П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ"

Препис

1 П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА ЧАВДАРОВА Сложи за разглеждане докладваното от съдията-докладчик Адм. д по описа за 2018 година. След спазване разпоредбите на чл.142, ал.1 ГПК, вр. чл. 144 АПК, на именното повикване в часа се явиха: Жалбоподателят СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА, представлявано от Юлиян Атанасов Чолаков, редовно призован, представлява се от законния представител на сдружението Юлиян Атанасов Чолаков, като и адв. Ивайло Иванов, редовно упълномощен и приет от съда от преди. Ответната страна ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ВАРНА, редовно призована, не се представлява. АДВ. ИВАНОВ: Госпожо Председател, считам, че няма пречки и моля да се даде ход на делото. ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ЧОЛАКОВ: Уважаема госпожо Съдия, спорно е дали има смисъл жалбоподателят да участва в манипулиран, волно или неволно съдебен процес, с цензурирани и филтрирани от съда доказателствени тези и съответните доказателствени искания за доказване на тези и най-вече с променен от съда предмет на делото, което ще бъде предмет на днешното съдебно заседание. При това положение е по-добре съдът да си направи отвод или съдебният процес да продължи без участието на жалбоподателя, защото точно така се получава по настоящото дело, което не е прецедент за Вашия съдебен състав. Ето защо, Ви моля да не опорочавате съдопроизводствената процедура с изменение на предмета на спора и недопускане на решаващи доказателствени искания или да се отведете преди или след процедурата за поправки в протокола. СЪДЪТ счита, че следва да остави без уважение направеното искане на процесуалния представител на жалбоподателя за отвод на съдията-докладчик, тъй като не се излагат конкретни обективни данни, които да навеждат на съждение за основателно по смисъла на разпоредбата на чл. 22, ал.1, т.6 от ГПК, приложима по аргумент на чл. 144 от АПК, съмнение в безпристрастието на съдебния състав. Преценката на законния представител на сдружението за некоректност или погрешно отразени изявления в

2 съдебния протокол е възможно да бъде установена по процесуалния ред на чл. 151 от ГПК- процесуално право,от което подателят на жалбата се е възползвал и именно поради тази причина, СЪДЪТ е насрочил съдебно заседание, а именно днешното открито съдебно заседание. В този контекст няма данни по делото от обективен характер, които да навеждат на извод, че съдията-докладчик пред който е поставено за разглеждане настоящото дело е пристрастен или зависим и в тази връзка са налице предпоставките на цитираната по-горе разпоредба на чл. 22, ал.1, т.6 от ГПК. Мотивиран от изложените съображения, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от жалбоподателя за отвод на съдията-докладчик. ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО СЪДЪТ докладва, че настоящото насрочено открито съдебно заседание по повод подадена молба от г. от страна на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, в която молба, освен становище на основателността на подадената жалба се обективират и искания за поправка на съдебния протокол, в смисъл на изменение, формулирани в т. 1.1 и 1.2 от молбата, а в т. 2 се обективира и искане за отмяна на хода по същество на делото с изложени аргументи за едноинстанционност на съдебноадминистративното производство. Преписи от молбата са изпратени за запознаване на насрещната страна. СЪДЪТ докладва подадена молба от ответника, вх. 5302/ г., в която се излага позиция по искането за отмяна на хода по същество, с позиция за неоснователност, тъй като делото е изяснено от фактическа и правна страна. СЪДЪТ докладва подадена молба от ответника, вх. 5303/ г., се обективира неговата позиция за отсъствието на предвиден ред за отстраняване на ОФГ в протокол на съдебно заседание. АДВ. ИВАНОВ: Поддържаме молбата си. ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ЧОЛАКОВ: Поддържаме молбата си по т.1. Останалите неща са извън процедурата,за която сме призовани с определение 791. Да се приеме като доказателство по делото представеното копие-извлечение от срочна книга. АДВ. ИВАНОВ: Да се приеме като доказателство по делото представеното копие-извлечение от срочна книга. СЪДЪТ с оглед изявленията,направени от представителите на жалбоподателя и преценката за относимост на събраното като писмено доказателство извлечение от срочната книга на 33 състав на АС-Варна, с оглед необходимостта от изследване на процесуалната допустимост на искането,

3 ОПРЕДЕЛИ: ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателство по делото заверено копие-извлечение от срочната книга на 33св. на Адм. съд-варна от проведеното открито съдебно заседание от г. СЪДЪТ пристъпи към изпълнение на процедурата по чл. 151 от ГПК, поради което изслуша звукозаписа от проведеното открито съдебно заседание. След изслушване на звукозаписа съдът представи възможност на страните за становища. АДВ. ИВАНОВ: Считам, че искането е основателно. Не съм казал т.3, а съм казал трето. Точка три няма. По отношение на втората част от звукозаписа е чл. 13 от ЗДОИ, а не чл. 19 от ЗДОИ. ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ЧОЛАКОВ: Поддържаме искането така както сме го формулирани. Поддържаме искането по т.1.1 от молбата. По т.1.2 от молбата не знам дали е тази процедурата за поправка на очевидна грешка. Не бях на съдебното заседание и сега чух чл. 13 от ЗДОИ, но не бях съвсем сигурен. АДВ. ИВАНОВ: Поддържаме молбата си и от звукозаписа се разбира, че има налице възможност да се направи поправка съобразно молбата ни. ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ЧОЛАКОВ: Поддържаме искането точно така, както сме го формулирали. СЪДЪТ по повод исканията, с които е сезиран с молба от страна на СОПА, заведена с вх. 5063/ г., след проведената процедура по чл. 151 от ГПК, във вр. чл. 144 от АПК, прецени следното: Искането по т. 1 от молбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията от г. представлява молба с правно основание, съответстващо на цитираната по-горе разпоредба на чл. 151 от ГПК. Анализът за допустимост на това искане сочи според СЪДА основание за разглеждане на същото, тъй като молбата изхожда от страна по образуваното адм. дело 3420/2018г. по описа на Административен съд Варна. Приобщеното като писмено доказателство извлечение от срочната книга на 33 състав на Административен съд-варна сочи, че протоколът от проведеното откритото съдебно заседание на г. е обявен на г. С подаването на молба за поправка на съдебния протокол от г. срочно е упражнено процесуалното право от Сдружението да сезира СЪДА с искане за изменение на съдебния протокол предвид срока по чл. 151, ал.1 от ГПК. В тази връзка молбата за изменение на съдебния протокол, СЪДЪТ преценява, като процесуално допустима, а при разглеждане на нейната основателност установи частично основание за удовлетворяването й. След изслушване на звукозаписа от проведеното открито съдебно заседание на г. се установи, че в съдебния

4 протокол е обективирано в пълнота изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя относно предмета на съдебно оспорване и в този контекст, с оглед предписанието на чл. 150 от ГПК в изготвения съдебен протокол пълно, точно и ясно е отразено изявлението на пълномощника на Сдружението. По отношение на второто искане, обективирано в т. 1.2 от молбата на жалбоподателя, СЪДЪТ установи, че е налице грешка в удостоверяване на съдебното произнасяне. Погрешно е посочена разпоредбата от ЗДОИ, а именно вместо чл.13 от ЗДОИ е вписана разпоредбата на чл. 19 от цитирания нормативен акт. По повод обективираното искане в т. 2 от молбата на жалбоподателя от г. за отмяна на дадения ход по същество, СЪДЪТ счита, че изложеното основание на това искане не предполага основание за удовлетворяване на същото. Изложеното основание на молбата, а именно едноинстанционност на съдебноадминистративното производство, не предполага съждение за съществуването на неизясненост на делото от фактическа или правна страна. На следващо място, основанието на искането за отмяна на дадения ход по същество е обективира поредна молба към съда за събиране на писмени доказателства. По подобно искане, СЪДЪТ се е произнесъл изрично и мотивирано в проведеното открито съдебно заседание от г., поради което не са налице основания за произнасянето за пореден път, но в различен смисъл от страна на съдебния орган. Не са налице изменения в обстоятелствата от датата на проведеното открито съдебно заседание от г. до настоящия момент, не е налице допусната грешка от съда при неговото произнасяне, с което не е удовлетворил доказателствено искане, за да се налага отмяна на дадения ход на устните състезания на настоящото съдебноадминистративно производството. Мотивиран от изложените съображения, СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ: ДОПУСКА изменение на протокола от проведеното открито съдебно заседание от г. в следния смисъл: на стр. 4 от съдебния протокол, /представляваща л. 71 гръб от материалите от делото/, абзац 7, ред 10, вместо чл. 19 от ЗДОИ да се чете чл. 13 от ЗДОИ ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ в останалата му част искането за изменение на съдебния протокол от проведеното открито съдебно заседание на г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за отмяна на дадения ход по същество на делото, обективирано в негова молба 5063 от г.

5 Съдебното определение не подлежи на самостоятелно обжалване. ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в часа. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: СЕКРЕТАР:

6

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

Scanned Image

Scanned Image РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел. 986-28-61 987-55-13 факс 987-65-14 е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17. Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, 24.06.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.06.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

NOXD spоrazumenie

NOXD spоrazumenie П Р О Т О К О Л 2011г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 25.05.2011година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : Б. З. Р.Х. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

Microsoft Word - sa$tm945

Microsoft Word - sa$tm945 1 2 3 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 2.5.2017 2.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 3.5.2017 ЗЗ/РЗ от 3.5.2017 НОХД 862/2017 АНД 1008/2017 НЧХД 1034/2017 Докладчик: СВЕТОСЛАВА

Подробно

Решение по Административно дело 119/2015г.

Решение по Административно дело 119/2015г. Р Е Ш Е Н И Е 160 гр.перник, 22 април 2015 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на трети април през две хиляди и петнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 114 / год., гр. Варна В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХVІ с-в, в публичното заседание на четирин

Р Е Ш Е Н И Е 114 / год., гр. Варна В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХVІ с-в, в публичното заседание на четирин Р Е Ш Е Н И Е 114 /24.01.2018 год., гр. Варна В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХVІ с-в, в публичното заседание на четиринадесети ноември 2017 година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

Microsoft Word - sa$tm514

Microsoft Word - sa$tm514 1 2 3 4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 3.10.2016 3.10.2016 ЗЗ/РЗ от 4.10.2016 4.10.2016 НОХД 2281/2016 ГрД

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ)

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ) П Р О Т О К О Л 13 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 14.05.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно