П Р О Т О К О Л

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л"

Препис

1 П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 21 май 2014 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Регала Инвест АД. Заседанието бе открито в часа от г-н Цанко Тодоров Цаков Изпълнителен директор. Г-н Цанко Цаков констатира, че събранието е законно свикано от Съвета на директорите на дружеството, в съответствие с изискванията на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и на чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценните книжа (ЗППЦК). Поканата за събранието със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115, ал. 2 ЗППЦК е обявена в търговския регистър при Агенцията по вписванията на г. и е оповестена на г. едновременно на Комисията за финансов надзор (КФН) и на обществеността чрез информационна агенция Infostock.bg, в съответствие с изискванията на чл. 115, ал. 4 ЗППЦК и чл. 223, ал. 3 и 5 ТЗ. На г. поканата, заедно с материалите по чл. 224 ТЗ по дневния ред, са предоставени на КФН и на обществеността, и са публикувани на Интернет страницата на дружеството, по реда и в срока на чл. 115, ал. 4 и 5 ЗППЦК, както и са предоставени на разположение на акционерите в офиса на дружеството на адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, по реда и в срока на чл. 224 ТЗ. Г-н Цанко Цаков обяви, че за участие в събранието са регистрирани броя обикновени безналични акции, които представляват 92,96% от капитала на дружеството и от гласовете в Общото събрание. Налице е предвиденият в чл. 23, ал. 3 от Устава кворум за вземане на решения от Общото събрание. Г-н Цанко Цаков уведоми присъстващите акционери, в съответствие с изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК, че до приключване на регистрацията са постъпили общо 6 броя пълномощни за представляване на общото събрание на общо 12 акционери за общо броя акции с право на глас. Всички постъпили пълномощни отговарят на изискванията на чл. 116 ЗППЦК. На заседанието на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите: Цанко Тодоров Цаков, Ивелина Кънчева Кънчева Шабан, Михаил Николаев Статев, Милена Найденова Найденова, Надя Радева Динчева и Рада Радославова Коева. На заседанието на Общото събрание присъстват следните лица - неакционери: Миглена Димитрова Христова и Станислав Николаев Василев.

2 Г-н Цанко Цаков обяви, че са налице всички изисквания на закона и устава за редовно протичане на общото събрание на акционерите и вземане на решения от него. Г-н Цанко Цаков предложи общото събрание на акционерите да приеме решение за допускане на следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание: Цанко Тодоров Цаков, Ивелина Кънчева Кънчева Шабан, Михаил Николаев Статев, Милена Найденова Найденова, Надя Радева Динчева и Рада Радославова Коева, както и Миглена Димитрова Христова и Станислав Николаев Василев. 533 броя акции, представляващи 92,96 % от регистрирания капитал; След проведеното гласуване Общото събрание: ДОПУСКА следните членове на Съвета на директорите и други лица - неакционери да присъстват на заседанието на общото събрание: Цанко Тодоров Цаков, Ивелина Кънчева Кънчева Шабан, Михаил Николаев Статев, Милена Найденова Найденова, Надя Радева Динчева и Рада Радославова Коева, както и Миглена Димитрова Христова и Станислав Николаев Василев. Г-н Цанко Цаков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател Mилена Найденова Найденова, ЕГН, за Секретар Надя Радева Динчева, ЕГН ; и за Преброители на гласовете Миглена Димитрова Христова, ЕГН и Станислав Николаев Василев, ЕГН. Г-н Цанко Цаков подложи на гласуване направеното предложение. 1. За Председател Милена Найденова Найденова 533 броя акции, представляващи 92,96 % от регистрирания капитал; 2

3 След проведеното гласуване Общото събрание: ИЗБИРА Милена Найденова Найденова за председател на заседанието. 2. За Секретар Надя Радева Динчева; 533 броя акции, представляващи 92,96% от регистрирания капитал; След проведеното гласуване Общото събрание: ИЗБИРА Надя Радева Динчева за секретар на заседанието. 3. За Преброители: Миглена Димитрова Христова и Станислав Николаев Василев 533 броя акции, представляващи 92,96% от регистрирания капитал; След проведеното гласуване Общото събрание: ИЗБИРА Миглена Димитрова Христова и Станислав Николаев Василев за преброители на гласовете. Други предложения не бяха направени. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНИТЕ ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ: 1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Милена 3

4 Найденова Найденова 2. Избира за секретар на заседанието на Общото събрание Надя Радева Динчева 3. Избира за преброители на заседанието на Общото събрание Миглена Димитрова Христова и Станислав Николаев Василев Възражения по приетите решения не постъпиха. Избраните лица заеха местата си. Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието уточни, че всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието. Председателят на събранието подложи на гласуване направеното предложение: 533 броя акции, представляващи 92,96% от регистрирания капитал; Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: Всеки акционер има възможност да направи кратко изказване или постави въпрос по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на акционери, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени в края на заседанието. Председателят на събранието припомни изискванията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, че Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 от 4

5 Търговския закон, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Председателят на събранието уведоми акционерите, че при дружеството няма постъпили допълнителни въпроси, включени в дневния ред на настоящото Общо събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон и чл. 115, ал. 7 ЗППЦК, както и такива не са обявени по партидата на дружеството в търговския регистър. Председателят на събранието посочи, че след като на днешното заседание не присъстват всички акционери, то следва да се проведе при дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в търговския регистър на г. и предложи на акционерите да приемат предварително обявения дневен ред. 533 броя акции, представляващи 92,96% от регистрирания капитал; Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал. Други предложения не бяха направени. РЕШЕНИЕ: Заседанието на Общото събрание да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г. 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и изслушване на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г. 4. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013 г. 5. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Регала Инвест АД през 2013 г.. 5

6 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. 7. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г. 8. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2013 г. 9. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на Регала Инвест АД. 10. Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на Регала Инвест АД. Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред. РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО: По т. 1 от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г. Председателят на събранието запозна акционерите с годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г. част от материалите по дневния ред. Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. първа от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва: Общото събрание на Регала Инвест АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г. Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред. Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Съвета на директорите на дружеството. 533 броя акции, представляващи 92,96% от регистрирания капитал; 6

7 Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ 1 ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на Регала Инвест АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г. Възражения по приетото решение не постъпиха. 7

8 По т. 2 от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. и изслушване на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. Председателят на събранието запозна акционерите с одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г., както и с одиторския доклад за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. част от материалите по дневния ред. Председателят на Общото събрание прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. втора от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва: Общото събрание на Регала Инвест АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 2 от дневния ред. Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред, направено от Съвета на директорите на дружеството: 533 броя акции, представляващи 92,96% от регистрирания капитал; Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ 2 ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на Регала Инвест АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. 8

9 Възражения по приетото решение не постъпиха. 9

10 По т. 3 от дневния ред: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г. Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2013 г., изготвен от г-жа Елена Тодорова, Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството част от материалите по дневния ред. Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. трета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва: Общото събрание на Регала Инвест АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2013 г. Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 3 от дневния ред. Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от Съвета на директорите на дружеството. 533 броя акции, представляващи 92,96% от регистрирания капитал; Общ брой на действително подадените гласове: 100 броя; представляващи 100% от представения капитал; Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ 3 ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на Регала Инвест АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2013 г. 10

11 Възражения по приетото решение не постъпиха. 11

12 По т. 4 от дневния ред: Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013 г. Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013 г. част от материалите по дневния ред. Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. четвърта от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва: Общото събрание на Регала Инвест АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2013 г. Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 4 от дневния ред. Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Съвета на директорите на дружеството. 533 броя акции, представляващи 92,96% от регистрирания капитал; Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ 4 ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на Регала Инвест АД приема отчета за дейността на 12

13 одитния комитет на Дружеството през 2013 г. Възражения по приетото решение не постъпиха. 13

14 По т. 5 от дневния ред: Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Регала Инвест АД през 2013 г.. Председателят на събранието запозна акционерите с отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Регала Инвест АД през 2013 г. част от материалите по дневния ред на събранието. Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. пета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва: Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Регала Инвест АД през 2013 г. Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 5 от дневния ред. Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, направено от Съвета на директорите на дружеството. 533 броя акции, представляващи 92,96% от регистрирания капитал; Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ 5 ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на 14

15 Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Регала Инвест АД през 2013 г. Възражения по приетото решение не постъпиха. 15

16 По т. 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. шеста от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва: Общото събрание на Регала Инвест АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г. Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 6 от дневния ред. Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 6, направено от Съвета на директорите на дружеството. 533 броя акции, представляващи 92,96% от регистрирания капитал; представляващи... % от представения капитал; Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ 6 ПО Т. ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на Регала Инвест АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2013 г. Възражения по приетото решение не постъпиха. 16

17 По т. 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2014 г. Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. седма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва: За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. Общото събрание акционерите на Регала Инвест АД избира одиторско предприятие Актив ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. Дунав 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 7 от дневния ред. Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 7, направено от Съвета на директорите на дружеството. 533 броя акции, представляващи 92,96% от регистрирания капитал; Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ 7 ПО Т. СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2014 г. Общото събрание акционерите на Регала Инвест АД избира одиторско предприятие 17

18 Актив ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. Дунав 5, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК Възражения по приетото решение не постъпиха. 18

19 По т. 8 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2013 г.. Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. осма от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва: Общото събрание на акционерите на разпределя финансовия резултат за 2013 г. Регала Инвест АД реши да не Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 8 от дневния ред. Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 8, направено от Съвета на директорите на дружеството. 533 броя акции, представляващи 100% от регистрирания капитал; представляващи 100% от представения капитал; Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ 8 ПО Т. ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на акционерите на Регала Инвест АД реши да не разпределя финансовия резултат за 2013 г. 19

20 Възражения по приетото решение не постъпиха. 20

21 По т. 9 от дневния ред: Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на Регала Инвест АД. Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. девета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва: На основание на чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на Регала Инвест АД приема решение за обратно изкупуване на акции при следните условия: 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване; 2. Срок за извършване на изкупуването: до 5 /пет/ години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на Регала Инвест АД; 3. Минимален размер на цената на изкупуване: 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки); 4. Максимален размер на цената на изкупуване: 2,40 лв. (два лева и четиридесет стотинки); 5. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Регала Инвест АД да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на Регала Инвест АД, включително (но не само) да заяви за вписване в търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр.второ ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които Дружеството ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване. 21

22 Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 9 от дневния ред. Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване. Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 9, направено от Съвета на директорите на дружеството: 533 броя акции, представляващи 92,96% от регистрирания капитал; Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ 9 ПО Т. ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: На основание на чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите на Регала Инвест АД приема решение за обратно изкупуване на акции при следните условия: 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване; 2. Срок за извършване на изкупуването: до 5 /пет/ години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на Регала Инвест АД; 3. Минимален размер на цената на изкупуване: 1,50 лв. (един лев и петдесет стотинки); 4. Максимален размер на цената на изкупуване: 2,40 лв. (два лева и 22

23 четиридесет стотинки); 5. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Регала Инвест АД да определи всички останали конкретни параметри на обратното изкупуване в горепосочените граници, включително да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване в рамките на определения по-горе срок, конкретния брой изкупувани акции и конкретна цена на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите на Регала Инвест АД, включително (но не само) да заяви за вписване в търговския регистър настоящото решение за обратно изкупуване в съответствие с изискването на чл. 187б, ал. 2, изр.второ ТЗ. На основание чл. 111, ал. 6 ЗППЦК, Съветът на директорите на Дружеството ще уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които Дружеството ще изкупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването по предходното изречение ще бъде извършено до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да се разпорежда с придобитите от Дружеството собствени акции след извършване на обратното изкупуване. Възражения по приетото решение не постъпиха. 23

24 По т. 10 от дневния ред: Приемане на решение за изменение и допълнение на Устава на Регала Инвест АД. Председателят прочете предложението за решение на Съвета на директорите по т. десета от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, както следва: Общото събрание на акционерите на Регала Инвест АД изменя и допълва Устава на Дружеството, както следва: 1. В чл. 27 се приема нова алинея 3, както следва: (3) Доколкото императивните разпоредби на чл. 114 и 114а ЗППЦК или на друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите има право да приема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание на акционерите решения за извършване на всякакви сделки и действия по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, в това число за: а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет. 2. Досегашната алинея 3 на чл. 27 става алинея Чл. 31, ал. 10 се изменя по следния начин: (10) Съветът на директорите приема всички решения с единодушие на присъстващите и представените членове, с изключение на решенията по чл. 27, ал. 3 или на други решения, за които законът или уставът изискват единодушие на всички членове. 4. В 1 от Заключителните разпоредби се допълва изречение второ, както следва: Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание на акционерите на Регала Инвест АД, проведено на г. Председателят на ОС даде възможност на акционерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 10 от дневния ред. Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване. 24

25 Председателят на ОС подложи на гласуване предложението за решение по т. 10, направено от Съвета на директорите на дружеството. 533 броя акции, представляващи 92,96% от регистрирания капитал; Решението се приема с мнозинство от 100 % от представения капитал. След проведеното гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ 10 ПО Т. ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Общото събрание на акционерите на Регала Инвест АД изменя и допълва Устава на Дружеството, както следва: 1. В чл. 27 се приема нова алинея 3, както следва: (3) Доколкото императивните разпоредби на чл. 114 и 114а ЗППЦК или на друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите има право да приема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание на акционерите решения за извършване на всякакви сделки и действия по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, в това число за: а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие; б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; в) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет. 2. Досегашната алинея 3 на чл. 27 става алинея Чл. 31, ал. 10 се изменя по следния начин: (10) Съветът на директорите приема всички решения с единодушие на присъстващите и представените членове, с изключение на решенията по чл. 27, ал. 3 или на други решения, за които законът или уставът изискват единодушие на всички членове. 25

26 4. В 1 от Заключителните разпоредби се допълва изречение второ, както следва: Уставът е изменен и допълнен по решение на Общото събрание на акционерите на Регала Инвест АД, проведено на г. Възражения по приетото решение не постъпиха. 26

27

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГАЛА ИНВЕСТ АД Днес, 25 юни 2015 г., в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Георги Стаматов 1, се проведе редовно Общо събрание на

Подробно

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав

П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАВОРИТ ХОЛД АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История слав П Р О Т О К О Л ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ФАВОРИТ ХОЛД" АД, гр. СОФИЯ Днес, 27 юни 2019 г. в град София, кв. Военна рампа, бул. История славянобългарска 8, в заседателната зала на Котлостроене

Подробно

Palnomostno-OSA doc

Palnomostno-OSA doc ПЪЛНОМОЩНО Долуподписаният..., ЕГН..., притежаващ л.к...., издадена на...г., от МВР - гр...., адрес: гр...., Изпълнителен директор/управител, представляващ..., вписано в търговския регистър под.../...

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от заседание на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 29 юни 2012 г. в град София, бул. Христофор Колумб 43 от 10.00 часа, при спазване на всички разпоредби

Подробно

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л П Р О Т О К О Л от Редовното годишно общо събрание на акционерите на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София Днес, 17.06.2014 година, от 10:00 часа по седалището на Фонд Имоти АДСИЦ, гр. София ( Дружеството ) и на

Подробно

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТО ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СПАРКИ ЕЛТОС АД, ГР. ЛОВЕЧ Управителният съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч на основание разпоредбата на чл. 223,

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ

Подробно

protokol_OSA_2009

protokol_OSA_2009 Н Е О Х И М АД - Д И М И Т Р О В Г Р А Д П Р О Т О К О Л N:17 Днес, 12.06.2009 год. в Културно-битовата сграда на Неохим АД в гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3 от 12,00

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно

i?iaeo

i?iaeo П Р О Т О К О Л от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД На 26 май 2009 г. в гр. София, бул. Г. М. Димитров 16, по седалището на дружеството, при спазване на всички

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще

Писмени материали за ОСА на г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще Писмени материали за ОСА на 30.06.2019 г. ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ЧЛ. 224 от ТЗ за редовно годишно общо събрание на Наш Дом България Холдинг АД, което ще се проведе на 30.06.2019 г. от 15:00 часа, на адреса

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ ПРОВЕДЕНО В ГР.СОФИЯ НА 16.06.2016 ГОД. І. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ Днес, 16.06.2016 год., в седалището

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в к ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 16 Днес, 11.06.2010 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 15 Днес, 12.06.2009 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Протокол

Протокол П Р О Т О К О Л 17 Днес, 10.06.2011 г. от 14.00 часа се проведе Общо събрание на акционерите на ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД със седалище гр.казанлък в зала 11 на административната сграда на същото дружество.

Подробно

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33

Industrialna zona Karlovo, Bulgaria   web: bulgarianrose.bg ЕИК: Tel.: +359/ 335/ Fax: +359/33 Industrialna zona 1 4300 Karlovo, Bulgaria e-mail: contact@bulgarianrose.bg web: bulgarianrose.bg ЕИК: 115009344 Tel.: +359/ 335/ 9 33 20 Fax: +359/335/ 9 5 334 ПОКАНА Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА

Подробно

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект

Подробно

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc

Microsoft Word - pismeni_materiali_monbat_osa2011.doc ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОНБАТ АД, ГР. СОФИЯ 27.06.2011 г. ГР. СОФИЯ Дневен ред 1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет

Подробно

Microsoft Word - 4.doc

Microsoft Word - 4.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я К О М И С И Я ЗА Ф И Н А Н С О В Н А Д З О Р Р Е Ш Е Н И Е 4- ПД 05. 01.2009 г. Вапцаров Холдинг АД, гр. Плевен е вписано под РГ-05-0536 в регистъра на публичните дружества

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, съответно наименование на фирмата, ЕИК по БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ... броя акции

Подробно

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо

М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114,   hydraulic.com, BG ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долупо М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 6100 Казанлък, ул. Козлодуй 68, тел:0431/60417, факс:0431/64114, www.ms hydraulic.com, BG123028180 ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ Долуподписаният(та)... (трите имена, ЕГН, данни от документ

Подробно

На 18

На 18 ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ Днес, 20.05.2014 (двадесети май две хиляди и четиринадесета) година, от 15:00 часа по седалището на Българската

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО, БУЛСТАТ 175886629 гр. Гоце Делчев, тел: +359 893 661 767, е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; ел. страница: http://mig-gotsedelchev.com,

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БФБ-СОФИЯ СЪДЪРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА... 2 Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент... 2 Право на ликвидационен дял... 2 Право на записване на част от

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-614-4 от 08.08.2019 г. ДО Г-ЖА МАРИАНА МАСУРСКА УПРАВИТЕЛ НА АЛФА АКАУНТ М ЕООД РАЙОН ТРИАДИЦА Ж.К. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 17, АП. 3 ГР. СОФИЯ,

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно