ПЛАТФОРМА Иновационна борса

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛАТФОРМА Иновационна борса"

Препис

1 ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, Г. 15 Ч., ЗАЛА А

2 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели и научно-изследователски организации да представят идеите си, разработки, прототипи и продукти. Да предоставя възможност на физически и юридически лица да представят притежаваното от тях ноухау (know how). Да предоставя възможност на заинтересувани физически и юридически лица да осъществяват контакти за предоставяне на услуги за технологичен трансфер.

3 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (2) Да предоставя възможност на заинтересувани физически и юридически лица да получават услуги способстващи за решение на определени проблеми, свързани с дейността им. Да осъществява финансиране на иновационни продукти от инвеститори. Да осъществява масово финансиране (crowd funding) на иновативни идеи. Да способства за осъществяване на контакти между потенциални партньори за разработване и реализация на иновации.

4 ПОТРЕБИТЕЛИ НА БОРСАНА ЗА ИНОВАЦИИ Иноватори - физически или юридически лица с иновационна идея или продукт, която може да е с патент или без патент. Дарители предоставящи финансов ресурс за иновации. Инвеститори с интерес за финансиране реализацията на иновации. Търговски дружества и индустриални предприятия, които търсят иновации. Консултанти, които търсят клиенти за своето ноухау. Оценител на предложените идеи. Брокер на връзките между иноватори и инвеститори.

5 Модел на потребителите

6 Случаи на употреба на външен потребител на системата

7 Регистрация Въвежда потребителско име Въвежда данни необходими за регистрация Приема условията за ползване на системата Изпраща заявка за регистрация Системният адменистратор приема или отхвърля заявката В случай на приета заявка системета изпраща линк на въведената от потребителя пощенска кутия Системният адменистратор задава права за достъп на поребителя Поребителя въвежда парола в указаната от линка страница.

8 Заплащане на абонаментна такса Потребителят избира меню заплащане на такса. Потребителят избира типа такса. Потребителят избира начина на плащане. Потребителят осъществява паричен трансфер по избравия начин.

9 Случаи на употреба на Донор

10 Сценарии на Донор Създаване и редактирени на профил Потребителят създава профил за донор. Потребителят редактира профил за донор. Участие в наддаванe Избор на съшествуващ търг. Наддаване. Превод на инвестиция в случай на спечелено наддаване. Директна комуникация с изобретател Търсене на изобретател. Комуникация и намерения избретател.

11 Случаи на употреба на Изобретател

12 Случаи на употреба на Изобретател без патентована иновация

13 Случаи на употреба на Изобретател с патентована иновация

14 Случаи на употреба на фирма

15 Случаи на употреба на Инвеститор

16 Случаи на употреба на Консултант

17 Случаи на употреба на Брокер

18 Случаи на употреба на Оценител

19 Методика за оценяване на различни видове проиновативни предложения Идеи, вкл. и с концепция за развитие / реализиране. Лабораторни модели и опитни образци на процеси и продукти с изпитани параметри. Заявена или придобита ИС патенти, свидетелства за полезен модел или промишлен дизайн. Готови за демонстрация в производствени условия доработване чрез развойна дейност / внедряване.

20 Критерииза оценка на проиновативни предложения (1) В каква степен предложението е насочено към създаване на ново научно приложно знание и съответни възможности за ИС - 20 т. Попада ли проектът в тематичния профил на Борсата за иновации - 15 т. Доколко основните цели на проекта са насочени към създаване на нови процеси, продукти или услуги, които могат да намерят пазарна реализация - 15т. Допълнителни ползи за обществото след постигането на на целите, указани в т. 3: например икономия на енергия, принос за опазване на околната среда, оползотворяване на отпадъци, екологосъобразни енергийни технологии, подобряване на здравното състояние на хората, насърчаване на използването на ИКТ, разкриване на нови работни места и др т.

21 Критерииза оценка на проиновативни предложения (2) Проектът стимулира ли създаване и укрепване на взаимодействието Наука бизнес - 5 т. Проектът създава ли основа / предпоставки за изготвяне на съвместен проект между научния екип и предприятие с цел участие в конкурсни процедури на ОП ИК, ОП ОС (МОСВ), ОП НОИР (МОН), НИФ (МИЕ), и към 8 а РП Хоризонт 2020 на ЕС и др т. Проектът ще стимулира ли ускореното повишаване на професионалното ниво на участниците в него - 5 т.

22 Благодаря за вниманието!

СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП Иновациите в онлайн продажбите и Как да финансираме и развием проекта си Доц ЙОСИФ АВРАМОВ доктор по икономика финансово ин

СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП Иновациите в онлайн продажбите и Как да финансираме и развием проекта си Доц ЙОСИФ АВРАМОВ доктор по икономика финансово ин СЪВЕТ ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП Иновациите в онлайн продажбите и Как да финансираме и развием проекта си Доц ЙОСИФ АВРАМОВ доктор по икономика финансово инвестиционен консултант и трейдър Съпредседател на СИ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРЕДСТАВЯНЕ ПРОЕКТ НА НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП Проектът на Съвета по иновации при БТПП Платформа «Иновационна борса», изготвен в сътрудничество с ИИКТ при БАН, мост - между науката и бизнеса. Виртуален

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

Presentación de PowerPoint

Presentación de PowerPoint SME Instrument Д-р инж. Цветелина Йоргова Хоризонт 2020 Наука на най-високо ниво укрепване на позицията на ЕС като световен лидер в научните постижения; Конкурентни индустрии укрепване на индустриалното

Подробно

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13

EDU-Education Messaging-Vision Presentation-FY13 Обща картина 2014-2020 Характеристики на растежа Интелигентен: по-ефект. инструменти в образованието, изсл. и иновациите; Устойчив: решително преминаване към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна

Подробно

info_prodaljenie

info_prodaljenie Кандидатстването с проекти може да се осъществи в 3 фази: Фаза 1: Предпроектни проучвания Фаза 2: Иновативни дейности Фаза 3: Комерсиализация Възможно е да се кандидатства само по втора фаза, но Комисията

Подробно

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt

Microsoft PowerPoint - OP_Competitiveness - May 2007_2.ppt Приоритетите на ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 2013 фактор за икономически растеж Май 2007 ОП Конкурентоспособност се осъществява в рамките на европейската кохезионна

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

[Presentation title] [Speaker’s name]

[Presentation title] [Speaker’s name] WOMEN IN BUSINESS Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион д-р Ралица Жекова Изпълнителен директор Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) 17.10.2018,

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън форумът програма регистрация Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА Конференцията има

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ Работен лист за оценка на бизнес план по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград име и номер на проектното предложение. 1.

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

Подход за реализиране на е-здрвеопазване (БАБХ проект)

Подход за реализиране на  е-здрвеопазване (БАБХ проект) Алекс Рийс Подход за реализиране на е-здравеопазване национална интегрирана система на БАБХ Мениджър Бизнес развитие MATERNA GmbH 2012 www.materna.com 1 За какво ще говорим? Представяне на системата, изградена

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич

Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологич Предложения за промяна на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. Приоритетна ос 1 Научни изследвания и технологично развитие Раздел 1. Стратегия на програмата Предложение

Подробно

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17 П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17.06.2019 г. (понеделник) Място на провеждане: Стопанството

Подробно

EIF Presentation Template

EIF Presentation Template Програма JEREMIE Европейски Инвестиционен Фонд София, 19 април 2012 Улесняване достъпа на МСП до финансиране 0/ 21 JEREMIE продуктов портфейл Създадени инструменти Нов продукт 300 M EUR 392 M EUR Фаза

Подробно

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1 Инвестиции в земеделски стопанства към СВОМР на СНЦ МИГ ПОМОРИЕ Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно