СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д у н авска 67, тел: 0971/60011, yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1 а клас Учебна година: 2018/

Размер: px
Започни от страница:

Download "СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д у н авска 67, тел: 0971/60011, yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1 а клас Учебна година: 2018/"

Препис

1 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д у н авска 67, тел: 097/600, yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за а клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: целодневна Училищният учебец план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол / г., и е утвърден със заповед на директора 09/ г.

2 I. У ЧЕБН И ПРЕДМ ЕТИ, СЕДМ ИЧЕН И ГОДИШ ЕН БРО Й НА УЧЕБН И ТЕ ЧАСОВЕ Начален етап I а клас Учебни седмици 3 Учебни предмети Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове 7 4 Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б Български език и литература 3. Английски език 3 3. Математика 3 Общо за раздел А + раздел Б 704 Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 4 8 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 704 стр.

3 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д ун авска 67, тел: 097/600, e-m ail: yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за б клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: целодневна Училищният учебец план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол / г., и е утвърден със заповед на директора 09/ г.

4 I. УЧЕБН И ПРЕДМ ЕТИ, СЕДМ ИЧЕН И ГОДИШ ЕН БРОЙ НА У ЧЕБН И ТЕ ЧАСОВЕ Начален етап I б клас Учебни седмици 3 Учебни предмети Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове 4 Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б Български език и литература 3. Английски език 3 3. Математика 3 Общо за раздел А + раздел Б 704 Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 4 8 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В * 704 стр.

5 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д ун авска 67, тел: 097/600, e-m ail: yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за а клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: целодневна Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол / г., и е утвърден със заповед на директора 09/ г., стр.

6 I. У ЧЕБН И ПРЕДМ ЕТИ, СЕДМ ИЧЕН И ГОДИШ ЕН БРОЙ НА У ЧЕБН И ТЕ ЧАСОВЕ Начален етап И а клас Учебни седмици 3 Раздел А - задължителни учебни часове Учебни предмети Български език и литература Английски език Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А Седмичен брои Годишен брой учебни часове учебни часове ,5 3 64, Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б Български език и литература 3. Математика 3 3. Информационни технологии 3 Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 4 8 стр.

7 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д унавска 67, тел: 097/600, УТВЪРЖ Директора /Дафинка^ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за б клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: целодневна Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол / г., и е утвърден със заповед на директора 09/ г. стр.

8 I. У ЧЕБН И ПРЕДМ ЕТИ, СЕДМ ИЧЕН И ГОДИШ ЕН БРОЙ НА УЧЕБН И ТЕ ЧАСОВЕ Начален етап II б клас Учебни седмици 3 Учебни предмети Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове 4 Английски език Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б 64 3,5 3 64, Български език и литература 3. Математика 3 3. Информационни технологии 3 Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 4 8 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В стр.

9 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д унавска 67, тел: 097/600, УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 3 а клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: целодневна Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол / г., и е утвърден със заповед на директора 09/ г. стр.

10 I. УЧЕБНИ ПРЕДМ ЕТИ, СЕДМ ИЧЕН И ГОДИШ ЕН БРОЙ НА У ЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап III а клас Учебни седмици 3 Учебни предмети Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове 7 4 Английски език 3 96 Математика 3,5 Компюгьрно моделиране Човекът и обществото Човекът и природата Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б , ,5 80 4,5 784,5 80. Български език и литература 3. Математика 0, Информационни технологии 3 Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 4 8 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В стр.

11 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д ун авска 67, тел: 097/600, e-m ail: yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 3 б клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: целодневна Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - поотокол / г., и е утвърден със заповед на директора 09/ г. стр.

12 I. У ЧЕБН И ПРЕДМ ЕТИ, СЕДМ ИЧЕН И ГОДИШ ЕН БРОЙ НА У ЧЕБН И ТЕ ЧАСОВЕ Начален етап III б клас Учебни седмици 3 Учебни предмети Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове 7 4 Английски език 3 96 Математика 3,5 Компютърно моделиране Човекът и обществото Човекът и природата Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б , ,5 80 4,5 784,5 80. Български език и литература 3. Математика 0, Информационни технологии 3 Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 4 8 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В стр.

13 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ у л.,д у н ав ск а 67, тел: 097/600, УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5 а клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: две смени Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол / г., и е утвърден със заповед на директора 09/ г. стр.

14 II. У ЧЕБН И ПРЕДМ ЕТИ, СЕДМ ИЧЕН И ГОДИШ ЕН БРО Й НА У ЧЕБН И ТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А - задължителни гчебни часове Седмичен брой Годишен брой Учебни предмети учебни часове учебни часове Български език и литература Чужд език - английски език Математика Информационни технологии История и цивилизации , География и икономика Човекът и природата Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А,5 5, ,5 5,5 85 7,5 935 Раздел Б - избираеми тчебни часове Общ брой часове за раздел Б,5 85. Н-ри чужд език - руски език/немски език 34. Информационни технологии,5 68 Обшо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 4 36 Общо за раздел А раздел Б + раздел В стр.

15 СУ,ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д ун авска 67, тел: 097/600, e-m ail: yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 5 б клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: две смени Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол / г., и е утвърден със заповед на директора 09/ г.

16 II. УЧЕБН И ПРЕДМ ЕТИ, СЕДМ ИЧЕН И ГОДИШ ЕН БРО Й НА УЧЕБН И ТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V б клас Учебни седмици 34 Раздел А - задължителни тчебни часове Седмичен брой Годишен брой Учебни предмети учебни часове учебни часове Български език и литература 5 70 Чужд език - английски език Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Човекът и природата Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А Раздел Б - избпгаеми чебни часове Общ брой часове за раздел Б 3, ,5 5, ,5 5,5 85 7,5 935,5 85. П-ри чужд език - руски език/немски език 34. Информационни технологии,5 5 Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - фаът лтативни г чебни часове Максимален брой часове за раздел В 4 36 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В стр.

17 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д унавска 67, тел: 097/600, УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 6 а клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: две смени Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 4 / г и е утвърден със заповед на директора 09/ г.

18 II. У ЧЕБН И ПРЕДМ ЕТИ, СЕДМ ИЧЕН И ГОДИШ ЕН БРО Й НА У ЧЕБН И ТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VI а клас Учебни седмици 34 Раздел А - задължителни тчебни часове Седмичен брой Годишен брой Учебни предмети учебни часове учебни часове Български език и литература 5 70 Чужд език - английски език Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Човекът и природата Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б 3, ,5 5, ,5. 5,5 85 7,5 935,5 85. II-ри чужд език - руски език 34. Информационни технологии,5 5 Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факу лтативни чебни часове Максимален брой часове за раздел В 4 36 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В стр.

19 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д унавска 67, тел: 097/600, УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 7 а клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: две смени Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол / г., и е утвърден със заповед на директора 09/ г.

20 И. УЧЕБН И ПРЕДМ ЕТИ, СЕДМ ИЧЕН И ГОДИШ ЕН БРОЙ НА У ЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А - задължителни «чебни часове Седмичен брой Годишен брои Учебни предмети учебни часове учебни часове Български език и литература 5 80 Чужд език - английски език Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика Биология и здравно образование Физика и астрономия ,5 54 Химия и опазване на околната среда,5 54 Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт.5 54, Общо за раздел А Раздел Б - избираеми * чебни часове Общ брой часове за раздел Б Н-ри чужд език - руски език 36. Информационни технологии 7 Общо за раздел А + раздел Б 3 6 Раздел В - факултативни «чебни часове Максимален брой часове за раздел В 4 44 Обши за раздел А + раздел Б + раздел В 3 6 стр.

21 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д унавска 67, тел: 097/600, УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН профил "Предприемачески " с интензивно изучаване на чужд език VIII а клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: две смени Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол / г., и е утвърден със заповед на директора 09/ г.

22 УЧЕБЕН ПЛАН за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил Предприемачески " I РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ Задължително профилиращи предмети:. Предприемачество. Информационни технологии Профилиращ предмет, определен на училищно ниво: 3. Чужд език - английски език Образователна степен: Средна VIII а клас Учебни седмици 36 Раздел А - задълж ителни учебни часове (ЗУЧ) Учебни предмети Седмичен брой Годишен брой учебни часове учебни часове. Български език и литература Чужд език - английски език Математика Информационни технологии Философия Музика 0, Изобразително изкуство 0, Физическо възпитание и спорт 7 Общ брой часове за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове (ИУЧ). Предприемачество Л. Въведение в предприемачеството 7 Общо за раздел Б 7 Общ брой часове за раздел А + раздел Б 3 5 Раздел В - ф акултативни учебни часове (ФУЧ) Лични финанси 36 Максимален брой часове за раздел В 4 44 Общ брой часове за раздел А + раздел Б + раздел В 36 96

23 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ у л. Д унавска 67, тел: 097/600, УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН профил "Предприемачески " с интензивно изучаване на чужд език IX а клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: две смени Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол / г., и е утвърден със заповед на директора 09/ г.

24 УЧЕБЕН ПЛАН за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил Предприемачески" I РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ Задължително профилиращи предмети:. Предприемачество. Информационни технологии Профилиращ предмет, определен на училищно ниво: 3. Чувд език - английски език Образователна степен: Средна IX а клас Учебни седмици 36 Раздел А - задълж ителни учебни часове (ЗУЧ) Учебни предмети Седмичен брой Годишен брой учебни часове учебни часове. Български език и литература Чужд език - английски език Чужд език-руски/немски език 7 4. Математика Информационни технологии История и цивилизации География и икономика 7 8. Философия Биология и здравно образование, Физика и астрономия,5 90. Химия и опазване на околната среда,5 90. Музика 0, Изобразително изкуство 0, Физическо възпитание и спорт 7 Общ брой часове за раздел А 30,5 098 Раздел Б - избираеми учебни часове (ИУЧ). П редприемачество.. Въведение в предприемачеството,5 54 Общо за раздел Б,5 54 Общ брой часове за раздел А + раздел Б 3 5 Раздел В - ф акултативни учебни часове (ФУЧ) Лични финанси 36 М аксимален брой часове за раздел В 4 44 Общ брой часове за раздел А + раздел Б + раздел В 36 96

25 ( СОУ ДИМИТЪР МАРИНОВ* ГРАД ЛОМ У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н за учебната 05/06г. Начален етап а клас общообразователни паралелки О р и г и //о /г о.

26 I РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ I А клас Образователни степени КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Основна ' начален етап УЧЕБНИ ГОДИНИ 05/6 06/7 07/8 08/9 КЛАСОВЕ I I! III IV УЧЕБНИ СЕДМИЦИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП).БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български език и литература ЧУЖДИ ЕЗИЦИ I -ви чужд език - английски 64 3.МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Математика 4 4 Информационни технологии 3, БЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ Роден край 3 Човекът и обществото, ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ Околен свят 3. Човекът и природата 3, ИЗКУСТВА Музика,5, Изобразително изкуство 6 7.БИТ И ТЕХНОЛОГИИ Домашен бит и техника 3 8.ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ Физическо възпитание и спорт 6 ОБЩО ЗА ЗП ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА (ЗИЛ) ПОДГОТОВКА Български език и литература. Английски език Математика Информационни технологии ОБЩО ЗА ЗП+ЗИП СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ( СИП) Избираем: Детски хор/мажоретки Избираем: ИТ/Млад еколог ОБЩО ЗА ЗП+ЗИП+СИП 806, : \ , л ,5 48 3, М О С.

27 II. График на учебната година. Графикът на учебната година определя продължителността на учебните срокове, ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката. III. Описание на организацията на обучението. Обучението в I клас е с целодневна организация Вариант, при която преди обяд се провежда задължителна подготовка (ЗП), а след обяд - отдих, самоподготовка и занимания по интереси. Учебният план дава възможност за надграждане на общообразователния минимум по български език и литература, математика и информационни технологии, като се използват учебните часове за задължителноизбираема подготовка (ЗИП). Часовете по ЗИП за:. I клас - 93 часа; II клас - 64 часа; III клас - 64 часа; IV клас - 64 часа са разпределени по предмети, както следва: I клас - 3 часа български език и литература, 3 часа английски език, 3 часа математика II клас - 3 часа български език и литература, 3 часа информационни технологии III клас - 3 часа български език и литература, 3 часа информационни технологии IV клас - 3 часа български език.и литература, 3 часа информационни технологии Обучението по български език и литература, английски език, математика и информационни технологии /ЗИП/ се осъществява по учебните програми на МОН. Учебните часове по английски език се водят от начален учител с квалификация за преподавател по английски език в начален етап. В часа на класа учениците задължително изучават правилата за движение попътищата, съгласно учебните програми Безопасност на движението по пътищата, както следва:. клас - 6 часа; II клас - 8 часа; III клас - 8 часа; IV клас - 6 часа. Учебните часове по безопасност на движението се водят от класните ръководители, преминали квалификационен курс по безопасност на движението по пътищата. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл.6, ал. и ал;4 от ЗСООУП. Групи за СИП се сформират в зависимост от възможностите на бюджета на училището и желанието на учениците V Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол 4 от г. Училищният учебен план влиза в сила от 5 септември 05 година.

28 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 097/600, sou_4e<ri_lthe t >ah~tc.com JM Од обрявамтт? ^ ТРА ЙКА ТРА ЙКОВА Н ачалник РУО М онтана i УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за учебната 06/07 година гимназиален етап VIIIА клас профил Технологичен - Предприемачество и бизнес с ИИАЕ

29 V illa клас профил "Технологичен - предприемачество и бизнес" с ИИАЕ I РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ Профилиращи предмети. Технологии.Информационни технологии

30 6. ИЗКУСТВА Музика * Изобразително изкуство БИТ И ТЕХНОЛОГИЯ 8.ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ Физическо възпитание и спорт ОБЩ О ЗА ЗП 30 7, , 4,5 Ч / 8 V/ 3 ^ Б ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА 5 V ПОДГОТОВКА (ЗИП) Б. Профилирана подготовка. Технологии.. Пазарна икономика 3,5 \ Маркетинг и реклама 6 V 6.3 Предприемачество, 08 3 V J Счетоводство на предприятието 6 * 6.Информационни технологии J з 4 7 < 08 4 ' 304 З.География и икономика 3 ч v j 7 v Б. ЗИП - непрофилиран Информационни технологии. 36 ОБЩ О ЗА ЗП + ЗИП В. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ( СИП) 4 44 За подпомагане на профилиращата подготовка:. Бизнес английски 3, Текстообработка (бизнес кореспонденция на английски език) 4 44 * Виртуално предприятие 4. Учебна компания Компютърна симулация - Банките в действие За свободен избор: 350 Избираем: Вокална група/мажоретен състав 7 ОБЩ О ЗА ЗП+ЗИП+СИП М О С 0 ^ 0 I s? с у /-/ G * c?.

31 Обяснителни бележки към учебния план след завършен седми клас профил "Технологичен - предприемачество и бизнес" с IIIAE 06/97 г. Училищният учебен план е в сила за приетите в 8 клас през учебната 06/07 г. и следва да завършат клас през 00/0 г. По решение на МОН ФВС - допълнителен час се въвежда от 8 до клас с по ч. седмично. Всяка учебна седмица се включва и по час на класа /в норматива са включени 6 часа Правила за движение по пътищата / Обучението в ЗИП се извършва по учебни програми за профилирана подготовка, утвърдени от министъра на образованието младежта и науката. Часовете, определени за профилиращите предмети се разпределят, както следва: 9 клас: I-ви профилиращ предмет : Технологии/Пазарна икономика - 6/3.5 ч. Информационни технологии - 36/ ч. - 0 клас: I-ви профилиращ предмет : Технологии/Пазарна икономика - 08/3 ч. И-ри профилиращ предмет : Информационни технологии - 08/3 ч. клас: I-ви профилиращ предмет : Технологии/Предприемачество - 08/3 ч. II-ри профилиращ предмет : Информационни технологии -08/3 ч. Ш-ти профилиращ предмет : География и икономика -6/3.5 ч. клас: I-ви профилиращ предмет : Технологии: Маркетинг и реклама - 6/ ч.; Предприемачество - 6/ ч. Счетоводство - 6/ ч. II-ри профилиращ предмет : Информационни технологии - 4/4 ч. Ш-ти профилиращ предмет : География и икономика -4/4 ч.

32 СУ,ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРчДЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 097/600, sou_4o b IJ Трайка Началник Монтана УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за непрофилирана подготовка на IX б клас Учебна година: 07/08 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден: две смени С - и ZL* А /& /Г О стр.

33 IX Б клас - Ненрофк.нрава т I РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И Ч U пагтт КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Образователни степаш Средна Г имназивлен етап УЧЕБНИ ГОДИНИ 07/08 08/09 09/00 QQ/BI ОШ т КЛАСОВЕ IX X XI ХО УЧЕБНИ СЕДМИЦИ , 3 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП).БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български език и литература ЧУЖДИ ЕЗИЦИ I -ви чужд език - английски език II -ри чужд език - руски език МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Математика Информатика Информационни технологии БЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ История и цивилизация География и икономика Психология и логика Етика и право Философия Свят и личност ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда ИЗКУСТВА Музика Изобразително изкуство ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ Физическо възпитание и спорт п * I

34 / дължнтелнонзбнраема подготовка 4 8 7,5 ЗИП Непрофнлирана подготовка БЕЛ Английски език Руски език 7 7 Информатика ' Информационни технологии История и цивилизация География и икономика Етика и право Философия 7 7 * Свят и личност Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт» ОБЩО ЗА ЗП+ЗИП СВОБОДНОИЗБИРАЕМА п о д г о т о в к а ( с и т ОБЩО ЗА ЗП+ЗИП+СИП S f y O W O c l. /

35 Обяснителни бележки към учебния план - 9 Б клас след завършен осмн клас непрофилирана паралелка07/08г. Училищният учебенплан е в сила за приетите в 9 клас през учебнатссг 7/08 г. следва да завършат клас през 00/0 г. Всяка учебна седмица се включва и по час на класа. Графикът на учебната година определя продължителността на учебните ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на министъра ria МОН. III. Описание на организацията на обучението. Обучението на учениците в етапасе осъществява по този учебен план, разработен в съответствие с Наредба 6 от година, за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование. Общообразователната подготовка в гимназиален етап се осъществява чрез: - Задължителна подготовка, определена в раздел А на учебния план; - Задължително избираема подготовка, определена в раздел Б на учебния план. Учебният план дава възможност за надграждане на общообразователния минимум, като се използват учебните часове за задължителноизбираема подготовка (ЗИП). Часовете по ЗИП за: IX клас -4 часа седмично; X клас -8 часа седмично; XI клас -7,5 часа седмично; XII клас - часа седмично Обучението поучебните дисциплини /ЗИП/ се осъществява по учебни програми, изготвени от учителите и утвърдени от Началника на РУО-Монтана. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл.6, ал. и ал.4 от ЗСООУП. Групи за СИП се сформират взависимост от възможностите на бюджета на училището и желанието на учениците.

36 СО У Д И М И Т Ъ Р М А РИ Н О В ГРА Д Л О М ул. Дунавска 67, тел: 097/600, sou_4emi_lom щyjhoo.com Одобрявам ТРАЙКА ТРАЙКОВА Началник РИО - Монтана У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н за учебната 05/06г. гимназиален етап VIII а клас профил Технологичен - Предприемачество и бизнес с ИИАЕ

37 V III а клас п р о ф и л "Т е хн о л о ги ч е н * п р е д п р и е м а ч е с тв о и б и зн е с" с И И А Е I РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ Профилиращи предмети Технологии.Информационни технологии 3.География и икономика КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ * Образователни степени Средна Г имназиалеи етап УЧЕБНИ ГОДИНИ 05/06 06/07 07/08 08/09 09/00 Общо! I КЛАСОВЕ VIII IX X XI XII ПП ПП ПП ПП I '! ПП ПП ПП.... i ППЗ ППЗ I УЧЕБНИ СЕДМИЦИ i УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ I А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)... J I.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА I Български език и литература ЧУЖДИ ЕЗИЦИ i 46 I -ви чужд език - английски език j i 04!!! -ри чужд език МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И - ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 638 i Математика Информатика Информационни технологии '4.ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО 'о бразо вание i IИстория и цивилизация I 54 Географ ия и икономика.5 i I Психология и логика I Етика и право г Философия.5 54 Свят и личност i i c 54,5 54 L _ i I I! i I i 6 3! _ i i l_ 0 8 J I 677 i! 50 i i 93 j j 54 * S4 j L ж 6 5.ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ! 643! Г ~... Биоло(»я и здравно образование 0 i i 7 7 f i 6 iфизика и астрономия,5! I / 54! ft Химия и опазване на околната среда,5 j i

38 6. ИЗКУСТВА Музика 36 И зобразително изкуство БИТ И ТЕХНОЛОГИЯ / / - ТТ (... i ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ Физическо възпитание и спорт ОБЩ О ЗА ЗП 30 7, Б ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) Б. Профилирана подготовка. Технологии 4,5 6.. Пазарна икономика 3, ! 033 I Маркетинг и реклама Предприемачество Счетоводство на предприятието 6 6.Информационни технологии !З.География и икономика Б. ЗИП - непрофилиран Информационни технологии 36 ОБЩ О ЗА ЗП + ЗИП В. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА I ПОДГОТОВКА ( СИП) I I За подпомагане на профилиращата подготовка:. Бизнес английски * 7 7. Текстообработка (бизнес кореспонденция на английски език) 7 3. Виртуално предприятие i 4. Учебна компания 7 7 I 5. Компюгьрна сималацин - Банките в действио ; За свободен избор: I Избираем: Вокална група/мажоретен състав 7 ОБЩ О ЗА ЗП+ЗИП+СИП I 7 i 88 - <* 36 I 36 96! 6 i 68 I

39 II. График на учебната година. Графикът на учебната година определя продължителността на учебните срокове, ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката. III. Описание на организацията на обучението: По този учебен план, утвърден от Министъра на образованието и науката през0 г. се обучават ученици, приети след успешно положени изпити на въ нш но оценяване след VII клас, випуск година. Курсът на обучение е 5-годишен, в това число класът за интензивно изучаване на чужд език и приключва с полагане на държавни зрелостни изпити както следва:. Задължителни - български език и литература, предмет по избор;. по желание. Организация на профилираната подготовка/пп/: Профилираната подготовка се осъществява от IX клас в часовете за задължителна подготовка /ЗП/ и в часовете за задължителноизбираема подготовка /ЗИП/ и продължава до XII клас. Обучението в ЗИП се извършва по учебни програми за профилирана подготовка, утвърдени от министъра на образованието младежта и науката. Часовете, определени за профилиращите предмети се разпределят, както следва: 9 клас: I-ви профилиращ предмет : Технологии/Пазарна икономика - 6/3.5 ч. Информационни технологии - 36/ ч. 0 клас: I-ви профилиращ предмет : Технологии/Пазарна икономика - 08/3 ч. II-ри профилиращ предмет : Информационни технологии - 08/3 ч. клас: I-ви профилиращ предмет : Технологии/Предприемачество - 08/3 ч. II-ри профилиращ предмет : Информационни технологии - 08/3 ч. Ш-ти профилиращ предмет : География и икономика - 6/3.5 ч. клас: I-ви профилиращ предмет : Технологии: Маркетинг и реклама - 6/ ч Предприемачество - 6/ ч.счетоьодство - 6/ ч. II-ри профилиращ предмет : Информационни Технологии -4/4 ч. III-ги профилиращ предмет : География и икономика - 4/4 ч. В часа на класа в VIII клас учениците задължително изучават правилата за движ ение по пътищата, съгласно учебната програма Безопасност на движението по пътищата''" - 6 учебни часа. Учебнще часове по безопасност на движението се водят от преподавател, преминал квалификационен курс по Безопасност на движ е нието пе пътищата Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и но един учебен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва та организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл.! 6. ал. ь ал.4 от ЗСООУП. Групи за СИП се сформират в зависимост от възможностите на бю дж ета на училището и желанието на учениците. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с прокжол 4 от г. Училищният учебен план влиза в сила от 5 септември 05 година. Дирекгор:.. /Кр. Горан!

40 СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул..дунавска 67, тел: 097/600, sou_4emi_kmyaboe. Одобрявам: ТРАЙКА ТРАЙКО Началник РУО \ Монтана 4 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за учебната 06/07 година гимназиален етап IX Б клас непрофилирана паралелка

41 IX Б клас - Нсврефелераеа а а и а т I РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСХИКТЕ Образователни степени КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Средна Гимназиален етап УЧЕБНИ ГОДИНИ 06/7 07/8 08/9 09/0 КЛАСОВЕ IX X XI ХИ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП).БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български език и литература ЧУЖДИ ЕЗИЦИ I -ви чужд език - английски език Общо ри чужд език - немски език. руски език МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Математика Информатика, 7 7 Информационни технологии БЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ История и цивилизация География и икономика 4, Психология и логика Етика и право, Философия, Свят и личност ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ Биология и здравно образование Физика и астрономия i ! Химия и опазване на околната среда I : 6.ИЗКУСТВА > Музика { Изобразително изкуство 3 й " ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ Физическо възпитание и спорт у )! 7 7 п Ь 7* {

42 Я fex- / / "СУ А / ' / Б. алължителноизбираема подготовка 4 7.5' * * ; J ЗИП ! 7.3 Б. Непрофнлнрана подготовка БЕЛ, 3 36* 36 7 * Английски език 3 7 У ' Немски език/руски език 7 т> Информатика 36 * 36 Информационни технологии i 3 -V История и цивилизация География и икономика Етика и право Философия, 7 7 Свят и личност Биология и здравно образование, Физическо възпитание и спорт ОБЩО ЗА ЗП+ЗИП СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ( СИП) Мажопетен състав Вокална група ОБЩО ЗА ЗП+ЗИП+СИП

43 I I I I I I I Обяснителни бележки към учебния план - 9 Б клас след завършен осма как непрофилирана паралелка 06/07 г. Училищният учебен план е в сила за приетите в 9 клас през учебната 0607 г. и следва да завършат клас през 09/00 г. Всяка учебна седмица се включва и по час на класа. Обучението в ЗИП се извършва по учебни програми, утвърдени от министъра на МОН. Графикът на учебната година определя продължителността на учебните срокове, ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на министъра на МОН. III. Описание на организацията на обучението. Обучението на учениците в етапа се осъществява по този учебен план, разработен в съответствие с Наредба 6 от година, за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование. Общообразователната подготовка в гимназиален етап се осъществява чрез: - Задължителна подготовка, определена в раздел А на учебния план; - Задължително избираема подготовка, определена в раздел Б на учебния план. Учебният план дава възможност за надграждане на общообразователния минимум, като се използват учебните часове за задължителноизбираема подготовка (ЗИП). Часовете по ЗИП за: IX клас - 4 часа седмично; X клас - 8 часа седмично; XI клас - 7,5 часа седмично; XII клас- часа седмично Обучението по учебните дисциплини /ЗИП/ се осъществява по учебните програми на МОН. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл.6, ал. и ал.4 от ЗСООУП. Групи за СИП се сформират в зависимост от възможностите на бюджета на училището и желанието на учениците.

44 f! СОУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска Л 67, тел: 097/600, sou_4emi_lom'a'yahoo.com Одобрявам:.. J.jA ЦЕЦА ТО Д оц на Началник РИО Монтана У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н за учебната 04/05г. Прогимназиален етап VIII а клас профил Технологичен - Предприемачество и бизнес с ИИАЕ Съгласувшк.Т-:'^... Д аниела М аринова cm. експерт ОСО (Л Is /S C jrs? &

45 I i. t-jtt T-r tr r ^ T Ifr r ^ ^ P ^ ip i i iaip iii H n f»тя А V III а кл ас п р о ф и л " i е х н о л о гп ч в п - п р е д п р и е м а ч е с тв о и б и зн е с" с И И А Е I РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ Профилиращи предмети. Технологии.Информационни технологии 3.География и икономика КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Образователни степени Средна Гимназиален етап УЧЕБНИ ГОДИНИ 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Общо КЛАСОВЕ VIII IX X XI XII ПП ПП ПП ПП ПП ПП ПП ППЗ ППЗ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП).БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български език и литература * ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 48 I -ви чужд език - английски език И -ри чужд език \ '.МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И iинформационни ТЕХНОЛОГИИ 638 ; Математика I ^Информатика j )Информационни технологии и.общ ЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ История и цивилизация,5 География и икономика,5 Психология и логика i! Етика и право i j Философия : ,5 54 7, , , , Свят и личност ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 643 Биология и здравно образование Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда !

46 44 Музика * Изобразително изкуство БИТ И ТЕХНОЛОГИЯ 8.ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ 'Физическо възпитание и спорт Ю БШ О з а ЗП 30 7, j Б i i. Технологии ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП) 4,5 6 >.. Пазарна икономика 3, ! >Л..Маркетинг и реклама 6 6 (.3 Предприемачество 3 ' Счетоводство на предприятието I -Информационни технологии I &География и икономика ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП i < m m * " ; В. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ( СИП) U0 За подпомагане н; профилиращата подготовка: * Бизнес английски 7 Текстообработка (бизнес кореспонденция на «гпийски език) i 7 а Виртуално предприятие 7 7 Л. Учебна компания 7 7 <3 Компюгьрна симолация - Банките в действие 6 6 It. За свободен избор: Избираем: Народен хор/мажоретки ОБЩ О ЗА ЗП+ЗИП+СИП i ! ] S f/o H - t? <=- e / I t Z U h L O j Q ' 44 4 FИH0 Г

47 f. II. График на учебната година Графикът на учебната година определя продължителността на учебните срокове, ваканциите и учебните дни, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката. III. Описание на организацията на обучението: По този учебен план, утвърден от Министъра на образованието и науката. през0 г. се обучават ученици, приети след успешно положени изпити на външно оценяване след VII клас, випуск година. Курсът на обучение е 5-годишен, в това число класът за интензивно изучаване на чужд език и приключва с полагане на държавни зрелостни изпити както следва:. Задължителни - български език и литература, предмет по избор;. по желание. Организация на профилираната подготовка/пп/: Профилираната подготовка се осъществява от IX клас в часовете за задължителна подготовка /ЗП/ и в часовете за задължителноизбираема подготовка /ЗИП/ и продължава до XII клас. Обучението в ЗИП се извършва по учебни програми за профилирана подготовка, утвърдени от министъра на образованието младежт а и науката. Часовете, определени за профилиращите предмети се разпределят, както следва: 9 клас:! I-ви профилиращ предмет : Технологии/Пазарна икономика - 6/3.5 ч. информационни технологии - 36/ ч. 0 клас: I-ви профилираш предм ет ; Технологии/Пазарна икономика -08/3 ч. П-ри профилиращ предмет : Информационни технологии -08/3 ч. клас: I-ви профилиращ предмет : Технологии/Предприемачество -08/3 ч. II-ри профилиращ предмет : Информационни технологии - 08/3 ч. III-ти профилиращ предмет : География и икономика -6/3.5 ч. клас:. I-ви профилиращ предмет : Технологии: Маркетинг и реклама 6'' ч. Предприемачество - 6/ ч Счетоводство - 6/ ч. II-ри профилиращ предм ет: Информационни технологии -4/4 ч. Ш-ти профилиращ предмет : География и икономика - 4/4 ч. В часа на класа в VIII клас учениците задължително изучават правилата за движение по пътищата, съгласно учебната програма Безопасност на движението по пътищата* - 6 учебни часа Учебните часове по безопасност на движението се водят от преподавател, преминал квалификационен курс по Безопасност на движението по пътишага Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл.6, ал. и ал.4 от ЗСООУП. Групи за СИП се сформират в зависимост от възможностите на бюджета на училището и желанието на учениците. \* Училищният учебен длан е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол от г. Училищният учебен план влиза в сила ог 5 сеп йуйри 04*3

48 С О У Д И М И Т Ъ Р М А РИ Н О В ' ГРА Д Л О М **Г?'л. Дунавска^Хеб?, тел: 097/600, е-mail: sou_4en»i_lom луа bom.com 4 - > Одобрявам:.. -КД ТРАЙКА ТРАЙКОВА Началник РИО и Монтана У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н за учебната 05/06г. Гимназиален етап IX б клас непрофилирана паралелка

49 IX Б клас - Непроф илирана подготовка I РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ Образователни степени КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Средна 'имназиален етап УЧЕБНИ ГОДИНИ 05/6 06/7 07/8 08/9 КЛАСОВЕ IX X XI XII УЧЕБНИ СЕДМИЦИ , УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП).БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български език и литература Общо ЧУЖДИ ЕЗИЦИ I -ви чу>кд език - английски език II -ри чужд език - немски език, руски език З.МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, Математика 3 3 Информатика Информационни технологии БЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ История и цивилизация География и икономика /,5 Психология и логика / Етика и право,5 t Философия, I Свят и личност ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната среда ИЗКУСТВА Музика Изобразително изкуство ;7 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ 'Физическо възпитание и спорт

50 Б. Задължителноизбираема подготовка ЗИП Непрофилирана подготовка Английски език Немски език/руски език Информатика Информационни технологии История и цивилизация География и икономика Етика и право Философия Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт ОБЩО ЗА ЗП+ЗИП С ВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА ( СИП) Мажоретен състав ОБЩО ЗА ЗП+ЗИП+СИП

51 II. График на учебната година. Графикът на учебната година определя продължителността на учебните срокове, ваканциите и неучебните дни, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката.. III. Описание на организацията на обучението. Обучението на учениците в етапа се осъществява по този учебен план, разработен в съответствие с Наредба 6 от година, за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование. Общообразователната подготовка в гимназиален етап се осъществява чрез: - Задължителна подготовка, определена в раздел А на учебния план; - Задължително избираема подготовка, определена в раздел Б на учебния план. Учебният план дава възможност за надграждане на общообразователния минимум, като се използват учебните часове за задължителноизбираема подготовка (ЗИП). Часовете по ЗИП за: IX клас - 4 часа седмично; X клас - 8 часа седмично; XI клас - 7,5 часа седмично; XII клас - часа седмично МОН. Обучението по учебните дисциплини /ЗИП/ се осъществява по учебните програми на Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл.6, ал. и ал.4 от ЗСООУП. Групи за СИП се сформират в зависимост от възможностите на бюджета на училището и желанието на учениците. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол 4 от , г. Училищният учебен план влиза в сила от 5 септември 05 година. Директор:

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ - СИЛИСТРА З я е$риш fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен 11рием след завършен VII клас 11рием: 201 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" рием след завършен VII клас рием: 205 /206 учебна година Срок на обучение: 5 години Профилиращи

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,  I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1345/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,   sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1346/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН

УЧЕБЕН ПЛАН 90 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" ж.к. Люлин 2, ул. 204, 3, 336 СОФИЯ Директор - Тел.: (02) 820-7, Канцелария: (02) 820-84, e-mail: sou_90@abv.bg;www.sou90.org УЧЕБЕН ПЛАН За

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;  soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно

ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО 1Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^

ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО 1Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^ ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^ НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ДИМИТЪР РОХОВ ГР. СЛИВЕЙЧ

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09-1139/09.09.2013 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно