Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Размер: px
Започни от страница:

Download "Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас"

Препис

1 Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО

2 Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД / г. на Министъра на образованието и науката. Седмокласниците полагат изпити по: Български език и литература; Математика. Чужд език (по желание) Изпитът е писмен, състои се в две части.

3 Дати за провеждане на изпитите Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. Чужд език 21 юни 2019 г.

4 Времетраене на изпитите Български език и литература Изпитът от НВО е писмен Тест от общо 26 задачи Времетраене 150 мин. (за учениците със СОП + 80 мин.) Математика Изпитът от НВО е писмен Тест от общо 25 задачи Времетраене 150 мин. (за учениците със СОП + 80 мин.)

5 Видове задачи Български език и литература - 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен; - 6 задачи с кратък свободен отговор; - 1 задача с разширен свободен отговор; - 1 задача за създаване на текст. Математика - 17 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен; - 5 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение; - 3 задачи с разширен свободен отговор учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитикосинтетичен характер.

6 Максимален брой точки от теста Български език и литература точки Математика точки Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Оценките от националното външно оценяване в края на VII клас се изразяват само с количествени показатели в брой точки, без да се приравняват към оценки.

7 В деня на изпитите по БЕЛ и математика Учениците влизат в училището не по-късно от 8:30 ч. Носят документ за самоличност (лична ученическа карта) и служебна бележка за явяване на изпит, издадена от училището, в което учат. Заемат персонално определеното им работно място до 8:45 ч. Предават на квесторите изключения си мобилен телефон. Носят: По български език и литература носи и ползва химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума. По математика и линия, пергел, триъгълник.

8 По време на изпита: Пишат с черен химикал, чертаят с черен молив; Не ползват калкулатори, коректори, справочна и мобилна техника; Не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита; Не подсказват и не преписват; Не поставят знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа Изпитът се състои от две части, но учениците могат да напуснат залата не порано от първите 60 минути на част 1

9 Писмените работи от конкурсните изпити по български език и литература и по математика са АНОНИМНИ! Те се проверяват от областна комисия.

10 За хронично болни ученици Кандидатстват без конкурсен изпит. От 3 май до 21 май подават следните документи в РУО: Заявление с подредени желания. Служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок. Протокол от специализирана, по профила на заболяването, лекарска консултативна комисия с приложени: лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия за ученици по чл.95 ал.1.

11 За кандидатстване в училища по изкуствата Проверка на способностите по: Изобразително изкуство г. Музика г. Спорт г. вкл. Заявленията за полагане на тези изпити се подават в срок от г. до г. включително.

12 Как се кандидатства след 7. клас За определените с държавния план-прием места в VIII клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване. Училището, в което учениците учат, им издава свидетелство за основно образование.

13 Важни срокове До 27 юни 2019 г. вкл. обявяване на резултатите от изпитите по БЕЛ, математика и проверка на способностите. Родителите и учениците имат право да видят писмената работа в допълнително обявени дни. До 2 юли 2019 г. получаване на служебна бележка с резултатите от изпитите. Предоставя се от училището, в което учи ученикът. До 3 юли 2019 г. вкл. издаване на свидетелство за основно образование. От 3 до 5 юли 2019 г. подаване на документи за участие в приема след 7. клас. До 11 юли 2019 г. - Обявяване на списъците с обявените ученици на първи етап на класиране.

14 Какви документи се подават за участие в приема 1. Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания; 2. Свидетелство за завършено основно образование копие - за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването; 3. Служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда НВО през съответната учебна година копие - за ученици от училища от друга област; 4. Служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите - копие ; 5. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии; 6. Документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на I, II или III-то място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по БЕЛ, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1, за които се провежда НВО в съответната уч.година.

15 Къде се подават документите Информация за мястото на подаване на документи ще бъде публикувана по-късно.

16 Как да подредите желанията си Учениците ще бъдат класирани по реда на желанията и в зависимост от бала. Подредете желанията така, че на първо място да бъде тази паралелка, в която най-много желаете да учите, а след това изредете другите си желания в низходящ ред. Колкото повече желания изброите, толкова шансът за прием е по-голям. В заявлението за участие в І етап на класиране могат да се вписват неограничен брой паралелки и училища.

17 Първи етап на класиране Обявяване на приетите до г. вкл. Записване на приетите или подаване на заявления за участие във втори етап (само за тези, които не са приети по първо желание, а по второ или следващо) до 16 юли 2019 г. Става в училището, където са приети. При подадено заявление за участие във втори етап на класиране мястото на ученика от първия етап се запазва. Документи при записване: Заявление до директора Оригинал на свидетелството за основно образование. Медицинско свидетелство /за специалности от професии/. Копие от акта за раждане. Снимка.

18 Втори етап на класиране Обявяване на приетите до 18 юли 2019 г. вкл. Записване на приетите до 22 юли 2019 г. вкл. При подадено заявление за участие след втори етап на класиране мястото на ученика от втория етап НЕ се запазва.

19 Балообразуване 1. Всяко училище с решение на педагогическия съвет само определя балообразуването за всяка паралелка. 2. Максималният брой точки е 500: БЕЛ 100 т./ математика 100 т. Оценка от свидетелството: Отличен 6 се приравнява на 50 точки; Много добър 5 се приравнява на 39 точки; Добър 4 се приравнява на 26 точки; Среден 3 се приравнява на 15 точки. Максимален бал 500 точки.

20 Балообразуване Училище Резултати от изпити Балообразуващи предмети от свидетелството БЕЛ МАТ предмет1 предмет2 91 НЕГ 2 2 БЕЛ МАТ НФСГ 1 3 БЕЛ МАТ

21 График на дейностите Вид дейност по приемането на ученици в неспециализирани училища Дата/период за учебната 2019/2020 година 1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 3-5 юни 2019 г. вкл Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите Провеждане на изпити за проверка на способностите по: изобразително изкуство музика спорт до 18 юни 2019 г. вкл. 20 юни 2019 г. 24 юни 2019 г г. вкл. 4. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 27 юни 2019 г. вкл. Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на 5. 2 юли 2019 г. вкл. способностите 6. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Нар. 10/ г. 3-5 юли 2019 г. вкл. 7. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до г. вкл.

22 График на дейностите 8. Вид дейност по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/2020 година Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране Дата/период до г. вкл. 9. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до г. вкл. 10. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до г. вкл. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след II етап на г. класиране 12. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране г. вкл. 13. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране г. вкл. 14. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране г. вкл. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап на г. класиране 16. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до г. вкл. 17. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до г. вкл.

23 2019 г.

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас

Дейности по приемането на ученици след завършен 7 клас Дейности по приемането на ученици след завършено основно образование в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г. съгласно Наредба o10/01.09.2016 г. на МОН,обн.януари 2019г. Приемни изпити 17.06.2019

Подробно

ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА ЦЕЛ НА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В 7 КЛАС Националното външно оценяване в 7 клас се осъществява

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Наредба 10 на МОН от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, изм. и доп. от 03.02.2017 г. и от 26.09.2017 г. Раздел ІІІ Наредба 11 на МОН от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

Note pad and pen business PowerPoint template

Note pad and pen business PowerPoint template ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за родителите на учениците от VII клас от ОУ Васил Априлов - Бургас РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 7 май 2015 г. Учебна 2014 / 2015 година Национално външно оценяване и ПРИЕМ на ученици след завършен

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРИЕМ след завършен 7 клас 2016 2017 учебна година 1 Дати за външно оценяване 2 Изпити 3 Прием в СОУ Сава Доброплодни 4 Дейности по приема НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ Български език и литература - 18.V.2016

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

Slide 1

Slide 1 Държавни зрелостни изпити 2015 II СОУ Проф. Н.Маринов Гр. Търговище НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В Д

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В Д ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ЯВЯВАНЕ НА НВО ПО БЕЛ, МАТЕМАТИКА И ЧУЖД ЕЗИК, ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ И УЧАСТИЕ В ДЪРЖАВНИЯ ПРИЕМ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА СУ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ ПРИЕМ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищно образование Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НВО по математика в VІІ и Х клас при условията, определени от ЗПУО и Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Гергана Василева старши експерт по математика в РУО

Подробно

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН- ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 54, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА 10

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ Неофит

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019 г. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА Учебен предмет Част 1 Част 2 БЕЛ 17 юни начало 9.00 часа Математика 19 юни начало 9.00 часа НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас? Националното външно оценяване по БЕЛ и математика

Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас? Националното външно оценяване по БЕЛ и математика Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас? Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници. Не е

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“

90 СОУ „ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“ Училище с лидерски екип, обучаващо знаещи, можещи и уверени ученици, с подкрепата на иновативни учители и в сътрудничество с общността. 90 СОУ ГЕНЕРАЛ ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН СЪДЪРЖАНИЕ 1.График за дейностите

Подробно

Всичко, което трябва да знаете за изпитите, кандидатстването и приема след 7 клас Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в клас

Всичко, което трябва да знаете за изпитите, кандидатстването и приема след 7 клас Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в клас Всичко, което трябва да знаете за изпитите, кандидатстването и приема след 7 клас Задължително ли е явяването на НВО и кой има право да участва в класиранията за прием след 7. клас? Националното външно

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от Индикативен списък на обществените услуги, ни от Варненска търговска гимназия Георги С. Раковски Задължителна информация /издаването на /издава не на /издаване на Образователни услуги Преместване на ученици

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_3_ot_ _g_za_organizaciqta_i_provejdaneto_na_dyrjavnite_zrelostni_izpiti.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_3_ot_ _g_za_organizaciqta_i_provejdaneto_na_dyrjavnite_zrelostni_izpiti.rtf НАРЕДБА 3 ОТ 17.05.2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 46 от 28.05.2004 г., в сила от 28.05.2004 г., изм.

Подробно