УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

Размер: px
Започни от страница:

Download "УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак"

Препис

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика, Научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката в УНСС. Автор на дисертационния труд: Венко Георгиев Андонов Тема на дисертационния труд: МЕТОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МОДЕЛ НА ДАННИ ЗА ОБУЧАВАЩА СОЦИАЛНА МРЕЖА Основание за представяне на становището: участие в състава на научно жури по защита на дисертационния труд съгласно Заповед 1381/ г. на Ректора на УНСС. 1. Информация за дисертанта Венко Георгиев Андонов е завършил УНСС и е магистър по спец. Бизнес информатика. След завършването на висшето си образование е приет за докторант в УНСС. Дисертантът се е обучавал по докторска програма към катедра Информационни технологии и комуникации, факултет Приложна информатика и статистика на УНСС по научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката, професионално направление 3.8. Икономика към катедра 1

2 Информационни технологии и комуникации, съгласно Заповед на Ректора на УНСС 1011/ г. Обучението е осъществено в задочна форма, финансирано от държавата и предвидено за периода от г. до г. 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд Дисертационният труд се състои от въведение, пет глави, заключение, научни и научно-приложни приноси, библиография и приложения. Той е в общ обем от 160 страници, от които 21 са приложения. Използваните литературни източници са 71 броя, от тях 3 на български език и 68 на английски език. В съответствие с изискванията, дисертационният труд е обсъден в катедра Информационни технологии и комуникации при Университет за национално и световно стопанство София и е насочен за защита пред научно жури. Актуалност на темата; Проблематиката, свързана с обучаващите социални мрежи е изключително актуална, в контекста на Web 2.0 инвазията във всички области на живота и свързаната с това промяна във формите и способите за комуникация в Интернет. Огромни, и все още недостатъчно използвани са образователните възможности на социалните мрежи като общодостъпни социални инструменти за взаимодействие и образователна подготовка на младите хора. Ето малка част от възможностите, които предлагат в тази насока: добре позната и много комфортна среда за обучаваните; достъп по всяко време и от всяко място до учебните материали, т. е. независимост от временни и пространствени ограничения; много големи възможности на разнообразните средства за социални комуникации в Web средата за съвместна работа и обмен на идеи; огромни възможности за колаборация на обучаваните и тяхното привличане към активно участие в образователния процес; възможност за еднозначна идентификация на потребителите и отчитане на техните специфични изисквания в процеса на обучение; голямо разнообразие на демонстрационните материали, подпомагащи учебния процес в електронен вид, вкл. качествени мултимедийни ресурси; непрекъснатост на учебния процес и модерни методи за индивидуална работа с обучаваните и онлайн обратна връзка; социалните мрежи са безплатен ресурс. На тази основа от няколко години се говори за социално обучение използване на социални мрежи в образователния процес за взаимодействие на 2

3 преподаватели и обучавани и за формиране на здрави връзки и обмен на знания между различните фактори в процеса на обучение. Липсата на задълбочени научни изследвания в областта на използването на социалните мрежи в обучението, огромният интерес и малкия практически опит на висшите училища, определят актуалността на дисертационната работа. Много добро впечатление прави ориентацията на дисертанта и неговия научен ръководител към нова, интересна за науката и практиката област и опитите за имплементиране на основните резултати в работата на УНСС. Сравнително добре са формулирани целта и задачите на изследването, а така също обекта, предмета и основната теза на дисертанта. В крайна сметка, изследователският проблем, върху който се фокусира дисертационния труд, е необходимостта от проектирането и изграждането на производителни, мащабируеми, интегрирани, функционално гъвкави обучаващи социални мрежи на основата на специализирани модели на данни. Прави впечатление, че дисертацията не е разработена по обичайния стандарт с няколко глави, а като отделни структурни части общо 10. В процес на разработване на дисертацията са използвани значителен брой литературни източници - общо 71 броя, като 3 са на български език и 68 на английски език. Като цяло са обхванати авторитетни научни трудове по изследваната проблематика. 3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати Добро впечатление правят следните научно-приложни резултати, постигнати от дисертанта: Като основа за изследването е адаптирана, модифицирана и внедрена обучаваща социална мрежа на УНСС чрез съществуващата платформа с отворен код Elgg. Освен това са анализирани недостатъците на решението и причините за тях. На основата на създадения модел на данни е проектирана и имплементирана информационна архитектура на обучаваща социална мрежа на университет, реализираща създадените методи. Разработен е прототип на предложения модел на данни, отговарящ на изискванията и политиките на УНСС. 3

4 Разработената платформа за изграждане на обучаващи социални мрежи може да служи за основа за провеждане на гъвкави, разнообразни по цели и характер - образователни, социални и икономически научни изследвания за полезността и ефектите от прилагането на обучаващи социални мрежи в образованието. Като цяло са постигнати поставената в началото на дисертацията цел и основни задачи. 4. Оценка на научните и научно-приложни приноси Приносите, посочени от дисертанта в края на автореферата са реални и резултат от задълбочения характер на изследванията в дисертационния труд. Могат да се посочат няколко по-важни научни и научно-приложни приноси на дисертацията: Създадена е класификация на моделите на данни за социални мрежи и съответстващите им методи за приложение. Изведени са характеристиките на обучаващите социални мрежи, предимствата и недостатъците на съществуващите методи за проектирането и разработването на модел на данни за тях, по отношение на производителност и мащабируемост. Формулирани са принципи за проектиране и изграждане на модели на данни на обучаващи социални мрежи. На основата на изведените принципи са създадени и разработени шест метода за проектиране и изграждане на модел на данни на обучаваща социална мрежа. Разработен е метод за оценка и сравнение на ефективността на създадения модел на данни за обучаваща социална мрежа, който е изследван за зависимост от увеличаване на обема на данните в учебно-социалния граф и за съответствие със съществуващото Elgg/SQL-базирано решение. В крайна сметка изтъкнатите приноси ни дават основание да считаме, че дисертационният труд отговаря на чл. 27, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на Академичния състав в Република България. 5. Оценка на публикациите по дисертацията По дисертацията има 6 публикации доклади на различни научнопрактически конференции. Анализът и оценката на публикациите показва, че те отразяват съществени моменти от дисертацията и ги представят пред по-широка публика. За съжаление за 5 от докладите няма информация за сборниците, в които са публикувани. 4

5 6. Оценка на автореферата Авторефератът е написан в съответствие с изискванията. В него разбираемо се представя основното съдържание на дисертацията, основните идеи и изводи, показва се приносът на автора при провеждането на изследването, степента на новост и практическа значимост на резултатите на изследването. 7. Критични бележки, препоръки и въпроси Независимо от доброто равнище на работата, могат да се направят някои забележки и да се поставят няколко въпроса на докторанта: Прекалено раздробяване на отделни структурни части от дисертацията (по-подходящо за учебник), в резултат на което някои точки са с обем 1-2 страници. При обосновката на актуалността на проблематиката за обучаващите социални мрежи, целта на разработката и приложимостта на резултатите, е трябвало да се постави ударението на висшето образование и конкретно УНСС (нещо, което е направено чак при изброяване на ограничителните условия на изследването) При възприетата структура на дисертационния труд може би е по-удачно изводите да се представят в края на работата. В сегашния вид те са формулирани на 5 места. Освен това нямат характер на обобщения, представящи основните резултати в съответната част на работата (вж. с. 36, 74,103, 116). Нито в дисертацията, нито в автореферата се вижда каква е използваната методология при провеждане на научното изследване по темата. А това трябва да стане ясна още във въведението. Какви предизвикателства поставя създаването и управлението на електронния образователен контент за обучаваща социална мрежа във висше училище пред преподавателите и ИТ персонала? Какви специфични образователно-педагогически задачи могат да се реализират със средствата на социалните мрежи във висше училище? Как могат да се привлекат трети лица (консултанти, експерти, специалисти в конкретна област) в социална обучаваща система и да се осигури тяхното активно присъствие? 5

6 Заключение Кандидатът притежава задълбочени теоретични знания, свързани с приложението на изчислителната техника в икономиката и способности за самостоятелни научни изследвания. Положителна оценка заслужават усилията на кандидата да адаптира основните резултати от изследването в практиката на УНСС - София. Достойнствата на дисертационният труд и възможностите на кандидата, ми дават основание да гласувам с да за присъждането на образователната и научна степен доктор на Венко Георгиев Андонов докторант към катедра Информационни технологии и комуникации, факултет Приложна информатика и статистика на УНСС по научна специалност Приложение на изчислителната техника в икономиката, професионално направление 3.8. Икономика. Свищов, 20 август 2014 г. Изготвил становището: (проф. д.ик.н. Румен ВЪРБАНОВ) 6

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катед УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д.А. Ценов гр. Свищов катедра Бизнес информатика научна специалност Приложение

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни те УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Академик д.т.н. Кирил Любенов Боянов Институт по Информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е

С Т А Н О В И Щ Е С Т А Н О В И Щ Е От: професор д-р Георги Коев Ботев, служител на Академията на МВР, научна специалност Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен мениджмънт) Относно:

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче

С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политиче С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Христо Делчев Мавров Икономически университет-варна професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Политическа икономия (Макроикономика) Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на

+ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов на + УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов Стопанска академия Д. А. Ценов гр. Свищов научна специалност Приложение на изчислителната техника

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно