 бюджетните предприятия (-) Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 4-71) постъпления от продажба на сгради 4-3 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 4-4 постъпления от продажба на земя Приходи от концесии Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми 45-1 от страната I. ОБЩО ПРИХОДИ

2 подпа- II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза раграфи код на дейността РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 9999 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови обезщетения за персонала, с 2-9 други плащания и възнаграждения Задължителни осигурителни вноски от работодатели обществено осигуряване (ДОО) осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен 5-52 фонд (ДОО) 5-6 здравно-осигурителни вноски от работодатели работодатели Издръжка Храна Медикаменти Постелен инвентар и облекло Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 1-14 библиотеките материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт командировки в страната краткосрочни командировки в чужбина разходи за застраховки такса ангажимент по заеми 1-69 други финансови услуги разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни 1-92 обезщетения други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 1-98 подпараграфи 19- Платени данъци, такси и административни услуги Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Разходи за лихви по заеми от страната Разходи за лихви по заеми от други банки в страната Разходи за лихви по други заеми от страната Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата обезщетения и помощи по решение на общинския съвет Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност Субсидии на организации с нестопанска цел Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи придобиване на компютри и хардуер придобиване на сгради 6

3 52-3 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения придобиване на транспортни средства придобиване на стопански инвентар изграждане на инфраструктурни обекти Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-1 придобиване на програмни продукти 55- Капиталови трансфери 55-1 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 98- Резерв за непредвидени и неотложни разходи II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ подпа- III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза раграфи НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+) получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА ххх-х III. ОБЩО под- Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето) трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 61-2 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни получени трансфери (+) предоставени трансфери (-) IV. ОБЩО В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ под- ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни 78- Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето) V. ОБЩО VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+iii.(раздел=рекапитулация от всички трансфери) под- VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

4 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Заеми от банки и други лица в страната - нето (+ /- ) получени краткосрочни заеми от банки в страната (-) погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+) получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+) погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-) погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната ( ) Друго финансиране - нето (+/-) друго финансиране - операции с пасиви (+) друго финансиране - операции с пасиви (-) Депозити и средства по сметки Остатък в лева по сметки от предходен период (+) VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ Дофинансиране на делегирани държавни дейности (в лева) II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ под- Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Изпълнителни и законодателни органи 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови Задължителни осигурителни вноски от работодатели обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели работодатели Издръжка Храна Медикаменти Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 1-14 библиотеките материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт командировки в страната краткосрочни командировки в чужбина разходи за застраховки Други финансови услуги разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни 1-92 обезщетения други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 1-98 подпараграфи 19- Платени данъци, такси и административни услуги 19-1 Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции

5 42- Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата обезщетения и помощи по решение на общинския съвет Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи придобиване на компютри и хардуер придобиване на сгради 52-4 придобиване на транспортни средства придобиване на стопански инвентар Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-1 придобиване на програмни продукти II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ (в лева) 25 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии 1- Издръжка разходи за външни услуги разходи за застраховки 51- Основен ремонт на дълготрайни материални активи 52- Придобиване на дълготрайни материални активи 52-6 изграждане на инфраструктурни обекти II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ (в лева) 31 Образование 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала обезщетения за персонала, с 2-9 други плащания и възнаграждения Задължителни осигурителни вноски от работодатели обществено осигуряване (УПФ) осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен 5-52 фонд (ДОО) 5-6 здравно-осигурителни вноски от работодатели работодатели Издръжка Храна Постелен инвентар и облекло Учебни помагала и литература 1-15 материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт командировки в страната разходи за застраховки разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни 1-92 обезщетения Платени данъци, такси и административни услуги Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции 15 15

6 46- Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 51- Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи придобиване на компютри и хардуер придобиване на сгради придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения придобиване на стопански инвентар изграждане на инфраструктурни обекти II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ (в лева) 41 Здравеопазване 1- Издръжка Храна Учебни помагала и литература 1-15 материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт 55- Капиталови трансфери 55-1 капиталови трансфери за нефинансови предприятия II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови обезщетения за персонала, с 2-9 други плащания и възнаграждения 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели работодатели Издръжка Храна Постелен инвентар и облекло 1-15 материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт командировки в страната разходи за застраховки 1-69 Други финансови услуги 19- Платени данъци, такси и административни услуги 19-1 Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции 51- Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи придобиване на транспортни средства придобиване на стопански инвентар II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

7 61 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови Задължителни осигурителни вноски от работодатели обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели работодатели Издръжка Постелен инвентар и облекло 1-15 материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт разходи за застраховки разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни 1-92 обезщетения 19- Платени данъци, такси и административни услуги 19-1 Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции 51- Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи изграждане на инфраструктурни обекти II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ Опазване на околната среда 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови обезщетения за персонала, с 2-9 други плащания и възнаграждения 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели работодатели Издръжка Постелен инвентар и облекло 1-15 материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт разходи за застраховки Други финансови услуги 19- Платени данъци, такси и административни услуги Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции

8 51- Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения придобиване на транспортни средства придобиване на стопански инвентар изграждане на инфраструктурни обекти II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ Физическа култура и спорт 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови обезщетения за персонала, с 2-9 други плащания и възнаграждения 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели работодатели Издръжка Постелен инвентар и облекло 1-15 материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт командировки в страната 1-62 разходи за застраховки 45- Субсидии за юридически лица с нестопанска цел за текуща дейност Основен ремонт на дълготрайни материални активи 52- Придобиване на дълготрайни материални активи изграждане на инфраструктурни обекти II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ Култура 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови обезщетения за персонала, с 2-9 други плащания и възнаграждения 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели работодатели

9 1- Издръжка Храна Медикаменти 1-13 Постелен инвентар и облекло 1-15 материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Текущ ремонт Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО 1-4 и НЗОК) 1-51 командировки в страната разходи за застраховки Платени данъци, такси и административни услуги 19-1 Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции 42- Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата обезщетения и помощи по решение на общинския съвет Субсидии на организации с нестопанска цел Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи изграждане на инфраструктурни обекти II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ Транспорт и съобщения 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови обезщетения за персонала, с 2-9 други плащания и възнаграждения 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели работодатели Издръжка материали 1-16 вода, горива и енергия 1-2 разходи за външни услуги Текущ ремонт Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи изграждане на инфраструктурни обекти II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ Селско стопанство,горско стопанство, лов и риболов 1- Издръжка 1-62 разходи за застраховки II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

10 85 Туризъм 43- Субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ Други дейности по икономиката 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови обезщетения за персонала, с 2-9 други плащания и възнаграждения 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели обществено осигуряване (ДОО) здравно-осигурителни вноски от работодатели работодатели Издръжка Храна 1-13 Постелен инвентар и облекло 1-15 материали вода, горива и енергия разходи за външни услуги Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО 1-4 и НЗОК) 1-51 командировки в страната 1-62 разходи за застраховки разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни 1-92 обезщетения други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 1-98 подпараграфи 19- Платени данъци, такси и административни услуги Платени държ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Платени общ. данъци, такси нак.лихви,админ.санкции Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 51- Основен ремонт на дълготрайни материални активи Придобиване на дълготрайни материални активи изграждане на инфраструктурни обекти II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ Разходи некласифицирани в другите функции 1- Издръжка 1-63 такса ангажимент по заеми 1-69 други финансови услуги 22- Разходи за лихви по заеми от страната Разходи за лихви по заеми от други банки в страната Разходи за лихви по други заеми от страната Резерв за непредвидени и неотложни разходи II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. Приложение 11 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Отчет Бю джет Прогноза Прогноза Прогноза 8S под- Н А И М ЕН О ВА

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су

Приложение 1 към Решение 25 от г. Вид приход Параграф Актуализиран план към г. Отчет към г. Държавни дейности Обща су Приложение 1 към Решение 25 от 07.03.2013 г. Вид приход Параграф Актуализиран план към 31.12.2012 г. Отчет към 31.12.2012 г. Държавни дейности Обща субсидия 3111 2163042 2161042 Получени целеви трансфери

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

година 2017 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за периода от

година 2017 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за периода от година 2017 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до 2017 2020 Бланка версия 1.01 от 2017г. (в лева) I. П Р И Х О Д И, П О

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму

Sheet2 Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Иму Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални Начален План - Община Година Музей дом на хумора и сатирата 2017 Код на параграф I.Имуществени данъци и неданъчни приходи 1. Имущественни и др.

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. САМУИЛОВО 01.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. САМУИЛОВО 01. г. т. код: 73 1. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 214 финансиране Общо 1 (1) (2) (3) (4) (5) 24- Приходи и ходи от собственост 24 13 193 13 193 24-6 приходи от пае.чи на (сми 24

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на допълнителните средства" Функция Образ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Скриване на аналитика За средищни училища - вид на допълнителните средства Функция Образ Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Скриване на аналитика "За средищни училища - вид на " Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране II. РАЗХОДИ 10-00 Издръжка

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 август код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09 Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 2 136,00 21,83% 10-00 Издръжка 9 785,00

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар ( година 2016 за периода от до код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2016г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2016 - ПРИХОДИ Отчет 2016 - ПРИХОДИ местни - местни

Подробно

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих

ОТЧЕТ към г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Прих ОТЧЕТ към 31.03.20108г. на Целодневни детски градини, Община Кубрат І.Приходи Уточнен план Отчет Наименование на параграфи на Приходи за Общинска Приходи за Общинска параграф ДД отговорност Общо ДД отговорност

Подробно

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РА Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Функция Образование 322-Общообразователни Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 00,00 0,00% 10-00 Издръжка 9 785,00 00,00 0,00%

Подробно

Столична община 112 ОУ "СТОЯН ЗАИМОВ" Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио

Столична община 112 ОУ СТОЯН ЗАИМОВ Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 9 Код по ЕБК от Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За периода: от 1.1.2019 31.12.2019,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 2019 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2019 - ПРИХОДИ

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 219 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.1 от 219г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 219 - ПРИХОДИ местни

Подробно

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ "ПРОЛЕТ" за 2017 год

Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ДГ ПРОЛЕТ за 2017 год Утвърдил; КМЕТ НА ОБЩИНА: /инж. Г. Славов/ Б Ю Д Ж Е Т ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА И МЕСТНИ И С ДГ "ПРОЛЕТ" за 217 година СЪСТАВИЛ: Веселин Рачев СЛУЖ. ТЕЛЕФОН: 46 663489 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Веселин Рачев

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ ОСМИ МАРТ ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДАННИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДАННИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет) 1.1.214 г. 31.12.214 г. IH СС "ЗЛАТНА НИВА" ГР.АЙТОС код : Код на сметка :Н I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет

Подробно

Microsoft Word - Приложение 1

Microsoft Word - Приложение 1 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПЪЛНА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЗА 2013 Г. & НАИМЕНОВАНИЕ НА Проектобюджет 2013г. МЕСТНИ ПРИХОДИ 103 Окончателен патентен данък 13-00 Имуществени и др. данъци 20-00 Други

Подробно

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 20 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2019 г. приходи - общо местни и държавни дейности 6es преходни остатъци от 2018 г. ПОКАЗАТЕЛИ Проекто - Бюджет 2019 г. N А ~ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 1. ПРИХОДИ - ВСИЧКО 01

Подробно

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls

714bf4cc8befa123243dc1d3d39eb32b.xls ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бюджетна дейност, параграф делегирани от държавата дейности дофинансиране на делегирани от държавата дейности местни дейности план 2019 план 2019 план 2019 І Общи държавни служби 11А Изп.и

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА (наименование на разпоредителя с бюджет) Варна (наименование иа първостепенния разпоредите

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА (наименование на разпоредителя с бюджет) Варна (наименование иа първостепенния разпоредите година 218 Варна (наименование иа първостепенния разпоредител с бюджет) декември код по ЕБК: 535 код от регистъра на бюджетните ор1анизаиии в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. под- НАИМЕНОВАНИЕ 1.ПРИХДИ,

Подробно

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИПроф.Венко Колев Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА за периода от до ЕИК/БУЛСТАТ НУПИ"Проф.Венко Колев" Гр.Троян (наименование на разпоредителя с бюджет) 01.1.2018 г. 31.12.2018г. 000284789 Министерство на културата

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно