Microsoft Word - utvurjdavane na metodika kons.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - utvurjdavane na metodika kons.doc"

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Ул. Ген. Й. В. Гурко 5 Факс: (+395 2) София 1000 З А П О В Е Д РД 120 / год. На основание чл. 6, ал. 4 от Наредба 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и чл. 5, ал. 4 от Наредба 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари І. ОПРЕДЕЛЯМ РЕДЪТ И НАЧИНЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ, КАКТО СЛЕДВА РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. С тази заповед се определят условията и редът за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и за международен автомобилен превоз Удостоверение за професионална компетентност за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България се издава след успешно положен изпит по предметите от приложение 1 на Наредба 33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г., изм. и доп., бр. 50 и 95 от 2000 г., изм. и доп., бр. 36 от 2001 г.; изм. с Решение 219 от г. на ВАС на РБ - бр. 8 от г., изм. и доп., бр. 40 и 108 от 2002 г., изм. с Решение 1043 от г. на ВАС на РБ - бр. 16 от г.) Удостоверение за професионална компетентност за извършване на международен автомобилен превоз на пътници или товари се издава след успешно положен изпит по предметите от приложение 1 от Наредба 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари (ДВ бр. 108/ г.) 2. Изпълнителна агенция Автомобилна администрация организира и провежда изпитите за придобиване на професионална компетентност за: 2.1. ръководител на транспортна дейност за обществен превоз на товари на територията на Република България; 2.2. ръководител на транспортна дейност за обществен превоз на пътници на територията на Република България; 2.3. ръководител на транспортна дейност за международен автомобилен превоз на товари;

2 2.4. ръководител на транспортна дейност за международен автомобилен превоз на пътници. 3. Изпълнителна агенция Автомобилна администрация провежда и изпитите за придобиване на диплома на Академия ИРУ за ръководители на транспортната дейност за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и международен автомобилен превоз на пътници и товари. 3.1.(заповед РД-145/ г.)Изпълнителна агенция Автомобилна администрация изготвя протокол от проведения изпит и го предоставя на учебния център обучил и представил кандидатите на изпит (заповед РД-145/ г.)На лицата положили успешно изпита се издава Удостоверение за професионална компетентност за извършване на международен автомобилен превоз на пътници или товари (Приложение 2 от Наредба 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари) след подаване на заявление по образец (Приложение 3). РАЗДЕЛ ВТОРИ ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ 4. Изпитите за професионална компетентност по т. 2 се провеждат на предварително определени изпитни сесии За провеждане на изпитите за професионална компетентност по т. 2 Изпълнителна агенция Автомобилна администрация предварително изготвя график на сесиите за период от три месеца. Графикът се утвърждава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. 5. При необходимост от изпитни дати извън утвърдения график, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация утвърждава допълнителен график. 6. Графикът за провеждане на изпитите се изпраща в Дирекциите Автомобилна администрация не по-късно от един месец преди началото на тримесечния период. Графикът се поставя на видно място в Дирекциите Автомобилна администрация. 7. Всяка изпитна сесия се състои от една или няколко изпитни дати и се провежда в града и мястото, указани в графика. 8. Изпитните дати за придобиване на диплома на Академия ИРУ се определят от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, по искане на обучаващата организация. РАЗДЕЛ ТРЕТИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ 9. За явяване на изпит кандидатите за придобиване на професионална компетентност представят в съответната Дирекция Автомобилна администрация заявление по образец (приложение 1), не по-късно от 15 дни преди първата дата на избраната от тях изпитна сесия. Към заявлението се прилагат: 9.1. копие от дипломата за завършено образование средно за ръководители на транспортна дейност за превоз на товари и пътници на територията на Република България и средно за ръководители на транспортна дейност за превоз на товари и пътници за международни превози;

3 9.2. банково бордеро за платена такса за явяване на изпит, съгласно чл.85 на Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, преведени по сметката на ИА Автомобилна администрация. 10. Определен от директора на Дирекция Автомобилна администрация служител, преглежда и приема документите на кандидатите Документите не се приемат, когато са непълни или неточни Оригиналите на дипломите/свидетелствата за завършено образование се представят за проверка. Служителят на Дирекция Автомобилна администрация заверява копието, като отразява датата на сверяване, вписва фамилията си и се подписва. 11. Директорът на Дирекция Автомобилна администрация изпраща документите на кандидатите в дирекция Професионална компетентност, психологически подбор и водачи за вписване в изпитния протокол на избраната от кандидата сесия. 12. За повторно и всяко следващо явяване, кандидатите подават заявление, в което се посочва последната изпитна сесия, на която кандидатът се е явил. Към заявлението се прилага банково бордеро за платена такса за явяване на изпит, съгласно чл. 85 на Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, преведени по сметката на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗПИТИТЕ 13. Изпитът за придобиване на професионална компетентност е теоретичен и се състои от 3 части Първа част на изпита се състои в решаване на изпитен тест, състоящ се от 30 въпроса с избор на верен отговор. Първата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 18 верни отговори Втора част на изпита се състои в отговор на 10 отворени въпроси. Втората част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 6 верни отговори Трета част на изпита се състои в решаване на 3 казуса. Третата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидатът има не по-малко от 60% от точките за правилно решени казуси. 14. Изпитът за придобиване на професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност за международен автомобилен превоз и превоз на пътници и товари на територията на Република България се провежда на два етапа: първи етап решаване на изпитния тест с избор на верен отговор. Времето да решаване на теста е 60 минути; втори етап отговор на отворените въпроси и разработване /решаване/ на казусите. Времето за отговор на въпросите и казусите е 90 минути. 15. Изпитът за придобиване на диплом на Академия ИРУ е теоретичен и се състои от 3 части: първа част на изпита се състои в решаване на изпитен тест, състоящ се от 40 въпроса с избор на верен отговор. Първата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидата има не по-малко от 24 верни отговора; втора част на изпита се състои в отговор на 20 отворени въпроси. Втората част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидата има не по-малко от 12 верни отговори;

4 15.3. трета част на изпита се състои в решаване на 5 казуса. Третата част от изпита, се счита за успешно положена, когато кандидата има не по-малко от от 60% от точките за правилно решени казуси. 16. Изпитът за придобиване на диплом на Академия ИРУ се провежда на два етапа: първи етап решаване на изпитния тест. Времето да решаване на теста е 60 минути; втори етап отговор на отворените въпроси и решаване на казусите. Времето за отговор на въпросите и казусите е 120 минути. 17. Изпитите по т. 13 и т. 15 се считат за успешно положени, когато кандидатите успешно са положили всички части на изпита. 18. До втория етап от изпита се допускат само кандидати, успешно положили първата част на изпита. 19. При повторно и всяко следващо явяване кандидатите, които успешно са положили първата част на изпита, се явяват само на отворените въпроси и казусите. 20. При повторно и всяко следващо явяване кандидатите, които успешно са положили първата и втората част на изпита, се явяват само на казусите. РАЗДЕЛ ПЕТИ ИЗПИТНИ КОМИСИИ 21. Изпитите по т. 2 се провеждат от комисия в състав: председател и член на комисията. Председателят и членът на комисията са служители на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. 22. Изпитите по т. 3 се провеждат от комисия в състав: председател и член на комисията. Председателят на комисията е служител на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Членът на комисията е представител на организацията, обучила кандидатите, с които се провежда изпита. 23. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация със заповед определя лицата, които могат да провеждат изпитите на кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност. 24. Отворените въпроси и казусите се оценяват от комисия в състав: председател и двама членове на комисията. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация със заповед определя лицата, които могат да участват в оценяването на работите на кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност. РАЗДЕЛ ШЕСТИ ИЗПИТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 25. За провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност, служителите на дирекция Професионална компетентност, психологически подбор и водачи предварително изготвят изпитни протоколи. 26. Във всеки протокол се вписват до 20 кандидата. В протоколите се вписват часа и място на провеждане на изпита. 27. За всеки вид професионална компетентност се изготвя отделен протокол. 28. Изпитните протоколи се номерират по възходящ ред. дирекция Професионална компетентност, психологически подбор и водачи води регистри на изпитните протоколи.

5 29. Изпитните протоколи се изпращат в Дирекциите Автомобилна администрация не по-късно от три дни преди първата дата на съответната сесия. Протоколите се поставят на видно място в Дирекциите Автомобилна администрация. 30. Изпитните протоколи се изготвят в два екземпляра по един за регистъра и за архива на документи на кандидатите. 31. Резултатите от всяка част на изпита и окончателната оценка се нанасят от председателя на изпитната комисия в протокола с Да за издържалите и с Не на неиздържалите. 32. За кандидатите, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит, в изпитния протокол се записва: Не се явил, Не е допуснат или Отстранен. 33. Изпитният протокол е редовен, когато за всяко от лицата, записани в протокола, има оценка или причина поради, която няма такава. 34. При явни фактически грешки в имената и ЕГН на кандидатите, същите се записват като забележка и тя е валидна, когато е подписана от членовете на комисията. 35. Изпитните протоколи се съхраняват в Изпълнителна агенция Автомобилна администрация за срок от 10 години. 36. Изпитните протоколи се утвърждават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация или упълномощено от него длъжностно лице. 37. За провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност, за всички лица, вписани в протоколите, се изготвят съответните изпитните тестове и казуси За изготвяне на тестовете за провеждане на изпитите изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация утвърждава масиви от изпитни въпроси с избор на верен отговор, отворени въпроси и казуси. РАЗДЕЛ СЕДМИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ 38. Председателят на изпитната комисия получава изпитните протоколи, тестовете с избор на верен отговор, тестовете с отворените въпроси и казусите запечатани в плик. 39. Преди започване на изпита председателят на изпитната комисия проверява самоличността на кандидатите (лична карта, паспорт) Кандидати, които не представят документ за самоличност не се допускат до изпит Кандидати, явили се след началото на изпита, не се допускат на изпит. 40. Председателят на изпитната комисия дава указания относно провеждането на изпита, за оценяване на теста, отворените въпроси и казусите, и времето за решаването им. 41. Председателят на изпитната комисия отваря плика с тестовете и поканва кандидатите да изтеглят тестове по реда, по който са записани в протокола. 42. Работата по изпитните тестове, които са изтеглени от кандидатите, започва след като и последния кандидат изтегли тест и се обяви началото на изпита. 43. Председателят и членът на изпитната комисия проверяват тестовете от първата част на изпита. Шаблонът на всеки изпитен тест се прикрепя към него. 44. Резултатите от първата част на изпита се вписват в изпитния протокол и се съобщават на кандидатите. 45. В залата остават само кандидатите, които ще полагат втората част на изпита.

6 46. Председателят на изпитната комисия поканва кандидатите да изтеглят тестовете с отворените въпроси и казусите по реда, по който са записани в протокола. 47. След приключване на втората част на изпита, комисията поставя в плик решените тестове с отворени въпроси и казуси на всеки кандидати, запечатва плика и се подписва върху него. 48. По време на изпита кандидатите работят самостоятелно Кандидатите използват само раздадените тестове, отворени въпроси или казуси и бели листа, подписани от председателя на изпитната комисия, химикалка и калкулатор Поставянето на каквито и да е знаци по изпитния тест и листата върху, който е работено, е забранено При тестовете с избор на верен отговор, верните отговори се отбелязват със знак Х. Корекции в изпитните тестове не се допускат. 49. Не се допуска излизане на кандидат извън залата, в която се провежда изпитът, преди да е предал окончателно изпитните си тестове и казуси. 50. Председателят на изпитната комисия обявява последните 10 и 5 минути преди изтичане на времето за работа След изтичане на времето комисията събира изпитните тестове и казуси. 51. Председателят на комисията може да отстрани от залата кандидат, който нарушават реда за провеждане на изпита. 52. Изпитната комисия по оценяването извършва проверката на отворените въпроси и казусите и приключва протокола до 30 дни от дата на провеждане на изпита. 53. Кандидатите могат да се запознаят с резултатите от изпита и да разгледат изпитния си тест и казуси и да получат разяснения от комисията за допуснатите грешки, ако в седем дневен срок от обявяването на резултатите подадат заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. РАЗДЕЛ ОСМИ УДОСТОВЕРЕНИЯ И ОТЧЕТ 54.(заповед РД-145/ г.)Удостоверението за професионална компетентност се получава от притежателя на удостоверението след представяне на документ за самоличност и документ за платена такса за издаване на удостоверение, съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта. 54.1(заповед РД-145/ г.)Удостоверенията за професионална компетентност на лица положили успешно изпит за Академия ИРУ се получават от представител на учебния център представил кандидатите на изпит, след представяне на документ за платена такса за издаване на удостоверение. 55.(заповед РД-145/ г.)Лица, които притежават удостоверения за професионална компетентност издадени по реда на Наредба 11 в периода от г. до г., и желаят да им бъде преиздадено удостоверението по образеца приложение 2 към чл. 5, ал. 6 от Наредба 11, трябва да подадат заявление. Заявление се подава до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, чрез Регионалните дирекции Автомобилна администрация, и към него се прилага оригинала на удостоверението (заповед РД-145/ г.)Лица, които притежават диплома на академия ИРУ придобита след успешно полагане на изпит пред Изпълнителна агенция Автомобилна администрация и желаят да им бъде издадено удостоверение за професионална

7 компетентност по образеца приложение 2 към чл. 5, ал. 6 от Наредба 11, изм. ДВ бр.36 от 2007 г., трябва да подадат заявление по образец (Приложение 3). Заявление се подава до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, чрез Регионалните дирекции Автомобилна администрация, като към него се прилага копие на дипломата на академия ИРУ и документ за платена такса за издаване на удостоверение. 56. Изпълнителна агенция Автомобилна администрация създава и поддържа база с данни за издадените удостоверения за професионална компетентност. 57. Базата с данни за издадените удостоверения за професионална компетентност съдържа: данни за лицето, на което е издадено удостоверението за професионална компетентност име, бащино и фамилно име, ЕГН; данни за номера на изпитния протокол, дата, сесия; издадени дубликати, заверки и бракувани удостоверения; 58. За издаване на дубликат се подава заявление (приложение 2), към което се прилага бордеро за платена такса, съгласно Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта. 59. Преди издаване на дубликат на удостоверението, се прави проверка в дирекция Държавна автомобилна инспекция, дали същото не е иззето като доказателство при съставянето на акт за установяване на административно нарушение Когато удостоверението за професионална компетентност не е иззето като доказателство при съставянето на акт за установяване на административно нарушение, се издава дубликат, което изрично се записва на удостоверението. Дубликатът съдържа данни за изпитния протокол, а за дата на издаване се записва датата на издаване на дубликата. Промяната се отразява в базата с данни Когато удостоверението е иззето с акт за установяване на административно нарушение или има издадено наказателно постановление, дубликат не се издава. ІІ. О Т М Е Н Я М: Методиката за организирането и провеждането на изпити за професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност за обществен превоз на територията на Република България и международен автомобилен транспорт. (подпис не се чете) Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ул. Ген. Гурко 5, София 1000 тел.: (+359 2) 930 88 40 факс: (+359 2) 988 54 95 avto_а@rta.government.bg

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ул. Ген. Гурко 5, София 1000 тел.: (+359 2) 930 88 40 факс: (+359 2) 988 54 95 avto_а@rta.government.bg

Подробно

НАРЕДБА № 1 от 6

НАРЕДБА № 1 от 6 НАРЕДБА 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., изм. и доп., бр. 56 от 21.07.2009

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И.... 2019 г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ Неофит

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ЛОВЕЧ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА

Подробно

Microsoft Word - n38.doc

Microsoft Word - n38.doc НАРЕДБА 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_3_ot_ _g_za_organizaciqta_i_provejdaneto_na_dyrjavnite_zrelostni_izpiti.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_3_ot_ _g_za_organizaciqta_i_provejdaneto_na_dyrjavnite_zrelostni_izpiti.rtf НАРЕДБА 3 ОТ 17.05.2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 46 от 28.05.2004 г., в сила от 28.05.2004 г., изм.

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ 54, АЛ 3 ОТ НАРЕДБА 10 ОТ 01092016 Г ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 7 МАРТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА

НАРЕДБА 3 ОТ 7 МАРТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА НАРЕДБА 3 ОТ 7 МАРТ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ" В сила

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от г., обн., ДВ, бр. 6 от НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки Приета с ПМС 263 от 30.12.1999 г., обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм., бр. 61 от 25.07.2000

Подробно

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf

Microsoft Word - 73 НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ.rtf НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ В сила от 1 януари 2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19

Подробно

Slide 1

Slide 1 Държавни зрелостни изпити 2015 II СОУ Проф. Н.Маринов Гр. Търговище НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от Индикативен списък на обществените услуги, ни от Варненска търговска гимназия Георги С. Раковски Задължителна информация /издаването на /издава не на /издаване на Образователни услуги Преместване на ученици

Подробно