GFO20022.xls

Размер: px
Започни от страница:

Download "GFO20022.xls"

Препис

1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции Транспортни средства Машини и оборудване Съоръжения Други дълготрайни материални активи 3 5 Общо за група I : II. Дълготрайни нематериални активи Общо за група II : - - III. Дългосрочни финансови активи 1. Дялове и участия: в т.ч. : - други предприятия асоциирани предприятия 362 Общо за група III : IV. Търговска репутация Общо за група IV : - - V. Разходи за бъдещи периоди Общо за раздел А : Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Материални запаси 1. Продукция Материали 4 6 Общо за група I : II. Краткосрочни вземания 1. Вземания от клиенти и доставчици Други краткосрочни вземания Съдебни и присъдени вземания 2 10 Общо за група II : III. Краткосрочни финансови активи Общо за група III : - - IV. Парични средства 1. Парични средства в безсрочни депозити 2 2 Общо за група IV : 2 2 V. Разходи за бъдещи периоди - - Общо за раздел Б : Сума на актива (А+Б) В. УСЛОВНИ АКТИВИ - -

2 ПАСИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ I. Основен капитал 1. Записан капитал Общо за група I : II. Резерви 1. Целеви резерви в т.ч. : - - други резерви Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 3 3 Общо за група II : III. Финансов резултат 1. Текуща печалба (загуба) (10) Натрупана печалба (загуба) (499) (577) в т.ч. : - неразпределена печалба непокрита загуба (505) (583) Общо за група III : (509) (500) Общо за раздел А : (130) (121) Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ I. Дългосрочни задължения Общо за група I : - - II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания Общо за раздел Б : В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ I. Краткосрочни задължения 1. Задължения към осигурителни предприятия Данъчни задължения Задължения по търговски заеми 8 4. Други краткосрочни задължения Задължения към персонала Задължения към доставчици и клиенти Задължения към финансови предприятия - 28 в т.ч. : към банки Задължения към свързани предприятия 45 Общо за група I : II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания - - Общо за раздел В : Сума на пасива (А+Б+В) Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ - - Дата на съставяне: г. Съставител: Ръководител:

3 О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 Н А И М Е Н О В А Н И Е Сума (хил. лв.) Н А Текуща Предходна Р А З Х О Д И Т Е година година а 1 2 А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ I. Разходи по икономически елементи 1. Разходи за материали Разходи за външни услуги Разходи за амортизации Разходи за възнаграждения Разходи за осигуровки Други разходи 8 73 в т.ч. : - провизии други 8 58 Общо за група I : II. Суми с корективен характер 1. Балансова стойност на продадени активи ( без продукция) 3 1 Общо за група II : 3 1 III. Финансови разходи 1. Разходи за лихви 8 3 в т.ч. лихви към свързани предприятия Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове Други разходи по финансови операции Общо за група III : Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III) В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ - 77 IV. Извънредни разходи - - Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV) Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА - 77 V. Разходи за данъци - - Е. ПЕЧАЛБА (Д - V) - 77 Всичко (Г + V + Е)

4 Н А И М Е Н О В А Н И Е Сума (хил. лв.) Н А Текуща Предходна П Р И Х О Д И Т Е година година а 1 2 А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ I. Нетни приходи от продажби на: 1. Други приходи Общо за група I : II. Приходи от финансирания - - III. Финансови приходи 1. Положителни разлики от промяна на валутни курсове Други приходи от финансови операции Общо за група III : Б. ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (I + II + III) В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ 10 - IV. Извънредни приходи - - Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV) Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА 10 - Е. ЗАГУБА (Д + данъци) 10 - Всичко (Г + Е) Дата на съставяне: г. Съставител: Ръководител:

5 Мярка: Хил. лв. Наименование Текущ период Предходен период на постъп- плаща- нетен постъп- плаща- нетен паричните потоци ления ния поток ления ния поток а А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ 1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения - 37 (37) - 3 (3) Всичко парични потоци от осн. дейност (А) (3) Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б) В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ 1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни - 2 (2) - 3 (3) Вс. парични потоци от финанс. дейност (В) Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) - - Д. Парични средства в началото на периода 2 2 Е. Парични средства в края на периода 2 2 Дата на съставяне: г. О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 Съставител: Ръководител:

6 Основен Премии Резерв от по- Целеви резерви Финансов резултат Резерв Общо П О К А З А Т Е Л И капитал от следващи оцен- Специа- от собствен емисия ки на активи Общи лизи- Други Печалба Загуба преводи капитал и пасиви а Салдо в началото на отчетния период (583) - (121) 2. Финансов резултат за текущия период (10) - (10) 3. Разпределение на печалба (77) 78-1 Салдо към края на отчетния период (515) - (130) Преизчислен собствен капитал към края О Т Ч Е Т ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "Медикет"-АД гр.етрополе 31-Декември-2002 Р е з е р в и на отчетния период (515) - (130) Дата на съставяне: г. Съставител: Ръководител: рани Мярка: Хил. лв.

7 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните активи към 31 декември 2002 г. на "Медикет" АД - гр. Етрополе Отчетна стойност на дълготрайните активи в началото на периода на постъпили през периода на излезли през периода в края на периода (1+2-3) Последваща оценка увеличение намаление В началото на периода А м о р т и з а ц и я Начислена през периода Отписана през периода В края на периода (8+9-10) Увеличение Намаление Приложение 2 (хил.лева) a I. Дълготрайни материални активи 1. Земи Сгради и конструкции Машини и оборудване Съоръжения Транспортни средства Други дълготрайни нематериални активи Обща сума I: II. Дълготрайни нематериални активи 1. Други дълготрайни нематериални активи Обща сума II: Дългосрочни финансови III. активи (без дългосрочни вземания) 1. Дялове и участия в т.ч.: в други предприятия Обща сума III: IV. Търговска репутация Обща сума ІV: Общ сбор ( I+ II+ III+ IV): Забележка: 1.Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна. Дата на съставяне: г. Съставител: Ръководител: Преоценена стойност (4+5-6) Последваща оценка Преоценена амортизация в края на периода ( ) Балансова стойност в края на периода (7-14)

8 Приложение 3 СПРАВКА за вземанията, задълженията и провизиите към 31 декември 2002 г. на "Медикет" АД - гр. Етрополе А. ВЗЕМАНИЯ (хил.лева) Показатели Сума на Степен на ликвидност вземанията до 1 година над 1 година а І. Невнесен капитал - ІІ. Дългосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: предоставени заеми - - други - 2. Вземания от предоставени търговски заеми - 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: финансов лизинг - - аванси - - други - Всичко за ІІ: ІІІ. Краткосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: предоставени заеми - - от продажби - - други - 2. Вземания от клиенти Вземания от предоставени аванси - 4. Вземания от предоставени търговски заеми - 5. Съдебни вземания Присъдени вземания - 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: данък за общините - - данък върху печалбата - - данък върху добавената стойност - - възстановени данъчни временни разлики - - други данъци - 8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: по липси и начети от социално осигуряване - - по рекламации - - други 1 1 Всичко за ІІІ: Общо вземания (І+ІІ+ІІІ):

9 Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (хил.лева) Показатели Сума на задължението Степен на изискуемост Стойност на обезпечението до 1 година над 1 година а І. Дългосрочни задължения 1 Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от - - заеми - - доставки на активи и услуги - 2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч към банки - - просрочени до 3 години - - просрочени над 3 години - 3 Задължения по получени търговски заеми - 4 Задължения по облигационни заеми - 5 Задължения по получени аванси - 6 Отсрочени данъци - 7 Други дългосрочни задължения, в т.ч.: - - по финансов лизинг - Всичко за І: ІІ. Краткосрочни задължения 1 Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от - - доставени активи и услуги - - дивиденти - 2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч към банки просрочени - 3 Задължения по търговски заеми - 4 Задължения към доставчици Задължения по получени аванси - 6 Задължения към персонала Данъчни задължения, в т.ч.: данък за общините данък върху печалбата данък върху добавената стойност други данъци Задължения към осигурителни предприятия в т.ч социално осигуряване здравно осигуряване други Други краткосрочни задължения в т.ч.: неплатени лихви 7 7 Всичко за ІІ: Общо задължения (І+ІІ): В. ПРОВИЗИИ (хил.лева) Показатели В началото на годината Увеличение Намаление В края на годината а Провизии за правни задължения - 2 Провизии за конструктивни задължения - 3 Други провизии - Обща сума (1+2+3): Забележки: 1. Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна. Дата на съставяне: г.

10 Съставител: Ръководител:

11 СПРАВКА за ценните книжа към 31 декември 2002 г. на "Медикет" АД - гр. Етрополе Вид и брой на ценните книжа Стойност на ценните книжа Приложение 4 (в хил.лв.) ПОКАЗАТЕЛИ обикновени привилегировани конвертируеми отчетна стойност Преоценка Увеличение Намаление Преоценена стойност (4+5+6) Инвестиции от технически резерви В това число Инвестиции от други резерви а I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа 1. Акции - 2. Изкупени собствени акции - 3. Облигации - 4. Изкупени собствени облигации - 5. Държавни ценни книжа - Обща сума I: II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа 1. Акции - 2. Облигации - 3. Държавни ценни книжа - 4. Инвестиционни бонове - 5. Други документи и права - Обща сума II: Задължения: 1. Колони 8 и 9 се попълват само от застрахователите. 2. Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна. Дата на съставяне: г. Съставител: Ръководител:

12 Приложение 5 СПРАВКА за участията в капиталите на други предприятия към 31 декември 2002 г. на "Медикет" АД - гр. Етрополе (в хил.лв.) Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията Размер на съучастието Процент на съучастието в капитала на другото предприятие Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса а А. В СТРАНАТА I. В дъщерни предприятия Обща сума I: II. В смесени предприятия Обща сума II: III. В асоциирани предприятия Обща сума III: IV. В други предприятия 1."Фабрика Медикет"-АД гр.етрополе ,46% Обща сума IV: Обща сума за страната (I+II+III+IV) Б. В ЧУЖБИНА I. В дъщерни предприятия Обща сума I: II. В смесени предприятия Обща сума II: III. В асоциирани предприятия Обща сума III: IV. В други предприятия Обща сума IV: Обща сума за чужбина (I+II+III+IV) Дата на съставяне: г. Съставител: Ръководител:

13 Приложение 6 СПРАВКА за приходите и разходите от лихви към 31 декември 2002 г. на "Медикет" АД - гр. Етрополе (в хил.лв.) Сума ПОКАЗАТЕЛИ начислени платени/получени а 1 2 I. Приходи от лихви 1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки 2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми 3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми 4. Лихви по търговски вземания 5. Други лихви Обща сума на приходите от лихви ( ) - - II. Разходи за лихви 1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по: редовни заеми в левове просрочени заеми в левове - редовни заеми във валута - просрочени заеми във валута 2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по: редовни заеми в левове - просрочени заеми в левове - редовни заеми във валута - просрочени заеми във валута 3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие 4. Лихви по неизплатени заплати в срок 5. Лихви по държавни вземания 6. Лихви по търговски задължения 7 7. Други лихви Обща сума на разходите за лихви ( ) 8 1 Дата на съставяне : г. Съставител: Ръководител:

14 Приложение 7 СПРАВКА за извънредните приходи и разходи към 31 декември 2002 г. на "Медикет" АД - гр. Етрополе (в хил.лв.) ПОКАЗАТЕЛИ Сума А I I. Извънредни приходи 1. Получени застрахователни обезщетения 2. Други Обща сума I: - II. Извънредни разходи 1. Разходи от природни и други бедствия 2. Разходи от принудително отчуждаване на активи 3. Други Обща сума II: - Дата на съставяне: г. Съставител: Ръководител:

15 Приложение 8 СПРАВКА за финансовите резултати към 31 декември 2002 г. на "Медикет" АД - гр. Етрополе (хил.лв.) Показатели Шифър Сума б 1 А. Неразпределена печалба I. Неразпределена печалба към II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на: 1. Печалбата от предходната година 2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др. 3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи 4. Други източници Обща сума II: - III. Разпределение на печалбата от минали години: 1. За покриване на загуба от минали години 2. За резерви 3. За дивиденти, в т.ч.: - за държавата 4. Дарения 5. Увеличаване на основния капитал 6. За други цели 7. Неразпределена печалба Обща сума III: - IV. Неразпределена печалба към Б. Непокрита загуба 505 I. Непокрита загуба към II. Увеличение на загубата за сметка на: 1. Прехвърляне на загуба от предходната година 2. Други Обща сума II: - III. Покриване на загуби от минали години за сметка на: 1. Неразпределена печалба от минали години 2. Резерви 3. Основен капитал Обща сума III: - IV. Непокрита загуба към В. Финансов резултат от текущата година Печалба 2. Загуба 10 Забележка. В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група Финансов резултат. Дата на съставяне: г.

16 ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ (в хил.лв.) За намаляване на облагаемата печалба Данък за общините Данък върху печалбата Данък за общините I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2. От обезценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО С П Р А В К А за данъци от печалбата върху временни разлики към 31 декември 2002 г. на "Медикет" АД - гр. Етрополе За увеличаване на облагаемата печалба Суми на временните разлики Суми на данъците върху временните разлики: Суми на временните разлики Приложение 9 Суми на данъците върху временните разлики Данък върху печалбата 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( )

17 Б. Облагаеми II. ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2. От обезценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) Б. Облагаеми III. ПРИЗНАТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2. От обезценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( )

18 Б. Облагаеми IV. КОРЕКЦИИ НА ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2. От обезценка на материални запаси 3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: ( ) Б. Облагаеми V. В КРАЯ НА ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната квота и данъчно признатите амортизационни разходи за амортизации 2. От преоценка на материални запаси Превишения на лихвени плащания по ЗКПО Провизии Загуба Други разлики ОБЩО А: ( ) Б. Облагаеми Дата на съставяне: г. Съставител: Ръководител:

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д

Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към г. Преоценена Отчетна стойност на д Телепол ЕООД гр. Шумен Елемент 7.2 НСС 1 ПОКАЗАТЕЛИ Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 312003 г. Преоценена Отчетна стойност на дълготрайните активипоследваща оценк стойност (4+5-6) А

Подробно

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те

приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на ..СИВЕКС ГИНГЕР  ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Те приложение 1 към НСС 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС на "..СИВЕКС ГИНГЕР " ООД - гр..софия към 31 декември 2006 г. АКТИВ Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна година година а 1 2 А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ)

Подробно

GFO 2005.xls

GFO 2005.xls БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

ChirpanskiPlod.xls

ChirpanskiPlod.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2002г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА " ЧИРПАНСКИ ПЛОД" ЕАД / в несъстоятелност / УПРАВЛЯВАЩ : ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ВЕЛКОВ - синдик АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ЧИРПАН Област: СТАРА ЗАГОРА Ул.,

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

MI2003.xls

MI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 23г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА "МОНОЛИТ ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ХАСКОВО, ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

TAI2003.xls

TAI2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА ТРАНС АИДА ИНВЕСТ АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ГР. ХАСКОВО Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО

Подробно

Consolidiran Otchet2005

Consolidiran Otchet2005 БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) -------> "Болкан Бритиш Соушъл Сървейс" АД Град, (село) ул. -------> София, бул. Джеймс Баучер 23 БУЛСТАТ -------> 831517936,00 Вид дейност -------> Маркетингови проучвания

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П

Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: Отчетен период: (в лева) АКТИВИ Текущ период П Справка 1 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС Наименование на КИС: ДФ Елана Еврофонд ЕИК по БУЛСТАТ: 175680458 Отчетен период: 31.12.2011 (в лева) АКТИВИ Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

ballans.xls

ballans.xls Актив раздели, групи, статии СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 2005г сума (х.лв.) 2005г. 2004г. Пасив раздели, групи, статии сума (х.лв.) 2005г. 2004г. А. Дълготрайни активи А. Собствен капитал І. Дълготрайни материални

Подробно

Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо

Отчет за всеобхватния доход на  Сирма Груп Холдинг АД за периода, приключващ на 30 юни 2019 г. Пояснения лв. 000 лв. Прихо Отчет за всеобхватния доход на " Сирма Груп Холдинг" АД Пояснения 30.06.2019 30.06.2018 Приходи от продажби 3 756 3 268 Приходи от лихви 3 135 135 Приходи от финансиране 3 27 27 Други приходи 3 31 - Приходи

Подробно

Example financial statements

Example financial statements 1 Съдържание Страница Консолидиран Отчет за финансовото състояние 2 Консолидиран Отчет за доходите 4 Консолидиран Отчет за всеобхватния доход 5 Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод) 6 Консолидиран

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН

Подробно

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. В хиляди лева Прило жение I-во трим I-во трим Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За междинния период към 31 март 2016 г. Прило жение I-во трим. 2016 I-во трим. 2015 Приходи от лихви, дивиденти и операции с инвестиции 1 1 3

Подробно

Kruni_95.xls

Kruni_95.xls АКТИВ С Ч Е Т О В О Д Е Н Б А Л А Н С на "К РУ Н И -95" АД град БАЛЧИК към 31.12.2002 г. Сума (хил.лв.) ПАСИВ Сума (хил.лв.) РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща година Предходна година РАЗДЕЛИ,ГРУПИ, СТАТИИ Текуща

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls

IFRS_Non-consolidated Financial Statements_31_12_2014_interim.xls Доверие Обединен холдинг АД Междинен неконсолидиран финансов отчет за периода, приключващ към 31 декември 2014 година Неконсолидиран отчет за финансовото състояние Междинен неконсолидиран финансов отчет

Подробно

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД КОНСОЛИДИРАНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 31 Декември 2009г. Консолидиран отчет за доходите на Еврохолд България АД за периода от 01.01.2009 до 31.12.2009 година 01.01.2009 31.12.2009 01.01.2008 31.12.2008

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ

Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛ Справка за оповестяване на счетоводната политика на консолидирания финансов отчет на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31 Декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност

Подробно

Еврохолд България АД

Еврохолд България АД неразделна част от неконсолидирания финансов отчет за първото тримесечие на 2019 г. 71 Междинен неконсолидиран финансов отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход За първото тримесечие

Подробно

Отчет за доходите

Отчет за доходите Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода, завършващ на 31 март 2010 (в хиляди лева) Бележка 31.03.2010 31.03.2009 Приходи от оперативна дейност Дивиденти от дъщерни предприятия 3 260 250 Приходи

Подробно

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011

Konsolidiran FO_Biovet AD_03_2011 Консолидиран отчет за финансовото състояние на "БИОВЕТ АД" АД за та, приключваща на 31 март 2011 г. "БИОВЕТ АД" АД 31.03.2011 Бележки / Notes Текуща Сума ( х.лв.) Предходна Активи Нетекущи активи Дълготрайни

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Междинен консолидиран счетоводен баланс 3 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход 4 Междинен консолидиран отчет за собствения капитал

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc

Microsoft Word - FS 2003 by NAS FINAL new.doc СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПАЙСИС АД към 31 декември 2003 година Раздели, групи, статии Прило жение 31.12.2003 31.12.2002 А. Дълготрайни активи І. Дълготрайни материални активи 3 1,117 1,118

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес ЕИК/Б

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес  ЕИК/Б - 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР 000 565 59 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес e-mail ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК 6 9 0 1 телефон: ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Декември 2017 г. Януари 2018 г., София Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014

Подробно