AM_Ple_NonLegRC

Размер: px
Започни от страница:

Download "AM_Ple_NonLegRC"

Препис

1 B8-1058/2016 } RC1/Am Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика на ЕС да се основава на ясни цели и показатели включително амбициозни цели в областта на енергийната ефективност, ресурсите и климата и на подход, основан на жизнения цикъл и кръговата икономика; подчертава, че тя следва да включва интелигентен микс от мерки в областта на търсенето и на предлагането, насочени към пренасочване на икономиката в ЕС, повишаване на нейната устойчивост и намаляване на зависимостта ѝ от ресурсите; посочва, че тя следва да насочва инвестициите към творчество, умения, новаторство и устойчиви технологии и да насърчава модернизирането на индустриалната база на Европа чрез политика, съобразена с веригата за създаване на стойност, която включва основните производства и техните регионални и местни представители; счита, че

2 един такъв подход може да донесе разходно-ефективни ползи за европейската промишленост и европейската икономика като цяло;

3 B8-1058/2016 } RC1/Am Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 б (нов) 5б. счита, че промените в националните и в международните финансови и данъчни системи, включително изместването на тежестта в данъчните политики от труда към ресурсите, интернализацията на външните разходи, намаляването на използването на изкопаеми горива и подходящото ценообразуване на въглеродните емисии, са от съществено значение за създаването на икономическа рамка, която насърчава частните и публичните инвестиции и благодарение на която устойчивата промишлена политика може да постигне своите цели;

4 B8-1058/2016 } RC1/Am Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 в (нов) 5в. счита, че законодателството е движеща сила на новаторството и че определянето на високи стандарти (в областта на околната среда) в ЕС стимулира необходимите частни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, което осигурява възможност на европейските предприятия да предлагат качествени продукти и услуги на пазара на ЕС и да се конкурират на международните пазари;

5 B8-1058/2016 } RC1/Am Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 г (нов) 5г. посочва, че многогодишната интервенция в подкрепа на банките и на пазарите на финансови активи в ЕС не оказа въздействие върху заетостта, нито подобри икономическите перспективи; счита, че публичните интервенции следва да преминат от свръхстимулиране на предлагането към съгласувани политики, насочени към стимулиране на търсенето, включително чрез данъчни мерки и осигуряване на повишаване на работните заплати;

6 B8-1058/2016 } RC1/Am Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 д (след подзаглавието Търговската политика, основен фактор за еднакви условия на конкуренция ) (нов) 5д. подчертава, че докато в няколко сектора на икономиката ЕС е широко отворен за конкуренти от трети държави, третите държави поддържат редица бариери, които дискриминират европейските дружества; подчертава, че конкуренти от трети държави, поспециално от Китай, се разрастват бързо и агресивно в Европа и други региони в света, често със силна политическа и финансова подкрепа от своята страна на произход; подчертава, че такива практики могат да представляват нелоялна конкуренция и да застрашат работните места в Европа; подчертава, че Китай не изпълнява петте критерия, установени от ЕС за определянето на статут на пазарна икономика;

7 B8-1058/2016 } RC1/Am Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 8 8. призовава Комисията да разгледа механизми за прилагане на мерки за коригиране по границите, за да гарантира еднакви условия на конкуренция при разработването на политики за постигане на целта на стратегията Европа 2020 Европа да се превърне в най-конкурентоспособния регион по света; 8. подчертава необходимостта да се предотврати въздействието на търговската политика на ЕС за насърчаване на антиконкурентни практики, включително дъмпинг в областта на околната среда, и поспециално дъмпинга на евтини нискокачествени продукти, които излагат на риск европейските стандарти и влияят на установените в ЕС производствени предприятия; призовава Комисията да разгледа механизми за прилагане на мерки за коригиране по границите, за да гарантира еднакви условия на конкуренция при разработването на политики за изпълнение на стратегията Европа 2020 и като средство за избягване на дъмпинг в областта на околната среда, експлоатация на работниците и нелоялна конкуренция;

8 B8-1058/2016 } RC1/Am Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф изисква от Комисията, като съгласува работата си с държавите членки, да проучи начини за способстване на икономическа реорганизация и съответно да прикани дружествата да почистят закритите обекти в рамките на разумен срок и да улеснят местните органи в усилията им за тяхното възстановяване; 20. изисква от Комисията, като съгласува работата си с държавите членки, да проучи начини за способстване на икономическа реорганизация, като същевременно гарантира, че дружествата поемат пълна отговорност по отношение на околната среда, спазват законодателството в тази област и прилагат високи стандарти; изисква дружествата да почистят закритите обекти в рамките на разумен срок и да улеснят местните органи в усилията им за тяхното възстановяване;

9 B8-1058/2016 } RC1/Am Мария Арена, Едуар Мартен, Мария Жуан Родригеш, Катлен Ван Бремпт Карима Дели, Яник Жадо, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 25 a (нов) 25a. припомня своето искане до Комисията да представи възможно най-скоро и след консултация със социалните партньори предложение за законодателен акт относно предоставянето на информация на работниците и консултациите с тях и относно прогнозирането и управлението на преструктурирането, съобразно подробните препоръки, изложени в резолюцията на Европейския парламент от 15 януари 2013 г. относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането;

10 B8-1058/2016 } RC1/Am Мария Арена, Едуар Мартен, Мария Жуан Родригеш, Катлен Ван Бремпт Карима Дели, Яник Жадо, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 25 б (нов) 25б. счита, че дружествата, които искат да се възползват от възможностите, предлагани от европейското дружествено право, трябва да бъдат задължени в същото време да се придържат към общите европейски ценности; поради това призовава Комисията, след консултация със социалните партньори, да проучи необходимостта от предложение за създаването на правна рамка за участие на работниците в структурите на европейските дружества, която следва да определя високи стандарти за информиране, участие и консултиране и да въвежда амбициозни минимални стандарти за представителство на работниците на равнище надзорни или административни органи;

11 B8-1058/2016 } RC1/Am Мария Арена, Едуар Мартен, Мария Жуан Родригеш, Катлен Ван Бремпт Карима Дели, Яник Жадо, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 31 a (нов) 31a. изразява съжаление за постепенната финансиализация на реалната икономика, фокусирана върху краткосрочните финансови перспективи, вместо върху поддържането на иновативен промишлен инструмент, който може да осигури устойчиви и качествени работни места и дългосрочни ползи за обществото; изразява съжаление за това, че този подход доведе до загубата на много работни места в производствения сектор; призовава Комисията да се консултира със социалните партньори относно възможността за преразглеждане на действащото законодателство по отношение на колективните уволнения, като се вземат предвид аспектите, свързани със случаите Caterpillar и Alstom, и по-специално участието в процедурата на всички работници, служители и подизпълнители, и ефективни мерки

12 за избягване на незаконни колективни уволнения, които не се основават на реални икономически причини, в т.ч. възможността за налагане на санкции, например преустановяване на достъпа до финансирани от ЕС програми или изискване за възстановяване на предоставената публична помощ;

13 B8-1058/2016 } RC1/Am Мария Арена, Едуар Мартен, Мария Жуан Родригеш, Катлен Ван Бремпт Карима Дели, Яник Жадо, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 32 a (нов) 32a. призовава Комисията да представи предложение за преразглеждане на Директивата за европейския работнически съвет, което въвежда възможността за прекратяване на изпълнението на плановете за преструктуриране и закриване на заводи, докато не бъде завършена подходяща процедура на консултации, съгласно определеното в европейското право, за да се даде по този начин на работниците справедлива възможност да окажат влияние върху процеса на вземане на решения в дружеството;

14 B8-1058/2016 } RC1/Am Мария Арена, Едуар Мартен, Мария Жуан Родригеш, Катлен Ван Бремпт Карима Дели, Яник Жадо, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 32 б (нов) 32б. изтъква, че качеството на индустриалните отношения в рамките на дружеството трябва да бъде основен аспект на корпоративната социална отговорност (КСО), включително намирането на начини социалните партньори да работят заедно, поспециално за подобряване на социалния диалог и за предвиждане и управление на промените и преструктурирането, правото на работниците да основават синдикални организации, правото на договаряне и на стачка, и насърчаване на участието на работниците; призовава Комисията да представи предложение за хармонизиране на изискванията за КСО, включително задължителна рамка за социално отчитане и за отчитане по отношение на околната среда, както и за поемането на отговорност от дружествата и техните

15 ръководители за последиците от злоупотреби или нарушения, също както и за установяването на рамка за европейските споразумения за КСО;

16 B8-1058/2016 } RC1/Am Мария Арена, Едуар Мартен, Мария Жуан Родригеш, Катлен Ван Бремпт Карима Дели, Яник Жадо, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 34 a (нов) 34a. отбелязва, че в случаите на преструктуриране по-младите и повъзрастните работници по-често са обект на съкращения в сравнение с останалите възрастови групи; подчертава, че в случай на съкращения работодателите трябва да спазват законодателството в областта на борбата срещу дискриминацията, особено по отношение на дискриминацията, основана на възраст;

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3/2018 A8-0048/111 111 Параграф 82 а (нов) 82a. подчертава, че транспортните инфраструктура, мрежи и услуги с високо качество са от съществено значение за икономическото и социалното развитие на държавите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 24.9.2018 г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: КРЪГЛА МАСА София, 14.09.2018 г. Модели за договаряне на минимална работна заплата (МРЗ) на основа на създадения Модел на обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с договарянето

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към г. (отчетен период) Бюджетна програма Облекчаване н Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2019 (отчетен период) 2000.01.01 - Бюджетна програма Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства  Н  А  Ф  О  Т  С НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Н А Ф О Т С Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 5.3.2013 2012/2295(INI) ПРОЕКТОДОКЛАД относно иновациите за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.2.2017 A8-0005/9 9 Параграф 1 a (нов) 1a. призовава Комисията да предложи общи определения на Съюза както следва: - изкуствен интелект е компютъризирана система, която е в състояние да симулира част

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 4 Мари-Кристин Вержиа, Корнелия Ернст, Марина Албиол, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс Параграф 46 a (нов) 46а. осъжда всички

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Промяна в ЕСТЕ след 2020 г. - предизвикателства и иновации. Правила и процедури за прилагане. Семинар: Изменения в законодателството в областта на околната среда и Европейската система за търговия с емисии

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНьор Околна EHS среда, здравословни и безопасни условия на труд 08 октомври 2015 г. София Хотел Балкан НАЧАЛО партньори фору EHS Индустриален клъстер Средногорие е сдружение с нестопанска цел, сформирано на базата на индустриалнорегионален принцип, което обединява интересите, възможностите и целите на големите индустриални компании

Подробно

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката П О К А З А Т Е Л И Закон У Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2017 година на Министерство на икономиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 76 431 800 76 447 733 14 158 125 29 044 836 Общо разходи 76

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.2.2017 A8-0005/4 4 Трошчински, Жил Льобретон, Луи Алио, Силви Годен, Жан-Люк Шафаузер Параграф 1 призовава Комисията да предложи общи определения на Съюза за киберфизическите системи, автономните системи,

Подробно

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1) Ефективен подход при изготвяне на държавния план-прием в контекста на Националните приоритети в образованието и науката от Националната програма за развитие: България 2020 Заседание на Секторната комисия

Подробно