РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Катя Георгиева Стойчева Департамент Психология Институт за изследване на населението и човека към БАН Професионално направление 3.2. Психология върху научните трудове, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ по професионално направление 3.2. Психология, обявен в ДВ, брой 27 от 2 април 2019 г. с кандидат гл. ас. д-р Пенка Йорданова Христова Документи за участие в обявения конкурс е подал един единствен кандидат д-р Пенка Йорданова Христова, главен асистент към Департамент Когнитивна наука и психология на Нов български университет. Пенка Христова е възпитаник на Нов български университет, където завършва висшето си образование по психология (бакалавърска степен, 2000 г.) и когнитивна наука (магистърска степен, 2003 г.). Тук започва и работа като асистент през 2006 г., и продължава да се развива академичната й кариера, през старши асистент (от 2009 г.) до главен асистент - от 2010 г. досега. Тя води курсове по социална психология (когнитивни процеси) и социално познание, памет и обучение и мислене, разсъждение и решаване на проблеми към бакалавърската програма по психология, бакалавърската програма по психология на английски език и магистърската програма по когнитивна наука. През 2014 г. защитава докторска дисертация по професионално направление Психология и научна специалност Обща психология, чиито основен предмет са висшите когнитивни функции (мислене, памет, вземане на решение). Професионалната подготовка на гл. ас. д-р Пенка Христова е адекватна на направлението на обявения конкурс и я прави напълно подходящ кандидат в конкурса за академичната длъжност доцент в Департамент Когнитивна наука и психология на Нов български университет. За участие в конкурса д-р Христова е представила за рецензиране 1 монография, 1 глава от колективна монография и 21 статии в тематични сборници, научни списания 1

2 и сборници от научни конференции на английски и български език. Всички тези трудове са в тематичния обхват на конкурса и се приемат за рецензиране. Настоящата рецензия е изготвена върху предоставените от кандидата материали: самоотчет за изпълнение на минималните национални изисквания и изискванията на Нов български университет; автобиография; анализ на цитиране на публикации с автор Пенка Христова, изготвен от библиотеката на НБУ; списък с научни ръководства на магистърски тези, бакалавърски тези и емпирични разработки в периода година; 22 публикации в електронен формат и една монография в хартиен вариант. І. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията на Нов български университет Приемам представената справка за самооценката на гл.ас. д-р Пенка Йорданова Христова за изпълнение на минималните национални изисквания по група показатели А, В, Г и Д, и на изискванията на НБУ по група показатели Ж, З и И за заемане на длъжността доцент. Справката е попълнена изчерпателно и предоставя необходимата информация. Спазени са изискванията на задължителното библиографско описание на публикациите и цитиранията. Посочената по-долу публикация в обем от 27 страници в индексирано в SCOPUS международно научно списание следва да се разглежда като студия по смисъла на ЗРАСРБ (т. 12, член 1 на Допълнителните разпоредби) и да носи 45/n, т.е. 15 точки на кандидата: Popov, V., Hristova, P., & Anders, R. (2017). The Relational Luring Effect: Retrieval of relational information during associative recognition. Journal of Experimental Psychology: General, 146(5), ISSN ІI. Изследователска дейност и резултати Главен асистент д-р Пенка Христова кандидатства за заемането на академичната длъжност доцент с научна продукция, включваща общо 24 заглавия, от които : 1 хабилитационен труд научна монография; 1 публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор"; 1 глава от колективна монография; 21 статии в тематични сборници, научни списания и сборници от научни конференции на английски и български език, 5 от които са в индексирани и реферирани в SCOPUS и в WEB of SCIENCE научни издания. 2

3 Тези трудове не повтарят публикациите, представени за придобиване на научната и образователна степен доктор, и са в научни издания, които отговарят на изискванията за рецензираност на научните публикации. През 9-те години след избора си за главен асистент, д-р Пенка Христова е продължила систематично изследователската си работа. Представените за рецензиране публикации очертават ясно ядрото на научните й търсения аналогиите и мястото им във функционирането на когнитивната система. На тази централна за научната работа на кандидата е посветена и представената монография: Христова, П. Несъзнаваните аналогии: Как съпоставяме релационно сходни неща, без да осъзнаваме това. Нов български университет, 2017, ISBN Научният принос на монографията е в разработването на алтернативна (различна от популярната) гледна точка върху аналогиите като когнитивен процес и като елемент в когнитивното функциониране на човека. Това става посредством логически анализ и синтез на теоретична и емпирична информация, включване на нови емпирични данни и реинтерпретация на съществуващи емпирични данни. Научно-приложните приноси на монографията са свързани с широкото присъствие на аналогиите в човешката професионална дейност, учебната работа и ежедневното общуване и решаване на проблеми. Представеният монографичен труд заслужава висока оценка и заради постигнатото високо равнище в осмислянето и обясняването на комплексни модели и многопосочни резултати, в ефективното опериране с теоретична разсъждения и емпирични данни за анализ и оценка на богат изследователски материал. Високо оценявам и умението на автора да поднася по четивен начин една сложно организирана научна материя с множество аргументи и контрааргументи. Сред най-продуктивните насоки в изследователската работа на д-р Христова са темите за несъзнаваните аналогии, връзката им с наличните когнитивни ресурси и редефинирането на статута им на базов когнитивен процес; репрезентирането на релациите и механизмите на извличане на релационна информация; ефектите на релационен прайминг и съпоставката му с аналогиите; влиянието на тревожността и емоциите върху тези процеси. Обвързаността на досегашните й резултати с краткосрочната и дългосрочната й изследователска програма е добра основа за постигане на стабилност при генерирането на високи научни резултати. Безспорен е приносът на гл. ас. д-р Пенка Христова към изучаването на аналогиите. За това свидетелства и международното признание на работата й. Тя е търсен и ценен партньор и участва активно в научния живот не само у нас, но и на международно ниво. 3

4 През този период тя е и активен член на Световното дружество по когнитивна наука, участва със статии и доклади и с рецензии на статии и доклади в организираните от тях конференции. Три пъти е била поканен лектор на Средноевропейската програма по когнитивна наука и два пъти на международната конференция по аналогии. За главен асистент д-р Пенка Христова научната работа е работа в екип и това е не само характерен белег на професионалния й път, но и научна философия. Съвместните публикации на английски език в индексирани и реферирани научни издания са показател не само за високото ниво на научно-изследователската работа на кандидата, но и за ефективността на екипната й работа. В подкрепа на този извод е и участието ѝ в научни проекти по 6-та рамкова програма на ЕС и други европейски проекти. Проектите са не само с научна, но и с научно-приложна насоченост и преследват значими социални цели като преодоляване на маргинализирането, подпомагане на социалното включване и мотивиране на учениците. Представени са 5 проекта, два с национално и три с европейско финансиране, в 4 от които тя е участник и на 1 проект е ръководител. Проектите обаче само са назовани, а работата по тях и приносите им остават скрити. Затова си позволявам да препоръчам на кандидата да представи резултатите и приложението им малко поподробно. Същото препоръчвам и по отношение на прецизирането на научните приноси в собствените и колективни научни разработки. Представената справка за цитиранията свидетелства за значимостта на публикациите на кандидата и високата оценка на получените от нея резултати. Тя разкрива 28 цитирания на научните трудове на кандидата в периода от 2010 г. досега. От тях 23 цитирания са на английски език в международни списания, тематични поредици и сборници от международни конференции. Сред тях се открояват 11 цитирания в индексирани и реферирани в SCOPUS и в WEB of SCIENCE научни издания. Най-голямо внимание (и съответно признание) е получила работата на д-р Христова върху несъзнаваните аналогии (общо 14 цитирания) и влиянието на тревожността и настроението върху различните подпроцеси при аналогиите (общо 5 цитирания). Тези цитирания обхващат целия период от 2010 до 2018 година, което свидетелства за постоянния интерес към стойността на работата й. Те включват в себе си и посочените по-горе цитирания в индексирани и реферирани в SCOPUS и в WEB of SCIENCE научни издания. ІII. Учебна и преподавателска дейност Главен асистент д-р Пенка Христова има сериозен преподавателски опит. Вече 13 години тя води лекции и семинарни занятия по социална психология (когнитивни процеси) 4

5 и социално познание; памет и обучение; мислене, разсъждение и решаване на проблеми в Нов български университет. Но учебната й работа е още по-богата: тя участва в създаването и разработването на нови курсове за успешно стартиралата и утвърдила се вече 6 години бакалавърска програма по психология на английски език; ангажирана е активно с усъвършенстването на аудиторни и извънаудиторни курсове на български и английски език към програмите на Департамента. За постигнатото високо качество в учебната работа говорят и високите оценки на студентите за удовлетвореността им от водените от нея курсове (много добър 4.35, при максимална възможна оценка 5). Отличителна характеристика на академичната работа на Пенка Христова е активното включване на студентите в научни изследвания и експерименти и постигането на високи стандарти в съвместната изследователска работа, което осигурява на студентските разработки участие на национални и международни форуми. В периода г. тя е била научен ръководител на 2 магистърски тези една към програма Когнитивна наука и една към програма Психология на развитието, на 17 бакалавърски тези и на 21 емпирични разработки на студенти от бакалавърска програма Психология. Под нейно научно ръководство разработките на студентите получават отлични оценки на устните защити, организирани от ДКНП, а съвместните им статии и доклади се публикуват в рецензирани научни издания (над 10, съгласно предоставената справка, от които 6 в международни сборници и списания) или се представят на национални и международни форуми (8 от тях, съгласно предоставената справка). Освен като научен ръководител, д-р Христова допринася за научноизследователската подготовка на студентите и като рецензира емпирични разработки и бакалавърски тези и участва в комисиите по защитата им. Активната учебна и преподавателска дейност на гл.ас. д-р Пенка Христова удовлетворява напълно критериите за получаване на академичната длъжност доцент и прави участието й в този конкурс естествена и обоснована стъпка в професионалното й развитие. IV. Административна и обществена дейност В професионалната си дейност досега гл.ас. д-р Пенка Христова е поемала и успешно изпълнявала отговорни позиции не само в Департамент Когнитивна наука и психология (като програмен консултант на Департамента от 2014 до 2016 г., като организатор на Зимната школа по когнитивна наука и на Конференцията на ДКНП от 2012 до 2018 г.), но и в Нов български университет (като директор на Лабораторията по 5

6 експериментална психология на НБУ от 2006 до 2014 г.). От 2012 г. насам д-р Христова е координатор по програма Еразъм+ на ДКНП. Сред успехите й е повишеният интерес на студентите от партниращите университети към магистърската програма по когнитивна наука и бакалавърската програма по психология на английски език. Демонстрираните компетентности и придобитият опит в административната дейност без съмнение ще допринесат за ефективността в работата на д-р П. Христова при заемането на академичната длъжност доцент. V. Лични впечатления от кандидата Познавам Пенка Христова още от студентските й години и неведнъж съм имала възможност да наблюдавам сериозния й, отговорен подход към учебните и научни задачи. Оценявам високо последователността в научната й работа и показаните високи резултати. Вярвам, че нейната ангажираност и личните й качества ще й позволят да допринесе още повече от позицията на доцент в ДКНП. VІ. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на кандидата Своите препоръки и бележки към представянето на научно-изследователската дейност на кандидата съм отправила в текста на рецензията. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Главен асистент д-р Пенка Христова е способен учен с ясно очертано поле на изследване и сериозна научна продукция с международно присъстие и признание. Научно-изследователската и учебно-педагогическата й дейност удовлетворяват напълно критериите за заемане на академичната длъжност доцент. Въз основа на показаните високи резултати давам положителна оценка на академичната дейност на главен асистент д-р Пенка Христова и предлагам да бъде избрaна на академичната длъжност ДОЦЕНТ от Академичния съвет на Нов български университет. София, 20 август 2019 г. Подпис: (проф. д-р Катя Стойчева) 6

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Лилия Александрова Гурова, Нов български университет, хабилитирана в професионално направление 2.3 Философия върху научните трудо

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Лилия Александрова Гурова, Нов български университет, хабилитирана в професионално направление 2.3 Философия върху научните трудо РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Лилия Александрова Гурова, Нов български университет, хабилитирана в професионално направление 2.3 Философия върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС, катедра Маркетинг и стратегическо планиране, професор по ПН 3.8. Икономика, научна специалност Маркетинг върху научни трудове за участие в конкурс

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Microsoft Word - V.Vasilev

Microsoft Word - V.Vasilev Вх. ЧР-01-302/11.09.2018 г. Р Е Ц Е Н З И Я на научните трудове, учебната и научна дейност на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане н

Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане н Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx М И Н И М А Л Н И И З И С К В А Н И Я Приложение 1 към кандидатите за откриване процедура за заемане академични длъжности главен, доцент и професор по професиолни правления в ТУ-Вар, които покриват минималните

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент по професионално направление Химически науки, шифър 4.2. (Органична и органометална химия) обявен в Държавен вестник, бр. 44/29.05.2018 г.

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно