ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ"

Препис

1 МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОЕКТ от конкурс на Министерство на културата Покана за набиране на проектни предложения Събития за популяризиране на съвременното европейско изкуство и културно наследство в рамките на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз Критерии Описание на критерия Точки 1.Обща оценка на съдържанието на проекта до 20 т. - Съответствие на общата цел на проекта с тази на поканата (т.16 от формуляра за кандидатстване и т.1 от Поканата); Проектът не съответства с общата цел на поканата: Проектът съответства на общата цел на поканата: 5 точки. - Съответствие на проекта с конкретните цели на поканата (т.16 от формуляра за кандидатстване и т.1 от Поканата); - Предвидени са мерки за публичност и разпространение на резултатите от проекта (т.20 от формуляра за кандидатстване и т.7 от Поканата) - Посочени са конкретни обосновани дейности и очаквани резултати поканата (т. 17 и.18 от формуляра за кандидатстване и т.5.3 от Поканата) Проектът не съответства на конкретните цели на поканата: Проектът съответства на една от конкретните цели на поканата: 2 точки; Проектът съответства на повече от две от конкретните цели на поканата: 5 точки Не са предвидени достатъчно мерки за публичност и разпространение на резултатите: Предвидени са достатъчно мерки за публичност и разпространение на резултатите: 5 точки; Не са посочени конкретни обосновани поканата: Посочени са конкретни обосновани поканата: 2 точки; Посочени са конкретни обосновани поканата: 5 точки 2. Потенциал на проекта / взаимодействие и перспективи за надграждане / до 55 т.

2 - Проектът представя българското култура (т.18 от формуляра) - Проектът реализира събития, свързани с темата на Европейските дни на наследството Изкуство и културно наследство и популяризира Стратегията на Съвета на Европа за културното наследство през 21 век; (т.15, 16 от формуляра) Проектът засилва ролята на културата и/или култ. наследство като фактор за социално и икономическо развитие; (т.18, от формуляра) - Проектът предвижда постигане на резултата (т.21 от формуляра) Проектът не представя българското култура: Проектът представя българското култура: 10 точки Проектът не реализира събития, свързани с темата на Европ. дни на наследството Изкуство и културно наследство и популяризира Стратегията на Съвета на Европа за културното наследство през 21 век: 0 точки; Проектът реализира събития, свързани с темата на Европ. дни на наследството Изкуство и културно наследство : 3 точки Проектът реализира събития, свързани с темата на Европ. дни на наследството Изкуство и културно наследство и популяризира Стратегията на Съвета на Европа за културното наследство през 21 век: 5 точки Проектът не засилва ролята на културата и/или култ. наследство като фактор за социално и икономическо развитие: 0 точки Проектът засилва ролята на културата и/или култ. наследство като фактор за социално и икономическо развитие: 10 точки Проектът не предвижда постигане на резултата: Проектът предвижда постигане на резултата: 10 точки.

3 - Проектът предполага партньорски взаимоотношения с други институции; (т.23 от формуляра) - Творческият замисъл на проекта води до по-голямо разнообразие в културния живот на България като пресъздава, надгражда и въвежда иновативни културни практики; (т.17 от формуляра) Проектът не предвижда партньорски взаимоотношения с други институции: Проектът предвижда партньорски взаимоотношения с други институции: 5 точки. Проектът не пресъздава, надгражда или въвежда нови културни практики: Проектът пресъздава и надгражда културни практики: 5 точки; Проектът въвежда нови културни практики: 10 точки - Проектът има ясна творческа концепция и логическа рамка (т.15 от формуляра) Проектът няма ясна творческа концепция и логическа рамка: Проектът има ясна творческа концепция и логическа рамка: 5 точки; - Проектът предвижда представяне на ценности (т.15 от формуляра) Проектът не предвижда представяне на ценности: Проектът предвижда представяне на ценности: 5 точки. 3. Капацитет на организацията да изпълни проекта до 15 т. - Връзка на проекта с основните организация; (т.22 от формуляра) - Капацитет и експертиза на кандидата Проектът няма връзка с основните организация: Проектът е свързан с основните организация: 5 точки. Кандидатът и партньорите (ако са

4 и партньорите (ако са предвидени предвидени такива) нямат капацитет и такива), успешно да осъществят експертиза за осъществяване на проектните дейности; проектните дейности: Кандидатът има капацитет за ( т. 23, 24 от формуляра) осъществяване на проектните дейности: 2 точки; Кандидатът има капацитет и експертиза за осъществяване на проектните дейности: 3 точки; Кандидатът и партньорите имат капацитет и експертиза за осъществяване на проектните дейности: 1 5. Реалистичност на бюджета до 10 т. - Бюджетът е представен съгласно изискванията, в съответствие с дейностите; ( прил.1) - заложените количества и стойности са реалистични и отговарят на реални пазарни стойности ( прил.1) Бюджетът е неясен, не са представени единични стойности и количествени параметри: 0 точки. Представени са единични стойности в бюджета и са дадени ясни количествени параметри и съответствие с дейностите: 5 точки. стойности не са обосновани за заложените количества и стойности не отговарят на реални пазарни стойности: 0 точки. реализиране на дейностите, но заложените количества и стойности не са реалистични и не отговарят на реални пазарни стойности: 2 точки. стойности не са обосновани за реализиране на дейностите, но заложените количества и стойности са реалистични и отговарят на реални пазарни стойности: 3 точки. заложените количества и стойности отговарят на реални пазарни стойности: 5 точки

5 6. Обобщен коментар и препоръки по проектното предложение Следва да се представи съдържателна оценка по описаните по-горе критерии и да се обоснове количественото измерение на предоставените точки, както и ако е приложимо да бъдат отправени препоръки по отношение предвидените дейности и разходи в бюджета, както и по отношение на неговата реалистичност.

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА  ГОРНА  ОРЯХОВИЦА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ИЗКУСТВОТО И СПОРТА 2012 г. І. Мерки за насърчаване на деца с изявени дарби

Подробно

Европейски съюз ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНА МАРИЦ

Европейски съюз ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНА МАРИЦ Европейски съюз ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНА МАРИЦА Утвърждавам:... п/п.. Председател на УС на МИГ Община

Подробно

info_prodaljenie

info_prodaljenie Кандидатстването с проекти може да се осъществи в 3 фази: Фаза 1: Предпроектни проучвания Фаза 2: Иновативни дейности Фаза 3: Комерсиализация Възможно е да се кандидатства само по втора фаза, но Комисията

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 г. Утвърждавам, Председател на УС: ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЕВРОПЕЙСКИ СПОРТНИ СЪБИТИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ Какви са целите на европейските спортни събития с нестопанска цел? Тази дейност е насочена към подкрепа за: доброволчеството в спорта; социалното приобщаване

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 08_project Podkrepa _BG.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ ПОДКРЕПА Боряна Климентова Ръководител проект, ДАЗД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Проект ПОДКРЕПА 0102-ДАЗД-1.9;BG161PO002-1.9.01-0001 1051София, ул. Триадица 2, тел.+359 2 933 90 50,факс:

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРДИЛ:.. /инж. Милчо Доцов Председател на УС/ Обява за

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ВТОРИ

Подробно

Сдружение "МИГ Харманли"

Сдружение МИГ Харманли Утвърждавам:...П* /Величко Сянков Председател на УС/ *Заличена информация на осн.чл.2 от ЗЗЛД ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.6. - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване

Подробно

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ

ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИ ОБЩИНА ХАСКОВО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

(Microsoft Word - \357\363\341\353\350\352\340\366\350\3771.doc)

(Microsoft Word - \357\363\341\353\350\352\340\366\350\3771.doc) Областна администрация стартира нов проект по ОПАК С встъпителната пресконференция, която беше открита и ръководена от г-жа Айлян Карамехмедова, заместник областен управител на област Русе и ръководител

Подробно

Microsoft Word - Мярка 6.docx

Microsoft Word - Мярка 6.docx Мярка 6: Подобряване на на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР Описание на целите: Подобряване на на видовете в мрежата Натура 2000 Обхват на мярката: Мярката обхваща видове и местообитания

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Microsoft PowerPoint - LIFE2012

Microsoft PowerPoint - LIFE2012 Какво представлява програмата LIFE+? Какво е LIFE+? LIFE+ e финансов инструмент, чрез който се подпомагат приоритетно мерки по разработване и прилагане на политиката за околна среда на Общността LIFE+

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-1.2.03 НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Cobertes INDIC Bulgar

Cobertes INDIC Bulgar КУЛТУРНИ ИНДИКАТОРИ И ПРОГРАМА 21 ЗА КУЛТУРА Документа е приет на 24 Октомври 2006 в Барселона по време на първата среща на Комитета за култура на ОГМВ. 1. ВЪВЕДЕНИЕ В своя параграф 49 Програма 21 за култура

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно