ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ"

Препис

1 ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1. Специалности от професионално направление 8.2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, образователно-квалификационна степен бакалавър : ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА ГРАФИКА, ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ, ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА ЖИВОПИС, ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА СКУЛПТУРА, ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА СТЕНОПИС, ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ. 2. Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, образователно-квалификационна степен бакалавър. Конкурсният изпит има за цел да провери качествата и възможностите на кандидат-студентите за композиционно, пространствено, пластично и цветово изграждане и се провежда в две части (с изключение на специалностите Изящни изкуства стенопис, скулптура): І част изпит по специалност по първо желание на кандидата; І част изпит по РИСУВАНЕ При подаване на документите кандидат-студентите имат право да избират по първо желание специалности от направление Изящни изкуства Графика, Графичен дизайн и визуални комуникации, Живопис, Скулптура, Стенопис, Рисуване и интермедия и специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство и се явяват на ПЪРВА ЧАСТ от изпита по заявено първо желание. Кандидати, които са заявили като единствено желание специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство се явяват на следните конкурсни изпити: І част конкурсен изпит по избор на кандидата в една от специалностите от направление Изящни изкуства графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис, скулптура, стенопис, рисуване и интермедия; ІІ част конкурсен изпит по рисуване.

2 І част за специалностите ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА - ГРАФИКА И ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ГРАФИКА - еднофигурна композиция с използване на облечен модел в свободно положение. Формат - 50/35 см Времетраене 6 часа. Кандидат-студентите си осигуряват всички необходими материали: бяла хартия 50/35 см, черен материал за рисуване по избор (без молив). При работа с креда и въглен рисунките трябва да бъдат фиксирани. 1. Композиране на фигурата в определения формат. 2. Конструиране и пропорциониране на фигурата. 3. Разработване на композиционен център. 4. Графично интерпретиране на формата, оригиналност при пластичното ù изграждане. І част за специалностите ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ: Композиция - плакат по зададена тема (изтеглена по жребий). Използват се зададени ключови думи по темата. Формат - 70/50 см Времетраене 8 часа. Кандидат-студентите си осигуряват всички необходими материали: каширан картон 70/50 см и бои по избор темпера, акварел и други. 1. Оригиналност на идеята и пластично изграждане на композицията. 2. Използване на подходящ шрифт и правилното му позициониране в композиционното решение. 3. Усещане за хармонията на основните цветови стойности и стилизацията на формата. За кандидатстудентския изпит по графичен дизайн и визуални комуникации за специалност Изящни изкуства графичен дизайн и визуални комуникации в Интернет са публикувани 4 примерни работни шрифта.

3 І част за специалностите ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА-ЖИВОПИС И ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЖИВОПИС - цветна задача (натюрморт по натура), изпълнена с маслени, темперни, акварелни или акрилни бои, формат 65/54 см. Времетраене на изпита 6 часа. Кандидат-студентите си осигуряват всички материали: бои, платно (опънато на рамка и грундирано), фазер или акварелна хартия; четки, палитри, съдове за разредител или вода. 1. Композиционно-пространствено решение. 2. Хармония на основните цветови стойности. 3. Обемно-пластично изграждане на формите в картинното пространство. І част за специалност ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА-СТЕНОПИС (избира се един от четирите начина): 1. Представяне на портфолио от кандидатите. Портфолиото не трябва да надвишава формат А4, а съдържанието - не повече от 20 страници. Подаването на портфолиото може да е по електронен път 2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство. 3. Оценката по изобразително изкуство от дипломата, когато предметът е профилиращ за профилите Изобразително изкуство и Християнско изкуство и култура от средните училища. 4. Сетификат за творчески постижения в изложби-конкурси, организирани от ФИИ. Конкурсен изпит за специалност ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА СКУЛПТУРА *Кандидатстващите с изпит по скулптура за специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО задължително полагат и втори конкурсен изпит по рисуване. Конкурсният изпит по скулптура е с времетраене 8 часа и включва три компонента: Компонент - рисуване Рисунки с черен материал и използване на натура модел, седнала облечена фигура и предмет (примерно топка) поставени независимо в пространството. Изисквания - очаква се от кандидат-студентите да направят бързи рисунки на модела от различни гледни точки, фрагменти, детайли, скици представящи възможни композиционни решения и подготвителни варианти за втората част от

4 изпита или други рисунки демонстриращи възможностите, отношението и впечатлението от модела. В тази част от изпита кандидат-студентите ще могат да покажат сръчност и рисунъчни възможности, разбиране на натурата, смело и искрено отношение към нея, композиционно мислене и възможности за използване на рисунката за разработване и подготвяне на различни композиционни варианти. Пред комисията се представят от 8 до 10 рисунки. Материал за рисунките може да се използва молив, креда, туш, пресован въглен, друг черен материал по желание и бяла хартия с формат А4. Компонент - скулптура Моделиране композиция по натура (ползва се същия модел и постановка) Изисквания очаква се от кандидат-студентите да направят скулптурно решение на базата на характера на модела и формата на предмета, като се опитат да ги свържат в оригинална композиция, пластично, тематично и т.н. Не се изключва възможността кандидат-студентите да работят с модела така, както е заложен пресъздавайки него и предмета по-обективно. В тази част от изпита кандидат-студентите трябва да покажат пластичните си възможности и нагласи, смело, оригинално и организирано композиционно решение, разбиране на натурата, усет и искрено отношение към нея. Материал - глина (без задължително използване на арматура). Размер около 40 см Материалът за работа глина се осигурява от ВТУ, кандидатите работят със собствени инструменти за глина нож, ланцета и др. Компонент - портфолио Съдържащо фотоси на досегашни творби на кандидат-студента. Представените творби могат да бъдат във всички видове и жанрове на изобразителното изкуство. Тази част на изпита ще покаже досегашната самостоятелна, творческа и учебна работа, творчески интереси, нагласи и постижения. Всички компоненти на изпита се провеждат в един ден с времетраене 8 часа, използва се един и същи модел и постановка. Оценяването се извършва от една комисия. Кандидат-студентите сами решават с кой компонент да започнат и колко време да му отделят (в рамките на общото време от 8 часа). При необходимост може да бъде предоставена допълнителна хартия. Материалите за работа като: глина, подложки за моделиране, по 20 бр. бяла хартия формат А4, се предоставят от ВТУ. Останалите материали за рисунките молив, креда, туш, пресован въглен, друг черен материал по желание, папка, фазер или друг материал за подложка и за скулптурната композиция нож, ланцети и др. се осигуряват от кандидат-студентите.

5 В началото на изпита изпитната комисия отговаря на въпроси доизясняващи изискванията. Кандидат-студентът получава една комплексна оценка, която се формира приблизително така: - качества на рисунките 40%; - качества на скулптурната композиция 50%; - качества на досегашните творби, представени в портфолиото 10%. Получилите оценка слаб (2) на конкурсния изпит по скулптура не участват в класирането за специалност Изящни изкуства скулптура и не се допускат до втората част (рисуване) за специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство. І част за специалностите ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ И ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО КОМПОЗИЦИЯ композиционна задача рисунка по зададени предмети. Творческа задача. Оригинално решение. Формат 50/70 см. Времетраене - 6 часа. Кандидат-студентите си осигуряват всички необходими материали за работа: хартия, молив, въглен, креда, туш, черна и бяла темпера, акрил. 1. Оригинално композиционно, пластично и пространствено решение. 2. Вариативност. Кандидат-студентите избират и аранжират зададените предмети. ІІ част РИСУВАНЕ за специалностите ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА ГРАФИКА, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ, ЖИВОПИС, РИСУВАНЕ И ИНТЕРМЕДИЯ и специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО Рисуване на глава от натура с черен материал (молив, въглен, креда), формат 55/46 см. Времетраене на изпита 8 часа в един ден. Кандидатите са длъжни да носят бяла рисувателна хартия, твърда подложка и всички останали материали за изпита. Кандидатстудентските работи трябва да покриват следните 1. Композиране на човешка глава в пространството. 2. Анализ на движението, пропорциите, характера и състоянието на модела.

6 3. Убедително светлосянъчно изграждане на главата. Лично отношение към пластичното моделиране и непосредственост при поднасянето на формата. Получилите оценка слаб (2) на конкурсния изпит втора част, не участват в класирането. ОБРАЗУВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ БАЛ І. Състезателният бал на кандидат-студентите в специалност Изящни изкуства се образува като сбор от следните оценки: 1. За специалност Изящни изкуства Графика - максимален бал оценката от І част на изпита по графика х 3; - оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура). 2. За специалност Изящни изкуства Графичен дизайн и визуални комуникации - максимален бал утроената оценка от І част на изпита по графичен дизайн и визуални комуникации или оценката от защитата на дипломна работа в специализираните училища по изобразително изкуство; - оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура) или оценката от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство. 3. За специалност Изящни изкуства Живопис - максимален бал утроената оценка от І част на изпита по живопис или оценката от защитата на дипломна работа в специализираните училища по изобразително изкуство; - оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура). 4. За специалност Изящни изкуства Скулптура - максимален бал оценката от изпита по скулптура умножена по За специалност Изящни изкуства Стенопис - максимален бал Представяне на портфолио от кандидатите и събеседване. Портфолиото не трябва да надвишава формат А4, а съдържанието - не повече от 20 страници. Подаването на портфолиото може да е по електронен път, а събеседването - онлайн. Оценката от портфолиото (умножава се по три) + оценката от събеседване. 2. Оценката от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация (Практика) в националните специализирани училища по изобразително изкуство (умножава се по 4).

7 3. Оценката по изобразително изкуство от дипломата, когато предметът е профилиращ за профилите Изобразително изкуство и Християнско изкуство и култура от средните училища (умножава се по три) + оценката от събеседване. 4. Сетификат за творчески постижения в изложби-конкурси, организирани от ФИИ (умножава се по 3) + оценка от събеседване. Максимален бал 24, За специалност Изящни изкуства Рисуване и интермедия - максимален бал утроената оценка от І част на изпита по композиция или оценката от защитата на дипломна работа в специализираните училища по изобразително изкуство; - оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура) или оценката от държавния зрелостен изпит по изобразително изкуство. За специалност Изящни изкуства (графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис, скулптура, стенопис, рисуване и интермедия) за първо класиране се въвежда минимален бал Незаетите места над минималния бал в съответната квота (мъже или жени) след първо класиране автоматично се преместват в другата квота. ІІ. Състезателният бал на кандидат-студентите в специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство се образува като сбор от следните оценки: - утроената оценка от І част на конкурсния изпит по: графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис, скулптура, композиция (за рисуване и интермедия) или оценката от защитата на дипломна работа в специализираните училища по изобразително изкуство; - оценката от ІІ част на изпита по рисуване (глава от натура). Кандидати, които са заявили като единствено желание специалност Педагогика на обучението по изобразително изкуство се явяват на следните конкурсни изпити: І част конкурсен изпит по избор на кандидата в една от специалностите от направление Изящни изкуства графика, графичен дизайн и визуални комуникации, живопис, скулптура, рисуване и интермедия; ІІ част рисуване.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Slide 1

Slide 1 Държавни зрелостни изпити 2015 II СОУ Проф. Н.Маринов Гр. Търговище НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

Bulgaria bg:Магистърски програми

Bulgaria bg:Магистърски програми Published on Eurydice (https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice) Обучение Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" осигурява задълбочена научно-теоретична

Подробно

Прием

Прием График Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03.07.2019г. 04.07.2019г. 05.07.2019г. 08:00 18:00 стая 11 стая 12 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 12.07.2019г.

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

I

I I. ПРАВИЛНИК за приемане на студенти в ОКС БАКАЛАВЪР на Националната художествена академия (НХА), София РАЗДЕЛ I УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Чл. 1. В Националната художествена академия град София, могат

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТ

Приемен изпит г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА СВЕТИ ЛУКА Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност ПРОСТ Приемен изпит - 29.06.2019 г. НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "СВЕТИ ЛУКА" Първо класиране на учениците, кандидатстващи за специалност "ПРОСТРАНСТВЕН ДИЗАЙН" по ред Вх. I желание II желание III

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4731/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4732/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 2600/14.09.2018. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1346/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО: 1. Да се заплати определената такса и платежният

Подробно

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ 54, АЛ 3 ОТ НАРЕДБА 10 ОТ 01092016 Г ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

index

index Прием 2019/2020 СТАРОПРЕСТОЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА Тук знанието среща професионализма, мечтите стават реалност, бъдещето е настояще Професионално обучение по специалностите ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН

Подробно

СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към Вх. Оценка С думи Много добър Неявил се 2

СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към Вх. Оценка С думи Много добър Неявил се 2 СПИСЪК с резултатите от изпита по Изобразително изкуство в РИО СОФИЯ-ГРАД към 06.06.2016 Вх. Оценка С думи 2200093 5 Много добър 2200120 0 Неявил се 2200158 4.25 Добър 2200161 0 Неявил се 2200165 4.25

Подробно