т.13

Размер: px
Започни от страница:

Download "т.13"

Препис

1 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Бориково, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Съгласно чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет определя с Решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината. Средните годишни рентни плащания за землището на с. Бориково, са определени в лв./дка, от комисия назначена със Заповед РД от г. на директора на ОД Земеделие гр.смолян и са както следва: 1.За пасища 7 лв./дка.; 2.За ливади 8 лв./дка.. Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.98, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам Общински съвет да приеме следните

2 РЕШЕНИЯ: І. Определя за индивидуално ползване, свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Бориково, за отдаване под наем, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както следва: Кадасатрален номер Стар номер ННачин на трайно Площ/ ползване/ кв. м./ Предназначение ААдрес категория стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада РЕКА Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КАПИТАНСКА РЕКА Х стар номер Пасище КАПИТАНСКА РЕКА Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х

3 стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Пасище АЛИЧЕВО Х стар номер Пасище КОШУТЕВСКА РЕКА Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕВСКА РЕКА Х стар номер Пасище КОШУТЕВСКА РЕКА Х стар номер Изоставена ливада АЛИЧЕВО Х стар номер Пасище КАПИТАНСКА РЕКА Х стар номер Пасище КАПИТАНСКА РЕКА Х стар номер Пасище КОШУТЕВСКА РЕКА Х стар номер Пасище КОШУТЕВСКА РЕКА Х стар номер Изоставена ливада КАПИТАНСКА РЕКА Х стар номер Ливада ДО КЪЩИ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕВСКА РЕКА Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада КОШУТЕ Х стар номер Пасище КОШУТЕВСКА РЕКА Х стар номер Пасище КОРИТАТА Х стар номер Пасище ЛАМАСИВО Х стар номер Пасище КАРААСАНСКО Х стар номер Пасище КАРААСАНСКО Х стар номер Пасище КАРААСАНСКО Х стар номер Изоставена ливада ГОРКОВО Х стар номер Пасище ГОРКОВО Х стар номер Пасище ГОРКОВО Х стар номер Изоставена ливада ГОРКОВО Х стар номер Изоставена ливада ЧЕРЕШКИТЕ Х стар номер Изоставена ливада ЗАД БАРЧИНА Х стар номер Изоставена ливада ЗАД БАРЧИНА Х стар номер Изоставена ливада ЧЕРЕШКИТЕ Х стар номер Пасище КОРИТАТА Х стар номер Изоставена ливада ЗАД БАРЧИНА Х стар номер Пасище КОРИТАТА Х стар номер Изоставена ливада ЗАД БАРЧИНА Х стар номер Изоставена ливада СРЕЩУ Х

4 стар номер Пасище КОРИТАТА Х стар номер Изоставена ливада ЧЕРЕШКИТЕ Х стар номер Изоставена ливада ЧЕРЕШКИТЕ Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Изоставена ливада КАРААСАНСКО Х стар номер Изоставена ливада КАРААСАНСКО Х стар номер Изоставена ливада АРАПСКО Х стар номер Изоставена ливада ОКАПАЛО БОРЦЕ Х стар номер Пасище АРАПСКО Х стар номер Пасище САРЖЕВО Х стар номер Пасище АЛИКОВ МОЧУР Х стар номер Изоставена ливада АЛИКОВ МОЧУР Х стар номер Пасище АЛИКОВ МОЧУР Х стар номер Пасище КОШУТЕВСКА РЕКА Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Пасище ОКАПАЛО БОРЦЕ Х стар номер Пасище ЧЕРНОК Х стар номер Изоставена ливада ЧЕРНОК Х стар номер Изоставена ливада ЧЕРНОК Х стар номер Изоставена ливада КЛАДИЕ Х стар номер Изоставена ливада ПЕТКОВО Х стар номер Изоставена ливада ПЕТКОВО Х стар номер Изоставена ливада ПЕТКОВО Х стар номер Изоставена ливада КРУШАТА Х стар номер Изоставена ливада КРУШАТА Х стар номер Изоставена ливада КРУШАТА Х стар номер Изоставена ливада КРУШАТА Х стар номер Изоставена ливада КРУШАТА Х стар номер Пасище ЧЕРНОК Х стар номер Изоставена ливада ПРИСОЙКАТА Х стар номер Пасище ПОЛЕНКИ Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Изоставена ливада МЕЧИТЯ Х стар номер Изоставена ливада МЕЧИТЯ Х стар номер Изоставена ливада БАЧИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада ЛЕВАТ Х стар номер Изоставена ливада ЛЕВАТ Х стар номер Изоставена ливада ЛЕВАТ Х стар номер Изоставена ливада ОРЛАНЕ Х стар номер Изоставена ливада ОРЛАНЕ Х стар номер Изоставена ливада ОРЛАНЕ Х стар номер Изоставена ливада ОРЛАНЕ Х стар номер Изоставена ливада ОРЛАНЕ Х стар номер Изоставена ливада ОРЛАНЕ Х стар номер Изоставена ливада ОРЛАНЕ Х стар номер Изоставена ливада СУХАРИВО Х стар номер Изоставена ливада СУХАРИВО Х стар номер Пасище КОРИТАТА Х

5 стар номер Изоставена ливада КАКОВО Х стар номер Изоставена ливада КАКОВО Х стар номер Изоставена ливада КУРБАНИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада КОРИТАТА Х стар номер Изоставена ливада ПОЛЕНКИ Х стар номер Пасище ПОЛЕНКИ Х стар номер Пасище ПОЛЕНКИ Х стар номер Пасище ПОТОКА Х стар номер Пасище ПОЛЕНКИ Х стар номер Пасище АЛИКОВ МОЧУР Х стар номер Пасище ПОТОКА Х стар номер Пасище БАБЕЛ Х стар номер Пасище ЛАМАСИВО Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Пасище АВЛИЯТА Х стар номер Пасище САЛИХОВО Х стар номер Пасище БОРИКОВО Х стар номер Изоставена ливада ЕЛОВИЦАТА Х стар номер Изоставена ливада ЕЛОВИЦАТА Х стар номер Изоставена ливада ЕЛОВИЦАТА Х стар номер Изоставена ливада ЕЛОВИЦАТА Х стар номер Пасище ЧУКАТА Х стар номер Пасище ПОСЕКСКА РЕКА Х стар номер Пасище МУТИНСКО Х стар номер Пасище ПОСЕКСКА РЕКА Х стар номер Изоставена ливада АСАНКОВА РОПА Х стар номер Пасище ПОСЕКСКА РЕКА Х стар номер Пасище РОПАТА Х стар номер Пасище РАДЖЕПСКО Х стар номер Пасище ФОЙНА Х стар номер Пасище ФОЙНА Х стар номер Пасище ФОЙНА Х стар номер Пасище ФОЙНА Х стар номер Пасище ФОЙНА Х стар номер Пасище ФОЙНА Х стар номер Изоставена ливада КОЛИБАРОВА БОРИКА Х стар номер Изоставена ливада ДРУМ Х стар номер Пасище ПОСЕКСКА РЕКА Х стар номер Изоставена ливада МЕМИЕВО Х стар номер Изоставена ливада МЕМИЕВО Х стар номер Изоставена ливада МЕМИЕВО Х стар номер Изоставена ливада МЕМИЕВО Х стар номер Изоставена ливада МЕМИЕВО Х стар номер Изоставена ливада МЕМИЕВО Х стар номер Изоставена ливада МЕМИЕВО Х стар номер Изоставена ливада МЕМИЕВО Х стар номер Изоставена ливада МЕМИЕВО Х стар номер Изоставена ливада МЕМИЕВО Х стар номер Изоставена ливада КУРБАНИЩЕ Х стар номер Пасище БЛАТО Х стар номер Пасище БЛАТО Х стар номер Пасище КОРКУТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ДАЛОТ Х стар номер Изоставена ливада ДАЛОТ Х

6 стар номер Изоставена ливада ДАЛОТ Х стар номер Изоставена ливада ДАЛОТ Х стар номер Изоставена ливада ДАЛОТ Х стар номер Изоставена ливада ДАЛОТ Х стар номер Изоставена ливада ДАЛОТ Х стар номер Изоставена ливада ДАЛОТ Х стар номер Изоставена ливада ДАЛОТ Х стар номер Изоставена ливада ДАЛОТ Х стар номер Изоставена ливада ДО КЪЩИ Х стар номер Пасище ХАТИН ГРОБ Х стар номер Изоставена ливада ГУЛЕВО Х стар номер Изоставена ливада ГУЛЕВО Х стар номер Изоставена ливада ПШЕНИЧИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада ШИРОКО ЛИВАДЕ Х стар номер Изоставена ливада БЛАТО Х стар номер Пасище БЛАТО Х стар номер Пасище ЧЕРЕШАТА Х стар номер Пасище ШАХМАНСКО Х стар номер Пасище ЛОКАТА Х стар номер Пасище КОШУТЕ Х стар номер Изоставена ливада ЛЕВАТ Х стар номер Пасище ПРЕЩЕКЛИЦА Х стар номер Изоставена ливада ПРЕЩЕКЛИЦА Х стар номер Пасище ПОСЕК Х стар номер Пасище ШБАНОВ ЛЕВ Х стар номер Изоставена ливада СМАИЛОВО Х стар номер Изоставена ливада СТАРА КЪЩА Х стар номер Пасище ГОЛЕМИ НИВИ Х стар номер Пасище МАРОНСКО Х стар номер Изоставена ливада МАЛКА БАРЧИНА Х стар номер Изоставена ливада КУЗА Х стар номер Изоставена ливада КУЗА Х стар номер Изоставена ливада СТАРА КЪЩА Х стар номер Изоставена ливада ДЕРЛЕВО Х стар номер Пасище ПОТОКА Х стар номер Изоставена ливада РУПЕЦОВ ПРЕСЛОП Х стар номер Изоставена ливада ПРАСИЩЕТО Х стар номер Изоставена ливада СЕЛИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада СЕЛИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада СЕЛИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада СЕЛИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада ДАЛОТ Х стар номер Изоставена ливада СЕЛИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада СЕЛИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада СЕЛИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада СЕЛИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада СЕЛИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада ПОЛЯНАТА Х стар номер Изоставена ливада ПОЛЯНАТА Х стар номер Изоставена ливада ПОЛЯНАТА Х стар номер Пасище ПОТОКА Х стар номер Пасище РУПЕЦОВ ПРЕСЛОП Х стар номер Изоставена ливада ЛЕНИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада ЛЕНИЩЕ Х

7 стар номер Пасище СЛАНИЩА Х стар номер Изоставена ливада ЛЕНИЩЕ Х стар номер Пасище ЛЕНИЩЕ Х стар номер Пасище ЛЕНИЩЕ Х стар номер Пасище ЛЕНИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада ЛЕНИЩЕ Х стар номер Пасище ЛЕНИЩЕ Х стар номер Пасище ЛЕНИЩЕ Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Пасище МАХМУДСКО Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Изоставена ливада ТЬОМНА МОГИЛА Х стар номер Изоставена ливада РУПЕЦОВ ПРЕСЛОП Х стар номер Изоставена ливада ТЬОМНА МОГИЛА Х стар номер Изоставена ливада ПОТОКА Х стар номер Изоставена ливада ПОТОКА Х стар номер Изоставена ливада ПОТОКА Х стар номер Изоставена ливада ПОТОКА Х стар номер Пасище РУПЕЦОВ ПРЕСЛОП Х стар номер Изоставена ливада ПОТОКА Х стар номер Изоставена ливада ПОТОКА Х стар номер Пасище ЧЕРЕШАТА Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада СЕДАЛКОВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ПАРИТЕ Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Пасище ДИМЧЕВИЦА Х стар номер Изоставена ливада ДИМЧЕВИЦА Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ШЕРЕМЕТЕВО Х стар номер Изоставена ливада ПОТОКА Х стар номер Пасище ПОТОКА Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х

8 стар номер Изоставена ливада МАХМУДСКО Х стар номер Пасище ТЬОМНА МОГИЛА Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Изоставена ливада ТУРМАНОВА БАРЧИНА Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Пасище РУПЕЦОВ ПРЕСЛОП Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Изоставена ливада АВЛИЯТА Х стар номер Пасище ЕЛЕЗОВО Х стар номер Пасище ЕЛЕЗОВО Х стар номер Пасище КОНКИТЕ Х стар номер Пасище КОНКИТЕ Х стар номер Пасище ЕЛЕЗОВО Х стар номер Пасище ЕЛЕЗОВО Х стар номер Пасище ЕЛЕЗОВО Х ІІ.Определя цена за отдаване под наем при разпределянето между животновъди на пасища, мери и ливади в землището на с. Бориково, обвързана със средните годишни рентни плащания за землището, а именно: 1.За пасища 7 лв./дка.; 2.За ливади 8 лв./дка.. ВНОСИТЕЛ: /П/ НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ Кмет на Община Смолян

т.11

т.11 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се

Подробно

т.21

т.21 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се

Подробно

т.31

т.31 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се

Подробно

(т.63)

(т.63) ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се

Подробно

т.05

т.05 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян Относно: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-125/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-128/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-47/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-1/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-180/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-136/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-149, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-313/21.12.2018 г. На основание чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37в,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО З А П О В Е Д РД-14-238/01.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-116/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-117/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg 3АПОВЕД РД-05-116, гр.смолян, 30.09.2015

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт на ди р екция Земед ели е - Видин З А П О В Е Д РД-04-26/21.01.2019 г. гр. Видин На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 161 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-192/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-21/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД 14-228/02.10.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции

Подробно

ДО

ДО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т ър н а земеделието, храните и горите З А П О В Е Д РД 46-78 СОФИЯ, 27.02.2019 г. На основание чл. 37и, ал. 2, във връзка счл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-183/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З А П О В Е Д 144/27.03.2017 г. гр. Монтана На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-137/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-260/23.10.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-115/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, г. На основание чл МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-39, гр. Велико Търново, 25.01.2017 г. На основание чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З А П О В Е Д 143/27.03.2017 г. гр. Монтана На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-120/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - Б у р г а с З А П О В Е Д РД 11 263 25.09.2018г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-263/24.10. 2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 157 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 3, ал. 4 от У МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-299/30.09.2016 г. На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции Земеделие,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Министерство на земеделието, храните и горите О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 156 Гр. Враца/17.09.2018 год. На основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На основание ч МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-350, гр. Велико Търново, 30.09.2016 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/ 601 191, 628 398, 624 119, факс: 062/600 850, e-mail: odzgvtr@gmail.com

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-327/28.12.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 078/550271, E-mail: odzg kyustendil@mzh.government.bg З А П О В Е Д РД-05-18/28.01.2019г. ГРАД КЮСТЕНДИЛ На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о, х р а н и т е и г о р и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. В р а ц а З А П О В Е Д 375 Гр.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-218/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-209, гр. Велико Търново, 02.10.2017 г. На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните

Подробно