УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Размер: px
Започни от страница:

Download "УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1."

Препис

1 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Създава се ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, наричан по-нататък "Съвета". С настоящия правилник се урежда неговата организация и дейността му. (2) Съветът е орган за подпомагане на развитието на детска градина Ханс Кристиан Андерсен гр.бургас и за граждански контрол на управлението и. (3) Съветът изразява волята на родителите в следните области: Териториално развитие и благоустрояване; Околна среда и екология; Икономическо развитие; Образование и младежки дейности; Култура; Гражданско общество и правов ред; Обществен ред и сигурност; Здравеопазване и социални дейности. (4) Съветът не е юридическо лице, и е на собствена издръжка, със седалище град БУРГАС, ул.поп Грую 71. Чл. 2. Съветът има за цел: 1. Да осигури участието на широк кръг представители на родителите в обществения и икономически живот на градината; 2. да служи като постоянна форма на диалог между местните общински власти педагогическия съвет на градината и родителите; 3. да отговори на законния стремеж на родителите, да изразяват мнения, становища и предложения по отношение на актове на местната власт, които засягат техните интереси. 4. да спомага за ефективното сътрудничество между администрацията, родителите, изразяващо се в: - обмен на информация; - партньорство по програми и проекти; - подкрепа и лобиране на обществено полезни програми и проекти; - създаване на условия за благоприятен обществен климат за развитие на градината, в това число подобряване нивото на обществена информираност; - подобряване на връзките с местните власти и институции. Чл. 3. Съветът осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност, сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и общински органи, равнопоставеност, плурализъм на мненията и публичност. Глава втора ДЕЙНОСТ Чл. 4. (1) Съветът в детската градина: 1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнениато и; 1

2 2. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на инспектирането на на детската градина; 3. Дава становище за разпределенито на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му; 4. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина. 5. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове; 6. Участва с представители в провеждането на конкурса за земане на длъжността директор в детската градина; 7. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас; 8. Дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионално управление по образованието или съответния министър първостепенен разпоредител с бюджет. Чл. 5. Дейностите на Съвета се включват в годишния му план за работа. Глава трета СЪСТАВ и ОРГАНИ Чл. 6. (1) Съветът се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най малко трима представители на родителите на деца от ЦДГ Ханс Кристиан Андерсен. Представителите на родителите се излъчват на събрание на родителите. За представители на родителите могат да бъдат излъчени: 1. Родители на деца и ученици от детската градина 2. Професионално доказани личности от ралични области на обществения живот. (2) Председателят ръководи дейността на Съвета и го представлява пред държавата и обществеността. Чл. 7. (1) Членовете на Съвета : 1. Създават работни комисии по основните направления на дейност, 3. Приемат Годишен план за дейността на Съвета; 4. Приемат Правилник за своята дейност. 5. Участват в подготовката и провеждането на заседания (2) Член на Съвета, който без уважителна причина отсъства от три поредни заседания се счита за самоизключил се и се отписва от списъчния състав на Съвета. Чл. 8. (1) Председателят: 1. ръководи дейността на съвета и го представлява; 2. свиква заседанията по своя инициатива или по инициатива на една трета от членовете на съвета и ръководи заседанията; 3. подписва актовете, приети на заседанията, разпорежда изпращането им на заинтересуваните органи. 4. разпределя по комисии предложенията за становища. 5. информира обществеността за действията на съвета. 2

3 (2) В случаите когато е възпрепятстван да изпълнява своята дейност неговите функции се поемат от Зам. председател. Чл.9. (1) Организационният секретар: 1. координира разработването на становищата; 2. изпраща материалите за обсъждане на заседанията; 3. отговаря за протоколирането на заседанията, и комисиите, както и за съхраняването на документацията на съвета; 4. изпълнява други функции, възложени му от Председателя. 5. замества председателя на съвета и изпълнява функции, които той му делегира. Глава четвърта ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА Чл. 10. Обществен съвет работи на основата на правилник за своята дейност и годишни планове. Чл. 11. (1) Към съвета се създават постоянни и временно действащи комисии, съставени от членове на Съвета и привлечени експерти. (2) Работата на комисиите се организира в съответствие с правилника за дейността на Съвета и с вътрешен правилник. (3) Комисиите по ал. 1 подготвят за заседанията предложения по чл. 4, като спазват сроковете, определени с правилника за дейността и с годишния план за работа на Съвета. Чл. 12. (1) Общественият съвет се свиква ежемесечно или извънредно, по искане на Председателя, или на една трета от неговите членове. (2) Задседанията на съвета са публични. Чл. 13. (1) Съветът провежда своите заседания при предварително определени дати и дневен ред. (2) Писмените материали за заседанията на Съвета се предоставят от вносителите на секретаря на Съвета най-малко 7 дни преди заседанието, а на членовете на Съвета - най-малко 7 дни преди насроченото заседание. (4) Уведомяването на членовете на съвета за заседанията се извършва с писмени или устни покани 10 дни преди заседанието. Поканата съдържа деня, часа, мястото и проекта за дневния ред на заседанието с всички постъпили материали по нея. (5) Членовете на Съвета са длъжни да уведомяват своевременно в срок до 3 дни за невъзможността си да участват в насроченото заседание. (6) Заседанието на Съвета се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината членове. Чл. 14. Член на Съвета, който е възпрепятстван да участва в заседание, може предварително да изрази становището си по обсъжданите въпроси в писмен вид, което представя на секретаря на Съвета най-малко 1 ден преди заседанието. Чл.15. (1) Решенията на Съвета се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове на Съвета. В този случай вотът се изразява писмено и е неразделна част от протокола на заседанието на Съвета. (З) Съветът в изключителни случаи може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове, по въпроси, по които вече е проведено обсъждане. 3

4 (4) По разглежданите въпроси Съветът може да приема становища и споразумения, които се подписват от участниците в заседанието и са открити за допълнително присъединяване от други обществени организации. Чл. 16. Съветът може да разгледа и въпроси, поставени на самото заседание. Чл. 17. (1) За всяко заседание на Съвета се съставя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря. (2) Протоколите от заседанията на Съвета се изготвят в тридневен срок от провеждането на заседанието и се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на детската градина.поставя се на място за обявление и/или на интернет страницата на градината. (3) При наличие на особени мнения те трябва да бъдат предоставени в писмена форма в двудневен срок след заседанието. (4) Материалите по предходната алинея са неразделна част от протокола на заседанието. (5) Допуснатите грешки в протокола се отстраняват на следващото заседание. Чл. 18. (1) Оригиналните протоколи се съхраняват от секретаря, който ги номерира, съобразно поредността на заседанията, заедно с всички материали. (2) Членовете на Съвета могат да получават при поискване копия от становищата по материалите от дневния ред и копия от протоколите от заседанията на Съвета. Чл.19 (1) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на детската градина, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица. Чл. 20. Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. Чл. 21. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в детската градина или училището на място, определено от директора. (2) Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от детската градина или училището, определено от директора. (3) Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка. Чл. 22. (1) За изпълнението на правомощията на обществения съвет директорът е длъжен да осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и всички сведения и документи, необходими за дейността му. (2) Директорът представя на обществения съвет тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището или детската градина в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие. Глава пета ФИНАНСИРАНЕ Чл.23. Дейността на Съвета се осъществява без допълнителен персонал и издръжка. Чл. 24. Съветът може да организира самостоятелен бюджет, който се набира от дарения по решение на родителите. Чл.25. Средствата се събират и разпределят по предложение на председателят и членовете на заседание на Съвета. 4

5 Глава шеста ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Настоящите правила са приети на общо събрание на учредителите на Съвета. 2. Правилата влизат в сила в деня на приемането им и са валидни до промяната им с нарочен акт. 5

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 1

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 1 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към ДГ 104 Моят свят. Чл. 2. Общественият съвет е орган за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол

Звено за мониторинг и оценка  към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съве СЪСТАВ Председател: Христо Колев Заместник областен управител на област Ямбол Координатор: Галя Павлова главен

Подробно

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ

УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх. 37-00-7(2)/10.03.2017г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Приета с ПМС 29

Подробно

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc)

(Microsoft Word - USTAV_Regionalno_Sdrujenie_\357\360\356\345\352\362.doc) ПРОЕКТ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН СИЛИСТРА" (Приети от Общото събрание на РСУОРР с Решение... по Протокол... от... г.) Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от... 2015 г. за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе НАРЕДБА 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 39 от протокол 28 от 08.11.2018 г., обн.,

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа Марина Бракалова заместник - министър на земеделието

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от 02.04.2013 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

УСТАВ На ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" Днес, г. в гр. София учредителното събрание на политическа партия БЪЛГАРСКО НАЦ

УСТАВ На ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ Днес, г. в гр. София учредителното събрание на политическа партия БЪЛГАРСКО НАЦ УСТАВ На ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ" Днес, 10.10.2013г. в гр. София учредителното събрание на политическа партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ " в съответствие с Конституцията

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc П Р А В И ЛА за работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности Раздел I Обща разпоредба Чл. 1. Съветът за координация в борбата с

Подробно

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА

Подробно