година 2017 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за периода от

Размер: px
Започни от страница:

Download "година 2017 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО за периода от"

Препис

1 година 2017 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до Бланка версия 1.01 от 2017г. (в лева) I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Данък върху доходите на физически лица: , , , окончателен годишен (пат ент ен ) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 290, , , Имуществени и други местни данъци : ,650,000 11,600,000 11,800, данък върху недвиж ими имот и 5,500,000 5,100,000 5,100, данък върху превознит е средст ва 3,900,000 3,300,000 3,500, данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 3,100,000 3,000,000 3,000, туристически данък 150, , , Приходи и доходи от собственост 0 0 4,701,000 4,952,000 4,952, нетни приходи от продажби на услуги, ст оки и продукция 2,700,000 2,800,000 2,800, приходи от наеми на имущест во 1,700,000 1,800,000 1,800, приходи от наеми на земя 260, , , приходи от дивидент и 30,000 26,000 26, приходи от лихви по текущи банкови смет ки 10,000 15,000 15, приходи от лихви по срочни депозит и 1,000 1,000 1, Общински такси 0 0 8,283,000 8,707,300 8,937, за ползване на дет ски градини 840, , , за ползване на дет ски ясли и други по здравеопазването 280, , , за ползване на домашен социален пат ронаж и други общински социални услуги 192, , , за бит ови от падъци 6,100,000 6,300,000 6,500, за ползване на общеж ит ия и други по образованието 6, за т ехнически услуги 440, , , за админист рат ивни услуги 280, , , за от купуване на гробни мест а 30,000 30,000 30, за прит еж аване на куче 5,000 7,300 7, други общински такси 110, , ,000

2 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви , , , глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 100, , , наказат елни лихви за данъци, мит а и осигурит елни вноски 600, , , Други приходи ,000 75,000 75, други неданъчни приходи 200,000 75,000 75, Внесени ДДС и други данъци върху продажбите , внесен ДДС (-) 0-440, внесен данък върху приходит е от ст опанска дейност на бюджетните предприятия (-) 0-130, Постъпления от продажба на нефинансови активи (без ) , , , постъпления от продажба на сгради 20,000 20,000 20, постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 100, , , постъпления от продажба на земя 180, , , Приходи от концесии 130, , ,000 ВСИЧКО I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я ,684,000 27,024,300 27,454,300 в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници 200, , ,000 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза (в лева) под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ ,076,192 5,334,684 5,827, заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения 0 0 5,076,192 5,334,684 5,827, , , , за персонала по извънт рудови правоот ношения , , , изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение ,604 2, обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение ,339 20,000 20, ,039,195 1,091,798 1,191, осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) , , , здравно-осигурит елни вноски от работодатели , , , вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели , , , ,112,629 18,562,705 18,989, Храна 0 0 1,372,350 1,755,000 1,775, Медикаменти 0 0 9,100 5,870 6, Постелен инвентар и облекло , , ,600

3 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките ,500 15,200 15, материали 0 0 1,251,880 1,310,875 1,354, вода, горива и енергия 0 0 3,098,640 3,228,896 3,350, разходи за външни услуги 0 0 8,352,847 10,303,175 10,489, Текущ ремонт 0 0 1,305, , , командировки в ст ранат а ,250 68,940 71, краткосрочни командировки в чуж бина ,300 20,900 20, разходи за заст раховки , , , други финансови услуги 0 0 4,800 1,220 1, други разходи за СБКО , , , други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 0 1,301,989 1,206,788 1,226, , , , платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ,110 64,482 64, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции ,700 78,000 79, Разходи за лихви по заеми от страната ,800 98,000 78, Разходи за лихви по заеми от банки в ст ранат а ,000 48,000 48, Разходи за лихви по други заеми от ст ранат а ,800 50,000 30, Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата ,800 8,575 8, обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 0 0 9,800 8,575 8, други текущи трансфери за домакинствата 0 0 3, Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел , , , Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности ,200 13,000 13, ,686, , , ,611,080 1,652,700 1,652, придобиване на компют ри и хардуер ,796 11,200 11, придобиване на сгради 0 0 5, придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения ,854 10,000 10, придобиване на ст опански инвент ар 0 0 1,238 31,500 31, изграждане на инфраст рукт урни обект и 0 0 2,443,746 1,600,000 1,600, придобиване на други ДМА , Придобиване на нематериални дълготрайни активи , придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти , придобиване на други нематериални дълготрайни активи , Придобиване на земя , ВСИЧКО II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ ,760,330 27,455,288 28,459,008 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до (в лева)

4 III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ ІІІ. ТРАНСФЕРИ Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 0 0 3,707,100 3,544,500 3,544, обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 2,112,400 2,045,800 2,045, получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 1,594,700 1,498,700 1,498, Трансфери между бюджети (нето) ,400-86,400-86, трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -206,400-86,400-86, Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) , , , предоставени трансфери (-) -824, , ,000 ВСИЧКО III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 0 0 2,675,817 2,958,100 2,958, Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) -1,021, , ,000 ВСИЧКО IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 0 0-1,021, , ,000 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза (в лева) V.-VІ. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+ІV.) 0 0-1,422,034 2,727,112 2,253,392 VІ. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VІ.=-V.) 0 (7,554,820) 4,637,967 (343,590) (11,700) Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VІ. = 0) 0 (7,554,820) 3,215,933 2,383,522 2,241,692 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до (в лева) VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) Годишен отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза

5 под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ Заеми от банки и други лица в страната - нет о (+ /- ) , , , получени крат косрочни заеми от банки в страната (+) 3,805,768 3,000,000 3,000, погашения по крат косрочни заеми от банки в страната (-) -2,174,644-2,500,000-3,000, погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) -730, , получени крат косрочни заеми от други лица в ст ранат а (+) 4,400, погашения по крат косрочни заеми от други лица в ст ранат а (-) -4,400, погашения по дългосрочни заеми от други лица в ст ранат а (-) -613, , , Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове , събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз -21, Приватизация на дялове, акции и участия 329, , , Друго финансиране - нет о (+/-) , друго финансиране - операции с акт иви - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) -330, Депозити и средства по сметки - нет о (+/-) 0-7,554,820 4,371, остатък в левове по сметки от предходния период (+) 4,838, , , остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) остатък в левове по депозити от предходния период (+) 2,716,227 2,723,427 2,723, наличност в левове по сметки в края на периода (-) -4,838, , , , наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) наличност в левове по депозити в края на периода (-) -2,716,227-2,723,427-2,723,427-2,723,427 ВСИЧКО VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 0-7,554,820 4,637, ,590-11,700 Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VІ. = 0) 0 (7,554,820) 3,215,933 2,383,522 2,241,692 ИЗГОТВИЛ: дат а ( име и фамилия) служ ебни т елефони ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: РЪКОВОДИТЕЛ: Web-адрес: ( име и фамилия) ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ ( име и фамилия)

6 101 < ГРУПА - код по ЕБК Изпълнителни и законодателни органи , , , заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения 295, , , ,000 7,000 7, за персонала по извънт рудови правоот ношения 6,000 7,000 7, ,765 64,040 70, осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) 39,112 44,140 48, здравно-осигурит елни вноски от работодатели 14,688 15,900 17, вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели 6,965 4,000 4, ,944,563 2,113,510 2,126, материали 287, , , вода, горива и енергия 378, , , разходи за външни услуги 1,064,600 1,341,520 1,341, Текущ ремонт 108,898 9,500 9, командировки в ст ранат а 34,550 46,940 47, краткосрочни командировки в чуж бина 11,300 10,000 10, разходи за заст раховки 12,080 19,050 20, други разходи за СБКО 1,200 1, други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 47,355 40,000 40, ,260 65,200 65, платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 16,660 20,500 20, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 104,600 44,700 44, Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 20,200 1,000 1, , ,000 20,000 20, придобиване на компют ри и хардуер 40,000 10,000 10, придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения 10,000 10,000 10, Придобиване на нематериални дълготрайни активи , придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 75, II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ,585,712 2,602,750 2,655, < ГРУПА - код по ЕБК Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии ,000 80,000 80, разходи за външни услуги 110,000 80,000 80, ,

7 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения 17, II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ,993 80,000 80, < ГРУПА - код по ЕБК Образование , , , заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения 203, , , ,185 37,823 39, осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) 27,514 25,248 26, здравно-осигурит елни вноски от работодатели 9,799 9,132 9, вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели 2,872 3,443 3, ,589,045 2,699,238 2,832, Храна 860,000 1,100,000 1,100, Медикаменти 1,100 2,000 3, Постелен инвентар и облекло 5,200 50,000 50, Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 28,500 15,000 15, материали 185, , , вода, горива и енергия 683, , , разходи за външни услуги 318, , , Текущ ремонт 125,000 60,000 60, командировки в ст ранат а 3,200 7,000 9, разходи за заст раховки 29,000 40,000 50, други разходи за СБКО 4,611 5,238 5, други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 345, , , ,600 18,000 19, платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 2, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 3,600 18,000 19, Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 0 0 3, други текущи трансфери за домакинствата 0 3, ,000 50,000 50, ,700, изграждане на инфраст рукт урни обект и 1,700, Придобиване на земя 134, II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ,698,744 2,995,322 3,141,581 3

8 401 < ГРУПА - код по ЕБК Здравеопазване , , , Храна 250, , , Медикаменти 1,500 1,700 1, Постелен инвентар и облекло 3,000 29,000 30, материали 32,000 36,000 37, вода, горива и енергия 160, , , разходи за външни услуги 85,000 50,500 51, Текущ ремонт 12,000 30,000 30, командировки в ст ранат а 600 1,500 1, разходи за заст раховки 2,500 2,100 2, други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 99, ,500 1, платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 700 1,500 1, II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ , , , < ГРУПА - код по ЕБК Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 0 0 1,077,986 1,122,564 1,241, заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения 1,077,986 1,122,564 1,241, ,051 20,000 20, обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение 25,051 20,000 20, , , ,838

9 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) 126, , , здравно-осигурит елни вноски от работодатели 51,741 53,883 59, вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели 30,183 31,432 34, , , , Храна 250, , , Медикаменти Постелен инвентар и облекло 19,350 27,000 28, материали 66,000 53,500 54, вода, горива и енергия 89,000 81,000 82, разходи за външни услуги 97,100 82,000 84, Текущ ремонт 2, командировки в ст ранат а 700 1,100 1, разходи за заст раховки 3,500 3,700 3, други разходи за СБКО 27,274 33,000 37, други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 14, ,600 1,400 1, платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 800 1,000 1, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции , придобиване на компют ри и хардуер придобиване на сгради 5, II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ,888,230 1,963,262 2,123, < ГРУПА - код по ЕБК Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство ,212 33,600 36, заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения ,212 33,600 36, , обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение 1, ,755 6,890 7, осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) 0 0 2,910 4,200 4, здравно-осигурит елни вноски от работодатели 0 0 1,165 1,680 1, вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели ,010 1, ,279,749 3,094,450 3,166, Медикаменти Постелен инвентар и облекло материали 94, , , вода, горива и енергия 1,218,650 1,164,480 1,185, разходи за външни услуги 1,035,603 1,804,210 1,854,240

10 10-30 Текущ ремонт 929,710 20,000 20, разходи за заст раховки други разходи за СБКО 696 1,010 1, ,000 4,000 4, платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 2,000 4,000 4, Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 12,000 12,000 12,000 2,286, , , ,405 1,600,000 1,600, изграждане на инфраст рукт урни обект и 641,405 1,600,000 1,600, Придобиване на нематериални дълготрайни активи , придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти 18, придобиване на други нематериални дълготрайни активи 128, II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ,397,172 4,850,940 4,926, < ГРУПА - код по ЕБК Опазване на околната среда 0 0 1,938,937 1,973,819 2,136, заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения 1,938,937 1,973,819 2,136, ,950 96,204 96, за персонала по извънт рудови правоот ношения 132,950 93,600 94, изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 2,604 2, обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение 8, , , , осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) 245, , , здравно-осигурит елни вноски от работодатели 94,008 93, , вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели 42,365 45,637 49, ,252,457 5,550,878 5,623, Медикаменти 1,200 1,300 1, Постелен инвентар и облекло 38,100 49,350 49, материали 347, , , вода, горива и енергия 276, , , разходи за външни услуги 3,037,805 4,196,020 4,249, Текущ ремонт 33,500 45,500 45, разходи за заст раховки 9,050 9,500 9, други разходи за СБКО 58,502 57,398 62, други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 450, , , ,600 20,300 20, платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 15,000 13,300 13,300

11 19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 4,600 7,000 7, Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 25, ,928 15,000 15, придобиване на друго оборудване, машини и съоръж ения 44, придобиване на ст опански инвент ар 1,238 15,000 15, изграждане на инфраст рукт урни обект и 82, придобиване на други ДМА 31, II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ,918,611 8,050,044 8,317, < ГРУПА - код по ЕБК Почивно дело ,700 12,500 12, материали 2,000 1,000 1, вода, горива и енергия 3,000 1,500 1, разходи за външни услуги 12,700 10,000 10, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ,000 12,800 12, < ГРУПА - код по ЕБК Физическа култура и спорт

12 , , , заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения 231, , , ,698 13,440 14, за персонала по извънт рудови правоот ношения 12,840 13,440 14, обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение 11, ,128 47,088 51, осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) 30,030 30,816 33, здравно-осигурит елни вноски от работодатели 11,279 11,666 12, вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели 3,819 4,606 5, , , , Медикаменти Постелен инвентар и облекло 6,500 5,100 5, материали 77,300 72,060 78, вода, горива и енергия 149, , , разходи за външни услуги 126, , , Текущ ремонт 2,300 5,000 5, разходи за заст раховки 13,000 13,000 13, други разходи за СБКО 4,730 3,450 3, други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 335, , , ,800 4,800 4, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 4,800 4,800 4, Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 150, , ,000 23, ,000 15, придобиване на ст опански инвент ар 15,000 15, II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ,195,674 1,268,978 1,355, < ГРУПА - код по ЕБК Култура , , , заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения 699, , , ,130 34,700 34, за персонала по извънт рудови правоот ношения 28,200 34,700 34, обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение 22, , , , осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) 106, , , здравно-осигурит елни вноски от работодатели 36,529 44,469 48, вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели 28,363 28,898 31, ,067,023 1,251,726 1,290,411

13 10-13 Постелен инвентар и облекло 12,300 14,500 21, Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките материали 87, , , вода, горива и енергия 87, , , разходи за външни услуги 758, , , Текущ ремонт 80,000 28,000 28, командировки в ст ранат а 3,800 3,200 3, краткосрочни командировки в чуж бина 8,900 8, разходи за заст раховки 18,500 24,494 24, други финансови услуги други разходи за СБКО 19,209 20,658 22, други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 9,788 9, ,050 20,482 20, платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 19,050 19,482 19, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1,000 1,000 1, Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 0 0 9,800 8,575 8, обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 9,800 8,575 8, , ,314 2,700 2, придобиване на компют ри и хардуер 1,200 1, придобиване на ст опански инвент ар 1,500 1, придобиване на други ДМА 1, II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ,053,263 2,291,372 2,423, < ГРУПА - код по ЕБК Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов ,010 73,320 81, заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения 67,010 73,320 81, ,905 13,710 15, осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) 7,813 8,139 9, здравно-осигурит елни вноски от работодатели 3,216 3,519 3, вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели 1,876 2,052 2, ,410 41,600 43, Постелен инвентар и облекло 900 3,000 3, материали 7,000 8,000 8, вода, горива и енергия 10,000 11,000 11, разходи за външни услуги 8,000 9,800 10, разходи за заст раховки 10,500 7,500 7, други разходи за СБКО 2,010 2,300 2,500

14 платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ , , , < ГРУПА - код по ЕБК Транспорт и съобщения 0 0 1,322,385 1,014,630 1,014, материали 30,400 9,000 9, вода, горива и енергия 5,400 5,430 5, разходи за външни услуги 1,284,375 1,000,000 1,000, Текущ ремонт 2, разходи за заст раховки ,200 2,800 2, платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1,100 2,700 2, платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции , Придобиване на земя 3, II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ,627,860 1,017,430 1,017, < ГРУПА - код по ЕБК Други дейности по икономиката

15 , , , заплати и възнаграждения на персонала нает по т рудови правоот ношения 539, , , ,500 80,000 80, за персонала по извънт рудови правоот ношения 75,000 80,000 80, обезщет ения за персонала, с характер на възнаграждение 5, , , , осигурителни вноски от работодатели за Държ авнот о общест вено осигуряване (ДОО) 73,375 75,331 83, здравно-осигурит елни вноски от работодатели 28,732 29,490 33, вноски за допълнит елно задълж ит елно осигуряване от работ одат ели 11,590 14,545 15, , , , Храна 12,350 15,000 15, Медикаменти 5, Постелен инвентар и облекло 6,600 9,650 9, материали 35,400 43,300 44, вода, горива и енергия 36,750 51,700 53, разходи за външни услуги 414, , , Текущ ремонт 10,000 1,500 1, командировки в ст ранат а 7,400 9,200 9, краткосрочни командировки в чуж бина 3,000 2,000 2, разходи за заст раховки други разходи за СБКО 14,343 14,743 16, други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 10, , , ,300 3,300 3, платени държ авни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 2,300 3,300 3,300 8, , изграждане на инфраст рукт урни обект и 20, придобиване на други ДМА 14, II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ,334,246 1,419,860 1,495, < ГРУПА - код по ЕБК Разходи некласифицирани в другите функции 0 0 4,800 1,200 1, други финансови услуги 4,800 1,200 1, Разходи за лихви по заеми от страната ,800 98,000 78, Разходи за лихви по заеми от банки в ст ранат а 15,000 48,000 48, Разходи за лихви по други заеми от ст ранат а 129,800 50,000 30, II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ,600 99,200 79,200 9

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls

Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза г..xls Приложение 11 АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 218-22 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Бюджет Проектобюджет Прогноза Прогноза под- Н А И М Е

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО (наименование на разпоредителя с бюджет) Ве

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО (наименование на разпоредителя с бюджет) Ве година 2016 за периода от до код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2016г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ уточнен

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

Столична община 112 ОУ "СТОЯН ЗАИМОВ" Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио

Столична община 112 ОУ СТОЯН ЗАИМОВ Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 9 Код по ЕБК от Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За периода: от 1.1.2019 31.12.2019,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2019 за периода от до 000 565 359 януари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2019 - ПРИХОДИ Отчет 2019 -

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Велико Търново (наименов година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА Алфатар (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостепенния р година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Елин Пелин (наименование

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Елин Пелин (наименование година 216 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Елин Пелин (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименование на първостеп година 2018 за периода от до 000 565 359 юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 август код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наимено година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 2019 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2019 - ПРИХОДИ

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до октомври код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Елин Пелин (наименование

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Елин Пелин (наименование година 216 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Елин Пелин (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар ( година 2016 за периода от до код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2016г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2016 - ПРИХОДИ Отчет 2016 - ПРИХОДИ местни - местни

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 219 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.1 от 219г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 219 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до май код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Община (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Община (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 -

Подробно

Automatically generated PDF from existing images.

Automatically generated PDF from existing images. Приложение 11 БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ I. ПРИХОДИ Отчет Бю джет Прогноза Прогноза Прогноза 8S под- Н А И М ЕН О ВА

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ ОСМИ МАРТ ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА (наименование на разпоредителя с бюджет) Варна (наименование иа първостепенния разпоредите

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА (наименование на разпоредителя с бюджет) Варна (наименование иа първостепенния разпоредите година 218 Варна (наименование иа първостепенния разпоредител с бюджет) декември код по ЕБК: 535 код от регистъра на бюджетните ор1анизаиии в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. под- НАИМЕНОВАНИЕ 1.ПРИХДИ,

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Родопи (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Родопи (наименование на година 217 от до февруари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под- Н А И

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Община (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Община (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (наименов година 2017 за периода от до 000 565 359 март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.01 от 2017г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2017 - ПРИХОДИ Отчет 2017 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" С. САМУИЛОВО 01.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С. САМУИЛОВО 01. г. т. код: 73 1. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 214 финансиране Общо 1 (1) (2) (3) (4) (5) 24- Приходи и ходи от собственост 24 13 193 13 193 24-6 приходи от пае.чи на (сми 24

Подробно

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

БЮДЖЕТ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата дейности НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТ 2016 г. БЮДЖЕТ 2017 г. % 4/ IV. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2017 г. І. Приходи за делегирани от държавата НАИМЕНОВАНИЕ 2016 г. 2017 г. % 4/3 1 2 3 4 5 IV. НИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 46 976 617 42 950 858 91,4% ТРАНСФЕРИ М/У А НА НАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ (НЕТО) 3100 43 299

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 218 за периода от до април код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 218г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 218 - ПРИХОДИ Отчет 218 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование година 217 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до

Подробно