Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе

Размер: px
Започни от страница:

Download "Черноморски район за басейново управление на водите (ЧРБУВ) Приложение VI - 5 Р Р Р Р Р Население Показатели Население в района на ЧРБУВ Дял на населе"

Препис

1 Черноморски район за басейново управление на водите (ЧБУВ) Приложение VI - 5 Население Население в района на ЧБУВ Дял на населението, включено към централно водоснабдяване Население, включено към централно водоснабдяване Консумация на питейна вода еалистична прогноза за населението в ДБУВ бр Дял на населението, включено към централно водоснабдяв ане към общото население в ЧБУВ. Делът на водоснабденото население се у величава, до достигане на 100% от населението на ЧБУВ % 99,81 99,74 99,81 99,81 99,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Брой на населението, включено към централно водоснабдяв ане (произведение от 1 и 2 ред) брой Очакв а се консу мация на вода да достигне 120 л/ж/д или 43,8 куб.м. на жител на година. ку б.м. 32,03 31,21 31,43 33,96 35,86 35,87 35,88 35,89 35,90 35,91 35,92 35,93 35,94 35,95 35,96 35,97 35,98 35,99 36,00 36,01 36,02 36,03 36,04 36,05 36,06 вода за населението Данни на НСИ и следващите години изчисление на база произведение от броя на населението, включено към централно водоснабдяв ане и консу мацията на питейна вода (/1000, за да е в м.) м азходи за 1000 куб.м. Вода азходи за вода, подавана на населението Дял на население, включено към Население, включено към мрежа отпадна вода на един жител азходи за доставяне на питейна вода за населението на куб.м. азходите са изчислени на база прогнозни разходи за ВиК в района - Варна лв. 777,56 818,48 861,56 906,90 954, , , , , , , вода за населението и разходите за м. хил.лв Дял на населението, включено към към общото население в ЧБУВ. Увеличението на дела се дължи на у величението на броя на населението, което ще се включи към новоизградената канализация според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС % 71,13 71,16 71,20 71,41 71,70 72,26 73,54 74,84 75,67 76,52 77,39 78,28 79,03 79,81 80,61 81,41 82,22 83,04 84,02 84,90 85,80 86,72 87,65 88,60 89,57 Увеличение на населението, което ще се включва към новоизградената канализационна мрежа според Директивата след 2010 г., когато се включва население от селищата с е.ж. между 2-10 хил. След 2014 г. За селища извън агломерациите, както и за територии в канализирани населени местта. бр Промяна на обема на каналната вода. Изчислена на база 90% от подадената питейна вода на населението. бр. 28,83 28,09 28,28 30,56 32,28 32,28 32,29 32,30 32,31 32,32 32,33 32,34 32,35 32,36 32,37 32,37 32,38 32,39 32,40 32,41 32,42 32,43 32,44 32,45 32,46 вода в мрежа от населението азходи за хиляда куб.м. от населението Произведение от броя на населението, включено към и количеството на канална вода (/1000, за да е в м.) м азходи за отвеждане на канална вода от населението на ку б.м. азходите са ВиК в района - Варна лв. 244,07 256,91 270,43 284,67 299,65 315,42 332,02 368,85 400,34 437,02 478,20 482,99 487,81 492,69 497,62 502,60 507,62 512,70 517,83 523,00 528,23 533,52 538,85 544,24 549,68 мрежа от населението вода в от населението и разходите за м. хил.лв

2 Дял на население, обслужвано от ПСОВ Население, обслу жвано от ПСОВ Вода от населението с ПСОВ вода от населението с ПСОВ Дял на населението, обслу жвано от ПСОВ към общото население в ЧБУВ. Увеличението на дела се дължи на у величението на броя на населението, което ще се включи към новопостроените ПСОВ според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС % 61,21 61,14 61,20 60,94 62,27 62,74 65,64 67,16 68,67 69,48 70,29 71,11 71,93 72,42 72,66 72,83 73,00 73,17 73,24 73,44 73,66 73,88 74,11 74,34 74,58 Броят на населението, обслу жвано от ПСОВ се увеличава с броя на населението, което ще се включи към новоизградените ПСОВ според Програмата за прилагане на Директива 91/271/ЕС бр Изчисленията са на база вода от населението в. ку б.м. 28,83 28,09 28,28 30,56 32,28 32,28 32,29 32,30 32,31 32,32 32,33 32,34 32,35 32,36 32,37 32,37 32,38 32,39 32,40 32,41 32,42 32,43 32,44 32,45 32,46 Произведение от броя на населението, обслужвано от ПСОВ и количеството на третираната вода (/1000, за да е в м.) м азходи за хиляда куб.м. вода от населението третирана в ПСОВ третирана в ПСОВ от населението азходи население - общо Промишленост азходи за третиране на отпадъчна вода в ПСОВ от населението на ку б.м. азходите са изчислени на база прогнозни разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Варна лв. 489,68 515,45 542,58 571,14 601,20 632,84 666,15 750,43 821,88 906, , , , , , , , , , , , , , , ,96 вода тетирана в ПСОВ от насението и разходите за м. хил.лв Су ма от всички разходи - подаване на вода, канализация и третиране хил.лв еалистична прогноза хил.лв единица БДС в използвано в използвано от от оператори вода, използвано от от азходи за м.на води на азходи за м.на води на от консумация за азходи за хиляда куб.м. от Използвана вода в инду стрията на единица БДС, след 2007 г. Намаление дължащо се на намаляв ане на водоемкостта л. 0,0995 0,0928 0,0640 0,0617 0,0623 0,0610 0,0598 0,0586 0,0574 0,0563 0,0551 0,0540 0,0530 0,0519 0,0509 0,0498 0,0488 0,0479 0,0469 0,0460 0,0451 0,0442 0,0433 0,0424 0,0416 Произведение на БДС в и използваната вода на единица БДС в Дял на използваната вода в, доставена от оператори. Дял на използваната вода в от собствено водоснабдяване. м м м азходи за на куб.м. вода, доставена на от оператори лв. 777,56 818,48 861,56 906,90 954, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 азходи за вода от собствени източници на куб.м. Изчислено като 8% от цената на оператора хил.лв. 62,20 65,48 68,92 72,55 76,37 80,39 84,62 92,79 101,13 112,48 124,80 126,04 127,30 128,58 129,86 131,16 132,47 133,80 135,14 136,49 137,85 139,23 140,62 142,03 143,45 от оператори на и за вода от собствени водоизточници хил.лв то канални води се променя количествата на % 0,10 0,09 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 то канални води се.м азходи за отвеждане на канална вода от на ку б.м. азходите са ВиК в района - Варна лв. 489,68 515,45 542,58 571,14 601,20 632,84 666,15 750,43 821,88 906, , , , , , , , , , , , , , , ,96 2

3 мрежа от вода в от и разходите за м. хил.лв Зау стено водно количество от със третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на изменение на ент 0,08 0,08 0,09 0,22 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 третирани в Използваните в води минус водното количество от без третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на изменение на.м азходи за хиляда куб.м. вода третирана вода от третиране на отпадъчни води в азходи mпромишленост - общо Дял от БДС за Селско стопанство азходи за третиране на отпадъчна вода от инду стрията са изчислени като 10% от прогнозните разходи за третиране на отпадъчната вода от населението за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Варна лв. 48,97 51,55 54,26 57,11 60,12 63,28 66,61 75,04 82,19 90,65 100,04 101,04 102,05 103,07 104,10 105,15 106,20 107,26 108,33 109,41 110,51 111,61 112,73 113,86 115,00 м. хил.лв Су ма от всички разходи - подаване на вода, канализация и третиране хил.лв Съотношение на разходите към БДС за % еалистична прогноза хил.лв единица БДС в селското стопанств о използвано в селското стопанств о Използвана вода в на единица БДС, след 2007 г. Намаление дължащо се на намаляв ане на водоемкостта л. 0,7797 0,7634 0,8047 0,8990 1,0167 0,9964 0,9765 0,9570 0,9378 0,9191 0,9007 0,8827 0,8650 0,8477 0,8308 0,8141 0,7979 0,7819 0,7663 0,7509 0,7359 0,7212 0,7068 0,6926 0,6788 Произведение на БДС в селското стопанство и използваната вода на единица БДС в м използвано в селското стопанство от оператори Дял на използваната вода в селското стопанство, доставена от оператори. м вода, използвано в от Дял на използваната вода в селското стопанство от собствено водоснабдяване..м азходи за м.на води доставени на от оператори азходи за консумация за на куб.м. Изчисленията се базират на осреднени цени за гравитачна и помпажна вода на НС Бу ргас за г. м. 105,00 105,00 115,00 127,50 257,50 267,80 278,51 289,65 301,24 313,29 325,82 338,85 352,41 366,50 381,16 396,41 412,27 428,76 445,91 463,74 482,29 501,58 521,65 542,51 564,21 азходи за м.на води на селското стопанство от консумация за селското стопанство азходи за вода от собствени източници на куб.м. Изчислено като 8% от цената на оператора м. 8,40 8,40 9,20 10,20 20,60 21,42 22,28 23,17 24,10 25,06 26,07 27,11 28,19 29,32 30,49 31,71 32,98 34,30 35,67 37,10 38,58 40,13 41,73 43,40 45,14 от оператори на и за вода от собствени водоизточници хил.лв то канални води се променя количествата на % 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 то канални води се.м

4 азходи за хиляда куб.м. мрежа от селското стопанство третирани в азходи за хиляда куб.м. вода третирана вода в за третиране на вода в азходи за отвеждане на канална вода в. Приемат се за равни на тези в инду стрията. лв. 489,68 515,45 542,58 571,14 601,20 632,84 666,15 750,43 821,88 906, , , , , , , , , , , , , , , ,96 вода в от и разходите за м. хил.лв Зау стено водно количество от селско стопанство със третиране. Темпът на изменение на генерираните количества следва темпа на изменение на Третирани води в селското стопанство. ент 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001.м азходи за третиране на вода са изчислени като 10% от прогнозните разходи за от бизнес плана на най-голямото ВиК в района - Варна лв. 48,97 51,55 54,26 57,11 60,12 63,28 66,61 75,04 82,19 90,65 100,04 101,04 102,05 103,07 104,10 105,15 106,20 107,26 108,33 109,41 110,51 111,61 112,73 113,86 115,00 м. хил.лв азходи селско стопанство - общо еалистична прогноза хил.лв Дял от БДС за селското Съотношение на разходите към БДС за стопанств о % 8,16 8,00 9,24 11,45 26,12 26,62 27,13 27,66 28,19 28,73 29,29 29,85 30,42 31,00 31,60 32,20 32,82 33,45 34,09 34,75 35,41 36,09 36,78 37,49 38,21 Услуги сектора на еалистична прогноза хил.лв единица БДС в използв ано в у су гите използв ано от у слу гите доставено от оператори вода, използвано в от собствени източници азходи за м.вода, доставена на селтор у слу ги от оператори азходи за м. вода, доставена на сектор услуги от Използвана вода в у слу гите на единица БДС, след 2007 г. Намаление дължащо се на намаляв ане на водоемкостта л. 0,0058 0,0055 0,0052 0,0053 0,0048 0,0047 0,0046 0,0045 0,0045 0,0044 0,0043 0,0042 0,0041 0,0040 0,0039 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 0,0036 0,0035 0,0034 0,0034 0,0033 0,0032 Произведение на БДС в и използваната вода на единица БДС в Дял на използваната вода, доставена от оператори. Дял на използваната вода от собствено водоснабдяване. азходи за доставяне на питейна вода за отрасъл услуги на куб.м. азходите са ВиК в района - Варна азходи за куб.м. вода от собствени източници. Изчислено като 8% от цената на оператора м м м м. 777,56 818,48 861,56 906,90 954, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 м. 62,20 65,48 68,92 72,55 76,37 80,39 84,62 92,79 101,13 112,48 124,80 126,04 127,30 128,58 129,86 131,16 132,47 133,80 135,14 136,49 137,85 139,23 140,62 142,03 143,45 консумация за азходи за хиляда куб.м. от у слу гите от оператори на отрасъл услуги и за вода от собствени водоизточници хил.лв то канални води се променя количествата на % 0,52 0,31 0,28 0,23 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 то канални води се.м азходи за отвеждане на канална вода от на куб.м. азходите са ВиК в района - Благоевград лв. 95,35 99,32 103,46 107,77 112,26 116,94 121,81 136,42 150,71 168,18 188,13 195,65 203,48 211,62 220,08 228,89 238,04 247,56 257,47 267,77 278,48 289,61 301,20 313,25 325,78 4

5 мрежа от третирани в азходи за хиляда куб.м. вода третирана вода в вода в от и разходите за м. хил.лв Приет е ент равен на дела на третиране на вода в ПСОВ на населението. Третирани води в ент 0,552 0,552 0,552 0,549 0,562 0,565 0,591 0,604 0,618 0,625 0,633 0,640 0,647 0,652 0,654 0,655 0,657 0,659 0,659 0,661 0,663 0,665 0,667 0,669 0,671.м азходи за третиране на вода са изчислени равни на прогнозните разходи за ВиК в района - Варна лв. 489,68 515,45 542,58 571,14 601,20 632,84 666,15 750,43 821,88 906, , , , , , , , , , , , , , , ,96 за третиране на вода в м. хил.лв азходи услуги - общо еалистична прогноза хил.лв Дял от БДС за услуги Съотношение на разходите към БДС за услуги % 0,58 0,57 0,58 0,62 0,59 0,47 0,50 0,54 0,59 0,64 0,70 0,69 0,69 0,69 0,68 0,68 0,67 0,66 0,66 0,65 0,65 0,64 0,64 0,63 0,63 Туризъм отрасъл туризъм еалистична прогноза хил.лв единица БДС в туризма използвано в ту ризма използвано в ту ризма от оператори вода, използвано в туризма от собствени източници азходи за м.на води доставена от операторите на отрасъл ту ризъм азходи за м.на води на отрасъл туризъм от собствени източници консумация за туризма азходи за хиляда куб.м. от ту ризма мрежа от туризма туризма Използвана вода в ту ризма на единица БДС, след 2007 г. Намаление дължащо се на намаляв ане на водоемкостта л. 0,0031 0,0131 0,0134 0,0142 0,0146 0,0143 0,0141 0,0138 0,0135 0,0132 0,0130 0,0127 0,0125 0,0122 0,0120 0,0117 0,0115 0,0113 0,0110 0,0108 0,0106 0,0104 0,0102 0,0100 0,0098 Произведение на БДС в ту ризма и използваната вода на единица БДС в ту ризма Дял на използваната вода, доставена от оператори. Дял на използваната вода от собствено водоснабдяване азходи за доставяне на питейна вода за отрасъл туризъм на куб.м. Приемат се за равни на разходите в у слу гите азходи за вода от собствени източници на куб.м. Приемат се за равни на разходите в м м м м. 777,56 818,48 861,56 906,90 954, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 м. 62,20 65,48 68,92 72,55 76,37 80,39 84,62 92,79 101,13 112,48 124,80 126,04 127,30 128,58 129,86 131,16 132,47 133,80 135,14 136,49 137,85 139,23 140,62 142,03 143,45 от оператори на отрасъл туризъм и за вода от собствени водоизточници хил.лв то канални води се променя количествата на % 0,52 0,31 0,28 0,23 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 то канални води се.м азходи за отвеждане на канална вода от ту ризма на ку б.м. Приемат се за равни на разходите в лв. 95,35 99,32 103,46 107,77 112,26 116,94 121,81 136,42 150,71 168,18 188,13 195,65 203,48 211,62 220,08 228,89 238,04 247,56 257,47 267,77 278,48 289,61 301,20 313,25 325,78 вода в от туризма и разходите за м. хил.лв Приет е ент равен на дела на третиране на вода в ПСОВ на населението. ент 0,552 0,552 0,552 0,549 0,562 0,565 0,591 0,604 0,618 0,625 0,633 0,640 0,647 0,652 0,654 0,655 0,657 0,659 0,659 0,661 0,663 0,665 0,667 0,669 0,671 третирани в туризма Третирани води в туризма.м

6 азходи за хиляда куб.м. третирана вода в ту ризма азходи за третиране на вода са изчислени равни на прогнозните разходи за ВиК в района - Благоевград лв. 489,68 515,45 542,58 571,14 601,20 632,84 666,15 750,43 821,88 906, , , , , , , , , , , , , , , ,96 за третиране на вода в туризма м. хил.лв азходи ту ризъм - общо еалистична прогноза хил.лв Дял от БДС за туризъм Съотношение на разходите към БДС за ту ризъм % 0,33 1,44 1,56 1,71 1,88 1,94 2,02 2,21 2,38 2,59 2,82 2,81 2,79 2,77 2,74 2,72 2,70 2,67 2,65 2,63 2,60 2,58 2,56 2,54 2,52 азходи - всички сектори еалистична прогноза хил.лв Дял от БДС (всички сектори) Съотношение на разходите към БДС % 3,87 3,72 3,28 3,60 5,03 4,86 4,80 4,89 4,98 5,15 5,35 5,22 5,11 5,01 4,91 4,83 4,75 4,67 4,61 4,54 4,49 4,44 4,39 4,35 4,31 6

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Р Население О Население П Население Б Население Население в района на Реалистична прогноза за населението Р ДРБУВ в ДРБУВ

Подробно

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка риложение 6.10-3 Таблица 6.10-3. - есимистичен сценарий оказатели Описание мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Население Население

Подробно

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Население 2 Население в района на ЧРБУ Реалистична

Подробно

I

I ТОМ 5 БЯЛА РЕКА РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО В настоящия раздел е представен икономическия анализ на водовземането за басейна на р. Бяла. Методологични указания за начина

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО

РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО РАЗДЕЛ 6 КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО Увод: Изготвеният икономически анализ на водовземането за БДЧР стъпва на данни от 1998 г. до 2003 г. С цел да се осигури необходимата кохерентност

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Приложение 6.8. Прогноза за развитието на доходите на населението в РБ на Черноморски добруджански реки до 2027 г. Таблица Развитие на общия го

Приложение 6.8. Прогноза за развитието на доходите на населението в РБ на Черноморски добруджански реки до 2027 г. Таблица Развитие на общия го Приложение 6.8. Прогноза за развитието на доходите на населението в РБ на Черноморски добруджански реки до 2027 г. Таблица 6.8-1. Развитие на общия годишен доход на домакинствата в РБ на Черноморски добруджански

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Приложение 6.9. Таблица Прогнозни равнища на социално поносими цени на ВиК услугите за населението в ЧРБУВ до 2027 година (лв.)

Приложение 6.9. Таблица Прогнозни равнища на социално поносими цени на ВиК услугите за населението в ЧРБУВ до 2027 година (лв.) Приложение 6.9. Таблица 6.9.-1. Прогнозни равнища на социално поносими цени на населението в ЧРБУВ до 2027 година (лв.) І-ви вариант - при база "общ год. домакинство" Общ ГОДИШЕН ДОМАКИНСТВО в ЧРБУВ -

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. Приложение 6.3.2.4.1 Прогноза за социалната поносимост на цените на ВиК услугите за населението по основни поречия Таблица 6.3.2.4.1-1. Прогнозни равнища на социално поносими цени на ВиК услугите за населението

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Приложение 6.5. Изходните данни Таблица БДС, произведена в индустрията Страна, район, речен басейн

Приложение 6.5. Изходните данни Таблица БДС, произведена в индустрията Страна, район, речен басейн Приложение 6.5. Изходните данни Таблица 6.5-1. БДС, произведе в индустрията Стра, район, речен басейн 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 млн.лв млн.лв млн.лв млн.лв млн.лв млн.лв млн.лв

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 209 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. Приложение 6.4.2.1 на те за отделните водни услуги за периода 2008 2011 г. Таблица 6.4.2.1-1. на те за водни услуги, 2011 г. и на те на те Обществено водоснабдяване 221 143 275 305 165 115 106 822 3 368

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Приложение 9-06 по ред речен басейн община 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян проект етап на проектното предложение подаден за оценяване Интегриран воден про

Приложение 9-06 по ред речен басейн община 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян проект етап на проектното предложение подаден за оценяване Интегриран воден про Приложение 9-06 1 Арда Смолян 2 Арда Смолян етап на ното пложение подаден за оценяване Интегриран воден и изготвен идеен ; и финансиране по ПСОВ2 - кв."смолянски езера" строителство не е започнало Интегриран

Подробно

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА

Т ТТТТТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО - ПЛЕВЕН ЕРИОРИАЛНО САИСИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОЗАПАД ОДЕЛ САИСИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПЛЕВЕН НАЕИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУНА РАБОНА ЗАПЛАА В ОБЛАС ПЛЕВЕН ПРЕЗ РЕОО РИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА (ПРЕДВАРИЕЛНИ

Подробно

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година

Наети лица и средна работна заплата, трето тримесечие 2011 година НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 205 II. 205 III. 205 IV. 205 V. 205 VI. 205 VII. 205 VIII. 205 IX. 205 X. 205 XI. 205 XII. 205 I. 206 II. 206 III. 206 IV. 206 V. 206 VI. 206 VII.206 VIII.206 IX.206 X.206 XI.206 XII.206 I.207 II.207

Подробно

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2

I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX.2017 X.2017 XI.2017 XII.2017 I.2018 II.2018 III.2018 IV.2018 V.2018 VI.2018 VII.2018 VIII.2018 IX.2018 X.2018 XI.2018 XII.2018 771 769

Подробно

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година

Демографски процеси в област Бургас през 2017 година ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Към 31 декември 2017 г. населението на област Бургас е 411 579 души, което представлява 5.8% от населението на страната и нарежда областта на 4-то място

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В демографското развитие на област Кърджали се наблюдават идентични с тези за страната, тенденции: продължаващо намаление и застаряване

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово и

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 763 752 761 760 750 773 792 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА 843 844 832 844 832 847 858 861 872 870 956 980 977 943 По предварителни данни на

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

Икономически прогнози за развитие на Дунавски речен басейн

Икономически прогнози за развитие на Дунавски речен басейн Таблица 6.7-11. Прогноза за развитие на БДС в Черноморски район до 2027 г., млн. лв. Приложение 6.7 Реалистична прогноза 530 522 515 508 501 494 488 481 475 468 462 456 450 444 438 Песимистична прогноза

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно