ДОКЛАД

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДОКЛАД"

Препис

1 ДОКЛАД На Търговска Банка Виктория ЕАД в качеството й на Довереник на облигационерите на БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД ISIN код на емисията: BG ; борсов код: 4BUA Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100ж от Закона за публично предлагане на ценни книжа в изпълнение на задълженията на Търговска Банка Виктория ЕАД в качеството й на Довереник на облигационерите по емисията корпоративни облигации, емитирани от Балканкар Заря АД. Документите, въз основа, на които е изготвен този доклад са както следва: Неодитирани, неокончателни финансови отчети на емитента към г.; Отчет към г. за изпълнение на задълженията на емитента по условията на емисията, вкл. за усвояването и използването на средствата, плащанията, състоянието на обезпечението и спазването на финансови показатели. При извършения преглед на предоставените ни документи, установихме следното: 1 Финансови коефициенти Балканкар Заря АД, в качеството си на емитент на корпоративни облигации, е поел ангажимент до пълното изплащане на облигационния заем, да спазва определени финансови коефициенти на определени нива. Стойностите на финансовите показатели към г., съгласно предоставените финансови отчети, са както следва: 1.1. Отношение Пасиви към активи Съгласно решение на Общо събрание на облигационерите на Балканкар ЗАРЯ АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG , проведено на г., Дружеството следва да поддържа съотношение Пасиви към Активи за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица: Пасиви/Активи 2013 г г г г г г. Максимално допустима стойност Отношението се изчислява като сумата на всички привлечени средства, краткосрочни и дългосрочни, се раздели на сумата на актива съгласно счетоводния баланс към определена дата. Съотношението Пасиви към активи ще се изчислява, представя и следи на база от неконсолидирани финансови отчети към съответна дата. Към г. съотношението обща сума на задълженията към обща сума на активите възлиза на 1.212, което показва, че Дружеството не спазва максимално допустимото съотношение за 2015 година 1.12, прието на Общото събрание на облигационерите на Балканкар ЗАРЯ АД по емисия корпоративни облигации ISIN код BG , проведено на г. Също така трябва да се отбележи, че този коефициент леко се понижава спрямо г, когато е бил , но в по-бавни темпове от заложените в 1

2 таблицата по-горе. Дружеството се задължава да предприеме действия, с които да приведе съотношението Пасиви/Активи в съответствие с посочения критерий Покритие на разходите за лихви Съгласно решение на Общо събрание на облигационерите на Балканкар ЗАРЯ АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG , проведено на г., Дружеството следва да поддържа съотношение Покритие на разходи за лихви за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица: Покритие на разходи за лихви 2013 г г г г г г. Минимално допустима стойност Съотношението Покритие на лихвите се изчислява като към печалбата от обичайната дейност (преди данъци, извънредни приходи и разходи и печалба/загуба от асоциирани и съвместни предприятия) се добавят нетните разходи за лихви (разходите за лихви, намалени с приходите от лихви) и получената стойност се раздели на нетните разходи за лихви. Съотношението «Покритие на разходи за лихви» ще се изчислява, представя и следи на база данни от неконсолидирани финансови отчети към съответна дата. Коефициентът на покритие на разходите за лихви е в размер на , при ниво на минимална граница за 2015 година Новата минимална граница в размер на 1.80 е приета с решение на общо събрание на облигационерите на «Балканкар ЗАРЯ»АД по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG , проведено на г. Спрямо предходното тримесечие (1.013) се забелязва сериозно повишение на стойността на показателя, което е положителен знак. Освен това в миналото тримесечие Дружеството не спазваше посочения критерий, което показва, че предприетите действия са били ефективни и сега съотношението Покритие на разходите за лихви е в съответствие с горепосочената таблица Текуща ликвидност Съгласно решение на Общо събрание на облигационерите на Балканкар ЗАРЯ АД по емисия корпоративни облигации ISIN BG , проведено на г., Дружеството следва да поддържа съотношение Текуща ликвидност за съответните периоди не по-високо от стойностите, посочени в следната таблица: Текуща ликвидност 2013 г г г г г г. Минимална стойност Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткосрочните активи в баланса се раздели на общата сума на краткосрочните пасиви. Съотношението Текуща ликвидност ще се изчислява, представя и следи на база данни от неконсолидирани финансови отчети към съответна дата. 2

3 Към г. съотношението краткосрочни активи към краткосрочни пасиви е в размер на 1.259, при граници за 2015 година от 1.3, което представлява минимално неизпълнение на този показател. 2 Финансово състояние на Балканкар Заря АД Забележка: Всички финансови данни към г. в този доклад са от неокончателни, неодитирани отчети на дружеството представени на Довереника. Във всички посочени финансови данни в доклада текущ период е периода към година, а сумите са в хиляди лева. 2.1 Анализ на активите и пасивите ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 март 2015 година АКТИВИ Нетекущи активи Имоти, машини и оборудване 1,559 1,619 Нематериални активи Инвестиции в дъщерни дружества 3,426 3,426 Активи по отсрочени данъци ,475 5,543 Текущи активи Материални запаси 1,354 1,344 Вземания от свързани предприятия Търговски вземания и заеми 2,839 2,532 Вземания от продажба на съучастия Данъчни вземания Други вземания Парични средства и парични еквиваленти ,608 5,237 ОБЩО АКТИВИ 11,083 10,780 СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ СОБСТВЕН КАПИТАЛ Основен акционерен капитал 2,404 2,404 Неразпределена печалба /загуба (5,829) (5,960) Резерви 1,076 1,076 ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ (2,349) (2,480) ПАСИВИ Нетекущи задължения Дългосрочни задължения по облигационен заем 8,977 9,428 8,977 9,428 Текущи задължения Търговски задължения и заеми 3,608 3,479 Текуща част от нетекущи задължения Задължения към свързани предприятия Задължения към персонала и за социално осигуряване Задължения за данъци Други текущи задължения - - 4,455 3,832 ОБЩО ПАСИВИ 13,432 13,260 ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 11,083 10,780 Балканкар ЗАРЯ АД е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи 3

4 компании - производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Нетекущите активи към г са на обща стойност 5475 хил. лева, което е намаление спрямо края на 2014 година с 68 хил. лева или с 1.227%. На приблизително същата стойност са и текущите активи(5608 хил. лева), където се забелязва ръст спрямо края на 2014 година, с 371 хил.лв или с над 7%, дължащи се основно на ръст на текущите вземания и заеми ( от 2532 хил.лв към края на 2014 г до 2839 хил.лв към г.). В графата Парични средства и парични еквиваленти не се забелязват особени промени. Общо активите към г се увеличават с 303 хиляди лева или с близо 3%. Дружеството финансира дейността със заемни средства, като към г. собственият капитал на дружеството е отрицателен. Това означава, че с дълг се финансират освен активите на дружеството и основната му дейност. Натрупаната загуба намалява незначително и достига милиона лева. Най-голяма част в пасива на дружеството са дългосрочните задължения по облигационен заем в размер на 8977 хил. лева, с приблизително 81% дял от общо пасивите и собствения капитал. Общо пасивите намаляват минимално с 172 хиляди лева или с 1.3 % спрямо предишния отчетен период. 2.2 Анализ на отчета за приходи и разходи ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода, завършващ на 31 март 2015 година '000 '000 Приходи 1,703 1,691 Други доходи/(загуби) от дейността, нетно Промени в запасите от готова продукция и незавършено производство 68 (6) Разходи за суровини и материали (928) (845) Разходи за външни услуги (126) (152) Разходи за персонала (403) (420) Разходи за амортизация (68) (69) Други разходи за дейността (44) (6) Печалба/ (загуба) от оперативна дейност Финансови приходи 6 4 Финансови разходи (163) (215) Финансови приходи / (разходи), нетно (157) (211) Печалба/ (загуба) преди данък върху печалбата Разход за данък върху печалбата Разходи по отсрочени данъци Печалба / (загуба) за годината от продължаващи дейности Печалба / (загуба) за годината от прекратени дейности Нетна печалба/ (загуба) за годината Други компоненти на всеобхватния доход: ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА

5 Към г. приходите от продажби възлизат на 1703 хил. лв., отчитайки минимален ръст от 12 хил. лева на годишна база (Q хил.лв; Q хил.лв.). Разходите за суровини и материали реализират покачване от 845 хил.лв до 928 хил. лв или с около 10%. Печалбата от оперативната дейност се увеличава с 22 хил.лв или с 8.27% и достига 288 хил.лв. Финансовите разходи намаляват и през Q1 на 2015 г. дружеството реализира печалба в размер на 131 хиляди лева спрямо печалба от 55 хиляди лева за Q1 на 2014 година. 3 Изразходване на средствата от облигационния заем През последното тримесечие на 2014 г. «Балканкар ЗАРЯ»АД не е изразходвало средства от емисия облигации ISIN BG , емитирани от дружеството. 4 Плащания по облигационния заем Падеж Главница Лихви Плащане Остатък лихви Общо Падеж Главница Лихви Общо Падеж Главница Лихви Общо Падеж Главница Лихви Общо Падеж Главница Лихви Общо Падеж Главница Лихви Общо

6 Дължими плащания към Главница Лихви Общо Състояние на обезпечението на облигационната емисия Съгласно поетите ангажименти с облигационната емисия, «Балканкар ЗАРЯ»АД редовно следи за състоянието на обезпечението по облигационния заем. На основание чл. 100и, ал. 3 от ЗППЦК и във връзка с т.іv.12 «Гаранции, обезпечения и други ангажименти по облигационния заем» от Документа за предлаганите ценни книжа към Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации бе извършена годишна актуализация на оценката на заложеното и ипотекирано имущество. Актуализация на доклада за оценка на недвижими имоти, машини и съоражения, е извършена през м.юли 2013 г, от лицензиран оценител Исакомплект ООД Велико Търново. Актуализацията е изпратена с Уведомление изх. 903/ г. 6 Търговска Банка Виктория ЕАД в качеството си на довереник на облигационерите на Балканкар Заря АД декларира: Търговска Банка Виктория ЕАД е извършила анализ на финансовото състояние на Балканкар Заря АД. Търговска Банка Виктория ЕАД е получавала и анализирала тримесечните справки за състоянието на обезпечението на облигационната емисия. Търговска Банка Виктория ЕАД не е поемател на емисията облигации или довереник по облигации от друг клас, издадени от Балканкар Заря АД Търговска Банка Виктория ЕАД не контролира пряко или непряко Балканкар Заря АД Търговска Банка Виктория ЕАД не е контролирана пряко или непряко от Балканкар Заря АД Не е налице конфликт на интереса на банката и на лицата, които я контролират, и интереса на облигационерите. ЗА И ОТ ИМЕТО НА ТЪРГОВСКА БАНКА ВИКТОРИЯ ЕАД: Красимир Жилов Изпълнителен директор Галя Димитрова Изпълнителен директор 6

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

GFO20022.xls

GFO20022.xls СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Директор Член на СД Финансов директор Диана Стоянова

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

FS BG Agro AD

FS BG Agro AD Междинен баланс Пояснение 30 юни 31 декември 2009 2008 000 лв 000 лв Активи Дълготрайни активи Инвестиции в дъщерни предприятия 3 40 637 40 637 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 3-40 640 40 637 Краткотрайни

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Междинен консолидиран счетоводен баланс 3 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход 4 Междинен консолидиран отчет за собствения капитал

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по

Регулаторни таблици на Мобилтел ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на Мобилтел ЕАД за 2016 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от за, съгл. Приложение 2 от за от и от

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода)

Регулаторни таблици на А1 България ЕАД, съгласно Решение на КРС 357/2016 г. Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) Приложение 4.1.1 Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици на А1 България ЕАД за 2017 г., в хил. лева Оперативни разходи Електронно и от, съгл. Приложение 2 от от и от Електронно

Подробно

MI2003.xls

MI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 23г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА "МОНОЛИТ ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ХАСКОВО, ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

ChirpanskiPlod.xls

ChirpanskiPlod.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2002г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА " ЧИРПАНСКИ ПЛОД" ЕАД / в несъстоятелност / УПРАВЛЯВАЩ : ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ - синдик АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ЧИРПАН Област: СТАРА ЗАГОРА Ул.,

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

Номер по ред Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици за 2017 г. на БТК ЕАД, в хил. лева Бизнес ед

Номер по ред Приложение Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици за 2017 г. на БТК ЕАД, в хил. лева Бизнес ед Приложение 4.1.1 - Консолидиран отчет на приходите и разходите (на дохода) по бизнес единици за 2017 г. на БТК ЕАД, в хил. лева Оперативни разходи Електронно едро и от, съгл. Приложение 2 едро от от услуги

Подробно

TAI2003.xls

TAI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА ТРАНС АИДА ИНВЕСТ АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ГР. ХАСКОВО Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно