ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарн"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ Н А Р Е Д Б А 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване Глава първа Общи положения Чл. 1 (1) С тази наредба се определят условията и реда за извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по смисъла на 5, т. 40 от Закона за устройство на територията, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Любимец при изграждане на нови мрежи, планови и аварийни ремонти и присъединявания на водоснабдителни, канализационни, енерго-снабдителни, далекосъобщителни, и други съоръжения-елементи на техническата инфраструктура. (2) С наредбата се определят и конкретните правомощия на кмета на общината и органите на общинска администрация, свързани със съгласуването, координацията и контрола на дейностите по ал. 1. Глава втора Годишно съгласуване и координация Чл. 2 (1) До края на месец декември на всяка календарна година дружествата, предоставящи обществени услуги по смисъла на 1, т. 3 от АПК, чиято дейност е свързана и с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Любимец, предоставят инвестиционната си програма за следващата календарна година, в частта й касаеща изграждане, ремонт и/или реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. (2) До края на месец февруари на всяка календарна година, упълномощено от кмета на общината длъжностно лице, изготвя график за всички предстоящи през настоящата година строителни и монтажни работи, свързани с изграждане, ремонт или поддръжка на елементите на техническата инфраструктура, като взема предвид предоставените инвестиционни програми на дружествата по ал. 1. Графикът се предоставя на дружествата по ал. 1 и се оповестява чрез средствата за масово осведомяване и в интернет страницата на Община Любимец. (3) Актуализации и изменения в графика по ал. 2 се допускат само в случай на доказана неотложна нужда от извършване на строителните и монтажни дейности в обществен интерес, като се извършва групиране на заявките на собствениците на отделните имоти, инвеститорите и операторите на съответните мрежи, за съвместно строителство за съответния квартал (улица). Чл. 3 (1) Забранява се извършването на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Любимец от дружествата, доставчици на обществени услуги, невключени в графика по чл.2, ал. 2, с 1

2 изключение на случаите на повреда или авария, които трябва да бъдат отстранени незабавно и в случаите по ал.3 от чл.2. (2). Строителството на нови водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни и далекосъобщителни мрежи, в т.ч. реконструкцията и плановите им ремонти, както и отклоненията от тях, се извършва в периода от 01 март до 30 октомври. Извън този период разкопавания се разрешават само за аварийни ремонти. Глава трета Ред и условия за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване Чл. 4 (1) Преди започване на работа възложителят на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Любимец при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване е длъжен да уведоми писмено за това със заявление по образец общинската администрация. (2) Към заявлението възложителят прилага: а) копие от разрешението за строеж, ако такова се изисква или разрешение за поставяне за елементите на градското обзавеждане; б) скица-проект на разкопавания участък с обяснителна записка в случаите на чл. 147, ал. 1 и/или чл. 151, ал. 1 от ЗУТ; в) Одобрен проект за временна организация на движението (ВОД), съгласувана със сектор Пътна полиция при извършване на СМР в улична регулация, когато това се изисква по силата на нормативен акт. г) документ за внесена такса за услугата по съгласуване и координиране на СМР (съгласувателно писмо); д) документ за внесена гаранционна вноска по реда на глава шеста на наредбата, с изключение на разкопаване на полски пътища е) декларация за отказ от възстановяване на гаранционната вноска, в случаите, когато дейността ще се извърши от Община Любимец ; Чл. 5 (1) В 7-дневен срок след постъпване на заявлението, кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация, издава съгласувателно писмо, което съдържа: - предписание за срока и времето, в което да бъдат извършвани СМР и възстановителни работи; - последователността, в която да бъдат извършвани СМР, в случай, че на същата територия се извършват СМР и от други лица; - условия и срок за съставяне на протокол по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ и за издаване на разрешение за засипване (2) При приложимост на чл. 4, ал. (2), точка в, съгласувателното писмо се издава в 7-дневен срок от издаване на заповедта за ВОД. (3) При приложимост на чл.4, ал. (2), точка е в съгласувателното писмо се указва, че възстановяването се извършва със общински средства, като внесената гаранционна вноска остава в полза на Община Любимец и не подлежи на възстановяване. Чл. 6. Строителните и монтажни работи по разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи могат да започнат веднага след получаване на съгласувателно писмо. 2

3 Чл. 7 (1) Преди засипване на изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, възложителят е длъжен да уведоми общинска администрация в писмен вид и да заплати такса за издаване на разрешение за засипване. (2) В 3-дневен срок след постъпване на заявлението се издава на разрешение за засипване при условията на чл. 74, ал. 2 от ЗУТ и след представяне на геодезическо заснемане на магнитен носител в Дирекция УТ ОС СХД на Община Любимец. Глава четвърта Ред и условия за извършване на строителни и монтажни работи при повреди и аварии на елементите на техническата инфраструктура Чл. 8 (1) При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно, възложителят или дружеството, предоставящо обществени услуги, може да започне СМР веднага, като уведоми за това писмено със заявление по образец общинската администрация. (2) Към заявлението възложителят прилага: а) скица-проект на разкопавания участък с обяснителна записка; б) документ за внесена такса за услугата по съгласуване и координиране на СМР (съгласувателно писмо); в) документ за внесена гаранционна вноска по реда на глава шеста на наредбата, освен в случаите на чл.22 от наредбата. г) декларация за отказ от възстановяване на гаранционната вноска, в случаите, когато дейността ще се извърши за сметка на общината. Чл. 9 (1) При повреди и аварии на подземните съоръжения на техническата инфраструктура, които трябва да бъдат отстранени незабавно в почивни и празнични дни или в извънработно време, възложителят или дружеството, предоставящо обществени услуги, може да започне СМР веднага, като представи на дежурния към общинския съвет за сигурност следните документи уведомление (свободна форма) и проекто-график за отстраняване на аварията. (2) В случаите по ал. 1 в първия работен ден възложителят подава в Община Любимец заявление по образец, като прилага документите по чл. 8, ал. 2. (3) В случаите, когато възстановяването на последиците е обективно невъзможно да бъде завършено в кратък срок (повече от един ден),операторите, предприятията и експлоатационните дружества са длъжни да осигурят за срока на ремонта безопасна проходимост за гражданите и превозните средства в засегнатия участък. Глава пета Възстановяване на техническата инфраструктура Чл. 10 (1) Лицата, извършили СМР по смисъла на тази наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи в сроковете, посочени в съгласувателните писма по чл. 5. (2) В случаите на липса на технически ресурс по възстановяването на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Любимец от лицата по ал.1 са длъжни да удостоверят същото с декларация за отказ от възстановяване, във връзка с която гаранционната вноска, направена от тях остава в полза на Община Любимец. (3) В случаите по ал.2, СМР по възстановяването на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Любимец остава за собствена сметка. 3

4 Чл. 11 (1) Възстановяването на изкопите по улици и асфалтирани алеи се извършва с инертни материали несортиран трошен камък до ниво земно легло. Уплътняването се извършва с пневматична трамбовка на пластове по 20 см. Полага се трошен камък за пътна основа с минимална дебелина 35 см, след което се полага асфалтова смес с дебелина равна на съществуващата настилка или от съществуващия тип. За площи по-големи от 30 кв.м. се изпълнява основната настилка на пътното платно. В този случай уплътняването се извършва с валяк. (2) Възстановяването на пътната настилка трябва да обхваща ширината на изкопа, увеличена със 70см. Трябва да се оформят правоъгълни форми със страни успоредни или перпендикулярни на оста на пътя. Допустими са неравности не по-големи от 1см. Асфалтираният участък се окантва с битумна емулсия или материал за по-добра връзка. Чл. 12 (1) Възстановяването на тротоарни настилки с бетонови плочи се извършва с плочи с дебелина 4 см., вароциментов разтвор М 50 4 см., уплътнен пясък 3 см., уплътнен несортиран трошен камък 10 см. (2) Възстановяването на бетонни настилки се извършва с бетон клас В10 15см., пясък 3 см., несортиран трошен камък 10см. (3) Тротоарите се възстановяват с нови материали, съответстващи на съществуващата настилка. В случай, че тротоарът завършва с тревна или свободна площ, да се укрепва с градински бордюри. Чл. 13. Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20см. и се озеленява със същия вид растителност. Приемането се извършва от представител на Дирекция УТ ОС СХД при Община Любимец, за което се съставя протокол. Чл. 14. Възстановяването при преминаване през поземлени имоти и пътища без настилка общинска собственост се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см. Чл. 15. В съгласувателните писма по чл. 5 от наредбата, съгласуващият орган може да даде и допълнителни указания за извършване на възстановителните работи, с оглед особеностите на терена. Чл. 16. Незабавно след извършване на необходимите възстановителни работи, посочени в съгласувателните писма по чл. 5, възложителят на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи, уведомява писмено общинската администрация. Чл. 17. За констатиране качеството на възстановителните работи в 14-дневен срок от постъпване на уведомлението по чл. 16 се съставя двустранен протокол от упълномощени представители на общинската администрация и на възложителя. Глава шеста Размер на гаранционната вноска за качествено изпълнение на възстановителните работи. Ред и условия за възстановяване на гаранционната вноска Чл. 18 (1) Като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи при изпълнение на СМР, свързани с разкопаване при ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция и/или присъединяване, възложителят внася гаранционна вноска в размер, както следва: 1. За възстановяване на асфалтова настилка 70 лв./кв.м. 2. За възстановяване на тротоар от базалтови плочки 40 лв./кв.м. 3. За възстановяване на настилка от плочки с тревна фуга 28 лв./кв.м. 4. За възстановяване на бетонов бордюр 28 лв./м. 4

5 5. За възстановяване на тревни площи 25 лв./кв.м. (2) Определените в ал.1 гаранционни вноски се актуализират ежегодно с решение на Общински съвет Любимец. (3) Общината не дължи лихви по внесените гаранционни вноски за възстановяване на разрушените настилки. Чл. 19 Ежегодно, до края на месец януари дружествата, предоставящи обществени услуги, чиято дейност е свързана и с аварийни разкопавания на територията на общината, предоставят в полза на Община Любимец годишна гаранционна вноска като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи, както следва: - за дружества, предоставящи водоснабдителни, канализационни, електроснабдителни, в размер на лева - за дружества, предоставящи телекомуникационни, пощенски или други подобни услуги в размер на лева Чл. 20 (1) В границата на урбанизираните територии след съставяне на протокол по чл. 17 с констатации за качествено изпълнени възстановителни работи, се възстановява 50 % от гаранционната вноска по чл.18. (2) ) При констатиране на некачествено изпълнение на възстановителните работи не се възстановява гаранционната вноска, внесена по реда на чл.18 на тази наредба. Чл. 21 (1) Шест месеца след подписване на протокола по чл. 17, упълномощени от Кмета на Община Любимец длъжностни лица извършват повторна проверка относно качеството на възстановителните работи и съставят констативен протокол. (2) При констатиране на качествени възстановителни работи остатъкът от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 18, се възстановява на възложителя или дружеството, предоставящо обществени услуги (3) При констатиране на некачествени възстановителни работи остатъкът от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 18, се задържа и се използва за извършване на възстановителните дейности. Чл. 22. (1) Извън границата на урбанизираните територии след съставяне на протокол по чл. 18 с констатации за качествено изпълнени възстановителни работи се възстановява пълният размер на гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 21 от наредбата. (2) При констатиране на некачествено изпълнение на възстановителните работи се прилагат разпоредбите на чл.20, ал.2. Чл. 23 (1) В края на месец декември, всяка календарна година комисия, назначена от Кмета на Община Любимец извършва проверка по всички случаи на аварийни разкопавания от текущата календарна година, за които е констатирано некачествено изпълнение на възстановителните работи. При повторно констатиране на некачествени възстановителни работи от гаранционната вноска, внесена по реда на чл. 19., се задържат необходимите средства за извършване на възстановителни дейности, установени с протокол на комисията. Глава седма Административен контрол Чл. 24 (1) В дирекция УТ ОС СХД се създава и поддържа общ регистър с информация за допуснатите строителни работи в имотите,публична общинска собственост, на територията на общината. (2) Регистрите съдържат: разрешение за строеж, график за завършване на строителните работи и др. Чл. 25 (1) Контролът по спазването на тази наредба се упражнява от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица; (2) Във връзка с изпълнение на функциите им по тази наредба, контролните органи по ал. 1 имат право: 1. на свободен достъп до строежите и съоръженията по време на извършване на строителните и монтажни работи; 5

6 2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от длъжностните лица в администрации, от участниците в строителството, от лицата на строежа, от специализираните контролни органи и дружества. Глава осма Административно-наказателна отговорност Чл. 26. Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лева, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание участник в строителството, който: 1. извършва, разпореди или допусне извършването на СМР по тази наредба, без да уведоми за това Община Любимец и без за това да е издадено съгласувателно писмо по чл. 5 на наредбата; 2. не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност; 3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи; 4. засипе изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата; 5. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината; Чл. 27. За други нарушения по тази наредба, както и предписанията, основани на нея, наказанието е глоба от 500 до 1000 лева, ако в друг нормативен акт не е предвидено потежко наказание. Чл. 28. Ако нарушението по чл. 26 и по чл. 27 бъде продължено, след като е констатирано с акт или, ако в срока за издаване на наказателното постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба от 3000 до 5000 лева, независимо от наказанието по първото нарушение; Чл. 29 (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция в размер от до лева на юридическо лице или едноличен търговец, който като: 1. възложител или дружество, предоставящо обществени услуги, изпълнили СМР, за които не са подали уведомление по реда на чл.4, ал.1 или на чл.8, ал.1; 2. възложител на СМР или дружество, предоставящо обществени услуги, не изпълнили писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност; 3. възложител или дружеството, предоставящо обществени услуги, което не осигури достъп или не се представят необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи; 4. възложител или дружеството, предоставящо обществени услуги, засипят изградените или преустроени подземни мрежи или съоръжения, без издадено разрешение за засипване по реда на наредбата; 5. възложител или дружеството, предоставящо обществени услуги, не извършат възстановителните работи и не отстранят за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от тях СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината, извън случаите на чл.10, ал.2 от тази наредба; (2) Санкциите по ал. 1 се налагат по реда на чл. 30 и 31 от наредбата. Чл. 30 (1) Установяването на нарушения по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 6

7 (2) Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от управомощени от кмета на общината, длъжностни лица от общинска администрация. Чл. 31. Наказателните постановления се издават от кмета на общината. Преходни и заключителни разпоредби 1 Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 13, и ал. 2, вр. чл. 22, ал. 4 и сл. от ЗМСМА, както и във връзка с разпоредбите на ЗУТ. 2 Тази наредба е приета с Решение 183/Протокол 22/ год. 3 В срок от един месец от приемане на НРУИСМР от ОбС- Любимец, дружествата, предоставящи обществени услуги по смисъла на 1, т.3 от АПК, чиято дейност е свързана и с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на община Любимец, предоставят инвестиционната си програма по чл.2, ал.1 за всяка поредна година. 4 В двумесечен срок от приемане на НРУИСМР от ОбС-Любимец, упълномощено от Кмета длъжностно лице, изготвя график за всички предстоящи до края на поредната год. строително монтажни работи по чл.2, ал.2. 5 Настоящата Наредба 20 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи /НРУИСМР/ влиза в сила от датата на публикуване. 7

8 Изх. / ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ З А Я В Л Е Н И Е За РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ на улични и тротоарни настилки От... /име собствено,бащино,фамилно/ адрес,управител,еик... тел... Постоянен адрес:... /област,община,населено място/... /жк,ул.,вх.,ет.ап./ Моля ми бъде разрешено прокопаване на : на територията на Община Любимец Приложение: С уважение:

9 Изх. / РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ на улични и тротоарни настилки / г. /към Разрешение за строеж.../ РАЗРЕШАВА СЕ: по повод молба (писмо) Вх... НА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.. /да се издаде на лицето, на което е издадено Разрешението за строеж/ адрес,управител,еик... тел... да извърши прокопаване на настилка за...../вид СМР/, съгласно Разрешение за строеж.от.20 г на Община Любимец за ОБЕКТ:...., находящ се... /административен адрес на обекта/, Технически ръководител на обекта: тел ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР Е СВЪРЗАНО С: Преминаване през асфалтова настилка на улица:..., Преминаване през тротоарните настилки по улица:... /уточняване на тротоара/, Преминаване през зелени площи... /Описва се преминаването за конкретния обект с наименование и количества / СТРОИТЕЛСТВОТО ДА ЗАПОЧНЕ НА : г. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА НАСТИЛКИТЕ И ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ ДА ПРИКЛЮЧИ ДО:.20. г. ВНЕСЕНА ДЕПОЗИТНА ВНОСКА В РАЗМЕР НА:...лв., Съгласно Протокол г. и приходен ордер от: г. СТРОИТЕЛСТВОТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 1. Да спазват изискванията на чл. 72, чл. 73 и чл. 74 от Закон за Устройство на Територията /ЗУТ/ и Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи,свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване на Община Любимец. 2. Да се опазват от повреди и се възстановят съществуващи сгради, подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки. 3.Възстановяването на настилките /асфалтови, тротоарни и др./ да се изпълнява по протокол за скрити работи (ако има такъв). 9

10 4.При възстановяването на земното легло, основата от трошен камък и съответната настилка да се спазват дебелините на съществуващите пластове, което се удостоверява със заверено копие на акт образец 12 (за скрити работи в строителството), подписано от представител на Общинска администрация. 5.Преди полагането на асфалтовата настилка да се представят констативни протоколи подписани от представители на експлоатационните дружества за ненарушени съществуващи трасета на съоръжения от подземната инфраструктура,ако на място съществуват такива и тези протоколи са неразделна част от Протокол 2 за приемане на възстановени настилки. 6.При възстановяване на настилките да се спазват надлъжните и напречни наклони на уличните платна, тротоарните настилки и настилките на паркинги. 7.Възстановяването и рекултивацията на изкопните работи в зоните на озеленяване да се извършва само с почва от запазения хумусен пласт. 8.Да се спазват изискванията за безопасност на движението. ВАЖИ СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ С: дата: г. Съгласувал:.... /../ подпис Изготвил: Тук напишете вашето име и длъжност 10

11 ОБЕКТ:. ИЗПЪЛНИТЕЛ: КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА за изпълнение на възстановителните работи вид СМР ед. мярка количество ед. цена стойност 1. Възстановяване на асфалтова настилка 2. Възстановяване на тротоарна настилка 3. Възстановяване зелена площ Общо: Стойност на депозита: Единичните цени се отнасят за конкретния строеж. ИЗГОТВИЛ: ( ) ИЗПЪЛНИТЕЛ: ( ) 11

12 П Р О Т О К О Л 1 към РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ на улични и тротоарни настилки / г. Днес, г., комисия в състав: 1.. в Община Любимец в Община Любимец представител на Изпълнителя 4.. извършихме проверка на място за определяне на депозит съгласно Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване на Община Любимец. както следва: Преминаване през асфалтова настилка на улица;..... Преминаване през тротоарните настилки по улица;... Преминаване през зелени площи;... За обект:., К О М И С И Я :

13 П Р О Т О К О Л 2 към РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ на улични и тротоарни настилки / г. Днес, г., комисия в състав: 5.. в Община Любимец в Община Любимец представител на Изпълнителя извършихме проверка за възстановяване на настилки:..... За обект:., Технологията за прокопаване и възстановяване е спазена. Възстановяването е качествено. Да се освободи 50% от депозитът в размер на лв., съгласно приходен ордер... на основание ПРОТОКОЛ 1 / г. съгласно чл.21 от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване на Община Любимец Приложение: Констативни протоколи подписани от представители на експлоатационните дружества за ненарушени съществуващи трасета на съоръжения от подземната инфраструктура. К О М И С И Я :

14 П Р О Т О К О Л 3 към РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ на улични и тротоарни настилки / г. Днес, г., комисия в състав: 8.. в Община Любимец в Община Любимец представител на Изпълнителя извършихме проверка за възстановяване на настилки на улици:.. за обект:., с административен адрес: гр. Любимец. Възстановяването е качествено. Да се освободи 50% от депозитът в размер на лв., основание ПРОТОКОЛ 1 / г. съгласно чл.21 от Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи при ново строителство, ремонт, реконструкция или присъединяване на Община Любимец К О М И С И Я :

generated pdf

generated pdf ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА 24 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ петък, 28 септември 2018 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД Д О К Л А Д Н А З

Подробно

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc

Microsoft Word - предложение наредба 2_MD -тодор.doc ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Г А Б Р О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от Таня Венкова Христова - Кмет на Община Габрово, ОТНОСНО: Приемане на Изменение и допълнение на Наредба 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите,

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА НАРЕДБА 8 за реда и условията при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински терени. -------------------------------------------

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА

ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на

Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Н А Р Е Д Б А 14 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ по чл.196, ал.5 от ЗУТ 2016 година Глава първа.

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA 16.doc

Microsoft Word - NAREDBA 16.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Д Ъ Л Г О П О Л НАРЕДБА 16 от 15 февруари 2008 г. за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община

Подробно

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ХАРМАНЛИ МОТИВИ ЗA ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Харманли От Мария

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / Н А Р Е Д Б А за пр

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / Н А Р Е Д Б А за пр ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com Н А Р Е Д Б А за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОВАДИЯ НАРЕДБА 21 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА, ПЕТА И ШЕСТА КАТЕГОРИЯ И

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОВАДИЯ НАРЕДБА 21 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА, ПЕТА И ШЕСТА КАТЕГОРИЯ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРОВАДИЯ НАРЕДБА 21 ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА, ПЕТА И ШЕСТА КАТЕГОРИЯ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл.1.(1).

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43 7500 Силистра e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К

Подробно

Naredba 16

Naredba 16 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛ.МОНТАНА Н А Р Е Д Б А 16 ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Наредбата

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Подробно

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин

Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин Наредба ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН Девин, 2010 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1 / 7 Чл.1. Настоящата Наредба урежда условията и реда за именуване

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно