П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)"

Препис

1 П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) факс (032) Х И М И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Веселин Кметов) Ректор: (проф. д-р Запрян Козлуджов) У Ч Е Б Е Н П Л А Н на специалност «Учител по химия» задочно обучение образователно-квалификационна степен «Магистър» Учебният план е приет на Факултетен съвет с Протокол 194 / год. и одобрен от Академичния съвет с Протокол 27 / год. влиза в сила от учебната 2018/2019 год.

2 Факултет Химически Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... Специалност Учител по химия Форма на обучение задочна Анотация Основната цел на Магистърската програма Учител по химия е да се подготвят учители с висока квалификация, които успешно ще преподават учебния предмет Химия и опазване на околната среда в прогимназиалния етап на основното образование и в двете степени на гимназиалния етап на средното образование. Програмата дава възможност на студентите да усвоят педагогически, психологически и частно-дидактически знания и да усъвършенстват професионалните си умения, тя ги подготвя и насърчава да участват в научноизследователска работа в областта на методиката на. Професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ Равнище на квалификация Образователно-квалификационна степен: Магистър Учител по химия Специфични изисквания за достъп (прием) По предлаганата магистърска програма могат да се обучават студенти, придобили ОКС бакалавър в едно от следните професионални направления: 4.2. Химически науки, Химични технологии, Хранителни технологии или в чиито дипломи за ОКС бакалавър фигурират оценки и кредити по дисциплините Неорганична химия, Органична химия, Аналитична химия и Физикохимия. Магистърска програма Учител по химия, задочно обучение е с продължителност 2 семестъра. Обучението е платено или държавна поръчка и могат да участват лица, завършили бакалавърската си степен с успех по-висок от добър (3.50). Класирането се извършва ежегодно въз основа на успеха от дипломата за бакалавърска степен. Ред за признаване на предходно обучение

3 Признаването на предходно обучение се осъществява съгласно Правилника за учебната дейност на ПУ Паисий Хилендарски, който е публично достъпен на интернет страницата на университета. Признаването на придобито висше образование или завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища се извършва съгласно съответните правила, приети от Академичния съвет на ПУ Паисий Хилендарски и публикувани на интернет страницата на университета. Квалификационни изисквания и правила за квалификация За придобиване на квалификацията Магистър Учител по химия са необходими 80 кредита, от тях 51 кредита са от педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини, 8 кредита са от избираеми дисциплини (1.1 и 1.2 педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини, 2.1 и 2.2 интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини), 1 кредит от факултативна дисциплина, 20 кредита от държавни изпити. Профил на Магистърската програма Учебният план включва 16 дисциплини, от които 7 завършват с изпит, а 9 са с текуща оценка. Ядрото на магистърската програма, съставляващо 45% от ECTS кредитите по специалността се формират от основни педагогически, психологически и методически дисциплини: Педагогика, Психология, Методика на обучението по химия в задължителната и в профилираната подготовка, Методология и методи на педагогическите изследвания. Избираемите и факултативни дисциплини носят 11% от ECTS кредитите. Избираемите дисциплини са групирани в две области педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини, и интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини. 19% от ЕCTS кредитите по специалността се формират от педагогическа и стажантска практика и разработване на курсов проект. 25% от ЕCTS кредите се формират от два държавни изпита - практико-приложен изпит и писмен държавен изпит или защита на дипломна работа. Занятията през двата семестъра са разпределени равномерно по отношение на учебна натовареност, като през втория семестър е предвидено изучаване на избираеми дисциплини и една факултативна дисциплина. Основни резултати от обучението Програмно-специфични компетентности на завършилите специалисти 1. Съвременни знания в областта на Педагогиката на обучението по химия. 2. Знания и умения за същността на научните изследвания в областта на химическото образование 3. Планиране и извършване на педагогически експеримент. Анализ на резултатите и представянето им.

4 4. Знания и умения за реализиране на демонстрационен и лабораторен експеримент по химия в класната и в извънкласната дейност. 5. Умения за наблюдение, анализ, подготовка и провеждане на учебни занятия в задължителната и в профилирана подготовка по химия и опазване на околната среда. 6. Познания в областта на съвременните образователни технологии. Професионален профил на завършилите Специалистите с образователно-квалификационна степен Магистър Учител по химия ще: - познават новостите в областта на химията и в областта на педагогиката на ; - владеят съвременни подходи и методи за планиране на образователния процес по химия, за разработване и оценяване на образователни материали; - владеят съвременни методи и техники за обучение, преподаване и учене, за мотивиране и за активизиране на учениците в учебния процес по химия; - владеят разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на учебния процес по химия и на постиженията на учениците. Възможности за продължаване на обучението Успешно завършилите студенти могат да продължат образованието си в курсове за повишаване на квалификацията и като докторанти във всички висши училища в Република България и ЕС, които провеждат обучение в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...

5 Код по ECTS Диаграма на структурата на курсовете с кредити за магистърска програма Учител по химия задочно обучение Учебна дисциплина Аудиторни Извън аудито рни общо АО Л С Лб ИА О I семестър 1 Педагогика И 2 Психология И Методика на Приобщаващо образование Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда И И И 6 Хоспитиране Т 7 Текуща педагогическа практика Т Общо за I семестър Методика на обучението в профилираната подготовка по химия Методология и методи на педагогическите изследвания Курсов проект за диагностично изследване Стажантска практика по химия Избираема дисциплина 1.1 Избираема дисциплина 1.2 II семестър И И Т Т К Ф

6 7 Избираема дисциплина Избираема дисциплина Факултативна дисциплина Т Общо за 2 -ри семестър Общо за целия курс на обучение: Форма на дипломиране: Държавен (практико-приложен) изпит 5 Държавен изпит (писмен) или защита на дипломна работа Общ брой кредити: Студентите избират по 2 учебни дисциплини от блок А и блок Б, и 1 факултативна дисциплина Избираема дисциплина 1.1 и педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини Блок А Психология на личността Психология на общуването Съвременни образователни технологии в обучението Училищно законодателство и учебна документация Развитие на ключови компетентности чрез Наблюдението и химичният експеримент в Учебни задачи в курса по химия в СУ

7 Избираема дисциплина 2.1 и интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини Блок Б 1 Зелена химия 2 Хранителни вещества и хигиена на храненето 3 Химия на полимерите 4 Бионеорганична химия 5 Биоорганична химия Практическа колоидна химия Интелектуално и светогледно възпитание чрез Здравно възпитание чрез обучението по химия Екологично възпитание чрез Факултативна дисциплина 1 История на химията Т 2 3 История на училищното образование Рефлексията в обучението Т Т Легенда: Аудиторни часове в семестъра: Извънаудиторни часове в семестъра: Други означения АО общ брой аудиторни часове, от тях Л за лекции; С за семинарни (упражнения); Лб за практикуми (лабораторни упражнения) ИО общ брой извънаудиторни часове. О общ бой часове (аудиторни и извънаудиторни), К ECTS кредити; Ф форма на оценяване (със стойности И изпит, Т текуща оценка).

8 Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: Всички изпити са писмени и се провеждат в рамките на сесията след края на семестъра. Формата на провеждане на изпита зависи от спецификата на дисциплината и може до бъде: писмена работа по обявен изпитен конспект; тест, включващ активни или пасивни въпроси; решение на проблем или задачи. За всяка дисциплина се обявяват най-малко две допълнителни дати за изпит. Критериите за формиране на оценката, както и степента на тежест, с която резултатите от текущ контрол на студентите се включват в крайната оценка, зависят от спецификата на изучаваната дисциплина и се обявяват в учебната програма на всяка дисциплина. Студентите могат да се запознаят с резултатите от всяка писмена работа (изпитна или от текущ контрол) и да получат мотивираното мнение на оценяващия преподавател. Писмените материали от проверката на знанията и уменията се съхраняват за срок не по-малък от една година от провеждането на изпита. Държавният изпит се провежда от Държавна изпитна комисия, назначена със заповед на Ректора. Изисквания за завършване: Успешно положени два държавни изпита - Държавен (практико приложен) изпит и Държавен изпит (писмен) или защита на дипломна работа. Директор (или отговорник) на програма: Ръководител на магистърска програма Учител по химия: Гл. ас. д-р Йорданка Стефанова Телефон: 032/

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 26 26 Ректор: (032) 63 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х И М

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 2; Централа: (02) 261 261 Ректор: (02) 61 9 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Тел.: 032-261 566 Факс: 032-261 566 e-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) Ректор: (проф.

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (0) 61 61 Ректор: (0) 61 449 факс (0) 68 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И Ч Е С

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Факултет Юридически Професионално направление 3.6. Право Специалност

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 2-ри курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

ECTS макет на учебен план

ECTS макет на учебен план П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (03) 61 61 Ректор: (03) 631 449 факс (03) 68 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДВСК УНВЕРСТЕТ ПАСЙ ХЛЕНДАРСК П Е Д А Г О Г Ч Е С К Ф А К У Л Т Е Т ОДОБРЯВАМ: УТВЪРЖДАВАМ: Д Е К А Н : Р Е К Т О Р: /ДОЦ.Д-Р РУМЯНА ТАНКОВА/ /ДОЦ.Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ/ УЧЕБЕН ПЛАН на магистърска програма

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Факултет по Химия и Фармация Софийски Университет Св. Климент Охридски ХФ И 0 7 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплина Специалност "Химия и информатика" Редовно обучение за випуска, започнал през 2013 / 2014 уч.година Часове - общ брой ECTS

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» Факултет Биологически Професионално направление 4.3. Биологически науки Специалност Екология на биотехнологичните производства Форма на обучение Редовно Утвърден

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т    “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И Утвърждавам,... (подпис) УЧЕБЕН ПЛАН Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО Специалност: Модул Учител по химия и

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и испански език

Български език и испански език Учебен план на специалност Български език и испански език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год

ХФ Е код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност Екохимия за випуска, започнал през 2017/2018 уч.год ХФ Е 0 2 0 1 код на спец. код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност "Екохимия" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф семестър ECTS креди

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор Учебен план на специалност БАЛАНИСТИА Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра:

Подробно