С Т А Н О В И Щ Е относно дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен Доктор професионално направление 4.1. Физически науки Ав

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т А Н О В И Щ Е относно дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен Доктор професионално направление 4.1. Физически науки Ав"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е относно дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен Доктор професионално направление 4.1. Физически науки Автор на дисертационния труд: Александър Алексиев Стефанов докторант във Физически факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски Тема на дисертационния труд: Нелинейни динамични системи, свързани с безкрайномерни алгебри на Ли Научни ръководители: доцент д-р Димитър Магдалинов Младенов Физически факултет на Софийския Университет Св. Климент Охридски професор дфзн Владимир Стефанов Герджиков Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика, БАН Автор на становището: доцент д-р Димитър Магдалинов Младенов Физически факултет на Софийския Университет Св. Климент Охридски 1 Актуалност на темата на дисертацията Значителна част от съвременната теория на интегрируемите динамични системи, зададени влючително и върху различен тип многообразия, се основава на алгебрични методи. В тази връзка особен интерес представляват динамичните системи, които притежават нетривиална, явна или скрита, групова природа. Особено плодотворно алгебричният подход се прилага към нелинейни динамични системи, които притежават допълнителното специално свойство на изоспектралност от типа на Лакс. В дадената дисертация се използват алгебрични методи за построяване на интегрируеми нелинейни динамични системи, асоциирани посредством представянето на Лакс с безкрайномерни градуирани алгебри на Ли с краен ръст. По-конкретно, афинната алгебра на Кац-Муди от тип D (1) 4, както и туисторните афинни алгебри на Кац-Муди от типове D (2) 4, са използвани за получаване на нови интегрируеми системи от нелинейни еволюционни диференциални уравнения с частни производни от тип на Кортевег-де Фриз и модифициран Кортевег-де Фриз. Простата алгебра на Ли D 4 so(8) притежава уникални свойства сред другите алгебри, тъй като тя е единствената алгебра на Ли, която притежава S 3 симетрия на Динкиновата си диаграма, а също така и числото 3 е неин двукратен показател. Логично е да се очаква, че и нелинейните динамични системи, свъзани с нея, ще

2 имат уникални свойства сред всички дифренциални уравнения, получени с помощта на безкрайномерни градуирани алгебри на Ли. Всичко това показва, че тематиката на докторската дисертация на Александър Стефанов, която е посветена на получаването и изследването на нови еволюционни нелинейни диференциални уравнения, е изключително интересна и актуална за съвременната нелинейна физика. 2 Структура на дисертацията Дисертационният труд е написан на английски език и се състои от 61 страници, разпределени в 8 глави, първата от които представлява кратък увод, а последната е заключение. В дисертацията са представени списък на използваната литература, който съдържа 62 заглавия, подредени по ред на цитиране в текста, списък на публикациите и списък на докладите на международни конференции, на които се основава дисертационният труд. Накрая дисертацията завършва с приложение. В дисертацията са включени 3 фигури и 2 таблици, както и благодарности. В първите три глави са представени предварителни сведения, необходими при изследванията в областта на дисертацията. В Първата глава, която както беше отбелязано по-горе представлява кратък увод, е отбелязана актуалността на проблемите, свързани с изучаването на нелинейни еволюционни уравнения, сформулирани са целите и задачите на дисертацията и кратко е описано нейното съдържание. Във Втората глава са дадени необходимите сведения от теорията на алгебрите на Ли, които се използват по-нататък в дисертацията при изучаването на интегрируемите модели. Тук са включени сведения, както за крайномерните прости алгебри на Ли, така и за някои класове безкрайномерни алгебри на Ли, а именно афинните алгебри на Кац-Муди. Трета глава е посветена на интегрируемите модели. Тук накратко са разгледани алгебричната структура на двойката на Лакс, метода за редукция на Михайлов, рекурсионните оператори и хамилтоновия подход за разглежданите в дисертацията класове нелинейни диференциални уравнения. В следващите три глави са представени оригиналните резултати, включени в дисертацията. В Четвърта глава е построена йерархия от нелинейни еволюционни диференциални уравнения, която се получава при разглеждане на афинната алгебра на Ли D (1) В Пета глава и Шеста глава са получени йерархияи от нелинейни еволюционни диференциални уравнения, които са асоциирани с туисторните афинни алгебри на Ли D (2) В Седма глава са разгледани методи, с помощта на които могат да бъдат намерени решения на получените нелинейни диференциални уравнения. Осма глава представлява заключение, в което кратко и ясно са резюмирани приносите на дисертационния труд. 2

3 В Приложението са изложени необходими технически детайли, свързани с алгебрите на Ли D (1) 4, D (2) 4, както и с рекурсионните оператори. 3 Основни приноси Основните научни резултати, получени при изследванията в областта на дадената дисертация, могат да бъдат резюмирани по следния начин: Построена е двойка на Лакс, операторите на която са асоциирани с афинната алгебра на Кац-Муди от тип D (1) При използване на подходящи базис и градуировка в D (1) 4, от условието за изпълнимост на уравнението на нулевата кривина, е получена нова двумерна еднопараметрична динамична система. Получената система, която се състои от четири нелинейни еволюционни диференциални уравнения, е точно интегрируема и е от тип модифициран Кортевег-де Фриз. С помощта на двойката на Лакс, операторите на която са асоциирани с туисторната афинна алгебра на Кац-Муди от тип D (2) 4, и при използване на подходящо построени за този случай базис и градуировка в D (2) 4, от условието за изпълнимост на уравнението на нулевата кривина, е получената нова интегрируема система, състояща се от три нелинейни еволюционни диференциални уравнения от тип модифициран Кортевег-де Фриз. С помощта на двойката на Лакс, операторите на която са асоциирани с туисторната афинна алгебра на Кац-Муди от тип D (3) 4, и при използване на подходящо построени базис и градуировка в D (3) 4, от условието за съгласуваност за двойката на Лакс, е получената нова интегрируема система, която се състои от две нелинейни еволюционни диференциални уравнения от тип на Кортевег-де Фриз. Построени са рекурсионни оператори, с чиято помощ е получена цялата йерархия от нелинейни диференциални уравнения, свързани съответно с афинната алгебра на Кац-Муди D (1) 4 и с туисторните афинни алгебри D (2) Нелинейните системи диференциални уравнения, асоциирани с афинните алгебри D (1) 4, D (2) 4, са записани в хамилтонов вид. Изучени са спектралните свойства на оператора на Лакс и са построени фундаменталните аналитични решения, като обратната задача за разсейване е представена във вид на задача на Риман-Хилберт. За изследването на въпроси, свързани с намирането на решения от солитонен тип на получените системи нелинейни дифренциални уравнения, е разгледан метода на обличането, при което задачата за намирането на подходяща параметризация на обличащия множител е сведена до решаване на система линейни алгебрични уравнения. 3

4 4 Научни публикации. Цитиране на научните трудове Общият брой на представените в дисертацията публикации е 3, като в това число: A. В реферирани списания 2 A1. European Physical Journal Plus 1 A2. Romanian Journal of Physics 1 B. Публикации в материали на конференции, сборници и абстракти 1. 5 Автореферат С някои малки изключения авторефератът правилно и точно отразява съдържанието на дисертацията. 6 Забележки Съществени критични бележки по дисертацията нямам. 7 Обща характеристика на дисертацията Дисертацията на Александър Стефанов е посветена на получаването и анализа на нови интегрируеми системи нелинейни диференциални уравнения, които, евентуално, ще намерят приложение в някои от съвременните области на физиката. Такъв тип изследвания неизменно са били сред най-актуалните проблеми на теоретичната и математическата физика. При решението на поставените задачи са използвани модерни аналитични и компютърни техники. Научните резултати са публикувани в известни международни списания, като сред тях е и високо реномираното списание European Physical Journal Plus, както и в трудовете на известни международни школи и конференции. При преглед на използваната литература, както в дисертацията, така и в публикуваните научни трудове, ясно се вижда, че дисертантът отлично познава изследваната област, която се отличва с това, че за успешна работа в нея се изискват обширни и дълбоки познания в различни дялове на съвременната математика и теоретичната и математическа физика. Въпреки детайлното изследване, проведено в дисертацията, извън нейните рамки остават започнати, и намиращи се на различен етап на завършване, интересни и важни задачи. Това е отлична предпоставка за продължение на изследванията, започнати в дисертацията. 4

5 Като цяло дисертацията на Александър Стефанов оставя отлично цялостно впечатление и напълно удовлетворява както изискванията, отразени в Закона за развитие на академичния състав в Република България, така и вътрешните, специфични изисквания на Физически факултет на Софийския Университет Св. Климент Охридски. 8 Заключение Предвид всичко казано досега, без никакво колебание препоръчвам на многоуважаемoто жури да присъди на Александър Алексиев Стефанов образователната и научна степен Доктор. С уважение: доцент д-р Димитър Младенов 23 февруари 2016 година София 5

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Рецензия А.АлександровІд-р

Рецензия А.АлександровІд-р РЕЦЕНЗИЯ от доцент д-р Ваня Христов Хаджийски, ФМИ на СУ Св.Кл.Охридски на дисертацията на ас. Александър Василев Александров Екстремални свойства на някои класически ортогонални полиноми в комплексната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. дмн Стефка Христова Буюклиева ФМИ при ВТУ Св.св. Кирил и Методий на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "Доктор" Област на висше образование: 4. Природни

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ БЪЛГАРСКА АКДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Секция Публични политики и социални промени С Т А Н О В И Щ Е От доцент д-р по социология Божидар Сашков Ивков ИИОЗ при БАН,

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Р Е Ц Е Н 3 И Я

Р Е Ц Е Н 3 И Я Р Е Ц Е Н 3 И Я По конкурс за академичното звание доцент, професионално направление 4.1. Физически науки, специалност Физика на кондензираната материя с кандидат: Радостина Стефанова Камбурова, доктор,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ

СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТ СТАНОВИЩЕ на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор на тема: АКУСТИЧНО-ФОНЕТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКА РЕЧ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Научна специалност: Информатика

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Венета Иванова Грудева, Софийски университет Св. Кл. Охридски, Биологически факултет за дисертационен труд, представен за защит

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Венета Иванова Грудева, Софийски университет Св. Кл. Охридски, Биологически факултет за дисертационен труд, представен за защит СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Венета Иванова Грудева, Софийски университет Св. Кл. Охридски, Биологически факултет за дисертационен труд, представен за защита пред научно жури, сформирано със заповед РД-38-74/31.01.2017

Подробно

Microsoft Word - Review-KD-prof.docx

Microsoft Word - Review-KD-prof.docx СТАНОВИЩЕ от чл. кор. проф. дмн Красимир Димитров Данов Конкурс за избор на професор по 4.5 Математика /Приложна механика и роботика/, обявен в ДВ бр. 24/16.03.2018 г. Кандидати: гл. ас. д-р Иван Пейчев

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ върху дисертационeн труд за получаване на образователната и научна степен доктор, Автор: маг.инж. Ивайло Пламенов Пенев Тема: ПОДХОД ЗА ПЛАНИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ ЗАДАЧИ В РАЗПРЕДЕЛЕНА

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски на дисертационен труд за

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика,

Подробно

СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕ

СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕ СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Пламен Генков Митов Биологически факултет на СУ Св. Климент Охридски за дисертационен труд на тема: ФИЛОСОФСКИ ИМПЛИКАЦИИ НА ТЕОРИЯТА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИЯ ДИЗАЙН за получаване на образователната

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационния труд за получаване на образователна и научна степен Доктор (научна специалност 01.03.22. Физика на вълновите процеси, направление физика 4.1.) Автор на дисертационния

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дмн Тодор Желязков Моллов професор във ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" на дисертационен труд за получаване на образователната и науч

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дмн Тодор Желязков Моллов професор във ФМИ при ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за получаване на образователната и науч РЕЦЕНЗИЯ от проф. дмн Тодор Желязков Моллов професор във ФМИ при ПУ "Паисий Хилендарски" на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор по професионално направление 4.5 Математика

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Ико УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Георги Шинков Забунов УНСС - СОФИЯ; Професионално направление: 3.8. Икономика; Научна специалност: Икономика и управление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно