Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14

Размер: px
Започни от страница:

Download "Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14"

Препис

1 Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката В изпълнение разпоредбите на Наредба Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката в Топлофикация София ЕАД е приет План на за оптимизиране на разходите на дружеството. Документът включва ключови показатели, съобразени със спецификата на дейността, които да послужат за наблюдение и оценка на ефикасността, с която се извършват определени разходи в дружеството. В изпълнение на чл. 18. ал.1 от Наредбата беше изготвен настоящият отчет, който проследява и сравнява планираните и отчетени стойности на избраните показатели през 2018 г. Трябва да се отбележи, че при някои от избраните показатели цената на основния ресурс природния газ и цените на топлинната и електрическата енергия оказват влияние върху движението на показателя, въпреки че дружеството няма контрол върху тях. Следователно оценка при изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите трябва да се дава въз основа на общите тенденции на всички показатели. 1. Усреднен показател Усредненият показател отразява цялостните разходи, които дружеството извършва за всеки МВтч продадена енергия (топлинна и електрическа). Както при следващите показатели и тук се наблюдава сезонност на резултатите спрямо отоплителния и неотоплителния сезон. Тъй като показателят включва разнородни типове разходи и взема предвид цялостното производство, той дава представа за ефективността на разходите на дружеството в най-обобщен вид. За разлика от другите показатели обаче, усреднения показател включва в себе си всички променливи разходи измерени в левова стойност, вместо в натурални измерители, което го прави податлив на ценовите колебания на основната суровина природния газ. Усредненият показател се изчислява по следната формула:

2 лв./мвтч. Стр. 2 от 7 Фигура 1 Усреднен показател 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 88,12 100,00 80,82 80,00 84,96 80,08 60,00 74,29 70,36 167,72 148,36 161,68 79,75 162,75 163,87 173,21 174,65 153,57 145,16 156,70 159,51 134,30 122,61 106,32 102,75 95,18 97,08 40,00 20,00 0,00 план отчет На фигура 1 са представени отчетените и планирани стойности през 2018 г. на месечна база. Скокът на усреднения показател за месец април 2018 г., се дължи на реализиран разход за покупка на квоти парникови газове за изразходван природен газ, отнасящ се за 2017 година. До края на 2018 г. Топлофикация София ЕАД не е закупила квоти за емисии парникови газове, но е извършила провизиране на бъдещите разходи необходими за покупката им, изчислени на база генерирани емисии за изразходван природен газ и действаща борсова цена към края на съответния месец. Разходът за провизиране не е взет при изчисляването на усреднения показател. 2. Ефикасност на горивата за производство (общ специфичен разход за производство на енергия) Този обобщен показател за разхода на горива за производство е важен критерий при анализиране на производствените разходи на дружеството и измерва условното гориво (в килограми) изразходено за производство на един мегаватчас енергия (топлинна и електрическа). Планираните и отчетените стойности по месеци за 2018 г. са изобразени на фигура 2.

3 кг/мвтч Стр. 3 от 7 Фигура 2 Ефикасност на горивата за производство 180,00 170,00 160,00 150,00 141,37 141,22 140,57 139,65 141,35 141,64 139,59 139,59 140,00 138,44 138,19 136,76 137,66 137,11 137,78 140,91 137,75 130,00 142,44 140,88 141,92 140,25 142,00 140,24 137,28 138,00 120,00 110,00 100,00 план отчет От данните е видно, че през годината е отчетено намаление на използваното гориво за производството на единица енергия при запазване качеството на услугата. Стремежът на компанията е да произвежда топлинната енергия комбинирано, като максимално натоварва електрогенериращите мощности. Този показател отразява най-директно модернизацията на производствените съоръжения и оптималните режими на работа с наличните мощности, а подобряването му води до намаляване на разходите и съответно цените на енергията, заплащани от обществото. 3. Дял на комбинираната топлинна енергия към общо произведената топлоенергия от дружеството по тримесечия на 2018 г. Топлинната енергия произведена от централите на Топлофикация София ЕАД се дели на енергия произведена от високоефективно комбинирано производство (ВЕКП) на топлинна и електрическа енергия и на енергия произведена от мощности, произвеждащи само топлинна енергия. Поддържането на висок дял на топлоенергията, произведена от ВЕКП е основен приоритет при работата на дружеството, а мощностите за комбинирано производство обикновено покриват постоянните през годината (базови) товари. По-високият дял през месеците без отопление се дължи на по-ниското общо производство на топлинна енергия, както и на обезпечаването на част от товарите на отоплителните централи с производство от инсталации за ВЕКП.

4 Стр. 4 от 7 Фигура 3 Дял на комбинираната топлоенергия към общо произведената по тримесечия 80% 70% 60% 50% 57% 47% 70% 71% 70% 71% 62% 51% 40% 30% 20% 10% 0% 1-во трим. 2-ро трим. 3-то трим. 4-то трим план 2018-отчет Фигура 3 проследява този показател по тримесечия. От нея се вижда, че през през 1-во и 4-то тримесечие отчетеният дял е под планирания, като отклонението се дължи на влиянието на климатичните фактори. Отоплителен сезон г. има денградуса, което е по-малко от средните за последните 12 отоплителни сезона. 4. Небаланси на електрическа енергия Топлофикация София ЕАД е производител на електроенергия, като електрическият товар следва топлинния и отклоненията в производството на електрическа енергия не могат да се прогнозират максимално точно. Именно поради това и предвид значителния размер на цените при голям недостиг от заявените графици, за компанията е от съществено значение оптимизирането на разходите свързани с небалансите на електрическата енергия. Производството е изключително зависимо от климатичните фактори и от топлинния товар на гр. София, който често е неравномерен, а това прави почасовото прогнозиране на произведената електроенергия от ТЕЦ трудна задача. Сериозните отклонения се получават в следствие авариране на съоръжение, при което не може да се избегнат небалансите.

5 МВтч Стр. 5 от 7 На Фигурa 4 са изобразени отклоненията от подадените графици на месечна база при производството на електроенергия общо от двете ТЕЦ. Фигура 4 - Небаланси на електрическата енергия (МВтч) недостиг - план недостиг - отчет излишък - план излишък- отчет Обобщените данни показват, че за 2018 г. разходът за недостиг е на стойност 888 хил. лв. за МВтч, а приходът от излишък е 738 хил. лв. от фактурирани МВтч. 5. Ефективност на купената електрическа енергия и купена вода (изразходвана електрическа енергия и вода за 1-ца фактурирана енергия) Тези показатели отчитат закупените количества електрическа енергия и вода за производство на 1 МВтч енергия. Това са другите две основни суровини след природния газ и ефективността им при производството е от съществено значение за цялостната енергийна ефективност на дружеството. Кривите на двата показателя са сходни, като ясно личи сезонността в производството съответно по-високият разход на единица фактурирана енергия през лятото и по-ниският през отоплителния сезон. Показателите отчитат разхода на суровините в натурални показатели (МВтч и куб. метри), за да бъдат елиминирани отклоненията породени от промените на цените им.

6 МВтч/МВтч Стр. 6 от 7 Фигура 6 - Изразходвана електрическа енергия за 1-ца фактурирана енергия 0,090 0,080 0,070 0,060 0,050 0,044 0,044 0,046 0,082 0,080 0,069 0,066 0,071 0,062 0,084 0,075 0,078 0,082 0,080 0,074 0,072 0,061 0,053 0,044 0,040 0,040 0,030 0,042 0,043 0,046 0,040 0,020 0,010 0,000 план отчет През 2018 г. дружеството е изразходвало общо МВтч електрическа енергия, от които МВтч в топлоизточниците и МВтч за помпените и абонатни станции в преноса. Съпоставката спрямо фактурираната енергия е представен на фигура 6. Фигура 7 Специфичен разход на изразходвана вода за 1-ца фактурирана енергия

7 Стр. 7 от 7 От графиката на фигура 7 се вижда, че специфичната консумация на вода за 2018 г. следва приблизително тази за 2017 г., но в същото време при приблизително еднакъв план за 2018 и 2017 г., специфичния разход на вода за производство на 1 МВтч фактурирана енергия се различават от планираните с около 1 м³ /МВтч за периода извън отоплителния сезон. През 2018 г. обекти на дружеството са изразходили общо хил.м³ вода, от които условно чиста хил. м³, вода от собствени водоизточници 250 хил.м³ и питейна вода 124 хил. м³. 6. Заключение Дружеството работи по разнородни проекти и инициативи, които ще спомогнат за оптимизация на процесите в производството и административното обслужване, повишаване на ефективността и намаляване на разходите. Съществен ефект за намаляване на разходите за природен газ се очаква от бъдещото изграждането в партньорство със Столична община на Инсталацията за изгаряне на RDF гориво на площадката на ТЕЦ София, което при равни други условия би довело до понижение на цената на топлинната енергия за крайните потребители. Чрез инвестициите в нови технологии при производството и преноса, и подобряване на бизнес процесите чрез внедряване на доказани софтуерни решения, компанията следва тенденцията за все по-бързо навлизане на IT технологиите в сектора. Същевременно новите предизвикателства във връзка с динамичните законови промени, либерализирането на пазара на електроенергия и непрестанно нарастващите изисквания на потребителите, изискват оптимизиране на разходната структура на дружеството, за да съумява да предлага все по-качествена услуга на конкурентна цена.

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Microsoft Word - res_s06_10.doc

Microsoft Word - res_s06_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-06 от 26.04.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation РАЗВИТИЕ НА МОДЕЛА НА ТЪРГОВИЯ И МЯСТОТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В НЕГО 12 ЮНИ 2014, СОФИЯ ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА, ОКОЛНА СРЕДА 2014 ЕНЕРГИЙНИЯТ СЕКТОР НАБЛИЖАВА ТОЧКАТА НА ПРЕЧУПВАНЕ 1 СЪСТОЯНИЕ СЕКТОР

Подробно

Производителност на труда, заети лица и отработено време за второто тримесечие на 2018 година

Производителност на труда, заети лица и отработено време за второто тримесечие на 2018 година ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 208 ГОДИНА По предварителни данни през второто тримесечие на 208 г. БВП на един зает се увеличава с 3.0% в сравнение със

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2018 година

Производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2018 година ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни, през четвъртото тримесечие на 2018 г. БВП на един зает се увеличава с 3.8% в сравнение

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Население 2 Население в района на ЧРБУ Реалистична

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Р Население О Население П Население Б Население Население в района на Реалистична прогноза за населението Р ДРБУВ в ДРБУВ

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА По предварителни данни през второто тримесечие на 2014 г. БВП на един зает се увеличава с 1.7% в сравнение

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА По предварителни данни през второто тримесечие на 2013 г. БВП на един зает намалява с 0.9% в сравнение със

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 203 ГОДИНА По предварителни данни през първото тримесечие на 203 г. БВП на един зает се увеличава с 0.7% в сравнение със

Подробно

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 204 ГОДИНА По предварителни данни през третото тримесечие на 204 г. БВП на един зает се увеличава с.2% в сравнение със

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

РЕЗЮМЕ

РЕЗЮМЕ Работен лист за оценка на бизнес план по мярка 4.2.1 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград име и номер на проектното предложение. 1.

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

Производителност на труда, заети лица и отработено време, IV тримесечие 2011 година

Производителност на труда, заети лица и отработено време, IV тримесечие 2011 година ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЗАЕТИ ЛИЦА И ОТРАБОТЕНО ВРЕМЕ По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2011 г. БВП на един зает се увеличава с 2.6% в сравнение със същото тримесечие на предходната

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно