П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на"

Препис

1 П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието в Педагогическия факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски 2. ФС РЕШИ: Одобрява предложението на комисията към Педагогическия факултет за курсове, квалификации и специализации за Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, както следва: Предложение на катедра НУП : курсове за краткосрочна квалификация на педагогическите специалисти както следва: 1. РАБОТА С ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЛАСТТА НА МАТЕМАТИКАТА В КЛАС Предназначение: за учители в началния етап на СУ Форма на обучение: присъствена и дистанционна 2. СРЕДА И МЕТОДИ ЗА ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ Предназначение: за учители в началния етап на СУ Форма на обучение: присъствена и дистанционна 3. ОБРАЗОВАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ЗНАНИЯ Предназначение: за учители Форма на обучение: присъствена 4. ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ В ПРОСТРАНСТВОТО ПРИ 9-11 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ

2 Предназначение: за учители в началния етап на СУ Форма на обучение: присъствена 5. ТЕКСТООБРАБОТКА И СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ С POWER POINT Предназначение: за учители Форма на обучение: присъствена и дистанционна 6. ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРОННО СЪДЪРЖАНИЕ С ПОМОЩТА НА MOZABOOK Предназначение: за учители Форма на обучение: присъствена и дистанционна 7. ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН СОФТУЕР ЗА ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА TB COMENIUS Предназначение: за учители Форма на обучение: присъствена и дистанционна Предложение на катедра Педагогика и управление на образованието учебни планове за допълнителни квалификации, както следва: 1. Слухово-речева рехабилитация - предназначение: висше образование с придобита квалификация учител, ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието; 1.2. Педагогика; 1.3. Педагогика на обучението по ; общ хорариум: 225 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца) проф.дпн Д.Левтерова 2. Ресурсен учител - предназначение: висше образование с придобита ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 1.2. Педагогика; 1.3.

3 Педагогика на обучението по ; общ хорариум: 225 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца) - доц.дпн Жана Атанасова 3. Логопедия - предназначение: висше образование с придобита квалификация учител, ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието; 1.2. Педагогика; 1.3. Педагогика на обучението по ; общ хорариум: 225 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца) проф.дпн Дора Левтерова 4. Педагогика на лица с умствена изостаналост - предназначение: висше образование с придобита ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 1.2. Педагогика; 1.3. Педагогика на обучението по ; общ хорариум: 225 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца) - проф.дпн Дора Левтерова 5. Професионална квалификация учител по предназначение: висше образование с придобита ОКС бакалавър или ОКС магистър в съответно професионално направление според Наредба 12 ;; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца) проф. дпн Пламен Радев Учебни планове за професионално-педагогически специализации на педагогически специалисти 1.Приобщаващо образование за деца и ученици с изявени дарби - предназначение: Директори, учители, педагогически съветници: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца) проф.дпн Д.Левтерова 2. Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности - предназначение: Директори, учители, педагогически съветници: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца) проф.дпн Д.Левтерова 3. Психлогия на атипичното развитие /деца и ученици със специални образователни потребности/ - предназначение: Психолози, Ресурсни учители: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца) проф.дпн Д.Левтерова и учебни програми за краткосрочна квалификация на педагогически специалисти, както следва: 1. Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности предназначение: за учители от детски градини и училища, ресурсни учители, логопеди; хорариум: 16 часа; брой професионални кредити: 1; форма на обучение присъствена, дистанционна, частично присъствена; продължителност 2 дни -доц.дпн Жана Атанасова

4 2. Адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални образователни потребности - предназначение: за учители от училища и ресурсни учители, хорариум: 16 часа; брой професионални кредити: 1; форма на обучение присъствена, дистанционна, частично присъствена; продължителност 2 дни - доц.дпн Жана Атанасова 3. Допълнителна подкрепа за деца и ученици в контекста на приобщаващото образование предназначение: за учители от детски градини и училища; хорариум: 16 часа; брой професионални кредити: 1; форма на обучение присъствена, дистанционна, частично присъствена; продължителност 2 дни - доц.дпн Жана Атанасова 4. Работа с родители на деца и ученици със специални образователни потребности - предназначение: за учители хорариум: 16 часа; брой професионални кредити: 1; форма на обучение присъствена, частично присъствена; продължителност 2 дни проф.дпн Дора Левтерова 5. Сензорна интеграция - предназначение: за учители; хорариум: 16 часа; брой професионални кредити: 1; форма на обучение частично присъствена; продължителност 2 дни - проф.дпн Дора Левтерова 6. Приобщаваща класна стая - предназначение: за учители; хорариум: 16 часа; брой професионални кредити: 1; форма на обучение частично присъствена; продължителност 2 дни - проф.дпн Дора Левтерова 7. Приобщаващо образование - за учители хорариум: 16 часа; брой професионални кредити: 1; форма на обучение присъствена, дистанционна, частично присъствена; продължителност 2 дни - проф.дпн Дора Левтерова 8. Интегрирани технологии за приложение на родовите отношения в хуманитарната общообразователна подготовка/при деца/ученици със СОП/- за учители, директори, заместник-директори хорариум: 16 часа; брой професионални кредити: 1; форма на обучение присъствена, продължителност 2 дни проф.дпн Дора Левтерова 9. Наставническа подкрепа за начинаещи учители - за учители, директори, заместник-директори хорариум: 16 часа; брой професионални кредити: 1; форма на обучение присъствена, продължителност 2 дни проф.д-р Галин Цоков 10. Иновации в управлението на българското училищно образование - за директори, заместник-директори хорариум: 8 часа; брой професионални кредити: 0,5; форма на обучение присъствена, продължителност: 1 ден. проф.д-р Галин Цоков

5 11. Иновационни стратегии и подходи за подобряване на педагогическите процеси в училищната организция - за учители, директори, заместник-директори хорариум: 16 часа; брой професионални кредити: 1; форма на обучение присъствена, продължителност 2 дни проф.д-р Галин Цоков 12. Техники за работа с деца и ученици с интелектуални затруднения предназначение: за учители от детски градини и училища, ресурсни учители, логопеди и психолози; хорариум: 16 часа; брой професионални кредити: 1; форма на обучение присъствена, дистанционна, частично присъствена; продължителност 2 дни - доц.дпн Жана Атанасова 13. Техники и технологии при работа с деца и ученици със СНСУ /специфични нарушения на способността за учене/ предназначение: за учители от детски градини и училища, ресурсни учители, логопеди и психолози; хорариум: 16 часа; брой професионални кредити: 1; форма на обучение присъствена, дистанционна, частично присъствена; продължителност 2 дни - проф.дпн Дора Левтерова 14. Оценяване на академичните постижения на учениците в СУ - за учители от основната и гимназиална училищна степен,; хорариум: 8 часа; брой професионални кредити: 0,5; форма на обучение присъствена; продължителност 1 ден - проф.дпн Пламен Радев Предложение на катедра Психология Учебни планове за специализации, както следва: 1. Психология за деца и ученици със специални образователни потребности предназначение; висше образование с придобита квалификация психолог, ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 3.2. Психология или висше образование с придобита квалификация учител, ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието; 1.2. Педагогика; 1,3, Педагогика на обучението по..; общ хорариум; 225 часа, форма на обучение; задочна, продължителност; 1 година (12 месеца) - проф.дпн Дора Левтерова 2. Детско-юношеска психология - предназначение; висше образование с придобита квалификация психолог, ОКС бакалавър, педагог, социален работник, ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 3.2. Психология ;1.1. Теория и управление на образованието; 1.2. Педагогика; 1,3, Педагогика на обучението по..; общ хорариум; 225 часа, форма на обучение; задочна, продължителност; 1 година (12 месеца) проф.дпн Румен Стаматов

6 3. Психично благополучие и здраве - предназначение; висше образование с придобита квалификация учител, ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 3.2. Психология; 3.4. Социални дейности; 1.1. Теория и управление на образованието; 1.2. Педагогика; 1.3. Педагогика на обучението по..; общ хорариум; 225 часа, форма на обучение; задочна, продължителност; 1 година (12 месеца) проф.дпн Румен Стаматов 4. Позитивна психология - предназначение; висше образование с придобита квалификация психолог, ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 3.2. Психология; 1.1. Теория и управление на образованието; 1.2. Педагогика; 1.3. Педагогика на обучението по..; общ хорариум; 225 часа, форма на обучение; задочна, продължителност; 1 година (12 месеца) проф.дпн Румен Стаматов 5. Психология на управлението - предназначение; висше образование с придобита квалификация психолог, ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 3.2. Психология; 1.1. Теория и управление на образованието; 1.2. Педагогика; 1.3. Педагогика на обучението по..; общ хорариум; 225 часа, форма на обучение; задочна, продължителност; 1 година (12 месеца) проф.дпн Румен Стаматов 6. Училищна психология - предназначение; висше образование с придобита квалификация психолог, ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 3.2. Психология; 1.1. Теория и управление на образованието; 1.2. Педагогика; 1.3. Педагогика на обучението по..; общ хорариум; 225 часа, форма на обучение; задочна, продължителност; 1 година (12 месеца)проф.дпн Румен Стаматов 7. Деца със специални образователни потребности в приобщаващо образование - предназначение; висше образование с придобита квалификация учител, ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 3.2. Психология; 1.1. Теория и управление на образованието; 1.2. Педагогика; 1.3. Педагогика на обучението по..; общ хорариум; 270 часа, форма на обучение; задочна, продължителност; 1 година (12 месеца)проф.дпн Румен Стаматов 8. Консултативна психология - предназначение; висше образование с придобита квалификация психолог, ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 3.2. Психология; 1.1. Теория и управление на образованието; 1.2. Педагогика; общ хорариум; 225 часа, форма на обучение; задочна, продължителност; 1 година (12 месеца)

7 Учебни програми за краткосрочна квалификация на педагогически специалисти, както следва: 1. Социална компетентност на деца и ученици със специални образователни потребности - предназначение; за учители; кредити;1, форма на обучение; присъствена, общ хорариум; 16 часа, продължителност; 2 дни проф.дпн Д.Левтерова 2. Агресията в детско-юношеска възраст - предназначение; за учители, директори, помощник директори, училищни психолози, педагогически съветници; кредити;1, форма на обучение; присъствена, дистанционна, частично присъствена, общ хорариум; 16 часа, продължителност; 2 дни проф.дпн Румен Стаматов 3. Развитие на социалната компетентност - предназначение; за учители, директори, помощник директори, училищни психолози, педагогически съветници; кредити;1, форма на обучение; присъствена, дистанционна, частично присъствена, общ хорариум; 16 часа, продължителност; 2 дни проф.дпн Румен Стаматов 4. Публична комуникация и презентационни умения - предназначение; за учители начален етап, учители прогимназиален етап, учители гимназиален етап, директори, заместник директори, ръководител направление ИТК, педагогически съветници, психолози, логопеди, ресурсни учители, корепетитори, хореографи, треньори; кредити;1, форма на обучение; присъствена, дистанционна, частично присъствена, общ хорариум; 16 часа, продължителност; 2 дни доц.д-р Юрий Янакиев 5. Лидерски умения: организиране и мотивиране на екип - предназначение; за учители начален етап, учители прогимназиален етап, учители гимназиален етап, директори, заместник директори, ръководител направление ИТК, педагогически съветници, психолози, логопеди, ресурсни учители, корепетитори, хореографи, треньори; кредити;1, форма на обучение; присъствена, дистанционна, частично присъствена, общ хорариум; 16 часа, продължителност; 2 дни доц.д-р Юрий Янакиев 6. Нови технологии за трениране устойчивост на вниманието на учениците, чрез биологична обратна връзка - предназначение; за психолози, учители, специални педагози, логопеди и спортни психолози; кредити; 1, форма на обучение; присъствена, дистанционна, частично присъствена, общ хорариум; 16 часа, продължителност; 2 дни доц.д-р Юрий Янакиев 7. Редуциране на стреса при педагогически специалисти чрез използването на био и неврофийдбек технологии - предназначение; за директори, психолози, учители, специални педагози, педагогически съветници, логопеди и спортни психолози;

8 кредити;1, форма на обучение; присъствена, дистанционна, частично присъствена, общ хорариум; 16 часа, продължителност; 2 дни проф.д-р Галин Цоков 8. Психология и креативност - предназначение; за учители начален етап, учители прогимназиален етап, учители гимназиален етап, директори, заместник директори, ръководител направление ИТК, педагогически съветници, психолози, логопеди, ресурсни учители, корепетитори, хореографи, треньори; кредити;1, форма на обучение; присъствена, дистанционна, частично присъствена, общ хорариум; 16 часа, продължителност; 2 дни доц.д-р Юрий Янакиев 9. Стрес и стратегии за справяне с професионалното прегаряне /Бърнаут синдром/ - предназначение; за учители начален етап, учители прогимназиален етап, учители гимназиален етап, директори, заместник директори, ръководител направление ИТК, педагогически съветници, психолози, логопеди, ресурсни учители, корепетитори, хореографи, треньори; кредити;1, форма на обучение; присъствена, дистанционна, частично присъствена, общ хорариум; 16 часа, продължителност; 2 дни доц.д-р Юрий Янакиев 10. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на деца/ученици в детската градина/училището общ хорариум; 16 часа, продължителност; 2 дни доц. д-р Пламен Цоков 11. Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца/ученици в детската градина/училището доц.д-р Пламен Цоков за учители, директори, педагогически съветници, училищни психолози общ хорариум; 16 часа, продължителност; 2 дни. Предложение на катедра ПУП,: учебни планове за допълнителни квалификации, както следва: 1. Допълнителна квалификация Предучилищно образование ОКС бакалавър или ОКС магистър в професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието; 1.2. Педагогика; 1.3. Педагогика на обучението по ; общ хорариум: 225 часа; форма на обучение: задочна; продължителност: 1 година (12 месеца) доц.д-р Елена Събева и учебни програми за краткосрочна квалификация на педагогически специалисти, както следва: 1. Стратегии на сътрудничество между учители и родители - предназначение; за учители начален етап, учители детска градина, кредити;1, форма на обучение;

9 частично присъствена, общ хорариум; 16 часа, продължителност; 2 дни доц. д-р Елена Събева 2. Педагогическата любов и дисциплината два ключа за позитивно възпитание на детето предназначение; за учители начален етап, учители детска градина, кредити; 1, форма на обучение; частично присъствена, общ хорариум; 16 часа, продължителност; 2 дни доц.д-р Елена Събева 3. Играта в педагогическото взаимодействие в детската градина предназначение; за учители детска градина, кредити;1, форма на обучение; частично присъствена, общ хорариум; 16 часа, продължителност; доц.д-р Галена Иванова 4. Екопедагогика за доучилищна възраст за формиране на еко(био)центрично поведение теория и практика доц.д-р Камелия Галчева 5. Човешката безопасност поведение при бедствия, аварии и катастрофи доц.д-р Камелия Галчева 6. Основи на гражданското образование в предучилищна възраст теория и практика доц.д-р Камелия Галчева 7. Алтернативни методически варианти при подготовката за ограмотяване и възможностите за диагностиката й в детската градина гл.ас. д-р Катя Чернева 3. ФС РЕШИ: Обявява допълнителна сесия за 4-ти курс редовно обучение ОКС Бакалавър от до г. ПРОТОКОЛЧИК:/п/ /С.Спасова/ Д Е К А Н :/п/ /проф.дпн Р.Танкова/

10

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/21.04.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2014/2015

Подробно

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства

Специализирано обучение: Новият учител в клас - трудности и предизвикателства Новият учител в клас - трудности и предизвикателства (Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДВСК УНВЕРСТЕТ ПАСЙ ХЛЕНДАРСК П Е Д А Г О Г Ч Е С К Ф А К У Л Т Е Т ОДОБРЯВАМ: УТВЪРЖДАВАМ: Д Е К А Н : Р Е К Т О Р: /ДОЦ.Д-Р РУМЯНА ТАНКОВА/ /ДОЦ.Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ/ УЧЕБЕН ПЛАН на магистърска програма

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/18.05.2017 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за учебната 2017/2018 г. обучение и учебни планове

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/16.12.2014 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2014/2015

Подробно

Хронология на измененията:

Хронология на измененията: Страница: 1 от 6 П Р О Т О К О Л 23 Днес, 19 февруари 2018 г. (понеделник), от 13.30 часа в Заседателната зала на Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 5/ г. ФС РЕШИ: Избира комисия по етика в

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 5/ г. ФС РЕШИ: Избира комисия по етика в ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 5/13.03.2018 г. ФС РЕШИ: Избира комисия по етика в състав: Председател: доц.д-р Елена Стоянова Събева

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за прове

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за прове ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/07.12.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: председател доц.д-р

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Иванка Йорданова Гаджинска -старши учител в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре ПРЕДСТАВЯНЕ В педагогическата си практика залагам на: Сътрудничество и коректни взаимоотношения с

Подробно

портфолио

портфолио ПОРТФОЛИО на Катина Лалкова Старши учител по Биология и ЗО и Човекът и природата в СУ Никола Войводов гр. Враца ЛИЧНИ ДАННИ Име, фамилия:катина Лалкова Настояща месторабота: старши учител по Биология и

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 6/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 6/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 6/18.04.2017 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебни планове за първи курс на учебната 2017/2018

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО Учителското портфолио знак за качеството на педагогическата дейност Портфолиото на учителя е доказателствена колекция от документи, показващи професионалния път на учителя и придружаващи професионалната

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/08.03.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2015/2016

Подробно

Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая.

Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая. Справяне със стреса на работното място. Стресът и родителски срещи. Стресът в класната стая. Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 12/01.09.2016 и Закона

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/06.10.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през 2015/2016 г. следните лица: Катедра

Подробно

Slide 1

Slide 1 Учител в ДГ Буратино - гр.божурище Съдържание 1 Общи сведения 2 Автобиография 3 Философия на преподаване 4 Отговорности на учителя 5 Методи на преподаване 6 Обратна връзка 7 Приложения Отговорности: -

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ СЕЛО ВЪРБИЦА 5128 с.върбица,общ.горна Оряховица, ул. Божур 10, тел. 0878 021 280, e-mail: cdg_v@abv.bg, https://www.facebook.com/varbica/, http://dgslunchice.com/ ДИРЕКТОР НА ДГ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА РАЗПИС на учебните занятия на магистърска програма Начална

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА РАЗПИС на учебните занятия на магистърска програма Начална задочно обучение, първа група, курсов ръководител проф. д-р Илиана Мирчева / проф. д-р Елена Джамбазова/ 09.05.2019 10.05.2019 11.05.2019 12.05.2019 17.05.2019 18.05.2019 19.05.2019 31.05.2019 01.06.2019

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/14.10.2014 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015 следните лица: Катедра

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: AD 505 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Приета: Лектор: Прот. 15 от 1

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: AD 505 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Приета: Лектор: Прот. 15 от 1 ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: AD 505 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО Приета: Лектор: Прот. 15 от 16.10.06 г., изм. прот. 11 от 17.09.2011; изм. прот.

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970

KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 970 KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И гр. Шумен 9700, www.shu.bg ул. Университетска 115 Ректор 054/ 830

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2004 ГОДИНА ВЪВ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТЪРЖЕСТВОТО ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2017 ГОДИНА В ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О М О Ц И Я От 09.30 ч. ще се раздава облекло за церемонията по връчване на дипломите тога

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно