ДО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДО"

Препис

1 ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/ Днес, 18 януари 2016 г., понеделник, в сградата на Висшия съдебен съвет се проведе заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЗАБРАВКА СТОЕВА ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА ВАСИЛ ПЕТРОВ КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ І. Взаимодействие с Инспектората към ВСС: 1. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Окръжна прокуратура София, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-81/ г. на Главния инспектор на ИВСС Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Окръжна прокуратура София, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-81/ г. на Главния инспектор на ИВСС Административният ръководител на Окръжна прокуратура - София да уведоми комисията за предприетите мерки, в изпълнение на дадените с Акта препоръки. 2. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена планова проверка в Окръжен съд Благоевград /граждански и търговски дела/, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-78/ г. на Главния инспектор на ИВСС, заедно с възражение и решение на Главния инспектор по същото.

2 2.1. Приема за сведение Акт за резултати от извършена планова проверка в Окръжен съд Благоевград /граждански и търговски дела/, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-78/ г. на Главния инспектор на ИВСС заедно с възражението на ***** и становището по него на Главния инспектор на ИВСС Административният ръководител на Окръжен съд - Благоевград да уведоми комисията за предприетите мерки, в изпълнение на дадените с Акта препоръки На основание чл. 198, ал. 2, т. 3 от ЗСВ копие от акта, възражението и отговора по т да се приложат към кадровото досие на ***** 2.4. Възлага на горестоящия административен ръководител на Апелативен съд - София, да извърши след шест месеца контролна проверка по изпълнението на препоръките, дадени в Акта на ИВСС, и да уведоми Комисията за резултатите от проверката ИЗПРАЩА Акта за резултати от извършена планова проверка в Окръжен съд Благоевград /граждански и търговски дела/, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-78/ г. на Главния инспектор на ИВСС заедно с възражението на ***** и становището по него на Главния инспектор на ИВСС, на Комисията по предложенията и атестирането на ВСС, с оглед насрочения за 21 януари 2016 г. избор на административен ръководител председател на Окръжен съд - Благоевград. 3. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена планова проверка в Окръжен съд Благоевград /по образуването, движението и приключването на наказателните дела за 2013 г. и 2014 г./, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-16/ г. на Главния инспектор на ИВСС, заедно с възражения и решения на Главния инспектор по тях Приема за сведение Акт за резултати от извършена планова проверка в Окръжен съд Благоевград /по образуването, движението и приключването на наказателните дела за 2013 г. и 2014 г./, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-16/ г. на Главния инспектор на ИВСС заедно с възраженията на ***** и становищата по тях на Главния инспектор на ИВСС Административните ръководители на Окръжен съд Благоевград и на Окръжна прокуратура - Благоевград да уведомят комисията за предприетите мерки, в изпълнение на дадените с Акта препоръки На основание чл. 198, ал. 2, т. 3 от ЗСВ копие от акта, възраженията и отговорите по т да се приложат към кадровите досиета на ***** Възлага на горестоящия административен ръководител на Апелативен съд - София, да извърши след шест месеца контролна проверка по изпълнението на препоръките, дадени в Акта на ИВСС, и да уведоми Комисията за резултатите от проверката. 2

3 3.5. ИЗПРАЩА Акта за резултати от извършена планова проверка в Окръжен съд Благоевград /по образуването, движението и приключването на наказателните дела за 2013 г. и 2014 г./, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-16/ г. на Главния инспектор на ИВСС, заедно с възражения и решения на Главния инспектор по тях, на Комисията по предложенията и атестирането на ВСС, с оглед насрочения за 21 януари 2016 г. избор на административен ръководител председател на Окръжен съд - Благоевград. 4. ОТНОСНО: Писмо от ИВСС с приложени възражения ведно с решения по тях на Главния инспектор по Акт за резултати от извършена планова проверка в Софийски районен съд /наказателни дела/, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-93/ г. и Заповед ПП-01-9/ г Приема за сведение възраженията ***** и становищата по тях на Главния инспектор на ИВСС На основание чл. 198, ал. 2, т. 3 от ЗСВ копие от акта, възраженията и отговорите по т да се приложат към кадровите досиета на ***** 4.3. Да се присъединят материалите по т към Акта за резултати от извършена планова проверка в Софийски районен съд /наказателни дела/, извършена в изпълнение на Заповед ПП-01-93/ г. и Заповед ПП- 01-9/ г. 5. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена контролна проверка в Окръжна прокуратура Ямбол, извършена в изпълнение на Заповед КП-01-18/ г. на Главния инспектор на ИВСС Приема за сведение Акт за резултати от извършена контролна проверка в Окръжна прокуратура Ямбол, извършена в изпълнение на Заповед КП-01-18/ г. на Главния инспектор на ИВСС Административният ръководител на Окръжна прокуратура - Ямбол да уведоми комисията, в едномесечен срок, за предприетите мерки, в изпълнение на дадените с Акта препоръки. 3

4 6. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена контролна проверка в Районна прокуратура Троян, извършена в изпълнение на Заповед КП-01-21/ г. на Главния инспектор на ИВСС. ОТЛАГА разглеждането на т. 6 от настоящия дневен ред за следващо 7. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд Трън в изпълнение на решение на КПУКИВИВСС от протокол 35/ г., т. 5.2 за резултатите от предприетите мерки във връзка с констатациите, изводите и препоръките в Акт на ИВСС /наказателни дела/. ОТЛАГА разглеждането на т. 7 от настоящия дневен ред за следващо 8. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд Сандански в изпълнение на решение на КПУКИВИВСС от протокол 37/ г., т. 8.2 за резултатите от предприетите мерки във връзка с констатациите, изводите и препоръките в Акт на ИВСС /граждански дела/. ОТЛАГА разглеждането на т. 8 от настоящия дневен ред за следващо 9. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд Кюстендил в изпълнение на решение на КПУКИВИВСС от протокол 37/ г., т. 3.2 за резултатите от предприетите мерки във връзка с констатациите, изводите и препоръките в Акт на ИВСС /наказателни дела/. 4

5 ОТЛАГА разглеждането на т. 9 от настоящия дневен ред за следващо 10. ОТНОСНО: Информация от председателя на Районен съд Перник в изпълнение на решение на КПУКИВИВСС от протокол 37/ г., т. 5.2 за резултатите от предприетите мерки във връзка с констатациите, изводите и препоръките в Акт на ИВСС /наказателни дела/. ОТЛАГА разглеждането на т. 10 от настоящия дневен ред за следващо ІІ. По Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: 11. ОТНОСНО: Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ ПРИЕМА декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ по списъка - приложение 1, с изключение на декларацията по т КОНСТАТИРА неизпълнение на разпоредбата на чл. 15 от ЗПУКИ от подателите на декларациите по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ с вх / г. по т. 1 от списък приложение КОНСТАТИРА неизпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от ЗПУКИ от подателите на декларациите по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ с вх / г. и / г. - т. 15 и т. 16 от списък приложение КОНСТАТИРА неизпълнение на разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от ЗПУКИ от подателите на декларациите по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ с вх / г. и / г. - т. 15 и т. 16 от списък приложение 1. 5

6 8.5. Приетите от комисията декларации ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на интернет страницата на Висшия съдебен съвет На основание чл. 18а, ал. 2 от ЗПУКИ ИЗПРАЩА на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, подадени пред ВСС в просрочие на установените със закона срокове и докладвани на КПУКИВИВСС през м. Декември 2015 г., описани в списък - приложение ОТНОСНО: Искания на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за предоставяне на доказателства във връзка с подаден сигнал от КПУКИВИВСС на основание чл. 18а, ал. 2 от ЗПУКИ. ОТЛАГА разглеждането на т. 12 от настоящия дневен ред за следващо 13. ОТНОСНО: Искане на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за предоставяне на доказателства във връзка с постъпил в тази комисия сигнал. ДА СЕ УВЕДОМИ КПУКИ, че лицето ***** не заема длъжност като съдия, прокурор, следовател, административен ръководител или заместник на административен ръководител в орган на съдебната власт. ВСС не е определял и не е командировал лице на длъжност юридически секретар в регистратурата на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, поради което не може да бъде предоставена исканата информация. ІІІ. Разни: 14. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия Професионална етика и превенция на корупцията на ВСС, взето по протокол 52/ г., т. 10 ведно с преписка вх /2015 г., образувана по сигнал. 6

7 ОТЛАГА разглеждането на т. 14 от настоящия дневен ред за следващо 15. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия Международна дейност, взето по протокол 50/ г., т. 3 относно писмо от Мира Иванова държавен експерт в дирекция Стратегическо развитие и програми, Министерство на правосъдието с приложени паметни бележки от проведени срещи в рамките на експертна мисия по МСО през м. Декември 2015 г. ПРИЕМА за сведение решението на Комисия Международна дейност, взето по протокол 50/ г., т. 3 относно писмо от Мира Иванова държавен експерт в дирекция Стратегическо развитие и програми, Министерство на правосъдието с приложени паметни бележки от проведени срещи в рамките на експертна мисия по МСО през м. Декември 2015 г. 16. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия Международна дейност, взето по протокол 50/ г., т. 13 относно предложение от Магдалена Лазарова член на ВСС, определена за участие в проектния екип по Проект 2 Стандарти ІV стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление. ПРИЕМА за сведение решението на Комисия Международна дейност, взето по протокол 50/ г., т. 13 относно предложение от Магдалена Лазарова член на ВСС, определена за участие в проектния екип по Проект 2 Стандарти ІV стандарти за представителството на гражданското общество в съдебното управление, поради изтичане на указания с решението срок. 7

8 17. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия Международна дейност, взето по протокол 51/ г., т. 12 относно писмо от Екатерина Захариева министър на правосъдието относно съдействие в срок най-късно до г. за предоставяне на актуализирана информация за изпълнението на плана за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия от Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от г ПРИЕМА за сведение решението на Комисия Международна дейност, взето по протокол 51/ г., т. 12 относно писмо от Екатерина Захариева министър на правосъдието относно съдействие в срок най-късно до г. за предоставяне на актуализирана информация за изпълнението на плана за действие за изпълнение на препоръките на Европейската комисия от Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от г., поради изтичане на указания с решението срок. 18. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия Професионална квалификация, информационни технологии и статистика, взето по протокол 46/ г., т. 11 относно писмо от Българо Швейцарска програма за сътрудничество относно съдействие във връзка с изпълнението на проект Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие. ОТЛАГА разглеждането на т. 18 от настоящия дневен ред за следващо 19. ОТНОСНО: Писмо от Магладена Лазарова председател на дисциплинарен състав по дисциплинарно дело *****/2015 г. по описа на ВСС. 8

9 19.1. ПРИЕМА за сведение писмото на Магладена Лазарова председател на дисциплинарен състав по дисциплинарно дело *****/2015 г. по описа на ВСС, водено срещу *****, за необходимостта от предоставяне на необходими по делото писмени доказателства Копие от Акта за резултатите от извършена планова проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет по Заповед ПП-01-94/ г. и Заповед ПП-01-4/ г. на Главния инспектор на ИВСС за Софийски градски съд, въззивно и гражданско отделение, да се предостави на дисциплинарния състав на ВСС по образуваното дисциплинарно дело срещу *****. 20. ОТНОСНО: Писмо от г-жа Надежда Йорданова началник кабинет МП, относно бележки на Министерство на правосъдието по доклад Карта на съдебните производства в България. ПРИЕМА за сведение писмото на Надежда Йорданова началник кабинет МП, относно бележки на Министерство на правосъдието по доклад Карта на съдебните производства в България. 21. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия Публична комуникация, взето по протокол 1/ г., т. 9. ОТЛАГА разглеждането на т. 21 от настоящия дневен ред за следващо 22. ОТНОСНО: Писмо от Сдружение Център за защита правата в здравеопазването, вх / г. 9

10 ОТЛАГА разглеждането на т. 22 от настоящия дневен ред за следващо 23. ОТНОСНО: Извлечение от решение на Комисия по правни въпроси на ВСС, взето по протокол 1/ г., т. 11. ПРИЕМА за сведение решението на Комисия по правни въпроси на ВСС, взето по протокол 1/ г., т. 11. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ: /П/ НЕЗАБРАВКА СТОЕВА 10

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 39 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 07 декември 2015 г. Днес, 07 декември

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т П Р О Т О К О Л 31 от заседание на Комисия Публична комуникация на ВСС, проведено на 28.09.2015 г. Днес, 28.09.2015 г. (понеделник) от 10,00 часа се проведе

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДТ. Допълнителна точка Незабравка Стоева Румен Георг ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.07.2016 г. ДТ. Допълнителна точка ДР. Дневен ред Резултати от избор Гласували: 9 9 0 Гласували: 9 9 0 1. Административен ръководител районен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23 и 24 Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2>

<4D F736F F D20EFF02E E202D E30342E CACFC520EAFAEC20D1CA20EDE020C2D1D120E8EDF2E5F0EDE5F2> П Р О Т О К О Л 09 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 02.04.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 05.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 27-33 Васил Петров Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 15.11.2017 г. ДР. Дневен ред *точки 4 и 16 - оттеглени от вносителите Гласували: 8 8 0 1. Проект на решение по заповед на административния ръководител

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2018 г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузманов председател, Калина Чапкънова зам.председател,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Зако

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Зако МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ОТЧЕТ НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО Относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на глава ІІІ а от Закона за съдебната власт За периода 01 юли 2013 г. 30

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС по Протокол 48/ 08.11.2012 г.; изм. и доп. с решение

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.05.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 18-21 в дневния ред. 1. Обобщен отчет за дейността на КДДВИВСС към Съдийската

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс Изх. Дата:. А К Т с резултати от извъ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНСПЕКТОРАТ КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ гр. София 1301, ул. Георг Вашингтон 17, тел.факс 989 48 66 Изх. Дата:. А К Т с резултати от извършена проверка На основание заповед 52/24. 02. 2009г.

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ 1 ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. 31.12.2017 Г. І. Образувани

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА НА ВСС И ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ ПО ЧЛ. 308, АЛ. 1 ОТ ЗСВ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 11.04.2017 г. ДР. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 23-27 в дневния ред Гласували: 12 10 2 1. Административен ръководител

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.02.2019 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 30-32 в дневния ред. Гласували: 11 4 7 ДТ. Постъпило предложение за включване

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно