МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

Размер: px
Започни от страница:

Download "МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН"

Препис

1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/ ; Факс 064/ Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет г. І. Официално връчване на дипломите, придобити съгласно Правилника за развитие на академичния състав в МУ-Плевен и след утвърждаване от АС, както следва: 1. За заемане на академичната длъжност Доцент на: 1.1. Доц. д-р Славомир Илиев Кондов по научната специалност Неврохирургия 1.2. Доц. д-р Добромир Йорданов Сотиров по научната специалност Обща хирургия 2. За присъждане на образователната и научна степен Доктор на: 2.1. Д-р Ния Ангелова Кръстева по научната специалност Педиатрия 2.2. Д-р Златина Иванова Иванова по научната специалност Пневмология и фтизиатрия II. Утвърждаване на бюджета на Медицински университет - Плевен за 2019 година. Докл.: И. Потурлиев III. Направление Научноизследователска дейност : 1. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Гергана Любомирова Петрова за присъждане на образователната и научна степен Доктор по научната специалност Дерматология и венерология. 2. Утвърждаване на Издателски план за 2019 година. 3. Утвърждаване на места за докторантури за учебната 2019/2020 година. 4. Преразпределение на неусвоени докторантури за учебната 2018/2019 година. 5. Утвърждаване на График за провеждане на Докторантско училище през 2019 година. 6. Утвърждаване на промени в заплащането на хонорари на членовете на комисии за конкурси за академични длъжности. Докл.: Проф. д-р М. Средкова IV. Направление Качество и акредитация : 1. Отчет за дейността по качество и акредитация за 2018 година. 2. Приемане на отчетен доклад за проведените вътрешни одити през 2018 г. в катедри и сектори на МУ-Плевен. 3. Приемане на отчетен доклад за проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен през 2018 г. 4. Приемане на график за вътрешни одити в катедри и сектори на МУ-Плевен през 2019 г. Докл.: Доц. д-р З. Радионова V. Направление Учебна дейност : 1. Приемане на предложение за броя на приеманите студенти за учебната 2019/2020 г. 2. Приемане на предложение за размера на таксите за обучение за учебната 2019/2020 г. Докл.: Проф. М. Александрова Факултет Медицина 1. Предложение за утвърждаване на стратегия за развитие на специалност Медицина към Факултет Медицина. 2. Предложение за утвърждаване на нова дисциплина Национални диети и традиционни храни в рамките на обучението на студенти по специалност Медицина. 3. Предложение за приемане на квалификационна характеристика и учебна план-програма за ОНС доктор по докторска програма Ото-рино-ларингология. 1

2 4. Предложение за приемане на доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходната програмна акредитация на докторска програма Ото-рино-ларингология от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ Плевен. 5. Предложение за приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма Ото-рино-ларингология от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ Плевен. 6. Предложение за приемане на доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходната програмна акредитация на докторска програма Анатомия, хистология и цитология от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ Плевен. 7. Предложение за приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма Анатомия, хистология и цитология от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ Плевен. Докл.: Проф. д-р А. Аспарухов Факултет Здравни грижи 1. Предложение за разкриване на една щатна длъжност Асистент по Обща хирургия в катедра Сестрински хирургични грижи и обявяване на конкурс за заемането й. Докл.: Доц. д-р А. Вълков Медицински колеж 1. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките от АС на НАОА, направени при предходна акредитация на специалност «Помощник фармацевт» от професионално направление «Здравни грижи», ОКС «професионален бакалавър» със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра/. 2. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност «Помощник фармацевт» от професионално направление «Здравни грижи», ОКС «професионален бакалавър» със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра/. 3. Утвърждаване на предложение за запазване на обучителен капацитет от 90 студента при пълен курс на обучение на студенти от специалност «Помощник фармацевт». 4. Утвърждаване на списък на учебно-практически бази за нуждите на практическото обучение в Медицински колеж през учебната 2019/2020 година. СМДЛ «Рамус» ООД; МДЛ «Цибалаб-Плевен» ЕООД Докл.: Доц. д-р Евг. Бързашка VI. Текущи. 1. Предложение за обявяване на конкурс за Асистент в катедра Психиатрия и медицинска психология. 2. Създаване на Център по роботизирана хирургия към Медицински университет Плевен. Докл.: Проф. д-р С. Томов 2

3 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ ПРОТОКОЛ 16 от заседание на АС, проведено на 28 януари 2019 г. Присъстват: 29 члена на АС Отсъстват: 11 члена на АС По уважителни причини доц. д-р Г. Ставрева. По други причини проф. д-р С. Янкуловска, проф. Тони Веков, проф. д-р Д. Господонов, проф. Регина Комса-Пенкова, доц. д-р П. Лисаев, доц. д-р Цв. Луканов, д-р Ивайло Пресолски, Мария Георгиева, Иванела Димитрова и Ралица Петрова - студенти. Списъчен състав на АС: Редуциран състав на АС: Кворум при: Избор при: 40 члена 39 члена 26 члена на АС за целия състав 18 члена на АС хабилитирания състав 14 гласа за целия състав 12 гласа за хабилитирания състав Проф. Томов откри заседанието на АС и предложи дневния ред. Предложеният дневен ред беше приет с пълно болшинство, без Против и Въздържали се. По втора точка от дневния ред - Утвърждаване на бюджета на Медицински университет - Плевен за 2019 година докладва докладва г-н И. Потурлиев. АС реши: Приема бюджета на Медицински университет - Плевен за 2019 година. По трета точка от дневния ред Направление Научноизследователска дейност докл. проф. д-р М. Средкова, д.м. 8. Утвърждаване на състав на научно жури на д-р Гергана Любомирова Петрова за присъждане на образователната и научна степен Доктор по научната специалност Дерматология и венерология. 3

4 АС реши: Утвърждава следния състав на Научно жури за придобиване на ОНС Доктор по научната специалност Дерматология и венерология от д-р Гергана Любомирова Петрова: Вътрешни членове за МУ Плевен: 1. Проф. д-р Ваня Недкова, д.м. 2. Доц. д-р Ивелина Йорданова, д.м. Резервен член: Проф. д-р Димитър Господинов, д.м.н. Външни членове за МУ Плевен: 1. Проф. Д-р Снежина Василева, д.м., МУ-София 2. Доц. д-р Гриша Матеев, д.м., МУ-София 3. Доц. Д-р Даниела Грозева, д.м., РУ Ангел Кънчев Резервен член: Доц. д-р Свилен Досев, д.м., РУ Ангел Кънчев 9. Утвърждаване на Издателски план за 2019 година. Проф. д-р Ц. Дойчинова: Редно е предложенията да бъдат обсъждани предварително на Катедрен съвет. АС реши: Утвърждава Издателския план на Издателски център -МУ-Плевен за 2019 година. 10. Утвърждаване на места за докторантури за учебната 2019/2020 година. АС реши: Утвърждава предложените места за докторантури за учебната 2019/2020 година. Допълнително да бъдат включени две места за редовни докторантури по педиатрия и една редовна докторантура по паразитология. 11. Преразпределение на неусвоени докторантури за учебната 2018/2019 година. АС реши: Утвърждава преразпределяне на неусвоените докторантури за учебната 2018/2019 година. 12. Утвърждаване на График за провеждане на Докторантско училище през 2019 година. АС реши: Утвърждава Графика за провеждане на Докторантско училище през 2019 година. 4

5 13. Утвърждаване на промени в заплащането на хонорари на членовете на комисии за конкурси за академични длъжности. АС реши: Утвърждава следните промени: На членовете на комисии външни или вътрешни, избрани в процедури за провеждане на конкурси за АД Асистент, Изследовател, Преподавател да се заплаща възнаграждение в размер на 75 лв. По четвърта точка от дневния ред Направление Качество и акредитация докл. доц. д-р З. Радионова, д.м., Зам. ректор. 5. Отчет за дейността по качество и акредитация за 2018 година. АС реши: Утвърждава Отчета за дейността по качество и акредитация за 2018 година. 6. Приемане на отчетен доклад за проведените вътрешни одити през 2018 г. в катедри и сектори на МУ-Плевен. АС реши: Приема Отчетния доклад за проведените вътрешни одити през 2018 г. в катедри и сектори на МУ-Плевен. 7. Приемане на отчетен доклад за проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен през 2018 г. АС реши: Приема Отчетния доклад за проведените анкетни проучвания в МУ-Плевен през 2018 г. 8. Приемане на график за вътрешни одити в катедри и сектори на МУ-Плевен през 2019 г. АС реши: Приема Графика за вътрешни одити в катедри и сектори на МУ-Плевен през 2019 г. По пета точка от дневния ред - Направление Учебна дейност докладва проф. М. Александрова, Зам. ректор. 3. Приемане на предложение за броя на приеманите студенти за учебната 2019/2020 г. 5

6 АС реши: Утвърждава предложението за броя на приеманите студенти за учебната 2019/2020 г. 4. Приемане на предложение за размера на таксите за обучение за учебната 2019/2020 г. АС реши: Утвърждава предложения размер на таксите за обучение за учебната 2019/2020 г. Таксата за Магистърска програма по медицинска рехабилитация и ерготерапия е 1100 лв. за година и съответно 550 лв. за семестър; за Магистърска програма по обществено здраве и здравен мениджмънт е 1400 лв., съответни 700 лв. за семестър. Факултет Медицина докладва проф. д-р А. Аспарухов, д.м.н., Декан. 1. Предложение за утвърждаване на стратегия за развитие на специалност Медицина към Факултет Медицина. АС реши: Утвърждава предложената Стратегия за развитие на специалност Медицина към Факултет Медицина. 2. Предложение за утвърждаване на нова дисциплина Национални диети и традиционни храни в рамките на обучението на студенти по специалност Медицина. Предложението и решението на ФМ е за свободно избираема дисциплина. Проф. Томов направи мотивирано предложение дисциплината да е факултативна, а не свободно избираема. Гласува се предложението на проф. Томов. АС реши: Утвърждава нова факултативна дисциплина Национални диети и традиционни храни в рамките на обучението на студенти по специалност Медицина. 3. Предложение за приемане на квалификационна характеристика и учебна план-програма за ОНС доктор по докторска програма Ото-рино-ларингология. АС реши: Приема квалификационна характеристика и учебна план-програма за ОНС Доктор по докторска програма Ото-рино-ларингология. 4. Предложение за приемане на доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходната програмна акредитация на докторска програма Ото-рино-ларингология от 6

7 професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ Плевен. АС реши: Приема Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходната програмна акредитация на докторска програма Ото-рино-ларингология от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ Плевен. 5. Предложение за приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма Ото-рино-ларингология от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ Плевен. АС реши: Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма Ото-рино-ларингология от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ Плевен. 6. Предложение за приемане на доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходната програмна акредитация на докторска програма Анатомия, хистология и цитология от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ Плевен. АС реши: Приема Доклад за изпълнение на препоръките на АС на НАОА от предходната програмна акредитация на докторска програма Анатомия, хистология и цитология от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ Плевен. 14. Предложение за приемане на доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма Анатомия, хистология и цитология от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ Плевен. АС реши: Приема Доклад-самооценка за програмна акредитация на докторска програма Анатомия, хистология и цитология от професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт в МУ Плевен. Факултет Здравни грижи докладва доц. д-р А. Вълков, д.м., Декан. 7

8 2. Предложение за разкриване на една щатна длъжност Асистент по Обща хирургия в катедра Сестрински хирургични грижи и обявяване на конкурс за заемането й. АС реши: Разкрива една щатна длъжност Асистент по Обща хирургия в катедра Сестрински хирургични грижи и обявяване на конкурс за заемането й. Медицински колеж докл. доц. д-р Е. Бързашка, д.м., Директор. 3. Утвърждаване на Доклад за изпълнение на препоръките от АС на НАОА, направени при предходна акредитация на специалност «Помощник фармацевт» от професионално направление «Здравни грижи», ОКС «професионален бакалавър» със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра/. АС реши: Утвърждава Доклад за изпълнение на препоръките от АС на НАОА, направени при предходна акредитация на специалност «Помощник фармацевт» от професионално направление «Здравни грижи», ОКС «професионален бакалавър» със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра/. 4. Утвърждаване на Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност «Помощник фармацевт» от професионално направление «Здравни грижи», ОКС «професионален бакалавър» със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра/. АС реши: Утвърждава Доклад-самооценка за програмна акредитация на специалност «Помощник фармацевт» от професионално направление «Здравни грижи», ОКС «професионален бакалавър» със срок на обучение 3 години /шест учебни семестъра/. 5. Утвърждаване на предложение за запазване на обучителен капацитет от 90 студента при пълен курс на обучение на студенти от специалност «Помощник фармацевт». АС реши: Запазва обучителен капацитет от 90 студента при пълен курс на обучение на студенти от специалност «Помощник фармацевт». 6. Утвърждаване на списък на учебно-практически бази за нуждите на практическото обучение в Медицински колеж през учебната 2019/2020 година. СМДЛ «Рамус» ООД; МДЛ «Цибалаб-Плевен» ЕООД 8

9 АС реши: Утвърждава списък на учебно-практически бази за нуждите на практическото обучение в Медицински колеж през учебната 2019/2020 година: СМДЛ «Рамус» ООД; МДЛ «Цибалаб-Плевен» ЕООД По шеста точка от дневния ред Текущи - докладва проф. д-р Сл. Томов, д.м.н., Ректор. 3. Предложение за обявяване на конкурс за Асистент в катедра Психиатрия и медицинска психология. АС реши: Обявява конкурс за Асистент в катедра Психиатрия и медицинска психология. 4. Създаване на Център по роботизирана хирургия към Медицински университет Плевен. АС реши: Създава Център по роботизирана хирургия към Медицински университет Плевен. С това дневният ред беше изчерпан и заседанието на АС закрито г. Председател на АС: /П/ Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. Секретар на АС: /П/ Д-р А. Пандурска 9

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 03.12.2018 г. Официално

Подробно

Хронология на измененията:

Хронология на измененията: Страница: 1 от 6 П Р О Т О К О Л 23 Днес, 19 февруари 2018 г. (понеделник), от 13.30 часа в Заседателната зала на Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 19.03.2019 година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да не се подават заявки за конкурси за академични

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ФАРМАЦИЯ” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Протокол № 50

Протокол № 50 Протокол 50 Днес, 15.11.2010, се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 29 Присъстващи: 19 Редуцирани: доц. д-р доц. д-р Иво Христов (служебна командировка в чужбина)

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол /

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол / ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' 14.09.2011 Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница; 1 ОТ 3 ПРОТОКОЛ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 28.02.2017 година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Комисия за признаване на дисциплини от

Подробно

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оценка 8.49 за срок от 5 години до 08.01.2020 г. Определен

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Пр

1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Пр 1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 29.01.2019 г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Присъстват 22. Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена,

Подробно

ПРОТОКОЛ № 30

ПРОТОКОЛ № 30 ПРОТОКОЛ 30 Днес, 25.09.2008 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на Философско-историческия факултет. Списъчен състав: 30 Присъстват: 19 Отсъстват: 10 (проф. дфн О. Сапарев, проф. дфн И. Пелева,

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

С П И С Ъ К

С П И С Ъ К Срок за записване : от 7 октомври 2019 г. до 10 октомври 2019 г. (само в делнични дни). Записването се извършва в канцеларията на съответния Учебен отдел. Документи за записване: 1. Комплект документи

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

За ФТТ - Ямбол

За ФТТ - Ямбол 50 годишна традиция в обучението във Факултет "Техника и технологии" Ръководство Акредитация Катедри Специалности Преподавателски състав 1 / 8 Кратка история на ФТТ Ямбол Ръководство на Факултет "Техника

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

ПРОТОКОЛ 83/

ПРОТОКОЛ 83/ ПРОТОКОЛ 83/29.09.2014 1 Протокол 83 Днес, 29.09.2014 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 28 Присъстващи: 17 Отсъстващи: 8 проф. д.м.н. Георги Токов, проф.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ 1 курс, ЗИМЕН семестър на учебната 2017/2018 Медицински колеж Варна Ден Час Дисциплина Преподавател Зала Понеделник

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол /

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол / ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' 14.09.2011 Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница; 1 ОТ 3 ПРОТОКОЛ

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 3 / 15.10.2018 Днес, 15.10.2018 г., се проведе заседание на Комисия по атестация към ФИФ в състав: Присъстващи: Председател: Доц. д-р Стойка Петрова Пенкова Зам.-декан на ФИФ Членове: 1. Доц.

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Утвърждавам: проф. д-р Виктор Златков, дм Ректор на МУ-София ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник се издава на основание

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 17.04.2018 година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да утвърди

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно набл

ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно набл ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД от проф. д.м.н. Георги Тотков член на ПК за САНК Относно: Следакредитационно наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно