14617

Размер: px
Започни от страница:

Download "14617"

Препис

1 ПРАВИЛА за реда на ползване на училищните автобуси, предоставени от министерството на образованието и науката на община Шумен за превоз на деца и ученици I. Общи положения: 1.Училищните автобуси са предоставени от министерството на образованието и науката на община Шумен по Националната програма Попълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, модул Оптимизиране на училищната мрежа чрез осигуряване на превоз до държавните и общински училища за ученици в основна образователна степен за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавни училища, които се намират в границите на общината. 2. Oрганизацията на превозите на деца и ученици се извършва съгласно действащата в дадения момент нормативна уредба. II. Организация на превозите 1. Училищните автобуси, предоставени от министерството на образованието и науката на община Шумен се използват за безплатен превоз на деца и ученици от населени места, където няма функциониращи училища до средищните училища, намиращи се в границите на общината, съгласно Наредба 2/ г. на министъра на финансите. 2. Училищните автобуси, освен за безплатен превоз на правоимащи по Наредба 2/ г. на министъра на финансите, могат да се използват за превози с образователни цели на територията на страната извън утвърдените маршрути, обслужващи безплатния превоз на деца и ученици в следните случаи: 2.1. Провеждане на учебно-опозвателната дейност с деца и ученици; 2.2. Участие в олимпиади, състезания, фестивали, концерти, конференции на деца, ученици и педагози; 2.3. Участие в културни мероприятия на деца, ученици и педагози; 2.4. Участие в образователни проекти; 2.5. Организирани посещения на бази за отдих, лагери за деца, ученици и педагози; 2.6. Квалификационна дейност деца и ученици, на педагогически и непедагогически персонал; 2.7. Честване на официални и неофициални празници /патронен празник, юбилеи и др./ на образователните институции; 2.8. Провеждане на поправителни сесии; 2.9. Дейности, свързани с посрещане и участие в мероприятия на гости на образователните институции и Община Шумен; Дейности, свързани с прояви на културни, младежки и спортни организации от община Шумен; Дейности, свързани с организация на учебния процес на образователните институции; Превоз на деца и ученици със СОП и техните придружители.

2 3. Кметът на община Шумен извършва всички необходими действия по организиране и ползване на училищните автобуси в учебно и извън учебно време. 4. Ежегодно, в началото на учебната година, директорите на образователните институции или ръководителите на групите, като ползватели на ученически автобуси, представят в Дирекция Култура, просвета и образование на община Шумен заявления по образец /Образец 1/. След обобщаване на заявленията се изготвя план за превозите през учебната година /Образец 3/. 5. Заявление по образец за възникнало извънпланово ползване на ученическите автобуси /Образец 2/ се внася от образователните институции в деловодството на Община Шумен не по-късно от 10 работни дни преди превоза. 6. Кметът на община Шумен разрешава със свои заповеди ползването на училищните автобуси в случаите по т. 2, като предварително одобрява допълнителните маршрути за ползвателите извън утвърдените маршрути и маршрутни разписания, обслужващи безплатния превоз на деца и ученици, съгласно Наредба 2/ г. на министъра на финансите. 7. Съгласно утвърдена методика от кмета на община Шумен се възстановяват разходите за превоз, разпределени между ползвателите на автобуси за специализиран превоз и училищните автобуси на Община Шумен, като собствен транспорт. Възстановените средства за превоза от потребителите се разходват само за нуждите на експлоатацията и ремонта на училищните автобуси на община Шумен. 8. Ползвателите на превозите по допълнителни маршрути /извън утвърдените маршрути, обслужващи безплатния превоз на децата и учениците/ с училищните автобуси на община Шумен, възстановяват разходите за превоза след предоставяне на справка или протокол за дължимите за възстановяване разходи по превоза в срок до 10 дни, по сметката на община Шумен, в брой или с платежно нареждане. 9. Разходите при ползването на училищните автобуси на община Шумен като собствен транспорт по допълнителните маршрути са за сметка на ползвателя и включват: а/ Стойността в лева за действително изминатите километри на автобуса от местонахождението му до крайния пункт и обратно, съгласно нормативи за цена на километър общ пробег, определен със Заповед на министъра на образованието и науката за безплатен превоз на ученици. б/ Средства за командировка /при извършване на превоз извън територията на община Шумен/ и извънреден труд на шофьора, съгласно Кодекса на труда. 10. Когато пътуването се извършва извън територията на община Шумен, директорите на образователните институции или ръководителите на групите за пътуване са длъжни да подготвят необходимите документи съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 и чл. 12а от Наредба 2/ г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм. 11. След съгласуване на формата за организиран отдих на децата и учениците с Регионален инспекторат по образование, директорите или ръководителите уведомяват писмено Дирекция Култура, просвета и образование на община Шумен.

3 12. Директорите на образователните институции и ръководителите носят отговорност за информацията подадена в заявките за пътуване с училищните автобуси, както и за: - списъците на децата и/или учениците; - информирането и писменото съгласие на родителите, настойниците или попечителите на децата и/или учениците за участие в пътуването; - направената застраховка на децата и/или учениците; - проведения инструктаж на децата и/или учениците и на техните родители, настойници или попечители за безопасност, удостоверен с подписите им. 13. Директорите на образователните институции и ръководителите носят отговорност за опазване живота и здравето на децата и учениците от момента на поемането им от сборния пункт, по време на пътуването /отдиха/, до връщането им при родителите или настойниците. 14. Пътуването с ученическите автобуси се извършва в светлата част на денонощието и по безопасен маршрут, съгласно изискванията на чл. 28а, ал. 2 от Наредба 2/ г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм. 15. В случаите, когато се обслужват превози, свързани с общински прояви, разходите за превоза се поемат от общинския бюджет. 16. Техническото и специално оборудване на училищните автобуси с оглед на извършваните превози на деца и ученици се обезпечава от община Шумен в съответствие с нормативните изисквания. 17. Ползвателите на свободните места в автобусите за специализиран превоз, извършван от външен превозвач, възстановяват разходите за превоза след предоставяне на справка за дължимите за възстановяване разходи по превоза в срок до 10 дни, по сметката на община Шумен, в брой или с платежно нареждане. Възстановените средства за превоза от потребителите се разходват само за нуждите на експлоатацията и ремонта на училищните автобуси на община Шумен. III. Заключителни разпоредби 1. Организацията и изпълнението на настоящите правила се осъществява от Дирекция Култура, просвета и образование на община Шумен. 2. Настоящите правила влизат в сила в законоустановения срок от датата на приемане на Решение на Общински съвет - Шумен.

4 Образец 1 ДО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КПО ОБЩИНА ШУМЕН ЗАЯВЛЕНИЕ за планово ползване на училищните автобуси, предоставени от МОН на Община Шумен за превоз на деца и ученици през учебната година Образователна институция: Телефон/GSM / е-mail за връзка: Година:... 1 Тема на Маршрут превоз на децата/учениците 2 Тема на Маршрут превоз на децата/учениците

5 1 Тема на Маршрут: превоз: на децата/учениците: 1 Тема на Маршрут: превоз: на децата/учениците:... Директор на...

6 Образец 2 ДО Г-Н... КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на училищните автобуси, предоставени от МОН на Община Шумен за превоз на деца и ученици I. Данни за ползвателя на училищни автобуси От:... /трите имена/ Директор/Ръководител на:... /наименование на образователната институция/ Телефон/GSM / е-mail за връзка... II. Информация за дейността 1. Мероприятие:... /наименование/ 2. Дейността е заложена в:... /Национален календар на МОН, Общински план/програма/календар, Училищен учебен план/ 3. Място на провеждане на дейността: Маршрут на пътуването: превоз: Ръководител на дейността: Телефон/GSM / е-mail за връзка на децата/учениците... III. Задължителни документи 1. Списък на пътуващите 3 екземпляра. 2. Когато пътуването се извършва извън територията на Община Шумен, директорите на образователните институции са длъжни да подготвят необходимите документи съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 и чл. 12а от Наредба 2 / г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм като ги комплектоват със Заповед на Кмета на Община Шумен за одобряване на маршрута и необходимите документи за техническа изправност на автобусите. 3. След съгласуване на формата за организиран отдих на децата и учениците с Регионален инспекторат по образованието-шумен, директорите уведомяват писмено Дирекция КПО на Община Шумен. IV. Разходите за превоза са за сметка на: Дейност... 1 Стойност в лева 2 Средства за командировка 3 Средства за извънреден труд... Директор/Ръководител на... Да Не Образователната Да Не Община институция Шумен 1 Стойност в лева 1 Стойност в лева 2 Средства за 2 Средства за командировка командировка 3 Средства за 3 Средства за извънреден извънреден труд труд Да Не

7 Образец 3 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КПО ОБЩИНА ШУМЕН ПЛАН за ползване на училищните автобуси, предоставени от МОН на Община Шумен за превоз на деца и ученици през учебната година Година:... 1 Образователна институция: Телефон/GSM / е-mail за връзка: Тема на Маршрут превоз на децата/учениците 2 Образователна институция: Телефон/GSM / е-mail за връзка: Тема на Маршрут

8 превоз на децата/учениците 1 Образователна институция: Телефон/GSM / е-mail за връзка: Тема на Маршрут: превоз: на децата/учениците: 2 Образователна институция: Телефон/GSM / е-mail за връзка: Тема на Маршрут: превоз: на децата/учениците:

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград

училище „Свети княз Борис І” – Асеновград СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р А В И Л А за извиняване отсъствията на

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно