Microsoft Word - pms162_2001_izm

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - pms162_2001_izm"

Препис

1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от г.; в сила от г.; изм. и доп., бр. 81 от г.; в сила от г.; изм., бр. 32 от г.; доп., бр. 94 от г.; изм. и доп., бр. 49 от г., в сила от г.; изм., бр. 79 от г.; изм., бр. 6 от г.; изм., бр. 62 от г., в сила от г.; изм. и доп., бр. 15 от г.; доп., бр. 69 от г., в сила от г.; изм. и доп., бр. 7 от г., в сила от г.; изм. бр. 93 от г. с Решение 9393 от г. на ВАС по а. д. 2207/2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от г., в сила от г.; изм., бр. 10 от г., в сила от г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. (Предишен текст на член единствен, изм. - ДВ, бр. 81 от 2004 г., в сила от г.; изм., бр. 49 от 2007 г., в сила от г.; изм., бр. 6 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г., в сила от г.; изм. бр. 93 от 2017 г. с Решение 9393 от г. на ВАС по а. д. 2207/2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2018 г., в сила от г.; изм., бр. 10 от 2019 г., в сила от г.) Определя диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления, както следва: 1. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г.; изм., бр. 10 от 2019 г., в сила от г.) "Икономика", "Администрация и управление", "Туризъм" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,15; 2. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от г.) "Социология, антропология и науки за културата", "Филология", "История и археология", "Философия", "Религия и теология", "Психология", "Социални дейности", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,85; 3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., в сила от г. за студентите, приети през учебната г.; изм., бр. 15 от 2014 г.; изм., бр. 7 от 2017 г., в сила от г.; изм. бр. 93 от 2017 г. с Решение 9393 от г. на ВАС по а. д. 2207/2017 г.; изм., бр. 12 от 2018 г., в сила от г.) "Математика", "Информатика и компютърни науки", "Биологически науки", "Химически науки", "Физически науки", "Науки за земята", "Електротехника, електроника и автоматика", "Машинно инженерство", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Архитектура, строителство и геодезия", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Горско стопанство", Общо инженерство" и Материали и материалознание" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2,80; 4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.; изм., бр. 7 от 2017 г., в сила от г.) "Растениевъдство", "Растителна защита" и "Животновъдство" - базовия

2 4,80; 5. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2005 г., доп., бр. 94 от 2005 г.; изм., бр. 49 от 2007 г., в сила от г. за студентите, приети през учебната г.) "Спорт" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 6,20; 6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., в сила от г. за студентите, приети през учебната г.; изм., бр. 7 от 2017 г., в сила от г.; изм. бр. 93 от 2017 г. с Решение 9393 от г. на ВАС по а. д. 2207/2017 г.; изм., бр. 12 от 2018 г., в сила от г.) "Музикално и танцово изкуство", "Театрално и филмово изкуство", Теория на изкуствата" и Изобразителни изкуства" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 5,30; 7. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от г.) "Национална сигурност" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2,80, с изключение на провежданото обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за което коефициентът е 7,81; 8. (Нова - ДВ, бр. 49 от 2007 г., в сила от г. за студентите, приети през учебната г.; изм., бр. 7 от 2017 г., в сила от г.; изм. бр. 93 от 2017 г. с Решение 9393 от г. на ВАС по а. д. 2207/2017 г.; изм., бр. 12 от 2018 г., в сила от г.) "Медицина", "Стоматология" и "Фармация"-базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 8,50; 9. (Предишна т.8 - ДВ, бр. 49 от 2007 г., в сила от г. за студентите, приети през учебната г.) "Военно дело" - базовия 10, (Нова - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Ветеринарна медицина" - базовия 6, (Нова - ДВ, бр. 15 от 2014 г.; изм., бр. 7 от 2017 г., в сила от г.) Педагогика", Педагогика на обучението по ", Теория и управление на образованието" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1, (Нова - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от г.; отм. бр. 93 от 2017 г. с Решение 9393 от г. на ВАС по а. д. 2207/2017 г.; нова, бр. 12 от 2018 г., в сила от г.) Обществено здраве" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2,40; 13. (Нова - ДВ, бр. 7 от 2017 г., в сила от г.; отм. бр. 93 от 2017 г. с Решение 9393 от г. на ВАС по а. д. 2207/2017 г.; нова, бр. 12 от 2018 г., в сила от г.) Здравни грижи" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 5,00.". Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2004 г., в сила от г.) Базовият норматив за издръжка на обучението за един студент в държавните висши училища се определя ежегодно с постановлението за изпълнение на държавния бюджет за съответната година въз основа на общия размер на средствата за

3 издръжка на обучението в държавните висши училища и броя на студентите и докторантите. Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от г.) (1) За издръжката на обучението по защитените специалности към средствата, определени по реда на чл. 1, се предоставя допълнително финансиране за бюджетна година в размер на: лв. - за всяка защитена специалност; 2. произведението от положителната разлика между 25 и броя на приетите за обучение студенти в първи курс по данните от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква в" от Закона за висшето образование, но не повече от 20, и 90 на сто от диференцирания норматив по чл. 1 за професионалното направление на съответната защитена специалност. (2) Допълнителните средства по ал. 1, т. 2 се определят еднократно въз основа на броя на приетите в първи курс студенти и се предоставят ежегодно за целия срок на обучението им. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Размерът на издръжката на обучението за студентите, приети преди учебната 2001/2002 г., се определя по досегашния ред. 1а. (Нов - ДВ, бр. 6 от 2013 г.) Размерът на издръжката на обучението за студентите от професионално направление Ветеринарна медицина", приети преди учебната 2012/2013 г., се определя въз основа на базовия норматив за издръжка на обучението на един студент, умножен по коефициент 4, (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2004 г., в сила от г.; изм., бр. 49 от 2007 г., в сила от г. за студентите, приети през учебната г.; изм., бр. 15 от 2014 г. ) (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2014 г.) Субсидията за издръжка на обучението се определя въз основа на диференцираните нормативи по професионални направления за един студент, броя на приетите в рамките на броя по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование студенти и докторанти, комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, формирана въз основа на критерии, определени с акт на Министерския съвет, включваща и резултатите от оценката при акредитацията на висшето училище и на неговите специалности. (2) Средствата по ал. 1 се предоставят на всяко държавно висше училище въз основа на броя на приетите за обучение студенти и докторанти по данните, предоставени от висшите училища в регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" ЗВО. (3) Средствата по ал. 1 не се предоставят в случаите по чл. 91, ал. 5 ЗВО. (4) За целите на определянето на субсидията за издръжка на обучението трима студенти в задочна или дистанционна форма на обучение се приравняват на един студент в редовна форма на обучение, един докторант в редовна форма на обучение се приравнява на двама студенти в редовна форма на обучение, а трима докторанти в задочна форма на обучение се приравняват на двама студенти в редовна форма на обучение. (5) Данните по ал. 2 се предоставят в 7-дневен срок от изтичане на определения от висшето училище срок за записване на студентите, но не покъсно от 7 дни след началото на учебната година.

4 3. Необходимите средства за въвеждане на нормативите да бъдат осигурени в рамките на средствата за функция "Образование", които предстои да бъдат одобрени с бюджетната прогноза за 2002 г. 4. Постановлението се приема на основание чл. 91, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование и влиза в сила от 1 януари 2002 г. 5. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от г.) Министърът на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите дава указания по прилагането на постановлението. Заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ 1 на МС от г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ДВ, бр. 6 от г.) 4. В Постановление 162 на Министерския съвет от 2001 г. за бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г. и бр. 79 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 1: а) в т. 4 запетаята след думите Растителна защита" се заменя със съюза и", а думите и Ветеринарна медицина" се заличават; б) създава се т. 10: 10. Ветеринарна медицина" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 6,50." 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава 1а: 1а. Размерът на издръжката на обучението за студентите от професионално направление Ветеринарна медицина", приети преди учебната 2012/2013 г., се определя въз основа на базовия норматив за издръжка на обучението на един студент, умножен по коефициент 4,30." Преходни и заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ 142 на МС от г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта (ДВ, бр. 62 от г., в сила от г.) 10. В 5 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 6 от 2013 г.) думите Министърът на образованието, младежта и науката" се заменят с Министърът на образованието и науката". Заключителни разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 на МС от г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (ДВ, бр. 15 от г.) 2. В чл. 1 от Постановление 162 на Министерския съвет от 2001 г. за

5 бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 6 и 62 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 1 думите Педагогика", Педагогика на обучението по ", Теория и управление на образованието" се заличават. 2. В т. 3 числото 2,30" се заменя с 2,40". 3. Създава се т. 11: 11. Педагогика", Педагогика на обучението по ", Теория и управление на образованието" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,05." 4. В 2, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите резултатите от оценката при акредитацията на висшето училище, професионалните направления и специалностите от регулираните професии и макроикономическите параметри на бюджета за съответната година" се заменят с комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, формирана въз основа на критерии, определени с акт на Министерския съвет, включваща и резултатите от оценката при акредитацията на висшето училище и на неговите специалности". Разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ 219 на МС от г. за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 69 от г., в сила от г.) 2. В Постановление 162 на Министерския съвет от 2001 г. за бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г. и бр. 15 от 2014 г.) се създава чл. 3: Чл. 3. (1) За издръжката на обучението по защитените специалности към средствата, определени по реда на чл. 1, се предоставя допълнително финансиране за бюджетна година в размер на: лв. - за всяка защитена специалност; 2. произведението от положителната разлика между 25 и броя на приетите за обучение студенти в първи курс по данните от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква в" от Закона за висшето образование, но не повече от 20, и 90 на сто от диференцирания норматив по чл. 1 за професионалното направление на съответната защитена специалност. (2) Допълнителните средства по ал. 1, т. 2 се определят еднократно въз основа на броя на приетите в първи курс студенти и се предоставят ежегодно за целия срок на обучението им." Разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8 на МС от г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 7 от г., в сила от г.) 1. В Постановление 162 на Министерския съвет от 2001 г. за бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6

6 и 62 от 2013 г., бр. 15 от 2014 г. и бр. 69 от 2016 г.), в чл. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 2 числото 1,60" се заменя с 1,85". 2. В т. 3 думите Общо инженерство", Материали и материалознание" и Обществено здраве" се заменят с Общо инженерство" и Материали и материалознание", а числото 2,40" се заменя с 2,80". 3. В т. 4 числото 4,30" се заменя с 4,80". 4. В т. 6 думите Теория на изкуствата", Изобразителни изкуства" и Здравни грижи" се заменят с Теория на изкуствата" и Изобразителни изкуства", а числото 5,00" се заменя с 5,30". 5. В т. 7 думите умножен по коефициент 7,81" се заменят с умножен по коефициент 2,80, с изключение на провежданото обучение от военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за което коефициентът е 7,81". 6. В т. 8 числото 9,40" се заменя с 8,50". 7. В т. 11 числото 1,05" се заменя с 1,25". 8. Създават се т. 12 и 13: 12. Обществено здраве" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2, Здравни грижи" - базовия норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 5,00." 3. Размерът на издръжката на обучението за студентите по професионални направления, приети преди учебната 2016/2017 г., се определя, както следва: 1. Социология, антропология и науки за културата", Филология", История и археология", Философия", Религия и теология", Психология", Социални дейности", Право", Обществени комуникации и информационни науки", Политически науки" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1, Математика", Информатика и компютърни науки", Биологически науки", Химически науки", Физически науки", Науки за земята", Електротехника, електроника и автоматика", Машинно инженерство", Комуникационна и компютърна техника", Енергетика", Транспорт, корабоплаване и авиация", Архитектура, строителство и геодезия", Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", Металургия", Химични технологии", Биотехнологии", Хранителни технологии", Горско стопанство", Общо инженерство" и Материали и материалознание" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 2, Растениевъдство", Растителна защита" и Животновъдство" - базовият 4, Музикално и танцово изкуство", Театрално и филмово изкуство", Теория на изкуствата" и Изобразителни изкуства" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 5, Национална сигурност" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 7,81.

7 6. Педагогика", Педагогика на обучението по ", Теория и управление на образованието" - базовият норматив за издръжка на обучението за един студент, умножен по коефициент 1,05. Разпоредби към ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 10 от г., в сила от г.) 2. В Постановление 162 на Министерския съвет от 2001 г. за бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 15 от 2014 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 7 от 2017 г.; Решение 9393 на Върховния административен съд от 2017 г. - бр. 93 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2018 г.) в чл. 1, т. 1 думите коефициент 1,00" се заменят с коефициент 1,15".

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm

Microsoft Word - pms _izdrzhka_VU_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 328 на МС от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

Microsoft Word - ПМС_27_

Microsoft Word - ПМС_27_ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 на МС от 23.02.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД Образователно-квалификац ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ - БЛАГОЕВГРАД придобита ОКС 2 Хуманитарни науки 2.2 История и археология 12 12 12 3.3 Политически науки 37 37 37 3.5 Обществени комуникации и информационни

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 343 от 18 май 2015 година ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Области на висше образование, професионални направления и специалности АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ "" 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 Шифър редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна редовна задочна Общо Социални, ст ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1 3 Социални, стопански и правни науки 3.7 Администрация и управление Управление на регионалното развитие 3.9 Туризъм Области на висше образование, професионални направления и специалности

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc

Microsoft Word - Vynshni_Oditi_ doc Русенски университет "Ангел Кънчев" СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ В ПЕРИОДА 2012-2015 Г. 3 външни одита: на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в сътрудничество с Европейската

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_

Microsoft Word - Нр_ЗакрДецДарб_ НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 51 от 21.06.2005 г.; в сила от 21.06.2005 г.; изм.,

Подробно

Microsoft Word - RMS_853_standarti_2015

Microsoft Word - RMS_853_standarti_2015 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 853 от 2 ноември 2015 година ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 633 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект Р Е Ш Е Н И Е от. 2014 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 249 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - /..2019 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО

Подробно