СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Петя Иванова Несторова Център по езиково обучение, Университет по хранителни технологии на дисертационен труд за присъждане на о

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Петя Иванова Несторова Център по езиково обучение, Университет по хранителни технологии на дисертационен труд за присъждане на о"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Петя Иванова Несторова Център по езиково обучение, Университет по хранителни технологии на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование Хуманитарни науки професионално направление 2.1. Филология научна специалност Български език приложна лингвистика тема: Комуникативни аспекти на структурата на текста докторант: Рени Антонова Манова катедра: Български език като чужд факултет: Факултет по славянски филологии университет: СУ Св. Климент Охридски научен ръководител: проф. д-р Радка Влахова-Руйкова 1. Данни за кандидата Рени Манова е завършила Софийския университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, степен бакалавър в специалност Българска филология и степен магистър в специалност Магистър по българска филология лингвистика езикова система и речеви практики. От фавруари 2015 г. до февруари 2018 г. е докторант по научната специалност Български език приложна лингвистика в катедра Български език като чужд към Факултета по славянски филологии на СУ Св. Климент Охридски с научен ръководител проф. д-р Радка Влахова-Руйкова, отчислена е с право на защита. Рени Манова има публикувани 13 статии, четири от които под печат, и две рецензии. Съавтор е в колектива на една книга и два учебника в областта на българския език като чужд. Владее английски и руски език. Взела е участие в 5 научни проекта. 2. Данни за дисертацията и автореферата Дисертационният труд Комуникативни аспекти на структурата на текста се състои от увод, три глави, изводи, справка за приносите, справка за публикациите, приложения и библиография на използваната литература (185 заглавия), той разглежда актуална тематика и има висока научна стойност. Предоставените административни документи отговарят на

2 необходимите условия за провеждане на процедурата. Уводът включва представяне и систематизация на подходите към теорията за текста, неговите компоненти и осъществяване на връзките между тях; обекта, целите и задачите, които си поставя докторантката. Обект на изследване е писменият текст, създаван от чуждестранни студенти, изучаващи български език, като фокусът е върху оценката на продуктивните умения на чужденците. За целта докторантката е събрала корпус от техни съчинения (създадени по метода на ненаправляваното писане и чрез експеримент за написване на текст с предварително зададени инициално и финално изречение), които да изследва и в сравнителен план. Целите на дисертационния труд са да се провери текстовата компетентност на чуждестранните студенти, изучаващи български език, в СУ Св. Климент Охридски, да се обгледат моделите на свързване и когнитивните схеми, които прилагат, за скрепяване на текстовия смисъл, за осъществяването на поставената комуникативна задача (с. 23). За постигане на посочената цел авторката си поставя за задача и разработва инструментариум за оценка на качествата на писмения продукт, като подчертава, че изследваната писмена продукция онагледява етап в развитието на уменията за писане на чужденците (с. 23). Също така тя представя и интегрален модел, включващ критериите, по които ще се проверява текстовата компетентност на чужденците. За изясняването на корелацията структура комуникативна цел в рамките на писмения текст от методическа перспектива авторката си поставя следните задачи: изследване на структурата и комуникативната функция на основните типове текстове, създадени от чужденци, изучаващи български език (нарация, дескрипция, аргументация), като бъдат приложени критерии за оценяване на качествата на писмения продукт, сред които съдържание, организация, речник и стил, познания за граматическата система на езика, кохезионни механизми; анализ на кохезионните връзки между изреченията като базисен текстов конституент в наративните текстове; проследяване на модела на разгръщане на информацията за даден обект в текстовете описание, като се приложи методологията, предложена от Фърбас; извеждане на основните техники за защита на личната позиция, използвани от студентите в аргументативните им текстове, чрез прилагане на модела на Макун; описване на най-фреквентните типове грешки, допускани в писмената продукция; изследване на компетентността да се създава смислово и структурно оформен текст по предварително зададена комуникативна рамка, включваща инициално и финално изречение; сравняване на проявената текстова компетентност при създаването на текстове по модела на неуправляваното писане и такива, създавани с определен набор от ограничения. В първа глава: Текстът същност, релевантни признаци, методически аспекти са изведени основните характеристики на езиковия текст, направен е обзор на основните

3 подходи и направления при изследването на текста: в общ план, от методическа перспектива, в диахронен план, представени са основни характеристики на текста и най-вече мястото на текста в чуждоезиковото обучение. За целите на своето изследване докторантката прави важно разграничаване между три основни вида текст, които се използват в чуждоезиковото обучение: автентичен, адаптиран текст за обучителни цели и изцяло измислен текст. Всеки от трите вида текстове има своето място в обучението на чужденци. Във втора глава: Изграждане и организация на текста формални и комуникативни аспекти са засегнати формалните и комуникативните аспекти при изграждането на текста, коментират се основни теоретични изследвания в българската и чуждестранната лингвистика, свързани със структура на изречението, тъй като то е базисната конститутивна единица на текста (с. 74). Очертани са началните представи за текста в българската граматична традиция. Разгледани са членението на текста на обозрими единици като абзац и/или микротекст, както и механизмите за разгръщането на информацията в изречението. Към структурата на текста e подходено от прагматична гледна точка, като се представят основните постановки в теорията на У. Ман и С. Томпсън за анализа на реторическата структура на текста и теорията за текстовия дейксис. Приведени са примери за българския език. Представени са моделите на свързване и конекторните маркери, които ще бъдат използвани в изследването. Докторантката прави съществения извод, че от особена важност за чужденците, изучаващи чужд език, е да бъдат запознати с основните модели на свързване и още проследяването на експлицитните маркери за свързване между изреченията е основен механизъм за разбирането на текста от чужденците, изучаващи български език (с. 139). Отново теоретичната основа е подбрана с оглед на българския език като чужд и е съобразена с основните цели на дисертацията. В трета глава: Приложни аспекти. Текстът в обучението по български език като чужд са представени резултатите и оценката на текстовете, съставени от чуждестранните студенти, направена е сравнителна характеристика, класифицирани са избраните кохезионни маркери, направени са изводи за избора на студентите за стила и езика им. Тази глава е искински приносната част от дисертацията, насочена към методиката на езиковото обучение на чужденци. Рени Манова компетентно прилага методология за изследване на писмената продукция на чужденците, включваща анализ на свързаността във формален и комуникативно-прагматичен план, като се отчитат аспектите на текстовата кохезия, сред които субституцията, рекуренцията, използването на проформи, детерминирани форми, време на глагола, съюзни маркери (с. 152). На базата на изградения вече теоретичен модел

4 тя представя, коментира и проследява допусканите грешки в писмената продукция на чужденците, като правилно заключава, че това ще подпомогне оптимизирането на обучителните техники, а обратната информация за грешките при свързване помага на студентите да преработват и да редактират текстовете си ; води до придобиването на правилните модели и изчистването на грешките с времето ; помага на студентите постепенно да се превърнат в независими потребители на езика в разнообразните сфери и дейности на социума (с. 154). Друг много съществен принос на работата в третата част е сравнението между свободно създадените текстове и тези с предварително зададено инициално и финално изречение. Съвсем логично от лингвистична и методическа гледна точка е групирането на текстовете и съответно наблюденията и изводите за тях по националност на студентите: руснаци, македонци и т.н. Изводите в края на дисертационния груд се отличават с яснота и обоснованост. Справката за приносите е коректно представена. Библиографията съдържа списък със 185 заглавия на кирилица и латиница. Предложената научна разработка показва много добро качество на езиковата подготовка на докторантката. Понятийният апарат, с който докторантката работи, е коректно подбран и правилно употребяван. Рени Манова показва много добра теоретична подготовка, умение да цитира използваната литература, да систематизира и употребява термините, с които работи. Докторантката показва отлична библиографска осведоменост по темата. Авторефератът вярно отразява съдържанието на дисертационния труд, като поставя акценти върху най-важните моменти в текста. 3. Публикации Представените от Рени Манова 6 публикации по темата на дисертацията в български издания отговарят на необходимите изисквания. В тях са засегнати следните научни проблеми: класификацията на видовете дейксис; реторическата структура на текста (с оглед на емпиричен материал за български език); структурата на изречението (поглед към концепциите в някои български граматики от XIX и XX век); типовете текстова кохезия от методическа перспектива; особености на писмената продукция на чуждестранни студенти, изучаващи български език; eксперимент по писане с чуждестранните студенти, изучаващи български език. 4. Заключение Проблемите на българския език като чужд са обект на засилено изследване от скоро в българската лингвистика и се нуждаят от сериозно проучване и подробно внимание.

5 Дисертацията със своята теоретична рамка, практическа разработка, обобщения и изводи е изключително ценна и представлява едно от първите изследвания в тази посока. Тя е принос към разгръщането на теорията за българския език като чужд, от което българската лингвистика се нуждае. Предложеният дисертационен труд е оригинален, има точна концепция, задълбочена теоретична обосновка и прецизен анализ. Той представя безспорните умения на авторката за самостоятелна научна работа. Затова ще гласувам положително да се присъди на Рени Антонова Манова образователната и научна степен доктор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език приложна лингвистика г. доц. д-р Петя Иванова Несторова гр. Пловдив

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я за дисертационен труд на тема: Комуникативни аспекти на структурата на текста за присъждане на образователна и научна степен доктор по

Р Е Ц Е Н З И Я за дисертационен труд на тема: Комуникативни аспекти на структурата на текста за присъждане на образователна и научна степен доктор по Р Е Ц Е Н З И Я за дисертационен труд на тема: Комуникативни аспекти на структурата на текста за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 2.1. Филология (Български

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Божидар Ангелов на материалите на доц. д-р Светозара Халачева, представени за участие в конкурс за академична длъжност професор по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ От доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.,, Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицински университет Про

СТАНОВИЩЕ От доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.,, Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицински университет Про СТАНОВИЩЕ От доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.,, Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицински университет Проф. д-р П. Стоянов, гр. Варна, Член на научно жури,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАТИВНИ ПРОЦЕСИ В РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ АСПЕКТИ за получаване на ОНС Доктор по ПН 3.5 Обществени

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професиона

Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професиона Р Е Ц Е Н З И Я На проекта за дисертация за присъждане на образователна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика ( Специална педагогика-логопедия)

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно