СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки Автор: гл.ас. Радослава Кралева Рецензент: доц. д-р Борислав Юруков 1. Общи положения Дисертационният труд включва 241 страници, от които 193 основен текст, в т.ч. въведение, пет глави, заключение, списък на научни, научно-приложни и приложни приноси, литература и седем приложения (с обем от 47 страници). Цитираната литература е подредена по азбучен ред и съдържа 151 източника от които 134 са на английски език. 2. Актуалност на проблема Темата на дисертацията е Акустично-фонетично моделиране за разпознаване на детска реч на български език. В областта на акустичнофонетичното моделиране за разпознаване на реч се извършват много изследвания и се правят много разработки, но главното им предназначение е свързано обикновено с възрастните диктори. Прилагане на съвременните технологии за гласова комуникация между компютър и дете са насочени главно към разпознаване на детска реч на деца на английски, италиански, руски и други езици. Детската реч се характеризира с редица специфични особености, което прави почти неприложимо прякото използване на съществуващите изследвания и разработки за разпознаването на други езици. Освен това за разработване, обучаване и тестване на системи за разпознаване на детска реч е необходимо наличие на корпус от говорима реч на съответния език. Считам, че темата е актуална и съдържа много нови моменти, които могат да бъдат използвани в бъдещото развитие на системите за разпознаване на говорима детска реч

2 3. Анализ на дисертационния труд Целта на дисертационния труд е формулирана по следния начин: Акустично-фонетично моделиране на реч на деца от 4 до 6 годишна възраст и проектиране, създаване и изследване на корпус от говорима детска реч на български език. За постигане на целта са поставени следните задачи за изпълнение: Да се анализира състоянието на основните положения в съвременната теория за разпознаване на реч; Да се проучат особеностите на детската реч; Да се анализират фонетичните особености на българския език; Да се предложи фонетичен модел, отразяващ спецификата на българския език; Да се проектира и разработи интерактивна мултимедийна система за записване и анализ на говорима детска реч и да бъдат обособени получените аудио записи в корпус; Да се изследват и анализират акустичните характеристики на направените записи на говорима детска реч; Да се обобщят получените резултати и да се определи степента на грешка. В първа глава е извършен литературен обзор на научните изследвания, свързани с разпознаването на реч. Дефинирани са някои основни понятия, като корпус и диктор. Изложен е проблемът за създаване на автоматична система за разпознаване на детска реч. Проучени са добрите практики при фонетичното моделиране и са предложени примерни трифонни модели на думи от българския език. Отбелязано е значението на околната среда по време на провеждане на изследвания върху резултата от процеса на разпознаване. Във втора глава са разгледани специфичните особености на българския език от гледна точка на неговото фонетично богатство. Определени са главните етапи за моделиране на детската реч. Представени са някои от съществуващите съвременни корпуси от говорима детска реч, включително и за българския език. Създаден е обобщен модел на архитектурата на системи за автоматично разпознаване на реч. Въз основа на изследванията направени от докторантката е направена спецификация за разработване на мултимедийна информационна система за управление и анализиране на корпус от говорима детска реч. В трета глава е описан процесът, свързан с разработването на корпус от говорима детска реч. Разгледана е софтуерната реализация на интерактивен мултимедиен продукт за събиране, обработване, съхраняване и анализ на - 2 -

3 говорима детска реч на диктори между 4-6 годишна възраст. Представен е и интерфейсът на предложения програмен продукт. Направени са анализи на избраните думи от речника, който ще бъде използван за изграждането на корпус от говорима реч. В четвърта глава е представено акустично-фонетичното моделиране на говорима детска реч. Предложен е контекстно-зависим фонетичен модел за определяне на позицията на всеки от звуковете и възможността му за заместване с друг звук. Разработен е алгоритъм за автоматично транскрибиране, основан на правила и е създадена уеб-базирана система, основаваща се на него. Направен е кепстрален анализ на говорима детска реч. Предложен е подход за прилагането на интерактивен самоорганизиращ се метод за анализ на данни ИСОМАД, при акустичното класифицирането на говорими звукове (фонеми) на детска реч. Описана е модификация на ИСОМАД, използвана за класифициране на акустичните характеристики от аудиозаписите, събрани в корпуса от говорима детска реч ChildBG. В глава пета са представени експерименталните резултати свързани с предложената мултимедийна система за управление на корпус от говорима детска реч. Показани са различните модели, използвани за събиране на говорима детска реч и постигнатите резултати от тях. Изследвани са акустичните особености на говоримата детска реч на български език. Представени са резултатите от класификацията на акустичните характеристики. Формулирани са и съответните изводи. Приложенията включват: Приложение 1: Съпоставяне на буквите от българската азбука с буквите от фонетичните азбуки IPA, SAMPA и XSAMPA; Приложение 2: Съчетаване на звуковете в българския език; Приложение 3: Структура на таблиците на релационната база от данни; Приложение 4: Колекции от думи; Приложение 5: Анализ на използваните думи в колекциите от думи; Приложение 6: Анализ на срещането на буквите в използваните колекции от думи; Приложение 7: Анализ на записите от говорима реч в ChildBG. 4. Лично участие на автора От направения анализ на дисертационния труд и представения списък на публикациите свързани с него, става ясно за безспорния принос на авторката за тази дисертация. Тя безусловно демонстрира своите възможности за самостоятелна научна работа

4 5. Публикации, свързани с дисертацията Публикациите по темата на дисертационния труд са 9 (от тях 2 са в научни списания, 3 са в годишници и 4 са в сборници от научни конференции). От общия брой публикации, 6 са докладвани на международни и национални научни конференции в страната. Три от публикациите са на английски език. 6. Приноси на дисертационния труд От проведения анализ на изследвания и получените резултати, смятам, че приносите на дисертационния труд могат да бъдат обобщени по следния начин: Научни: - Предложен е контекстно зависим фонетичен модел за транскрибиране на български език (основан на трифонния модел). Създадено е и йерархичнофонетично дърво на български език; - Предложена е модификация на алгоритъма ИСОМАД (Итеративен СамоОрганизиращ се Метод за Анализ на Данни), като за сравнение с класическия е постигнато подобрение при разпределянето на образите по клъстери (ефективността на модифицирания алгоритъм е доказана експериментално); Научно-приложни: - Направено е анализиране и класифициране на акустичните характеристики на детската реч (чрез използване на модифицирания алгоритъм ИСОМАД). Анализирани са също така и специфичните акустично-фонетични изменения при един диктор и различията между отделни диктори. Получените резултати от експериментите са анализирани и обобщени; - Въз основа на резултатите от направеното проучване и сравнителния анализ между различни корпуси от говорима реч е предложен концептуален модел, формулирани са функционалните изисквания и е представена архитектурна схема на информационна система за събиране и обработване на данни от говорима реч; Приложни: - Проектирана е интерактивна мултимедийна система за събиране, обработване и анализ на данни от говорима реч. Системата е разработена и е изследвана, като е доказана нейната работоспособност (чрез нея са съхранени и обработени данните в корпуса ChildBG). - Проектирана е и е създадена релационна база от данни, която съхранява необходимата информация в корпуса ChildBG

5 7. Забележки, мнения и препоръки Към дисертацията и автореферата имам някои забележки и препоръки: - Обемът на дисертацията, донякъде и на автореферата е по-голям от необходимия. - Има някои стилови неточности и грешки, които не намаляват стойността и значението на проведеното изследване. - Препоръчвам, дисертантката да подготви учебник с тематиката на проведените изследвания, който би могъл да се ползва от студенти и бъдещите докторанти. 8. Заключение Представеният дисертационен труд е на високо професионално ниво. За доброто ниво на дисертационния труд, може да се съди от задълбочените изследвания и получените резултати. Прави добро впечатление обемът от направените експерименти. Дисертантката показва задълбочени познания в изследваната област. Считам, че тематиката на дисертационния труд е актуална и отразява съвременните тенденции в разпознаването на реч. Смятам, че дисертацията е разработена компетентно и професионално и отговаря на научните и академичните изисквания за придобиване на образователна и научна степен "доктор". Оценката ми за дисертационния труд на Радослава Кралева е положителна и предлагам на научното жури да бъде присъдена образователна и научна степен "доктор" год. Подпис:... /доц. д-р Борислав Юруков/ - 5 -

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на

РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научна специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление Автор на дисертационния труд:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строите

С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен Доктор Професионално направление 5.7. Архитектура, строите С Т А Н О В И Щ Е на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, докторска програма: Техника на безопасността

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Andrey-Sylvia-Oct-2015-final.doc..doc

Microsoft Word - Recenzia-Andrey-Sylvia-Oct-2015-final.doc..doc Р Е Ц Е Н З И Я относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378>

<4D F736F F D20D0E5F6E5EDE7E8FF20EDE020C4D220D02E20C4E8ECE8F2F0EEE2E0202D20C22ECAEEEBE5E22E646F6378> РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Росица Филчева Димитрова Тема на дисертационния труд: Изследване на вълнови

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим

1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Дим 1 РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Автор на дисертационния труд: маг. инж. Любомира Илиева Димитрова Тема на дисертационния труд: Създаване и изследване

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чу

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чу СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Анелия Бръмбарова относно дисертационния труд на Милен Иванов Шипчанов на тема Педагогическа медиация с персонален компютър в чуждоезиковото обучение /самостоятелна работа и контрол/

Подробно