СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен докторант в катедра Реторика на Философски факултет на СУ Св.Климент Охридски за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 2.3. Философия, научна специалност: невербална комуникация в реториката. Научен ръководител: проф.д.ф.н. Величко Руменчев. Автор на становището: проф. д-р Маргарита Пешева, преподавател в катедра Медии и обществени комуникации, УНСС. 1. Актуалност на избраната тема за дисертация Дисертацията се отличава с избор на оригинална тема и подход на научното изложение. В нея се разглежда развитието на бизнес коуникацията в контекста на невербалната комуникация и нейното влияние върху бизнес преговорите и презентациите. Един проблем, който е почти неизследван в българската специализирана литература. Докторантката Яна Събева, на основа на множество теоретични анализи и проведени две соцологически анкети, разглежда как и доколко отделните компоненти на невербалната комуникация помагат (или пречат) в процеса на деловите преговори и презентациите, които представят дейността на бизнес организациите пред външните публики. Тя систематизира и обобщава обширен теоретичен материал от научните области на реториката, невербалната комуникация, маркетинга, връзките с обществеността и бизнес преговорите. Въз основа на резултатите от проведени две емпирични изследвания, както и на отлично познаване на този проблем в научната литература, докторантката прави оригинален прочит на бизнес комуникацията през фокуса на невербалната комуникация. Тази различна изследователска гледна точка придава на дисертацията научна актуалност и модерно звучене, усилва нейната практическа полезност. Докторантката Яна Събева има систематични и задълбочени теоретични познания. От една страна- в областта на бизнес комуникацията 1

2 и деловите преговори. От друга-в областта на реториката и невербалната комуникация, което говори за нейното отлично равнище на професионална компетентност в изследваната научна област. 2. Структура и съдържание на дисертацията. Дисертацията съдържа 284стр. и се състои от Увод, три глави, Заключение, научни приноси, Приложения, списък с публикации и библиография. Библиографията съдържа 169 заглавия на български и английски език, а също и интернет източници. В дисертацията има три приложения, които съдържат въпросник, списък на участниците в дълбочинните интервюта, и проведените от докторантката интервюта с лидерите на мнение. Като обем, структура, библиография и емпирични приложения, дисертацията напълно отговаря на изискванията на Закона за научните степени и звания. Особено интересна и с подчертано приносен характер е трета глава на дисертацията, в която докторантката анализира получените резултати от проведените, по нейна оригинална методика, две социологически анкети. Дисертацията има всички необходими реквизити за научно изследване от този вид - обект и предмет на научното изследване, научни цели и задачи, основни хипотези, избрана методология за емпиричното изследване, основана на количествени и качествени методи, преглед на медийни публикации в областта на бизнес преговорите и невербалната комукакация. Текстът е написан с вещина и професионална компетентност, с ясен език и стил, който разкрива професионалните познания на докторантката, нейното умение да систематизира и анализира теоретични постановки и емпирични факти, и ясно да формулира определени научни изводи и обобщения. 3. Научни приноси Дисертацията е оригинално научно изследване, което, по моя преценка, съдържа няколко основни научни приноси: Първият принос е оригиналният характер на това научно изследване. Дисертацията е едно от първите изследвания у нас, в което се прави сравнителен научен анализ между бизнес преговорите и ролята на 2

3 невербалната комуникация в тях. Този анализ е извършен с помощта на интегрална методология и обстойно разглеждане на различните видове невербална комуникация, наличието на сходства и различия между бизнес комуникацията, представянето на делови събития - и ролята/ значението на невербалните компоненти в тяхното развитие. Вторият принос е особената актуалност на емпиричните доказателства, които се представят и анализират в дисертацията. Докторантката използва в своя научен анализ теоретични и емпирични индикатори, взети от различни научни области: бизнескомуникация и маркетинг, бизнес преговори и връзки с обществеността, реторика и невербална комуникация, социологически изследвания на невербалната комуникация и др. Тази широка палитра от теоретични и социологически подходи към един, сравнително малко изследван научен проблем у нас, придава на дисертацията толкова необходимата научна достоверност. Третият принос е свързан с разработената от докторантката авторска методика за емпирично изследване на връзката между деловите преговори и участието на невербалната комуникация в тях.тя се основава на количествени и качествени индикатори, което я прави приложима за голям кръг компании и бизнес организации 4. Публикации по темата на дисертацията. Докторантката Яна Събева е представила 6 публикации по темата на своята дисертация, които са напълно достатъчни от гледище на изискванията на Закона за научните степени и звания: -Спектрален анализ на невербалната вокална комуникация на кандидатите за президент на САЩ: прогнозиране на резултатите от президентските избори (превод) -Бизнес комуникацията: съдържание на понятието, функции и подфункции в: теоретичния сборник на създателя на катедра Реторика проф. В.Иванов. - Стив Джобс: човекът, който обвърза технологиите с хуманитарните науки и античността (одобрена за печат) - Голда Меир: реч за 50 млн. долара (одобрена за печат) 3

4 -"Вербални и невербални техники за комуникация на съвременния български бизнес" в: електронно научно списание "Реторика и комуникаци - Мърдърборд и тренингите по реторика, в съавторство с д-р Нели Стефанова.в:електронно научно списание «Реторика и комуникации" 5. Препоръки и въпроси към докторантката по темата на дисертацията. Дисертацията е сериозно и професионално аргументирано научно изследване, което (след известна редакция) може да бъде публикувано. По този начин то ще получи много по- широка публичност, ще стигне до поголяма и просветена аудитория, за която ще е много полезно от научна и образователна гледна точка. Това научно изследване безспорно разширява медийните хоризонти спрямо деловите преговори, и повишава медийната грамотност в областта на публичните презентации на големите компании и влиянието на невербалната комуникация върху тяхното развитие и бизнес ефективност. Имам към докторантката Яна Събева следните въпроси: 1. Дали значението на невербалната комуникация ще намалее с навлизането на интернет в бизнес комуникацията в световен мащаб? 2. Какви са спецификите в невербалната комуникация на представителите на българския бизнес, и как ще се развиват в близко бъдеще? 6. Заключение Представената докторска дисертация е оригинално научно изследване, което е едно от първите в българските анализи по бизнес преговори и невербална комуникация. Това изследване безспорно показва професионалната зрялост и компетентност на докторантката Яна Събева, нейното задълбочено познаване на този проблем в научната литература. Това научно изследване е особено ценно за специалисти по бизнес комуникация и маркетинг, бизнес преговори, прецзентации и връзки с обществеността, реторика и невербална комуникация, емпирична социология на бизнес преговорите и невербалната комуникация. В него се 4

5 разглежда много специфичен проблем, който дълго е подценяван от компаниите и бизнеса. Изследването се основава на солидни теоретични познания и емпирични доказателства, което го прави особено ценно като научен анализ на бизнес преговорите в контекста на реториката и невербалната комуникация. Всичко това ми дава научни основания напълно убедено да препоръчам на уважаемите членове на научното жури да присъдят образователната и научна степен "доктор" на Яна Красимирова Събева за нейната дисертация на тема: Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти", катедра Реторика на Философски факултет в СУ Св.Климент Охридски, професионално направление 2.3. Философия ( невербална комуникация в реториката), научен ръководител проф. д.ф.н Величко Руменчев. София, 5 януари 2018г. Подпис: проф. д-р Маргарита Пешева 5

Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: ГЕРМАНИЯ И ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДЪРЖАВИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА. ПОДХОДИ НА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ И ЦЕ

Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: ГЕРМАНИЯ И ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДЪРЖАВИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА. ПОДХОДИ НА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ И ЦЕ Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: ГЕРМАНИЯ И ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ДЪРЖАВИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА. ПОДХОДИ НА ОТРАЗЯВАНЕ ОТ ДОЙЧЕ ВЕЛЕ И ЦЕ ДЕ ЕФ ( 2013-2015)" на Кристина Дончева Баксанова,

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я Относно : дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор" в УНСС. Научна спе

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я Относно : дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор в УНСС. Научна спе УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я Относно : дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор" в УНСС. Научна специалност:"организация и управление извън сферата на

Подробно

Нора Атанасова Голешевска

Нора Атанасова Голешевска СТАНОВИЩЕ по дисертационния труд на Силва Пламенова Димитрова, редовен докторант към катедра Реторика, Философски факултет, СУ Св. Климент Охридски, професионално направление 2.3. Философия (Реторика)

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ за докторската дисертация на Мая Димитрова Василева за присъждането на ОНС Доктор в професионално направление 3.5 - обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - ТВ Журналистика)

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от 05.03.2019 г. Относно материалите, представени за присъждане на ОНС

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфрас

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфрас СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на Васил Велиславов Стоянов, редовен докторант в катедра Медии и обществени комуникации, факултет Икономика на инфраструктурата на УНСС, за присъждане на образователната

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Евгени Росенов Генчев Тракийски Университет - гр. Стара Загора, Професионално направление Икономика, Научна специалност Маркетинг Член на научното жури по защита на дисертационен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: "ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПУБЛИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ КРИЗИ СЛЕД 9/11" на Калин Цветанов Калинов, докто

Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПУБЛИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ КРИЗИ СЛЕД 9/11 на Калин Цветанов Калинов, докто Page1 РЕЦЕНЗИЯ за дисертационния труд на тема: "ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПУБЛИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ КРИЗИ СЛЕД 9/11" на Калин Цветанов Калинов, докторант в катедра Комуникация и аудиовизуална продукция

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева Относно : дисертационен труд за присъждане

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева Относно : дисертационен труд за присъждане УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Маргарита Йорданова Пешева Относно : дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор" в УНСС. Научна специалност:"организация

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СB. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ КАТЕДРА ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Григорий Вазов Висше училище по застраховане

Подробно

До Г-ца Управител

До Г-ца Управител С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев член на научното жури за избор на ДОКТОР по професионално направление Обществени комуникации и информационни науки, Факултет по журналистика и масова

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управл УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Матилда Иванова Александрова УНСС, научна специалност: Социално управление Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕ

СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕ СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕОРИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ДИЗАЙН за получаване на образователната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно