Haskovo_Presentation_Housing rev za sait

Размер: px
Започни от страница:

Download "Haskovo_Presentation_Housing rev za sait"

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект BG161PO Енергийно обновяване на българските домове по Оперативна програма Регионално развитие г., гр. Хасково

2 Какво направихме до сега? Подадено и одобрено проектно предложение; Изготвена методология за изпълнение на проекта; Определени критерии за допустимост на сградите; Изготвени образци за кандидатстване; Избран Фонд за жилищно обновяване; Избрано Звено за изпълнение на проекта; Публикуваниобщественипоръчкизапроектнимениджъри; техническо обследване и информационна кампания. 1 юли 2012 г.: започва подаването на заявления

3 Какво плаща държавата? 100% -техническотообследване; техническияпаспорт; обследването за енергийна ефективност; 50% -техническияпроект; 50% - оценката на съответствието на проекта; 50% -строително-монтажнитеработи; 50% -авторскияистроителеннадзор; 50% -разходитеповъвежданетонаобектавексплоатация; 50% - разходите по набавянето на разрешителни документи; 100% - заплатата на проектния мениджър. Реално държавата поема 70% от всички разходи за обновяване на сградата!

4 Какво плащат собствениците? 50% за: техническияпроект; оценкатанасъответствиетонапроекта; строително-монтажнитеработи; авторскияистроителеннадзор; разходитеповъвежданетонаобектавексплоатация; разходите по набавянето на разрешителни документи.

5 Ползите: намаляване на разходите за енергия над 50% за добрите стопани на сградите Намаляване на топлинните загуби през конструкцията на сградата и съхранение на топлинатавнашетожилище; Финансови икономии (поне 30-50%) и разчети. Дългосрочно енергийно спестяване; Предсказуемост на месечните разходи за отопление. Ограничаване на енергийната бедност и зависимост; Инвестициясясенсрокнавъзръщаемост; Край на частични дейности с неясен енергоспестяващефект.

6 Ползите: уют и топлинен комфорт във всяко жилище Удължаване на живота и експлоатационната годност на сградите. По-висока цена на имота; Жилища с интелигентно топлинно решение; Жилища с добър естетичен вид; Ново поколение енергоспестяващи строителни продукти и инсталационни системи и уреди с дълготраен ефект; Удобство и удовлетворение от използването на интелигентни измервателни и регулиращи прибори; Промяна в облика на блокове, квартали и градове поетапно.

7 Ползите: съхранение на околната среда Ефективно използване на горивата и намалени емисии СО 2 притяхнотоизгаряне; Нова култура на потребление на енергия и нова визия за стопанисването на сградите.

8 Кои градове са допустими?

9 Какви мерки за енергийна ефективност ще се финансират? ДОГРАМА прозорцивжилищатаиобщитечасти, общивходниврати; ИЗОЛАЦИЯ топлиннанавъншнистени, покриви, подове сутерениидр.; КОТЛИ, ТЕРМОПОМПИ ремонт, модернизация или подмяна; ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ ремонт, модернизация или подмяна; ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди; ОТОПЛИТЕЛНА ИЛИ ОХЛАДИТЕЛНА система - ремонт или подмяна на инсталацията в общите части;

10 Какви мерки за енергийна ефективност ще се финансират? ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ - ремонт в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление; ГАЗИФИКАЦИЯ изграждане на котелна инсталация в сградата, когато е собственост на обитателите; АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ на топлоподаването; ИНДИВИДУАЛНО РЕГУЛИРАНЕ на топлината в жилищата; ПОДМЯНА ТРЪБНА МРЕЖА хоризонтални и вертикални щрангове в общитечасти; ОСВЕЖАВАНЕ - съпътстващи строително-монтажни работи в общите части.

11 Проект Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради Резултати от 4-годишния опит на проекта ( ): 50 обновени сгради и прилежащи околоблокови пространства кв.м. РЗП подобрена жилищна инфраструктура 1093 обновени жилища 2732 облагодетелствани жители Очакванирезултатипонастоящияпроект ( ): 180 обновени сгради кв.м. РЗП подобрена жилищна инфраструктура 6100 обновени жилища облагодетелствани жители

12 Стъпки при кандидатстване

13 Стъпки при кандидатстване

14 Стъпки след сключване на споразумението

15 Стъпки след сключване на споразумението

16 Стъпки след сключване на споразумението

17 Фонд за жилищно обновяване (ФЖО) Схема ОПРР 13 млн. лв. ФЖО Вариант 2 Банкови гаранции Осигурява финансиране за 50% самоучастие на жилищните собственици! Вариант 1 Нисколихвени кредити Жилищен сектор Вариант 2 Кредити Търговски банки

18 ФЖО основни финансови параметри Основни параметри ФиксираналихваОЛП + 6,5%; Годишна такса за отпускане на гаранции 0,8% от главницата; Срокнакредитадо 10години; Гратисен период 6 месеца; Очаквана месечна вноска за домакинство лв.

19 Стъпки 1 2 Кандидатстване Заявление за интерес и подкрепа Какво се очаква от собственците? Постигнато съгласие от собствениците (поне 67% идеални части от общите части) решение за кандидатстване на сградата и упълномощаване на лице да подаде заявлението; решение за подаване на заявлението; решение за разпределение на идеалните части от общите; съгласие на собствениците да осигурят достъп до всеки апартамент. С какво помага Проектният мениджър? дава разяснения; присъства на Общи събрания; попълва документи; контактува с общината; разглежда заявлението: одобрява/неодобрява.

20 Стъпки 3 5 Кандидатстване С какво помага Проектният мениджър? изготвя индикативен бюджет на сградата и разпределя на разходите на всеки собственик; изготвя справка за начина на финансиране от всеки собственик; съдейства за намиране на техническа документация за сградата; подпомага създаването на Сдружение на собствениците; подпомага търсенето на решения с неплатежоспособните; съдейства на собствениците за издаване на скица на имота; дава разяснения; присъства на Общи събрания; попълва документи; контактува с общината.

21 Стъпки 6 9 Кандидатстване Подаване на заявление за финансова помощ от ЕС Какво се очаква от собствениците? подаване на заявлението и необходимите придружаващи документи; внесенагаранционнасумаотпо 500 лв. всметканамррб. С какво помага Проектният мениджър? съдейства за изготвяне на заявлението; преглежда заявлението и го препраща за одобрение на МРРБ. Какво прави МРРБ? разглежда заявлението: одобрява/не одобрява; сключва споразумение със Сдружението.

22 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради БУРГАС, ул. Съгласие 6, бл. Пощенец 2 Домакинства: 12, Енергопотребление: 52% намаление

23 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради БЛАГОЕВГРАД, ж.к. Запад, бл. 20 Домакинства: 30, Енергопотребление: 45% намаление

24 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради ВАРНА, кв. Владислав Варненчик, бл. 406, вх. 3 Домакинства: 18, Енергопотребление: 55% намаление

25 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради ГАБРОВО, ул. Осмимарт, 33 Домакинства: 8, Енергопотребление: 55% намаление

26 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ул. Симеон Радев, бл. 15 Домакинства: 38, Енергопотребление: 64% намаление

27 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради ДОБРИЧ, ж.к. Балик, бл. 32, вх. АиБ Домакинства: 48, Енергопотребление: 45% намаление

28 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради ПАНАГЮРИЩЕ, ул. Петко Мачев, 1

29 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради СВИЩОВ, ул. Чернивръх, 24, бл. 3 Домакинства: 16, Енергопотребление: 68% намаление

30 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради СЛИВЕН, ул. Г. С. Раковски, 23 Домакинства: 28, Енергопотребление: 63% намаление

31 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради СМОЛЯН,ул. Миньорска 1, бл. Строител 1 Домакинства: 30; Енергопотребление: 58% намаление

32 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради СОФИЯ,ул. АсенЗлатаров 11 Домакинства: 14; Енергопотребление: 56% намаление

33 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради СОФИЯ,ул. Чаталджа 54 (свеи) Домакинства: 19; Енергопотребление: 60% намаление

34 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради СТАРАЗАГОРА,кв. Казански 32

35 Проект Демонстрационно обновяване намногофамилни жилищни сгради ЯМБОЛ,ул. Г.С. Раковски бл. 11

36 За информация Министерство на регионалното развитие и благоустройството ул. Св. Св. КирилиМетодий 17-19, 1202 София Тел: ; Електронна поща: секция Обновяване на жилища

_Goce.Delchev_Presentation_Housing rev za sait [Compatibility Mode]

_Goce.Delchev_Presentation_Housing rev za sait [Compatibility Mode] МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект BG161PO001-1.2.01-0001 Енергийно обновяване на българските домове по Оперативна програма Регионално развитие 11.06.2012 г., гр. Гоце Делчев

Подробно

Проект ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ схема BG161PO001/1.2-01/2011 по схема BG161PO001/1.2-01/2011 Подкрепа за енергийна ефективност в мно

Проект ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ схема BG161PO001/1.2-01/2011 по схема BG161PO001/1.2-01/2011 Подкрепа за енергийна ефективност в мно Проект ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ схема BG161PO001/1.2-01/2011 по схема BG161PO001/1.2-01/2011 Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма Регионално

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 1 o Намаляване на енергопотреблението на домакинствата; o Икономия на разходите на домакинствата през зимата; o Повишаване стойността

Подробно

Certificate EE-Strelbishte_bl.87

Certificate EE-Strelbishte_bl.87 за енергийните характеристики на сграда в експлоатация Номер 363СОФ099 Валиден до: 17.09.2018 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ Сграда/Адрес Жилищна сграда ЕПЖС Блок 87 ; София,

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

PAKKENDE PROJECTTITEL

PAKKENDE PROJECTTITEL Семинар Енергийна ефективност Техническа паспортизация София 24 февруари 2010 Закон за управление на етажната собственост и енергийна ефективност какво е необходимо за започване на мащабни обновителни

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ПРЕДСТАВЯ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В НХА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн BG16RFOP001-2.002-0044-C01 територията на град Ботевград етап 1 В рамките на проекта за 1 обществена сграда (РУ на МВР, ул. Свобода 11) и 4 сгради от жилищната инфраструктура ("Славейков 20", кв. 39, ул.

Подробно

Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финанс

Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финанс Справка: Проекти, очакващи класиране (към 5 април 2018 г.) Лого на донорите / Година на кандидатстване Наименование на проекта Цели Източник на финансиране Стойност Продължителност Статус на проекта Размер

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 г. Утвърждавам, Председател на УС: ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

Please give an overview of your "concept and vision" for your National Platforms:

Please give an overview of your concept and vision for your National Platforms: Синергия за енергийна ефективност в жилищата Мисия и цели на Националната платформа Power House за България Националната платформа Power House за България има за цел да посрещне нуждата от координирани

Подробно

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1

Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 1 Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 13, ал. 4 НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ 136ТЕР030/10.08.2015 ПЕРИОД НА НАЧАЛНА ДАТА 8.7.2015

Подробно

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проект ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА UТЕКУЩИ ПРОЕКТИ 1. Проект: Подкрепа за независим живот в Община Стражица, финансиран по ОПРЧР Проектът цели да се подобри достъпа до основни социални и

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Microsoft Word - 8F778B08.doc

Microsoft Word - 8F778B08.doc ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г. И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

Microsoft PowerPoint - GEOTOK.pptx

Microsoft PowerPoint - GEOTOK.pptx GEOTOK Термопомпи - всички видове. с безплатна енергия от природата! Какво е ТЕРМОПОМПА? ТермоЕнергия от природата и термопомпи Енергия от ЗЕМЯТА Вода-вода (със сондаж) Вода-земя (със серпентина) Енергия

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от 27.1.2017г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ на проект Наименование на Период за изпълнение на месец/година - месец/година Обекти на интервенция, включени в Зона за въздействие, в която попада обекта на

Подробно

Slide 1

Slide 1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИНА ЕФЕКТИВНОСТ

ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО О Б Щ И Н А С Т А М Б О Л О В О О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т ОБЩИНСКA СТРАТЕГИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЦЕЛИ 1. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА

Подробно

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ И ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА През четвърто тримесечие на 2010 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРДИЛ:.. /инж. Милчо Доцов Председател на УС/ Обява за

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно