generated pdf

Размер: px
Започни от страница:

Download "generated pdf"

Препис

1 РЕШЕНИЕ 891 ОТ г. сряда, 30 юли 2003 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 891 от г. 1. Общински съвет утвърждава изменения и допълнения на противопожарна наредба на Общински съвет Димитровград, приета с решение 102 от г., както следва: ГЛАВА ПЪРВА Стар чл.1 Чл.1 Тази Наредба определя основните изисквания за пожарна безопасност на територията на общината, обединява и конкретизира най-важните норми от други законови и подзаконови актове. Чл.1 Тази Наредба определя реда и специфичните правила за пожарна и аварийна безопасност на територията на общината, обединява и конкретизира изискванията на най-важните нормативни и административни актове. ГЛАВА ВТОРА Стар чл.3 ал.1, 2 и 3 Чл.3 /1/ Виза за проектиране се дава след съгласуване на противопожарните разстояния и външно ВиК и електрозахранване на бъдещите обекти със съответните органи на противопожарна охрана, “Електроснабдяване”, “ВиК” и Подземния кадастър. /2/ За целта инвеститорът представя писме молба, а контролният орган издава писмено становище. /3/ Главният архитект след като обобщи становищата на контролните органи, дава своето становище. Чл.3 Скицата с виза за проектиране на обекта се съгласува със съответните органи на РСПАБ по преценка на одобряващия орган съгласно ЗУТ. Стар чл.4 Чл.4 Разрешително за строеж /реконструкция/ се дава след съгласуване на работен проект /АС, ВиК, Ел., ОВ, ВХТПО части/ с органите по Противопожарна охрана, ХЕИ и други контролни органи, имащи отношение към обекта по реда Чл.4/1/ Разрешително за строеж се издава след съгласуване на цялата проектна документация с органите на РС “ПАБ” за категория обекти определени в ЗУТ. /2/ Органът по ал.1 издава становище за противопожарна осигуреност на строежа в 30-дневен срок от получаване на молбата за съгласуване. Стар чл.5 ал.1,2 и 3 Чл.5/1/ За въвеждане на обекта в експлоатация, инвеститорът /собственикът/ отправя писмено искане, придружено с доклад за противопожарното състояние на обекта, до специализираните органи за page 1 / 7

2 държавен противопожарен надзор, за издаване на сертификат за пожарна безопасност. /2/ След издаване на сертификат за пожарна безопасност на обекта, инвеститорът /собственикът/ представя писмена молба до директора на техническия контрол по строителството - за обекти с производствено предназначение, или до кметството, отдел “Строителство” и “Териториално-селищно устройство” - за всички останали обекти, за назначаване на приемателна комисия. /3/ Комисията приема или отказва въвеждането на обекта в експлоатация, за което съставя протокол. Чл.5/1/ За удостоверяване на съответствието с правилата за пожарна безопасност при разрешителни, регистрационни и лицензионни режими органите на РС “ПАБ” издават следните документи за пожарна безопасност: 1. Протоколи за извършена проверка; 2. Разрешение за определяне на критериите и показателите за институционална акредитация на обектите на лечебни заведения за болнична помощ, диагностичноконсултативните центрове и заведения за профилактика и рехабилитация; 3. Становище за: а/ за съответствието с изискванията за противопожапрна и аварийна бизопасност във връзка с регистрация /лицензиране/ на обектите в експлоатация; б/ за противопожарна осигуреност на строежите; в/ за разрешаване ползването на строежите. /2/ За издадените по ал.1 документи се събират такси в размер, определен от МС. Нов чл.5/а/ Чл.5 А/1/ За издаването на документите по чл.5 заинтересованото лице подава писмено искане до началника на РС “ПАБ” Димитровград. /2/ Писменото искане се придружава от копие на документите, индивидуализиращи обекта по отношение на вид, площ, брой места и др. Стар чл.7 Чл.7 Устройването на временни базари, изложби, театрални, циркови и др. прояви да се съгласува с органите на противопожарната охрана преди тяхното обявяване. Чл.7/1/ Устройването на постоянни пазари и тържища се съгласува с органите на РСПАБ, след представяне на подробен устройствен план. /2/ Устройването на временни пазари, базари, изложби, театрални, циркови, местни панаири, събори и други увеселителни прояви се съгласува с органите на РСПАБ. /3/ Организаторът по ал.1 и ал.2 отправя писмено искане с пълна информация 15 дни преди проявата. Въз основа на което, органите на РСПАБ след съответна проверка, издават становище за Пожарна и Аварийна Безопасност. НОВ ЧЛ.7 /А/ Чл.7/А/ В границите на населените места грубите фуражи се съхраняват в отделни помощни постройки /без електро захранване/ или открито на купи на разстояние най-малко 10 м. от съседни сгради и въздушни електропроводи. Стар чл.10 Чл.10 Паленето на отпадъци, паленето на огън за приготвяне на консерви да се извършва на пожаробезопасно разстояние от сгради, помощни постройки и др. под непрекъснат контрол. След приключване на тези дейности огнищата да се загасяват. Чл.10 Паленето на отпадъци, паленето на огън за приготвяне на консерви да се извършва на пожаробезопасно разстояние от сгради, помощни постройки и др. под непрекъснат контрол по ред определен от кмета на общината и кметовете на населени места. Стар чл.11 Чл.11 За гасене на големи и сложни пожари, по искане на РСПО Димитровград, фирмите и гражданите page 2 / 7

3 предоставят на помощ техника и специалисти. Разходите за целта се поемат от общината. Чл.11 Юридическите и физическите лица са длъжни: 1. Да оказват съдействие и не възпрепятствуват органите на РСПАБ при изпълнение на служебните им задължения. 2. При ликвидиране на произшествие органите на РС “ПАБ” могат да използват спасителни, гасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства, собственост на фирми и юридически лица, и да привличат длъжностни лица, специалисти и граждани. Разходите за целта се поемат от общината. 3. За гасене на големи и сложни пожари по искане на органите на РСПАБ да предоставят техника и специалисти. Разходите за целта се поемат от общината. ГЛАВА ТРЕТА Стар чл.12 Чл.12 Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно особеностите на пожарната опасност в техните обекти издават вътрешни наредби, заповеди и инструкции за организиране и осигуряване на пожарната им безопасност. Чл.12 Досегашният текст става ал.1 ал.1 Ръководителите на учреждения, организации и фирми, съобразно особеностите на пожарната опасност в техните обекти издават вътрешни наредби, заповеди и инструкции за организиране и осигуряване на пожарната им безопасност. ал.2 За осъществяване на пожарогасителна и аварийно спасителна дейност съответните ръководители са длъжни: 1. Да създават условия за успешно пожарогасене и аварийно-спасителна дейност в обектите, учрежденията, ведомствата и техните територии. 2. Да осигурят условия и съдействие на звената към РС “ПАБ” за запознаване с оперативната обстановка и провеждане на пожаро-технически учения и обследвания на територията на обекта. 3. За произшествия ликвидирани от граждани и организации без участието на звената от РС “ПАБ” в срок от 3 /три/ работни дни да се уведоми органа упражняващ Държавен противопожарен контрол. Стар чл.22 Чл.22 За ликвидирането на крупни производствени аварии и пожари, ръководствата на обектите разработват планове, които се съгласуват с органите на противопожарната охрана. Чл.22/1/ За ликвидирането на пожари и производствени аварии, ръководителите на търговските фирми, обектите и техните поделения организират разработват планове за взаимодействие и утвърждават: 1. Правила /инструкции/ за противопожарна безопасност на територията на обекта, цехове, помещения, технологични линии, съоръжения, инсталации и др.; 2. Планове за действие на ръководния и технологичния персонал и на работниците при ликвидиране на пожари и производствени аварии; 3. Планове за осигуряване на пожарната безопасност при капитални и текущи ремонти, реконструкция на цехове, помещения и замяна на оборудване без спиране на производствения процес; 4. Планове за евакуация на работниците, служителите и пребиваващи. /2/ Документите по ал.1 се съгласуват с органите за противопожарна охрана. /3/ В случаите, когато дейностите по ал.1, т.3 се извършват от външни организации, плановете се разработват съвместно. Нов чл.22 /А/ Чл.22/А/ Периодично, но не по-малко веднъж в годината, плановете за действие на ръководния и технологичен персонал и на работниците при ликвидиране на пожари и производствени аварии и тези за евакуация се проиграват практически. page 3 / 7

4 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА Стар чл.27 Чл.27 Не се допуска в производствени, административни, жилищни, обществени и др. сгради да се изменя функционалното предназначение и техническото преоборудване на помещения и пътища за евакуация, без разработване на проектна документация, утвърдена по реда на чл.3, 4 и 5 от настоящата наредба. Чл.27 Не се допуска в производствени, административни, жилищни, обществени и др. сгради да се изменя функционалното предназначение и техническото преоборудване на помещения и пътища за евакуация, без разработване на проектна документация, утвърдена по реда на чл.3, 4 и 5 от настоящата наредба. Изискванията се отнасят и за обектите отдадени под наем. Стар чл.28 Чл.28 В складовите помещения материалите се складират на фигури. Местата за подреждането на фигурите се означават с ограничителни линии. Срещу вратите на складовете се оставят проходи широки не по-малко от 1 метър. Чл.28 В складовите помещения материалите се складират на фигури. Местата за подреждането на фигурите се означават с ограничителни линии. Срещу вратите на складовете се оставят проходи широки не по-малко от 1 метър. Не се допуска съхраняването на вещества в съдове под налягане съвместно с пожаро и взривоопасни материали. Нов чл.30 /А/ Чл.30/А/ Строителните конструкции, технологичното оборудване, отоплителните тела и други съоръжения в производствените и складови помещения се почистват от натрупани прахове и отпадни материали. Нов чл.30 /Б/ Чл.30/Б/ /1/ За превозване на взривоопасни материали, ЛЗТ и ГТ се използват специално оборудвани за целта транспортни средства, които ежегодно преминават проверка пред органите на Противопожарната охрана. Транспортните средства за превоз на ЛЗТ и ГТ, да бъдат оборудвани с: - 2 бр. Прахови пожарогасители 6 кг.; - Кабел за заземяване с минимална дължина 20 м.; - Верига за отвеждане на статичното електричество, допираща се до земята при празен автомобил; - 2 бр. Червени флагове; - Искрогасител. /2/ По време на товарене и разтоварване, транспортните средства да са със загасен двигател и да не се оставят без наблюдение и контрол. /3/ техническите съоръжения за транспорт и съхранение на взривоопасните вещества, ЛЗТ и ГТ да се поддържат в изправност. На същите да се извършват периодични прегледи съгласно инструкциите на производителя. ГЛАВА ПЕТА Нова точка към чл Складирането на горими материали на разстояние по-малко от 1 м. от електрически табла и блокиране достъпа до тях. Нов чл.35 /А/ Чл.35 /А/ За ликвидиране на пожари или аварии в ел.уредби инсталации и съоръжения с напрежение над 380 V, ръководителите на обекта трябва да осигурят своевременно изключване захранващото ел. напрежение от правоспособно лице. ГЛАВА ШЕСТА Нова точка към чл.41 page 4 / 7

5 6. В търговските обекти разполагане на отоплителни уреди в 5 метровата зона от местата за съхраняване на ЛЗТ и ГТ в чупливи опаковки. ГЛАВА СЕДМА Стар чл.45 Чл.45 Ръководствата на всички селскостопански производствени единици са длъжни: 1. Да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при подготовка и провеждането на кампанията по прибиране на реколтата. 2. Да определят със заповед отговорници по опазването на посевите, зърното и фуражите. 3. Да организират качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с противопожарни уреди на селскостопанските машини. 4. Да сформират приемателни комисии от специалисти за приемане на селскостопанските машини, складовете за зърно, зърносушилните и фуражните площадки, с участието на ПО. 5. Да организират извършването на ежедневни прегледи на техническото и противопожарно състояние на машините и съоръженията. 6. Преди започване на жътвата да осигурят разпарцелирането на масивите на участъци за ежедневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите и изораване непременно на ивица с ширина 8 м. 7. Преди започване на жътвата да разжънат, изнесат сламата и изолират ивица с ширина 4 м. покрай главните, първокласни и второкласни пътища, иглолистните горски насаждения и жп линиите. 8. Да осигурят дежурство на трактор с четирикорпусен плуг за всяка агрегатна група. 9. Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибиране на реколтата. 10. Да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полета след работа и ги оборудват с необходимите противопожарни уреди и съоръжения. чл.45, точки 4,6 и 7 Чл.45 Ръководствата на всички селскостопански производствени обекти са длъжни: 1. Да изготвят планове с мероприятия за пожарна безопасност при подготовка и провеждането на кампанията по прибиране на реколтата. 2. Да определят със заповед отговорници по опазването на посевите, зърното и фуражите. 3. Да организират качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с противопожарни уреди на селскостопанските машини. 4. Да сформират приемателни комисии от специалисти за приемане на селскостопанските машини, складовете за зърно, зърносушилните и фуражните площадки. Органите на РСПАБ участвуват в комисиите по искане на собственика срещу заплащане. 5. Да организират извършването на ежедневни прегледи на техническото и противопожарно състояние на машините и съоръженията. 6. Преди започване на жътвата да осигурят разпарцелирането на масивите на участъци за ежедневна работа, но не повече от 800 дка. Това се осъществява чрез ожънване на посевите и изораване на ивица с ширина най-малко 10 м. 7. Преди започване на жътвата да ражънат, изнесат сламата и изорат ивица с ширина 6 м. покрай пътищата от републиканската пътна, горските насаждения, сметища, пчелини, гробища и други, а покрай железопътните линии, кранови възли и очистни съоръжения на магистрални газопроводи и други пожароопасни места и обекти - най-малко 10 м. 8. Да осигурят дежурство на трактор с четирикорпусен плуг за всяка агрегатна група. 9. Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибиране на реколтата. 10. Да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките и складовете за зърно и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа и ги оборудват с необходимите противопожарни уреди и съоръжения. Стар чл.46 Чл.46 Не се допуска паленето на житни, царевични и други стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха трева. Изключение - с разрешение на кметовете и органите на ПО. page 5 / 7

6 Чл.46 Не се допуска паленето на житни, царевични и други стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха трева. Нов чл.49/а/ Чл.49/А/ Общината и ведомствата организират поставяне на предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата, горски масиви, пожароопасни места, паркове, градини и други подобни. ГЛАВА ОСМА Стар чл.53 Чл.53 Кметовете на населени места сформират гасачески групи към кметствата и създават организация за тяхното използване. Чл.53 Кметовете на населени места сформират гасачески групи към кметствата и създават организация за тяхното оповестяване, използване и взаимодействие с гасаческите групи към Държавните лесничейства и органите на РС “ПАБ”. ГЛАВА ДЕВЕТА Стар чл.55 Чл.55 Нарушителите на наредбата се наказват с глоби в размер от 200 до лева. Чл.55/1/ Нарушителите на наредбата се наказват глоби в размер от 20 до 500 лева. /2/ За нарушение на чл.3, чл.4, чл.5/а/, чл.7, чл.23, чл.24, чл.32 и чл.33 от настоящата наредба, могат да бъдат спрени от експлоатация съответните дейности и обекти. Нов чл.55/а/ Чл.55/А/ /1/ Органите извършващи контрол по спазване на настоящата наредба могат да призовават писмено гражданите в служебните помещения. /2/ В съобщението изрично се посочват целта на призоваването, часът и мястото на явяване. Нов чл.55/б/ Чл.55/Б/ Който без уважителни причини не се яви в местата по чл.55/а/, ал.1, след като е редовно призован, се наказва с глоба от 20 лева. Стар чл.56 Чл.56 Актовете за установяване на административно нарушение се съставят от органите на териториалната противопожарна служба. Чл.56/1/ Актовете за установяване на административно нарушение се съставят от органите на РСПАБ. /2/ Наказателните постановления и заповедите за спиране на дейности и обекти се издават от кмета на общината или от упълномощени от него органи. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Стар 1 1. Тази наредба се издава на основание чл.22 от ЗМСМА. 1. Тази наредба се издава на основание чл.22 от ЗМСМА във връзка с чл.100, ал.3 от ППЗМВР и влиза в сила от деня на приемането й. Стар 2 2. Контрол по изпълнението на наредбата се възлага на териториалната Служба Противопожарна Охрана Димитровград. page 6 / 7

7 Powered by TCPDF ( 2. Контрол по изпълнението на наредбата се възлага на Районната Служба за Пожарна и Аварийна Безопасност Димитровград. НАВСЯКЪДЕ Районна Служба Противопожарна Охрана /РСПО/ се заменя с Районна Служба Пожарна и Аварийна Безопасност /РС “ПАБ”/ Участвали в гласуването - 21 общински съветници, от които “за” - 21, “против” - 0, “въздържали се” - 0. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Г.ГЕОРГИЕВ/ page 7 / 7

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к пл. България, тел /2260. факс: , З А П О В Е Д ДЗ.../ г. гр. Ра

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к пл. България, тел /2260. факс: ,   З А П О В Е Д ДЗ.../ г. гр. Ра ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к. 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg З А П О В Е Д ДЗ.../...2018 г. гр. Раковски Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.

Подробно

naredba pojarna

naredba pojarna НАРЕДБА ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1 С тази наредба се уреждат отношенията, правата и задълженията на държавните органи, фирми,

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_9- OTMENENA_ doc

Microsoft Word - NAREDBA_9- OTMENENA_ doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ Н А Р Е Д Б А 9 ЗА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ (Настоящата наредба е приета на основание чл.22, ал.1 от Закона за местното

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А О Б Щ И Н А С Т Р А Ж И Ц А НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА СТРАЖИЦА Н А Р Е Д Б А ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Подробно

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин Наредба ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН Девин, 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 / 7 Чл.1. Настоящата Наредба урежда условията и реда за именуване

Подробно

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин

Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин НАРЕДБА за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин Девин, 2011 г. 1 / 22 ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавни

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020EFF0EEF2E8E2EEEFEEE6E0F0EDE020E1E5E7EEEFE0F1EDEE E32E2E646F63>

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020EFF0EEF2E8E2EEEFEEE6E0F0EDE020E1E5E7EEEFE0F1EDEE E32E2E646F63> ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Н А Р Е Д Б А 11 ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО Приета с Решение 52 по Протокол 8/07.03.2012

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т гр.белене Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Белене Г Л А В А I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбат

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т гр.белене Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Белене Г Л А В А I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбат О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т гр.белене Н А Р Е Д Б А за пожарната безопасност на територията на Община Белене I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ)

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ по чл.196, ал.5 от ЗУТ 2016 година Глава първа.

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА Н А Р Е Д Б А 2 ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет -

ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА Н А Р Е Д Б А 2 ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет - ОБЩИНА МИЗИЯ ОБЛАСТ ВРАЦА Н А Р Е Д Б А 2 ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет - гр.мизия с Решение 58 /24.03.2000 г. Изм.;Реш. 93/22.05.2012

Подробно

О Б Щ И Н А - гр

О Б Щ И Н А  - гр О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - гр.к Н Е Ж А проект Н А Р Е Д Б А N:5 за пожарната и аварийна безопасност на населените места, обектите и личната собственост на гражданите на територията на Община Кнежа I

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA 16.doc

Microsoft Word - NAREDBA 16.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Д Ъ Л Г О П О Л НАРЕДБА 16 от 15 февруари 2008 г. за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община

Подробно

Naredba 16

Naredba 16 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛ.МОНТАНА Н А Р Е Д Б А 16 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Наредбата

Подробно

generated pdf

generated pdf Решение 31 от 18.12.2003 г. на ОбС-Димитровград понеделник, 18 декември 2006 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 31 от 18.12.2003 г. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ЗА, ЗУТ, ЗДВФК,

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Microsoft Word - PPNaredba OBS B-tsi.doc

Microsoft Word - PPNaredba OBS B-tsi.doc ОБЩИНА БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg Н А Р Е Д Б А за ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Подробно

Препис-извлечение от протокол № 13

Препис-извлечение от протокол № 13 Препис-извлечение от протокол 13 от 30.08.2012 година на заседание на Общински съвет Стражица по т.4 от дневния ред: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно