В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

Размер: px
Започни от страница:

Download "В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80"

Препис

1 В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от г.) Номер по ред Длъжностно Наименование на длъжностното Наименование на длъжността Минимални изисквания за заемане на длъжността Вид правоотно- ниво ниво Образователна Професионален Ранг степен опит шение Главен секретар на I ниво 1 Министерския съвет старши 9 години служебно 2. 2 Главен секретар в старши 8 години служебно 3. 2 Постоянен секретар на отбраната в Министерството на старши 8 години служебно отбраната 4. 2 Главен секретар в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в старши 8 години служебно

2 ниво 3А ниво 3А ниво 3А ниво 3А ниво 3А ниво 3А предотвратяване и конфликт на интереси, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Главен секретар в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Главен секретар в централна Главен секретар в Националния осигурителен институт и в Националната Главен секретар в Държавен фонд "Земеделие" Секретар на Столичната община Директор на дирекция "Правна" в Министерския съвет Директор на дирекция "Правителствена канцелария" в администрацията наминистерския съвет старши 8 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно Ръководител на Главния V старши 7 години служебно

3 ниво 3А ниво 3Б ниво 3Б ниво 3Б инспекторат Директор на дирекция в Министерския съвет и в Директор на дирекция в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, в разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Директор на дирекция в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно

4 ниво 3Б ниво 3Б ниво 3Б ниво 3Б ниво 3Б информацията Главен директор на главна дирекция в Главен директор на главна дирекция в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност и в Съвета за електронни Главен директор на главна дирекция в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ръководител на инспекторат в Ръководител на инспекторат в Комисията за финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно

5 ниво 3Б ниво 3Б ниво 3Б ниво 3Б престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Ръководител на инспекторат в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Главен инспектор в инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт Ръководител на звено за вътрешен одит в Ръководител на звено за вътрешен одит в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в V старши 7 години служебно V старши 1 V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно

6 ниво 3Б ниво 3В ниво 3В ниво 3В ниво 3В престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Директор на дирекция в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Директор на дирекция в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" Директор на дирекция в Националния осигурителен институт и в Националната Директор на дирекция в Държавен фонд V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно

7 ниво 3В ниво 3В ниво 3В ниво 3В ниво 3В ниво 3В ниво 3В ниво 3В ниво 3В ниво 3В "Земеделие" Директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите Директор на териториално поделение на Националния осигурителен институт Директор на районна Директор на областна дирекция в Държавен фонд "Земеделие" Заместник-директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно 7 години трудово V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно Началник на митница V старши 7 години служебно Ръководител на инспекторат в Националния осигурителен институт и в Националната Ръководител на инспекторат в Държавен фонд "Земеделие" Ръководител на звено за вътрешен одит в Националния осигурителен институт и в Националната Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавен фонд "Земеделие" V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно V старши 7 години служебно Главен секретар на I 6 години служебно

8 А А А А А А А Б Б Б ниво 5А ниво 5А областна администрация Главен секретар на специализирана териториална администрация Секретар на съвет по чл. 21 от 3акона за администрацията Секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора Заместник главен директор на главна дирекция в Заместник главен инспектор в Министерството на отбраната Замeстник-директор на дирекция в Националната агенция за приходите Заместник-директор на районна Заместник-началник на митница Секретар на община с население над души Директор на дирекция в централна I 6 години служебно I 6 години служебно I 6 години служебно I 6 години служебно I 6 години служебно I 6 години служебно I 6 години служебно 6 години трудово I 6 години служебно

9 ниво 5А ниво 5А ниво 5А ниво 5А ниво 5А ниво 5А ниво 5А ниво 5А ниво 5А ниво 5А Главен директор на главна дирекция в централна Главен директор на главна дирекция Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията Заместник-директор на дирекция в Министерството на отбраната Ръководител на инспекторат в централна Ръководител на инспекторат в Столичната община Главен архитект в Столичната община Ръководител на звено за вътрешен одит в централна Началник на регионален инспекторат по образованието Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол

10 ниво 5Б ниво 5Б ниво 5Б Заместник главен директор на главна дирекция в централна Началник на отдел в Началник на отдел в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Началник на отдел в

11 ниво 5Б ниво 5Б ниво 5Б ниво 5Б ниво 5Б ниво 1А ниво 1А Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Началник на отдел в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Началник на митнически пункт І ниво Началник на отдел в Националния осигурителен институт и в Националната Началник на отдел в Държавен фонд "Земеделие" Правен съветник в дирекция "Правна" в Министерския съвет Държавен инспектор в Главния инспекторат Държавен експерт в Държавен експерт в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в

12 престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Държавен експерт по приходите в Националната агенция за приходите Държавен експерт по осигуряването Държавен инспектор в Държавен инспектор в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни

13 Държавен инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт Държавен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите Държавен инспектор в Агенция "Митници" Държавен инспектор по осигуряването Държавен инспектор в Националния осигурителен институт Държавен инспектор в Националната Държавен инспектор в Държавен фонд "Земеделие" Държавен публичен изпълнител Актюер в финансов надзор Актюер в Националния осигурителен институт Главен разследващ митнически инспектор Главен правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи 8 години служебно

14 Държавен вътрешен одитор в Държавен вътрешен одитор в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Държавен вътрешен одитор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор Главен счетоводител в

15 Главен счетоводител в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, в разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Главен счетоводител в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Главен счетоводител в Националната агенция за приходите и в Агенция

16 "Митници" Главен счетоводител в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" Главен счетоводител в Националния осигурителен институт и в Националната Главен счетоводител в Държавен фонд "Земеделие" Главен юрисконсулт в Главен юрисконсулт в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, в разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и

17 разузнавателните служби на Българската народна армия, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Главен юрисконсулт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Главен юрисконсулт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" Главен юрисконсулт в Националния осигурителен институт и в Националната Главен юрисконсулт в Държавен фонд "Земеделие" Служител по сигурността на информацията в Служител по сигурността на информацията в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в

18 конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, в разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Служител по сигурността на информацията в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Редактор-стилист на нормативни актове Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в 5 години трудово

19 ниво 6А ниво 6А ниво 6А ниво 6А ниво 6А ниво 6А ниво 6А ниво 6А ниво 6А Главен инспектор в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна авиация" Секретар на община с население до души и на район Директор на дирекция в областна администрация Директор на дирекция в Столичната община Директор на дирекция за местни приходи в Столичната община Главен архитект в община с население над души Директор на дирекция в специализираната териториална администрация Главен директор на главна дирекция в специализираната териториална администрация Директор на дирекция в териториалните звена на централната администрация Директор на дирекция в териториалните звена на финансов надзор, регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, дискриминация, личните данни, 5 години трудово І І І І І І І І І

20 ниво 6А ниво 6А ниво 6А ниво 6А ниво 6А престъпна дейност и на Съвета за електронни Директор на териториално статистическо бюро Ръководител на звено за вътрешен одит в Столичната община Началник на отдел в централна Началник на сектор в Началник на сектор в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, разкриване І І І І І

21 ниво 6А ниво 6Б ниво 6Б ниво 6Б ниво 6Б ниво 6Б ниво 6Б ниво 6Б ниво 6Б на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Началник на сектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Директор на дирекция в община и в район Директор на дирекция за местни приходи в община Главен архитект в общинска администрация с население до Главен архитект на район в градовете с районно деление Ръководител на звено за вътрешен одит в териториална Столичната община Началник на сектор в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Началник на митнически пункт ІІ ниво Началник на митническо бюро І І І І І І І 3 години служебно 3 години служебно

22 ниво 6Б ниво 6Б Началник на сектор в Националния осигурителен институт и в Националната Началник на сектор в Държавен фонд "Земеделие" Държавен експерт в държавна агенция Държавен експерт по чл. 83, ал. 2 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели Държавен инспектор в централна Държавен инспектор Държавен финансов инспектор Финансов инспектор в Министерството на правосъдието по Закона за частните съдебни изпълнители Главен експерт в Главен експерт в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в І І І І І І І І І І

23 дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, в разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Главен експерт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Главен експерт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Главен експерт в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" Главен експерт по приходите в Националната агенция за І І І І

24 приходите Главен експерт в Националния осигурителен институт и Националната Главен експерт по осигуряването Главен експерт в Държавен фонд "Земеделие" Главен инспектор в Главен инспектор в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Главен инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по І І І І І І

25 сигурността на информацията Главен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите Главен инспектор в Агенция "Митници" Главен инспектор по осигуряването Главен инспектор в Националния осигурителен институт Главен инспектор в Националната Главен инспектор в Държавен фонд "Земеделие" Главен публичен изпълнител Старши разследващ митнически инспектор Държавен вътрешен одитор в централна Държавен вътрешен одитор в Националния осигурителен институт и в Националната Държавен вътрешен одитор в Държавен фонд "Земеделие" Главен вътрешен одитор в І І І І І І І І І І І І

26 Главен вътрешен одитор в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, в разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Главен вътрешен одитор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за І І І

27 вътрешния одит в публичния сектор Главен счетоводител в централна Главен юрисконсулт в централна Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в централна Служител по сигурността на информацията в централна Служител по сигурността на информацията в Националния осигурителен институт и Националната Служител по сигурността на информацията в Държавен фонд "Земеделие" І І 4 години трудово І І І

28 Финансов контрольор в Финансов контрольор в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Финансов контрольор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в Държавната комисия по сигурността на информацията Старши правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в І І І І 4 години трудово

29 ниво 7А ниво 7А ниво 7А ниво 7А ниво 7А ниво 7А Правителствен преводач Правителствен агент в Министерството на правосъдието Старши инспектор в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна авиация" Лекар, член на Националната експертна лекарска комисия в Националния осигурителен институт Лекар, председател на Медицинска комисия в Националния осигурителен институт Началник на отдел в областна администрация Началник на отдел в Столичната община Началник на отдел за местни приходи в Столичната община Началник на отдел в специализирана териториална администрация Началник на отдел в териториалните звена на централната администрация Началник на отдел в териториалните звена на финансов надзор, регулиране на съобщенията, Комисията І І 4 години трудово 5 години трудово 5 години трудово І І І І І І

30 ниво 7А ниво 7А ниво 7А ниво 7А ниво 7А ниво 7Б ниво 7Б ниво 7Б ниво 3 за защита на конкуренцията, дискриминация, личните данни, престъпна дейност и в Съвета за електронни Началник на отдел в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната Началник на отдел в териториалните звена на Държавен фонд "Земеделие" Началник на сектор в централна Ръководител на звено в митнически пункт І ниво Началник на общинска служба по земеделие Заместник-началник на общинска служба по земеделие Началник на отдел в община и в район Началник на отдел за местни приходи в община Главен експерт в централна І І І І І І І І 3 години служебно

31 а ниво 3 ниво 3 ниво 3 ниво 3 ниво 3 ниво 3 ниво 3 ниво 3 ниво 3 Главен инспектор в централна Главен финансов инспектор Главен вътрешен одитор в централна Главен вътрешен одитор в Националния осигурителен институт и в Националната Главен вътрешен одитор в Държавен фонд "Земеделие" Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община Главен счетоводител в Столичната община Главен инженер в Столичната община Финансов контрольор в централна 3 години служебно 3 години служебно 3 години служебно 3 години служебно 3 години служебно 4 години трудово 3 години служебно 3 години служебно 3 години служебно

32 ниво 3 ниво 3 ниво 3 ниво 3 ниво 8 ниво 8 Финансов контрольор в Националния осигурителен институт и в Националната Финансов контрольор в Държавен фонд "Земеделие" Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в централна Инспектор в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна авиация" Началник на сектор в териториална администрация и в териториалните звена на централната администрация Началник на сектор в териториалните звена на финансов надзор, регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, дискриминация, личните данни, 3 години служебно 3 години служебно 3 години трудово 3 години трудово IІІ IІІ 3 години служебно 3 години служебно

33 ниво 8 ниво 8 престъпна дейност и на Съвета за електронни Началник на сектор в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната Началник на сектор в териториално звено на Държавен фонд "Земеделие" Старши експерт в Старши експерт в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, в разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на IІІ IІІ 3 години служебно 3 години служебно

34 български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Старши експерт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Старши експерт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Старши експерт по приходите в Националната агенция за приходите Старши експерт в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" Старши експерт в Националния осигурителен институт и в Националната Старши експерт в Държавен фонд "Земеделие" Старши експерт по осигуряването Старши инспектор в Старши инспектор в финансов

35 надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност и в Съвета за електронни Старши инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Старши инспектор по приходите в Националната агенция за приходите Старши инспектор в Агенция "Митници" Разследващ митнически инспектор Старши инспектор по осигуряването Старши инспектор в Националния осигурителен институт Старши инспектор в Националната Старши инспектор в Държавен фонд "Земеделие" V 2 години лужебно 1 година служебно Старши вътрешен одитор

36 в Старши вътрешен одитор в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, в разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Старши вътрешен одитор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Старши одитор по чл. 45

37 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор Старши счетоводител в Старши счетоводител в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, в разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Старши счетоводител в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по

38 сигурността на информацията Старши счетоводител в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Старши счетоводител в Националния осигурителен институт и в Националната Старши счетоводител в Държавен фонд "Земеделие" Старши юрисконсулт в Старши юрисконсулт в финансов надзор, в регулиране на съобщенията, в конкуренцията, в дискриминация, в личните данни, в престъпна дейност, в предотвратяване и конфликт на интереси, в разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към

39 а. 8 Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни Старши юрисконсулт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията Старши юрисконсулт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници" Старши юрисконсулт в Националния осигурителен институт и в Националната Старши юрисконсулт в Държавен фонд "Земеделие" Старши публичен изпълнител Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска Столичната община 2 години трудово 4 години трудово

40 Правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи Главен инженер в общинска администрация с Столичната община Главен счетоводител в териториалната Столичната община и в териториалните звена на централната администрация Главен счетоводител в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната Главен юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание, Националния осигурителен институт, Националната и Държавен фонд "Земеделие" Служител по сигурността на информацията в териториалната администрация и в териториалните звена на: 3 години служебно 3 години служебно 3 години служебно 3 години служебно 3 години служебно 3 години служебно

41 ниво 5 ниво 5 ниво 5 централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание, Националния осигурителен институт, Националната и Държавен фонд "Земеделие" Лекар, член на Медицинска комисия в Националния осигурителен институт Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие" Главен инспектор в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие" Регионален инспектор в териториално звено на Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" 5 години трудово

42 ниво 5 ниво 5 ниво 5 ниво 5 ниво 5 ниво 5 ниво 5 Главен вътрешен одитор в териториалната администрация Главен социален работник в териториалните звена на централната администрация Финансов контрольор в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие" Старши експерт в централна Старши инспектор в централна Старши финансов инспектор Старши вътрешен одитор в централна Т Старши вътрешен одитор

43 а. 9 ниво 5 ниво 5 ниво 5 ниво 5 ниво 5 ниво 5 ниво 5 ниво 5 ниво 5 в Националния осигурителен институт и в Националната Старши вътрешен одитор в Държавен фонд "Земеделие" Старши счетоводител в централна Старши юрисконсулт в централна Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в централна Финансов инспектор по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване Лекар - контрольор по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване Лекар по дентална медицина - контрольор по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната 2 години трудово 2 години трудово 2 години трудово 2 години трудово 3 години трудово

44 а ниво 5 ниво 6 ниво 6 ниво 6 ниво 6 ниво 6 община Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Столичната община Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска Столичната община Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие" Старши инспектор в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие" Старши вътрешен одитор в териториалната администрация Старши счетоводител в териториалната администрация и в териториалните звена на: 3 години трудово V V V V 1 година служебно 1 година служебно 1 година служебно 1 година служебно

45 а а. 11 ниво 6 ниво 6 ниво 6 ниво 6 ниво 7 ниво 7 централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие" Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие" Старши социален работник в териториалните звена на централната администрация Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в териториална администрация Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община Младши експерт Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска Столичната община V V ІV 1 година служебно 1 година служебно 1 година служебно 2 години трудово професионален по V не се изисква служебно 2 години трудово Експерт в Националната V не се изисква служебно

46 ниво 7 ниво 7 ниво 7 ниво 7 ниво 7 ниво 7 ниво 7 ниво 7 ниво 7 ниво 7 ниво 7 агенция за приходите и в Агенция "Митници" Експерт по приходите в Националната агенция за приходите Експерт в Националната и териториалните поделения Експерт по осигуряването Инспектор Инспектор по приходите в Националната агенция за приходите Инспектор в Агенция "Митници" Инспектор по осигуряването Финансов инспектор Вътрешен одитор Одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор професионален по професионален по професионален по V V V V V V V V V V не се изисква не се изисква не се изисква не се изисква не се изисква не се изисква не се изисква не се изисква не се изисква не се изисква служебно служебно служебно служебно служебно служебно служебно служебно служебно слуужебно професионален V Счетоводител ниво 7 по не се изисква служебно V Юрисконсулт ниво 7 не се изисква служебно професионален V Публичен изпълнител ниво 7 по не се изисква служебно Ниво Главен специалист специалист 1 средно 2 години трудово Ниво Старши счетоводител специалист 1 средно 2 години трудово Ниво специалист 1 Социален работник в териториалните звена на централната администрация средно не се изисква трудово Ниво Стажант-аташе в V не се изисква служебно

47 стажант Ниво стажант Ниво специалист 2 Ниво специалист 2 Ниво специалист 3 Ниво сътрудник Ниво изпълнител Министерството на външните работи Стажант-одитор V не се изисква служебно Старши специалист средно 1 година трудово Счетоводител средно не се изисква трудово Специалист средно не се изисква трудово Технически сътрудник средно не се изисква трудово Изпълнител не се изисква не се изисква трудово Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 251 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ Г.) 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. ПриетсПМС 129от г. Обн.ДВ.бр.49от 29 Юни2012г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври2012г.

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. ПриетсПМС 129от г. Обн.ДВ.бр.49от 29 Юни2012г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври2012г. КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот01.07.01г. ПриетсПМС 19от6.06.01г. Обн.ДВ.бр.49от 9 Юни01г.,доп.ДВ.бр.80от 19 Октомври01г., изм.идоп.дв.бр.5от18март014г.,изм.дв.бр.44от 7Май014г. (Доп.-

Подробно

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. Приложениекъмчл.1наПМС 161от г. Обн.ДВ.бр.47от 21Юни2011г. Длъжностно Наименова

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. Приложениекъмчл.1наПМС 161от г. Обн.ДВ.бр.47от 21Юни2011г. Длъжностно Наименова КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот01.01.2012г. Приложениекъмчл.1наПМС 161от14.06.2011г. Обн.ДВ.бр.47от 21Юни2011г. Длъжностно Наименование Наименованиена Минимална Минимален Минимален Видна

Подробно

generated pdf

generated pdf Решение 31 от 18.12.2003 г. на ОбС-Димитровград понеделник, 18 декември 2006 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Р Е Ш Е Н И Е 31 от 18.12.2003 г. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, ЗА, ЗУТ, ЗДВФК,

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 15.01.018 г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр.

ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от г., в сила от г., изм., бр. 35 от г., в сила от г., бр. ЗАКОН за инспектиране на труда Обн., ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр.

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 2019 година ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ М И Н И С Т Е Р С

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.88 от 12 Октмври 2001г., изм. ДВ. бр.72 от 17 Август 2004г., изм. ДВ. бр.22 от 15 Март 2005г., изм. ДВ. бр.78

Подробно

Microsoft Word - reshenie_cik

Microsoft Word - reshenie_cik Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 600-МИ София, 09.08.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

У К А З А Т Е Л към Приложение 1 от Правила за оценка на натовареността на съдиите /приети от ВСС с решение от г., изм. и доп. на

У К А З А Т Е Л към Приложение 1 от Правила за оценка на натовареността на съдиите /приети от ВСС с решение от г., изм. и доп. на У К А З А Т Е Л към Приложение 1 от Правила за оценка на натовареността на съдиите /приети от ВСС с решение от 16.12.2015 г., изм. и доп. на 24.03.2016 г, на 08.11.2016 г., на 20.12.2016 г., на 04.04.2017

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, 26.03.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77, П Р О Т

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. БЕЛИЦА 2780-БЕЛИЦА,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, ул. Георги Андрейчин 15, тел./факс 07444/22-68;07444/22-77,   П Р О Т П Р О Т О К О Л 1 от заседание на Общински съвет гр. Белица, проведено на 13.11.2015 Решение 4 На основание чл.21, ал.1, т.3 от ЗМСМА, Избира АХМЕД МУСА АХМЕД за Председател на Общински съвет - Белица.

Подробно

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение ( ) ръст в % (2012/2011) тежест закон-20 СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТ 2011 И БЮДЖЕТ 2012 внесено в НС (хил. лв.) Закон 2011г. проект-2012 изменение (2012-.2011) ръст в % (2012/2011) тежест закон-2012 Показатели Закон 2011 г. тежест проект 2012 1 I.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: ; факс: +

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: ; факс: + РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д Ъ Р Ж А В Н А А Г Е Н Ц И Я Т Е Х Н И Ч Е С К И О П Е Р А Ц И И 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 Изх. РД-31-11513 Дата : 12.12.2014 г.

Подробно

rtf

rtf Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я НАРОДНО СЪБРАНИЕ Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от

Подробно

Приложение 3 към Заповед 076/ г. на кмета на Община Ценово по ред Входящ /дата ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за проти

Приложение 3 към Заповед 076/ г. на кмета на Община Ценово по ред Входящ /дата ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за проти Приложение 3 към Заповед 076/22.03.2018г. на кмета на Община Ценово по ред Входящ /дата ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от г. Приет с ПМС 121 от г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. б

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от г. Приет с ПМС 121 от г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. б УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ В сила от 14.07.2000 г. Приет с ПМС 121 от 05.07.2000 г. Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.88 от 12 Октомври 2001г., изм. ДВ. бр.72 от 17 Август

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

<CFF0E8EBEEE6E5EDE8E55F315FE0E4ECE8ED2DCDCEC2CE2E786C73>

<CFF0E8EBEEE6E5EDE8E55F315FE0E4ECE8ED2DCDCEC2CE2E786C73> я я, ъ : ІV А А Ф А А А А В А я, я я ъ я. 33. ъ : 1.. 159,. 1. 4 А К 0,5; 2.. 159,. 2, 3, 5, 6, 7, 8 А К,. 8, / /, 0,25;. 159,. 8 А К - / / - 0,4; 3.. 158,. 3 А К,, ;. 229,. 2 К, - 0,3; 4. - 0,2.. 34.

Подробно

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. / /.2016 Г. JV» 0У " J &С София СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на Таблица за съпоставимост на

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. / /.2016 Г. JV» 0У  J &С София СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на Таблица за съпоставимост на ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. / /.2016 Г. JV» 0У " J &С София СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на Таблица за съпоставимост на длъжностите от Класификатора на длъжностите за военнослужещи

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно