Списък с всички научни публикации на доц. д-р Тодор Румянов Полименов I. КНИГИ А) МОНОГРАФИИ: Полименов, Т.: Истина и смисъл. Категории на логическия

Размер: px
Започни от страница:

Download "Списък с всички научни публикации на доц. д-р Тодор Румянов Полименов I. КНИГИ А) МОНОГРАФИИ: Полименов, Т.: Истина и смисъл. Категории на логическия"

Препис

1 Списък с всички научни публикации на доц. д-р Тодор Румянов Полименов I. КНИГИ А) МОНОГРАФИИ: Полименов, Т.: Истина и смисъл. Категории на логическия анализ на езика. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2018, 383 с. Полименов, Т.: Субстанции, универсалии, пропозиции. Метафизика и философия на езика. София: Вулкан 4, 2013, 203 с. В) СЪСТАВИТЕЛСТВА: Normativity: Contemporary Challenges. Collection of essays by the Department of Logic, Ethics and Aesthetics, Faculty of Philosophy at Sofia University St. Kliment Ohridski. Ed. by A. Gungov, V. Kaneva, T. Polimenov. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2017, 267 pp. Логическата традиция. В чест на проф. Витан Стефанов. Съст.: Т. Полименов, А. Бешкова, Е. Латинов. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2015, 240 с. Сп. Критика и хуманизъм 31 (2010). Тема на броя: Аналитичната философия. Водещи на броя: А. Бешкова, Е. Латинов, Т. Полименов, 246 с. Философия на логиката ІІ. Рудолф Карнап, У. В. Куайн, Питър Стросън, Пол Грайс, Джон Р. Сърл, Кийт Донелан, Доналд Дейвидсън, Сол Крипке, Хилъри Пътнъм. Съст. и прев. от Т. Полименов / Е. Латинов / А. Бешкова / Б. Моллов. София: Изток-Запад, 2008, 289 с. Философия на логиката. Ранна аналитична философия: Готлоб Фреге, Бъртранд Ръсел, Джордж Е. Мур, Лудвиг Витгенщайн. Съст. и прев. от Т. Полименов / А. Бешкова / Б. Моллов / Е. Латинов. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2003, 243 с. Фреге, Г.: Логически изследвания. Двуезично немско-българско издание. Cъст., прев. и допълнено с въведение от Т. Полименов. София: ФОС, 2001, 194 с. Сп. KHORA 1 (2000). Тема на броя: Разграничението на Фреге между смисъл и значение. Водещ на броя: Т. Полименов. В броя: статии на Г. Фреге, М. Дамет, Е. Тугендхат, Г. Габриел, К. Ембер, Т. Полименов, библиография по темата, 124 с. с. 1 от 6

2 II. ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ И СПИСАНИЯ: А) СТАТИИ: 1. Polimenov, T.: Semantic and Pragmatic Aspects of Frege s Approach to Fictional Discourse, in: Bengtsson, G., Säätelä, S., Pichler, A. (eds.): New Essays on Frege. Between Science and Literature. Dordrecht Heidelberg Cham: Springer, 2018, pp Полименов, Т.: Понятието за логическо пространство в Логико-философския трактат на Витгенщайн, в: ел. сп. NotaBene 37 (2017) [Изд. на ЮУ Неофит Рилски, Благоевград; водещ на бр.: К. Ловев; Тема на броя: Аналитичната философия: 145 години от рождението на Бъртранд Ръсел ( )]. 3. Polimenov, T.: Aristotle s Essentialism, in: Gungov, A. / Kaneva, V. / Polimenov, T. (eds.): Normativity: Contemporary Challenges. Collection of essays by the Department of Logic, Ethics and Aesthetics, Faculty of Philosophy at Sofia University St. Kliment Ohridski. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2018, pp Полименов, Т.: Нелогични ли са естествените езици?, в: ел. сп. NotaBene 33 (2016) [Изд. на ЮУ Неофит Рилски, Благоевград; водещ на бр.: К. Ловев; тема на бр.: Аналитико-философски теми]. 5. Полименов, Т.: Логическата нотация на Фреге, в: Бешкова, А. / Латинов, Е. / Полименов, Т. (съст.): Логическата традиция. В чест на проф. Витан Стефанов. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2015, с Полименов, Т.: Есенциализмът на Аристотел, в: Горанов, П. (съст.): Истината, доброто и красотата. Философски прочити. Сборник в памет на проф. Искак Паси, проф. Добрин Спасов и проф. Кирил Нешев. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2014, с Polimenov, T.: Teile des Sinns und Teile der Bedeutung, in: Wismarer Frege- Reihe 02 (2013), pp Полименов, Т.: Проблемът за универсалиите: систематична реконструкция на първия опит за неговото решение, в: Георгиев, О. / Бешкова, А. (съст.): Идеята за универсална граматика. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2013, с Полименов, Т.: Витгенщайн за логиката на вътрешното в бележките по философия на психологията, в: сп. Критика и хуманизъм 31 (2010), с с. 2 от 6

3 10. Полименов, Т.: Критиката на Фреге към традиционната класификация на съжденията, в: Стефанов, В. (съст.): Логика във времето. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2009, с Полименов, Т.: Принципът на Витгенщайн за биполярността на смисленото изречение и въпросът за неговия Фрегеански произход (втора част), в: сп. Философия 5-6 (2008), с Полименов, Т.: Принципът на Витгенщайн за биполярността на смисленото изречение и въпросът за неговия Фрегеански произход (първа част), в: сп. Философия 3-4 (2008), с Полименов, Т.: Диалогическата логика на Паул Лоренцен: истина, твърдение и идеята за едно прагматическо основополагане на логиката, в: Марков, С. (съст.): Логика и наука. Велико Търново: Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, 2008, с Полименов, Т.: Същинската разлика между традиционната и модерната логика, в: сп. Философия 3 (2007), с Polimenov, T.: Gibt es wirklich,quantoren in Freges Quantifikationstheorie?, in: Neumaier, O. / Sedemak, C. / Zichy, M. (Hg.): Philosophische Perspektive. Beiträge zum VII. Internationalen Kongress der ÖGP. Frankfurt a.m. Lancaster: Ontos, 2005, pp Полименов, Т.: Фреге vs. Витгенщайн, в: Стойчева, М. (съст.): Лудвиг Витгенщайн и аналитичната философия. Научна конференция, посветена на 115 години от рождението му. София: КУТУ, 2005, с Polimenov, T.: [Заедно с A. Beshkova, E. Latinov] A szükségszerűség logikai szempontból, in: ProPhilosophia Füzetek 44 (2005) [Veszprém, Hungary], pp Polimenov, T.: Frege: Die Logik zwischen Denkanalyse und Sprachanalyse, in: сп. Топос 8 (2004) [Философско-культурологический журнал, Минск, Республика Беларусь], pp Полименов, Т.: Der Waagerechte Strich in Freges Begriffsschrift von 1893, в: Христов, И. (съст.): Философски четения Арбанаси София: ИК ЛИК, 2002, с Полименов, Т.: Няколко въвеждащи думи към,логическите изследвания на Фреге, в: Фреге, Г.: Логически изследвания. Съст. от Т. Полименов. София: ФОС, 2001, с Полименов, Т.: Смисъл и значение при Фреге, в: сп. KHORA 1 (2000), с с. 3 от 6

4 22. Полименов, Т.: Философията като питане на,живия човек, в: сп. Философия 6 (1995), с В) ИНТЕРВЮ: Gabriel, G / Polimenov, T.: Analytical Philosophy and Its Forgetfulness of the Continent: Gottfried Gabriel in Conversation with Todor Polimenov, in: Nordic Wittgenstein Review 1 (2012), published by the Nordic Wittgenstein Society at Ontos Verlag, pp Gabriel, G / Polimenov, T.: Die analytische Philosophie und ihre Kontinentvergessenheit. Gottfried Gabriel im Gespräch mit Todor Polimenov, в: сп. Критика и хуманизъм 31 (2010), с С) РЕЦЕНЗИИ: 1. Polimenov, T.: Wittgenstein in Conversation with His Sources: Anspielungen und Zitate im Werk Ludwig Wittgensteins by H. Biesenbach, in: Nordic Wittgenstein Review 1 (2012), published by the Nordic Wittgenstein Society at Ontos Verlag, pp Polimenov, T.: Book Review W. Künne, Die Philosophische Logik Gottlob Freges. Ein Kommentar mit den Texten des Vorworts zu Grundgesetze der Arithmetik und der Logischen Untersuchungen I IV. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, pp., in: History and Philosophy of Logic 32 (2011), London: Taylor & Francis Group, pp Полименов, Т.: Логическите правила на манипулацията Гънгов, А.: Логика на измамата. София: Авангард Прима, с., в: Свят и дипломация (Le Monde diplomatique българско издание), 3 (2005), с Полименов, Т.: Рецензия на: Lothar Kreiser. Gottlob Frege. Leben Werk Zeit. Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2001, в: сп. KHORA 2 (2001), с Polimenov, T.: A Review of Khristo Todorov s Essays on the Philosophy of History, in: Studies in East European Thought 53 (2001), Dordrecht Boston London: Kluwer Academic Publishers, pp D) ПРЕВОДИ: 1. Gabriel, G / Polimenov, T.: Die analytische Philosophie und ihre Kontinentvergessenheit. Gottfried Gabriel im Gespräch mit Todor Polimenov [Габриел, Г. / Полименов, Т.: Аналитичната философия и нейната забрава за континента ], от: сп. Критика и хуманизъм 31 (2010), с. 9 35, в: сп. Критика и хуманизъм 31 (2010), с Frege, G.: [18] Brief vom [Писмо на Фреге до Витгенщайн, ]. Превод от: Gottlob Frege: Briefe an Ludwig Wittgenstein aus den с. 4 от 6

5 Jahren , in: Grazer philosophische Studien 33/34 (1989), c ; в: сп. Философия 3/4 (2008), с Carnap, R.: Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache [Карнап, Р.: Преодоляване на метафизиката чрез логически анализ на езика ], превод от: сп. Erkenntnis 2 (1931), S ; в: Полименов, Т / Латинов, Е. / Бешкова, А. / Моллов, Б. (съст.): Философия на логиката ІІ. София: Изток-Запад, 2008, с Carnap, R.: Über den Charakter der philosophischen Probleme [Карнап, Р.: За характера на философските проблеми ], превод от: Carnap, R.: Scheinprobleme in der Philosophie und andere metaphysikkritische Schriften. Ed. by T. Mormann. Hamburg: Felix Meiner, 2004, с ; в: Полименов, Т / Латинов, Е. / Бешкова, А. / Моллов, Б. (съст.): Философия на логиката ІІ. София: Изток-Запад, 2008, с Carnap, R.: Die Aufgabe der Wissenschaftslogik [Карнап, Р.: Задачата на логиката на науката ], превод от: Carnap, R.: Die Aufgabe der Wissenschaftslogik, Wien: Gerold & Co., 1934, 30 с.; в: Полименов, Т / Латинов, Е. / Бешкова, А. / Моллов, Б. (съст.): Философия на логиката ІІ. София: Изток-Запад, 2008, с Frege, G.: Funktion und Begriff [Фреге, Г.: Понятие и предмет]. Превод от: Frege, G.: Function und Begriff. Vortrag, gehalten in der Sitzung vom 9. Januar 1891 der Jenaischen Gesellschaft für Medicin und Naturwissenschaft. Jena: Hermann Pohle, 1891, 31 с.; в: Полименов, Т. / Бешкова, А. / Моллов, Б. / Латинов, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2003, с Frege, G.: Über Sinn und Bedeutung [Фреге, Г.: Върху смисъла и значението ]. Превод от: сп. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100 (1892), с , в: Полименов, Т. / Бешкова, А. / Моллов, Б. / Латинов, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2003, с Frege, G.: Über Begriff und Gegenstand [Фреге, Г.: Върху понятието и предмета ]. Превод от: сп. Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Philosophie 16 (1892), с , в: Полименов, Т. / Бешкова, А. / Моллов, Б. / Латинов, Е. (съст.): Философия на логиката. Ранна аналитична философия. София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2003, с Frege, G.: Der Gedanke. Eine logische Untersuchung [Фреге, Г.: Мисълта. Едно логическо изследване ]. Превод от: сп. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 1 (1918), с , в: Фреге, Г.: Логически изследвания. Съст., прев. и допълнени с въведение от Т. Полименов. София: ФОС, 2001, с с. 5 от 6

6 10. Frege, G.: Die Verneinung. Eine logische Untersuchung [Фреге, Г.: Отрицанието. Едно логическо изследване ]. Превод от: сп. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 1 (1919), с , в: Фреге, Г.: Логически изследвания. Съст., прев. и допълнени с въведение от Т. Полименов. София: ФОС, 2001, с Frege, G.: Logische Untersuchungen. Dritter Teil: Gedankengefüge [Фреге, Г.: Логически изследвания. Трета част: сложната мисъл ]. Превод от: сп. Beiträge zur Philosophie des deutschen Idealismus 3 (1923), с , в: Фреге, Г.: Логически изследвания. Съст., прев. и допълнени с въведение от Т. Полименов. София: ФОС, 2001, с Frege, G.: Logische Allgemeinheit [Фреге, Г.: Логическата всеобщност ]. Превод от: Frege, G.: Schriften zur Logik und Sprachphilosophie. Aus dem Nachlaß. Hg. v. G. Gabriel. Hamburg: Felix Meiner, 1990, с , в: Фреге, Г.: Логически изследвания. Съст., прев. и допълнени с въведение от Т. Полименов. София: ФОС, 2001, с Schnell, A.: Die zeitliche Vermittlung des Sinns [Шнел, A.: Времевото опосредстване на смисъла ]. Превод в: сп. Lettre Internationale (Sofia) 25 (2001), с Frege, G.: Ausführungen über Sinn und Bedeutung [Фреге, Г.: Разяснения върху смисъла и значението ]. Превод от: Frege, G.: Schriften zur Logik und Sprachphilosophie. Aus dem Nachlaß. Hg. v. G. Gabriel. Hamburg: Felix Meiner 1990, с , в: сп. KHORA 1 (2000), с Frege, G.: Brief an Husserl vom [Фреге, Г.: Писмо до Хусерл от ]. Превод от: Frege, G.: Gottlob Freges Briefwechsel mit D. Hilbert, E. Husserl, B. Russell. Hg. v. G. Gabriel u.a. Hamburg: Felix Meiner, 1980, с , в: сп. KHORA 1 (2000), с Gabriel, G.: Frege als Neukantianer [Габриел, Г.: Фреге като неокантианец ]. Превод от: сп. Kant-Studien 77 (1986), с , в: сп. Философски форум 4 (1998), с с. 6 от 6

LEBENSLAUF

LEBENSLAUF Гл. ас. д-р ТОДОР Р. ПОЛИМЕНОВ КОНТАКТ Кабинет 50, третия етаж в Южното крило на Ректората Тел.: +359 2-9308-340 Факс: +359 2-94 4447 Ел. поща: todor_polimenov@hotmail.com Адрес: Катедра Логика, етика

Подробно

АВТОБИОГРАФИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ Име: Анна Николова Бешкова Образование: 1985-1989 ЕСПУ по математика и информатика П.Хилендарски, София 1990 1996 СУ Св., специалност философия, докторант по логика, СУ Св. 2006 образователна

Подробно

Становище За участието на доц. д-р Тодор Румянов Полименов, преподавател в катедра Логика, етика и естетика на СУ Св. Климент Охридски в конкурса за п

Становище За участието на доц. д-р Тодор Румянов Полименов, преподавател в катедра Логика, етика и естетика на СУ Св. Климент Охридски в конкурса за п Становище За участието на доц. д-р Тодор Румянов Полименов, преподавател в катедра Логика, етика и естетика на СУ Св. Климент Охридски в конкурса за професор по професионално направление 2.3 Философия

Подробно

Гергана Владимирова Динева катедра: История на философията уеб страница: philosophymedieval.org адрес: София

Гергана Владимирова Динева катедра: История на философията   уеб страница: philosophymedieval.org адрес: София Гергана Владимирова Динева катедра: История на философията e-mail: gergana.dineva@phls.uni-sofia.bg уеб страница: philosophymedieval.org адрес: София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, ет.5, каб.

Подробно

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен)  ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) E-mail ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, България катедра Икономика и управление dtodorov@mgu.bg Длъжност

Подробно

Рецензия на трудовете на Евгени Латинов

Рецензия на трудовете на Евгени Латинов Р Е Ц Е Н З И Я на трудовете на Евгени Латинов Латинов участник в конкурс за доцент по логика /05.01.05/ Рецензент: проф. Витан Стефанов Митев Конкурсът за доцент по логика е обявен от СУ Св. Климент Охридски

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2 2015 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

Europass автобиография

Europass автобиография Автобиография Лична информация Собствено име/ Фамилия E-mail Людмил Георгиев lgeorgiev60@gmail.com Трудов стаж Дати 2000 досега Професор по Социална, етническа и политическа психология Ръководител на катедра

Подробно

Авторска справка за приносния характер на публикациите на доц. дфн Благовест С. Моллов, представени за участие в конкурс за за професор по Полит

Авторска справка за приносния характер на публикациите на доц. дфн Благовест С. Моллов, представени за участие в конкурс за за професор по Полит Авторска справка за приносния характер на публикациите на доц. дфн Благовест С. Моллов, представени за участие в конкурс за за професор по 3. 3. Политически науки (Странознание на Великобритания с преподаване

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева катедра Европеистика, Софийски университет Св. Климент Охридски (Научна специалност: Политология

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева катедра Европеистика, Софийски университет Св. Климент Охридски (Научна специалност: Политология РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева катедра Европеистика, Софийски университет Св. Климент Охридски (Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕ, В. ТЪРНОВО Велико Търново 5000, п.к. 113, Тел: 062/ ;

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕ, В. ТЪРНОВО Велико Търново 5000, п.к. 113, Тел: 062/ ; Изх.N: 101/02.04.2019 г. До: РЕКТОРА НА ВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ШУ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ ОТНОСНО: Покана за VII Национална конференция

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: Преподаватели: Проф. дфн Анета Карагеоргиева,

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 1 2013 1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож

ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-прилож ВИСШЕУЧИЛИЩЕ110 АГРОБЩЩ ИРАЗВИТИЕНАРЕШИШ РЕЦЕНЗИЯ гр. ПЛОВДИВ от проф. д.ик.н. Пейо Иванов Пеев За учебната, научноизследователската и практико-приложната дейност на доц. д-р Любен Димитров Христов от

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Славянски филологии... Специалност: (код и наименование) Българска филология,..задоч... Магистърска програма: (код и наименование)...

Подробно

Издателска дейност през 2018 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

Издателска дейност през 2018 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания) ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ) Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания

Подробно

8 клас СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ 12 / г. Учебна 2019/2020г. Учебен предмет /модул Учи

8 клас СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ 12 / г. Учебна 2019/2020г. Учебен предмет /модул Учи 8 СПИСЪК С УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА /2020 г. ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ /13.09.г. Учебен предмет 8 б БЕЛ Недялкова 8 д-з БЕЛ Александро ва 8 а,в,г БЕЛ Петков Автор,издателство,година на издаване

Подробно

Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Факултет Математика и информатика Математика, компютърни науки и образование Том 2, брой 1, 2019 У

Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Факултет Математика и информатика Математика, компютърни науки и образование Том 2, брой 1, 2019 У Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Факултет Математика и информатика Математика, компютърни науки и образование Том 2, брой 1, 2019 Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА)

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА) ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ (ИЗДАДЕНИ КНИГИ И БРОШУРИ И ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА) Националният статистически институт осигурява данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници,

Подробно

ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 г

ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 г ИЗДАНИЯ НА СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ СТАРА ЗАГОРА, ВКЛЮЧЕНИ В Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране от 2011 година Science and technologies ISSN (ONLINE) 1314-4111

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев, ФФ, СУ за гл.ас. д-р Гергана Владимирова Динева, участник в конкурса за доцент по Философия (антична

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев, ФФ, СУ за гл.ас. д-р Гергана Владимирова Динева, участник в конкурса за доцент по Философия (антична РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев, ФФ, СУ за гл.ас. д-р Гергана Владимирова Динева, участник в конкурса за доцент по Философия (антична и средновековна философия) Гл.ас.д-р Гергана Динева

Подробно

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO УТВЪРЖДАВАМ: Декан: /проф. дн Божидар Ангелов/ К О Н С П Е К Т писмен държавен изпит ОКС Магистър МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ)

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: Преподавател: Факултет: Наименование

Подробно

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВ 6300, гр.хасково, ул. Банска 70, тел.: 038/ УЧЕБНИЦИ 2019/2020 У

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВ 6300, гр.хасково, ул. Банска 70, тел.: 038/ УЧЕБНИЦИ 2019/2020 У ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВ 6300, гр.хасково, ул. Банска 70, тел.: 038/ 62-48-30 fsg_haskovo@mail.bg; www.fsghs.org УЧЕБНИЦИ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА За паралелки при г-жа А. Декидис ПРЕДМЕТ

Подробно

B6-Bojana.doc

B6-Bojana.doc КОЛОРИМЕТЪР ФОК-1 П. K. Станоев, И. Л. Стефанов, С. Шурулинков, Б. И. Ханджиева-Флориан Ein kompaktes Spektralkolorimeter für Farbmessung von Leuchtstoffdioden (LED) zum Aufbau von Farblichtwänden wurde

Подробно

Снимка: Ясен Джабиров Май 2019 г. БИБЛИОТЕКА ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ Бюлетин 1 СУ Св. Климент Охридски, Факултет по химия и фармация

Снимка: Ясен Джабиров Май 2019 г. БИБЛИОТЕКА ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ Бюлетин 1 СУ Св. Климент Охридски, Факултет по химия и фармация Снимка: Ясен Джабиров БИБЛИОТЕКА ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ 1 СУ Св. Климент Охридски, Факултет по химия и фармация - Новини На 10 май 2019 г. в рамкитe на проект Адаптиране на образованието днес за утрешния ден

Подробно

Фоторепортаж: Премиерата на книгата „България под комунизъм” в Американския университет

Фоторепортаж: Премиерата на книгата „България под комунизъм” в Американския университет Сайтът desebg.com публикува фоторепортаж и аудиозапис на представянето на книгата на Нася Кралевска България под комунизъм в Американския университет в България, намиращ се в Благоевград. Студенти, университетски

Подробно

СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионал

СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионал СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Философия

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

Снимка: Ясен Джабиров Януари април 2019 г. БИБЛИОТЕКА ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ Бюлетин 1 СУ Св. Климент Охридски, Факултет по химия и фармация

Снимка: Ясен Джабиров Януари април 2019 г. БИБЛИОТЕКА ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ Бюлетин 1 СУ Св. Климент Охридски, Факултет по химия и фармация Снимка: Ясен Джабиров БИБЛИОТЕКА ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ 1 СУ Св. Климент Охридски, Факултет по химия и фармация Новини В базата данни Reaxys се индексират над 16 000 периодични издания и патенти в областта на

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и академичната дейност на гл.ас. д-р Иван Георгиев Колев, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъж

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и академичната дейност на гл.ас. д-р Иван Георгиев Колев, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъж СТАНОВИЩЕ за научните трудове и академичната дейност на гл.ас. д-р Иван Георгиев Колев, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 2.3. Философия,

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име КРУМОВА, АЛБЕНА КРУМОВА Адрес за кореспонденция Катедра по социална, трудова и педагогическа психология, СУ Св. Климент

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология и Философия на култ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Мария Димитрова Стойчева, Софийски университет Св. Климент Охридски Научна специалност: Политология 5.11.02 и Философия на културата, политиката, правото и икономиката 5.01.13 на:

Подробно