Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла

Размер: px
Започни от страница:

Download "Областна стратегия за развитие на социалните услуги област Монтана ( ) План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В пла"

Препис

1 План за действие на Звеното за мониторинг и оценка ( г.) В плана за действие на Звеното за мониторинг и оценка се включват основните приоритети за мониторинг и оценка през 2012 г. и 2013 г., които произтичат от приоритетните ключови дейности/мерки, предвидени за реализация през този период и ключовите индикатори/резултати, които се очаква да се постигнат в този срок. Период: г. Област: Монтана Предложение за формат 1

2 Описани са основните Целите на дейностите по Тук е посочен какъв е дейности по мониторинг като са определени, така че нужният продукт от текущ годишен мониторинг и да дават отговор на дейностите по са отбелязани услугите/ въпроса какво искаме да като: подробен доклад, мерките в стратегията, на разберем за напредъка на справка, обобщение, които ще се обърне специално дадена дейност и за това списък с препоръки за внимание през съответните доколко е успешна или не развитие на дадена години политика или програма В 2-годишния план за се и пр. съобразяваме с приоритетите на стратегията за съответния период Кой изпълнява всяка от тези дейности от ЗМО, кой се включва от разширения екип 1. Мониторинг, проучвания и събиране на данни за дейностите за разширяване на мрежата от социални услуги в областта за подкрепа на уязвимите семейства и децата за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие: Мярка Предоставяне на подкрепа на уязвимите семейства и деца от област Монтана в Центрове за обществена подкрепа Мярка Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции Мярка Включване на поне 90% от децата в предучилищна възраст в детска градина и на всички деца в задължителна училищна възраст в подходяща форма на образование Мярка Осъществяване на програми за превенция на всички форми на насилие над и от деца в цялата област и подкрепа на жертвите на насилие, експлоатация и трафик Увеличен ли е броя на работещи ЦОП; Осигуреноли е обхващане на всички 11 общини в област Монтана със социални услуги за деца и семейства в риск; % обхванати уязвими семейства и деца в програмата за ранно детско развитие; Увеличен ли е общият брой ползватели на услугите в ЦОП в областта; Повишен ли е родителския капацитет на семейства годишно; Постигнато ли е обхващане в услуги за превенция от майките/новородените в риск от изоставяне; Отчита ли се намаление с 20% годишно на случаите Финален мониторингов Статистич. данни на НСИ; Проучване за обратна връзка от потребит.; Месечни и тримесечни справки от ЦОП в РДСП; Социологически анкети, проучвания; Заповеди на кмет и решения на ОС за разкрити нови общински услуги в подкрепа на уязвими семейства и деца; Данни на ОЗД; Статистич. данни и справки от РИО на МОМН; срещи в училищата с деца, родители, учители; Справки и отчети на социалните услути; Годишни доклади, статистически данни и отчети на РЗИ и общ. администраци; Статистически данни и справки от РИО на МОМН РИО на МОМН, РЗИ, Дирекциите Социално подпомагане, 2

3 на изоставяне на деца Осигурено ли е обхващане на 98% от подлежащите деца в задължителен подготвителен клас; Повишена ли е училищна посещаемост с 20% годишно; Намаленоли е отпадането от училище; Предоставени услуги /подкрепа / реинтеграция за деца и лица жертви на насилие, трафик, зависимости, рисково поведение 2. Мониторинг, проучвания и събиране на данни за дейностите по създаване на нови социални услуги в общността, които ще развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа Мярка Предоставяне на Подобрени ли са услугите подкрепа на роднините и близките, за реинтеграция на деца в доклад които са поели грижата за биологичното семейство; отглеждането и възпитанието на дете Мярка Широко развитие на приемната грижа и включване по 30 работещи приемни семейства годишно (от 2012 г.) Осъществена ли е мярката за закрила - настаняване при близки и роднини (на какъв процентот децата, отделени от биологичното семейство) Увеличен ли е броя на приемни семейства; Увеличен ли е броя на децата, отглеждани в приемни семейства данни на ОЗД; решения на ОбС и заповеди на АСП за разкриване на нови социални услуги решения на ОбС и заповеди на АСП за закриване на СИ Доклади на ЗМО; Доклади на ОЗД, ДСП анализи и данни на РДСП подпомагане, 3. Мониторинг, проучвания и събиране на данни за дейностите по разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания. Мярка Подкрепа към Постигнато ли е обхващане Данни на НПО, работещи с хора РДСП, родителите с цел превенция на в услуги за ранна доклад с увреждания изоставянето на деца с интервенция и подкрепа на Справки и отчети на СУ увреждания и намаляване на деца с увреждания; Статистически данни и справки от настаняването на деца с Осигурено ли е включващо РИО на МОМН увреждания в специализирани обучение в масовите Обратна връзка от потребителите РИО институции училища за децата с Данни на ОЗД и ДСП на МОМН, Дирекциите увреждания с подкрепата на ресурсни учители; Социално подпомагане, 3

4 Постигната степен на адаптиране на средата към нуждите на децата с увреждания (в зависимост от специфичната ситуация в 11-те общини) 4. Мониторинг, проучвания и събиране на данни за дейностите по осигуряване подкрепа на уязвимите семейства и децата в риск за социално включване, превенция на рисково поведение и неглижиране на децата. Мярка Подкрепа на деца с Осигурена ли е подкрепа на Справки и отчети на СУ РДСП, отклоняващо се поведение, деца с децата в риск Данни на ОЗД противообществени прояви, деца правонарушители, деца извършители на насилие, деца употребяващи наркотични вещества подпомагане, 5. Мониторинг, проучвания и събиране на данни за процеса по разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на включването и реализация на лицата с увреждания Мярка Развиване на ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания в цялата територия на област Монтана Мярка Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства Мярка Разкриване на защитени жилища за подкрепа на включването и социалната интеграция на лицата с интелектуални и ментални увреждания Мярка Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания Осигурена ли е рехабилитация и услуги за лица с увреждания средно на година; Осигурени ли са услуги в домашна среда за 30% от хората с увреждания потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент; Адаптиран ли е публичния транспорт в поне 3 общини; Осигурени ли са услуги, дневна грижа и рехабилитация за хората с увреждания; грижа на лица с умствена изостаналост; годишни доклади, статистически данни и отчети на РЗИ и общински администрации данни и справки от ДБТ доклади на ДСП; отчети на мобилни екипи заповеди на кмет и решения на ОС за разкрити нови общински услуги за хора с увреждания ОА Монтана, РДСП, координатори по проект Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище, РЗИ, подпомагане, 4

5 Мярка Развиване на услуги за подкрепа и социална интеграция на хора с психични разстройства грижа на лица с деменция; грижа в общността за лица с психични проблеми; Осигурени ли са услуги, консултации и подкрепа на лицата с психични проблеми 6. Мониторинг, проучвания и събиране на данни за дейностите по създаване на социални услуги за подкрепа на социалната интеграция и реализация на младежи, маргинализирани лица, групи, безработни и хора със зависимости и/или, живеещи под прага на бедността. Мярка Развиване на услуги за превенция и подкрепа за преодоляване на последиците от рисково и зависимо поведение на младежи и възрастни Реализирани е пряка здравно-образователна и социално-психологическа работа сред уязвимите общности o анализи и статистически данни от НПО, ДУ, МКБППМН, МВР, ДПС, ДАЗД o данни и справки от ДБТ ДАЗД, ОА Монтана, РДСП, координатори по проект Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално Осигурени ли са възможности за временно равнище, настаняване и подкрепа за социална реинтеграция на лица годишно. 7. Мониторинг, проучвания и събиране на данни за дейностите по разширяване на мрежата от социални услуги за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора. Мярка Създаване на комплекси от услуги за подкрепа на старите хора във всички общини в областта. Подобрени ли са услугите в домашна среда за старите хора потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент; Осигурени ли са дневни и почасови грижи, консултации и подкрепа за поне 300 стари хора годишно в област Монтана; статистически данни на НСИ заповеди на кмет и решения на ОС за разкрити нови услуги в подкрепа на старите хора отчети на мобилни екипи обратна връзка от отребителите грижа на стари хора 8. Мониторинг и събиране на данни за дейностите по разработване на планове за закриване/трансформиране на всички специализирани институции на територията на областта РДСП, подпомагане, 5

6 Мярка Разработване на планове за закриване/трансформация на специализираните институции за деца Мярка Разработване на планове за подобряване на качеството на грижа в специализираните институции за възрастни и стари хора Постигнато ли е съгласие на заинтересованите страни и споделена визия за политиките и подходите за деинституционализация на децата / лицата с увреждания в СИ; Доклади от оценките на децата в СИ и планове за развитие Планове за затваряне на СИ Доклади за трансформирани и затворени СИ подпомагане. 9. Мониторинг, проучвания и събиране на данни за настаняването на децата от специализирани институции в различни форми на семейна грижа Мярка Осигуряване на семейна среда за деца от институции чрез реинтеграция в биологичното или разширено семейство и настаняване в алтернативни семейства, като близки или роднини, приемни семейства и осиновителни семейства. Намален ли е броя на децата, настанени в СИ; Осигурена ли е семейна среда за деца от СИ Доклади от оценките на настанените деца и планове за развитие; Регистри на реинтегрирани и приети в приемна грижа деца; Регистър на приемните семейства регионално равнище, подпомагане. 10. Мониторинг, проучвания и събиране на данни за създаването на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда, за подобряването на качеството на съществуващите услуги от резидентен тип Мярка Осигуряване на среда близка до семейната за деца, лишени от родителска грижа Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) грижа в близка до семейната среда (ЦНСТ) за деца с увреждания от СИ, които не могат да бъдат изведени в семейна среда грижа в близка до семейната среда (ЦНСТ) за деца, които не могат да бъдат изведени в семейна среда обратна връзка от потребителите; Посещения на място; годишни доклади, статистически данни и отчети на РЗИ и общински администраци РЗИ, подпомагане, 6

7 11. Мониторинг, проучвания и събиране на данни за закриването и трансформирането на съществуващите специализирани институции за деца. Мярка Трансформиране на ДМСГД Монтана Мярка Трансформиране на ДДЛРГ с. Г. Дамяново. Мярка Трансформиране на ДДЛРГ гр. Берковица. Мярка Трансформиране на ДДЛРГ гр. Лом. Закрити и трансформирани ли са СИ за деца в област Монтана; Разкрити ли са нови социални услуги при закриването на СИ за деца в областта РИО на МОМН, РЗИ, Дирекциите Социално подпомагане, Мярка Закриване на ДДМУИ гр. Берковица 12. Мониторинг, проучвания и събиране на данни за дейностите по подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи специализирани институции. Мярка Програми за социални умения на децата, настанени в СИ. Разкриване на наблюдавани жилища за адаптация към самостоятелен живот на младежи, напускащи СИ Мярка Разкриване на защитени жилища за деца и младежи Мярка Програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ Изградени ли са умения за самостоятелен живот след напускане на СИ за младежи, настанявани в наблюдавано и защитено жилище. Успешна ли е социалната интеграция и достъпът до заетост на младежите, напуснали СИ и живеещи самостоятелно доклад Данни от ДСП, ДБТ, общини Срещи, обратна връзка от потребителите Справки от СУ РИО на МОМН, Дирекциите Социално подпомагане, 13. Мониторинг, проучвания и събиране на данни за разкриване на социални услуги от резидентен тип със среда близка до домашната за хора с увреждания и стари хора. 7

8 Мярка Изграждане на резидентни услуги за стари хора Създадени ли са услуги нов тип резидентна грижа в среда, близка до домашната за стари хора; Подобрени ли са резидентните грижи за стари хора и хора с увреждания; гржа за стари хора доклад доклади от проверки на РДСП; срещи и посещения за обратна връзка от потребителите; РДСП, 14. Мониторинг, проучвания и събиране на данни за дейностите за подобряване качеството на грижа в институциите за хора с увреждания и стари хора и трансформирането за предлагане на социални услуги в общността. Мярка Подобряване качеството на материалната база и грижа в ДСХ на територията на област Монтана Мярка Повишаване на качеството на предоставяните услуги в ДВД с. Добри Дол, община Лом и ДВД с.бистрилица, община Берковица Подобрени ли са битовите условия за старите хора и възрастни с деменция, настанени в СИ доклад Планове за преустройване и ремонтиране на СИ за стари хора; Срещи и посещения за обратна връзка от потребителите; Отчети, справки от СУ РДСП, подпомагане, Мярка Повишаване на качеството на предоставяните услуги в ДВХФУ на територията на област Монтана Мярка Повишаване на качеството на предоставяните услуги в ДВХУИ на територията на област Монтана 8

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушар ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА КРУШАРИ 2010-2015Г. Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Крушари (2011-2015г.) е разработена въз основа на анализ

Подробно

doklad_plan 2016

doklad_plan 2016 При 1 ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2016 1 Дневен център за деца с 2 Дневен център за деца с със седмична грижа Дневна грижа. Консултиране, рехабилитация,

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Утвърждавам:

Утвърждавам: УТВЪРЖДАВАМ:... /СТЕФКА ЗДРАВКОВА/ ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО /2016-2020

Подробно

Microsoft Word - socialen_plan_2020

Microsoft Word - socialen_plan_2020 Годишен план с времеви график за изпълнение Общинската стратегия за развитие социални услуги в общи за 2020 г. Годишният план се приема осние чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП по предложение Кмета общита след съгласуване

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН

ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ГУРКОВО ГОДИШЕН ПЛАН развитие на социалните услуги през 2016 година в община ГУРКОВО по изпълнение на Общинска стратегия развитие на социалните услуги в община ГУРКОВО 2011 2016 м. февруари 2015

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишен план за развитие на социалните услуги през 2019 УТВЪРДИЛ: НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2019 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН 2016-2020

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г.

прилож.към т.35- Год. пл. СУ 2016 г. Приложение 1. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2016 г. Социални услуги Вид дейност/ услуга/ мярка Описание на дейността Времеви график за 2016 г. Капацитет (източник,сума) организация,

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2016 г. Оперативна цел Дейност Отговорни институции Срок Очаквани резултати Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички

Подробно

8

8 Годишен план за развитие социалните услуги в Планов период 01.01.2013 г.-31.12.2013 г. Вид дейност / услуга / мярка Социални услуги 1. Дом за възрастни хора с деменция институция капацитет 50 2. Дом за

Подробно

ПЛАН

ПЛАН П Л А Н ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за 2019 г. (приет с Решение 450/07.03.2018г; изм.с решение 552/31.07.2018 г.. 645/20.12.2018) 1 І. Общи положения : Планът за развитие на социалните

Подробно

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното

ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/ г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното ОДОБРЯВАМ: /П/ ГАЛИН ГРИГОРОВ Областен управител на област Русе ПРОТОКОЛ 1/03.07.2018 г. от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  С ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 2020 г. Приет с Решение 619 от Протокол 50/04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г. Общинска администрация с. Гърмен, област Благоевград, e-mail: obs_garmen@biteх.bg,

Подробно

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г.

Общинска програма за закрила на дететео за 2016 г. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 г. НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Приоритетни области и оперативни цели Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни

Подробно

Комисия по заетост

Комисия по заетост ЗВЕНО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КЪМ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ЯМБОЛ Протокол 1 от 16 Юли 2014 г. Днес, 16 Юли 2014 г. се състоя заседание на Звеното за мониторинг

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска

ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинска ОБЩИНА ЗАВЕТ ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018 година (Приета с Решение 330 по Протокол 29 от 27.04.2018 г. на Общинския съвет на гр. Завет) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно

Подробно

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/ г.) Общинската програма за закрила на детето се ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 ГОДИНА ОБЩИНА ЗАВЕТ (Приета с Решение 447 по Протокол 41/22.04.2019 г.) Общинската програма за закрила на детето се разработва ежегодно в съответствие с националната

Подробно