Gasklebepistole_BG.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "Gasklebepistole_BG.indd"

Препис

1 ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩО ЛЕПЕНЕ С ГАЗ PHKPG 150 A1 Експлоатация и безопасност IAN

2 A B C

3 Съдържание 1. Обем на доставка/ Списък части Обозначение на частите Обща информация Използвани символи Безопасност Използване по предназначение...05 Инструкции за безопасност Преди използване Проверка на продукта и обема на доставка...08 Зареждане на газовия резервоар (Изображение А)...08 Поставяне на патрона с лепило (сн. B) Използване Запалване на пистолета за горещо лепене (фиг. C)...09 Дейности по лепене След приключване на работа Съхранение и транспорт Техническа поддръжка и резервни части Техническа поддръжка и ремонти...11 Почистване Търсене на неизправности Технически данни Отстраняване като отпадък Изхвърляне на стария уред като отпадък...13 Изхвърляне на опаковката като отпадък...13 Указания за отвеждане на отпадъци за газови пълнители Гаранция

4 1. Обем на доставка/ Списък части Обозначение на частите Пистолет за горещо лепене с газ Приемник патрон Маркировка регулиране газ Регулиране подаването на газ Дръжка Вентил за презареждане с газ Подаващ лост Стойка Пиезо запалване Дюза Наблюдателно стъкло нагревателна камера Вентилационен отвор Лепилни пръчки, 2x Бутанов пълнител патрон Art Обща информация Това ръководство за експлоатация принадлежи на този продукт. То съдържа важна информация за безопасност, употреба и грижи. Прочетете внимателно ръководството за експлоатация, преди да използвате продукта. Обърнете особено внимание на указанията за безопасност и предупрежденията. Неспазването на инструкциите в това ръководство за експлоатация може да доведе до тежки наранявания или повреди на продукта. Ако предадете продукта на трето лице, дайте му и това ръководство за експлоатация. Съхранете на сигурно място това ръководство за експлоатация за следващо ползване. Използвани символи Следващите символи и сигнални думи се използват в това ръководство за експлоатация, върху продукта или върху опаковката. Спазвайте предупредителните указания и инструкциите за безопасност! 04

5 Прочетете ръководството за експлоатация ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Горещи повърхности 3. Безопасност Използване по предназначение Този продукт е предназначен единствено за лична употреба в сфера хоби и моделиране за следните цели: За залепване на дърво, картон и подобни материали в кратковременен режим на работа и изключително с 11 mm Ø лепилни патрони Всички други приложения категорично се изключват и се считат за използване не по предназначение. Производителят или продавачът не поемат отговорност за наранявания, загуби или щети, които са възникнали поради използване не по предназначение или неправилно използване. Възможни примери за използване не по предназначение или неправилно използване са: Употреба на неподходящи аксесоари Обслужване или техническа поддръжка от лица, които не познават работата с него и/ или не разбират свързаните с нея опасности. промишлена, занаятчийска, индустриална или прекомерна употреба на продукта Използвайте аксесоари в съответствие с тези инструкции. Грешки при спазването на посочените в ръководството инструкции могат да доведат до тежки наранявания и до загубване на гаранцията. Спазвайте валидните местни или национални разпоредби за употребата на този продукт. Никога не предприемайте промени по продукта. Всяка промяна на продукта може да бъде опасна и е забранена. Инструкции за безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички указания за безопасност и инструкции. Пропуски при спазването на указанията за безопасност и инструкциите могат да причинят пожар, експлозия и/ или тежки наранявания. a. Дръжте пистолета за горещо лепене винаги далече от деца. б. Дръжте пистолета за горещо лепене далече от лицето ви и от облеклото ви при запалване. в. Дюзата и други достъпни части са много горещи и след изгасване на пламъка. Не докосвайте. 05

6 г. Не излагайте пистолета за горещо лепене на загряване над 50 C или по-дълго на слънчева светлина. д. Пистолетът за горещо лепене е предназначен за лична употреба в сфера хоби и моделиране и за кратковременен режим на работа и не е подходящ за дългосрочна работа. По време на паузи на работа и най-късно след половин часова работа изключвайте пистолета за горещо лепене чрез затваряне на регулирането на подаване на газ до пълно охлаждане. ж. Никога не работете над главата. Горещото, разтопено лепило би могло да капне долу и да Ви нарани з. Работете с пистолета за горещо лепене само на добре проветрени места и далече от източници на запалване или запалими предмети. и. Не използвайте пистолета за горещо лепене, когато лепне или е повреден, или когато не работи правилно. й Никога не разглобявайте или отваряте пистолета за горещо лепене. к Никога не предприемайте промени по пистолета за горещо лепене. Извършеният в завода монтаж и заводските настройки да не се променят. Използвайте само посочените от производителя резервни части. Може да е опасно, ако се промени настройката или монтажа на пистолета за горещо лепене, или ако се демонтират някои части, или ако се използват други части вместо препоръчаните. л. Ремонти на пистолета за горещо лепене могат да се извършват само от производителя или от оторизирано сервизно място. м. Поставете пистолета за горещо лепене изключен на неговата стойка по време на работни паузи и когато не се използва. н. Изчакайте една минута след повторното зареждане преди да запалите пистолета за горещо лепене. о. Бъдете внимателни при използване на пистолета за горещо лепене в близост до запалими материали и имайте предвид, че топлината може да е проводима към покрити запалими материали. п. Никога не оставяйте пистолета за горещо лепене да работи без надзор. р. След приключване на работа се уверете, че пламъкът е напълно изгасен. Отворете стойката на пистолета за горещо лепене и го оставете да се охлади напълно на нея преди да го складирате. В противен случай съществува опасност от пожар. с. Пълният газов резервоар съдържа възпламеним газ под налягане. Внимавайте газовият резервоар, който пълните, да не се загрява. Пистолетът за горещо лепене никога да не се излага на температура над 50 C / 120 F или на продължително слънчево облъчване. В противен случай съществува опасност от разрушаване или експлозия. 06

7 т. Преди допълнителното пълнене прочетете указанията за допълнително пълнене. Неподходящ начин на допълнително пълнене може да доведе до злополуки. у. Пистолетът за горещо лепене никога не трябва да бъде експлоатиран в обкръжаваща среда с възпламеняващи се пари, запалими течности или експлозивни материали. В противен случай съществува опасност от пожар или експлозия. ф. Не запалвайте пистолета за горещо лепене в близост до лице, ръце, облекло или горими материали. Не запалвайте и не насочвайте към хора пистолета за горещо лепене. В противен случай съществува опасност от изгаряне. х Спазвайте безопасно разстояние от мин. 0,5 m до всички обекти встрани от уреда, както и разстояние от мин. 1 m до обекти, които се намират над уреда. ц. Изходът на въздух на пистолета за горещо лепене отделя горещ въздух. Уверете се, че и при кратки работни паузи пистолетът за горещо лепене винаги се оставя изключен на интегрираните държачи за поставяне, за да се избегне запалване на повърхността на масата или други предмети. Не насочвайте изходите на въздуха към очите, лицето или хора. В противен случай съществува опасност от изгаряне. ч. Не вдишвайте пари, тъй като те може да са отровни. ш. По време на работа и след работа дюзата за лепене става изключително гореща. Внимавайте и се пазете от неволни изгаряния. щ. Опасност от изгаряне! Никога не докосвайте лепилото или дюзата с пръсти. Никога не насочвайте пистолета за горещо лепене срещу други хора или животни горещо лепило никога не трябва да попада върху други хора или животни. ъ. Ако горещо лепило влезе в контакт с кожата, дръжте засегнатото място веднага под студена вода. Не се опитвайте да отстраните от кожата евентуално залепнало лепило. aa. Никога не опитвайте да издърпате патрони с лепило от уреда. bb. Не използвайте запалими или горими течности за почистване на детайли. cc. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или с недостатъчен опит, и/ или с недостатъчни познания. Децата трябва да се наблюдават, за да е сигурно, че не си играят с уреда. 07

8 4. Преди използване Проверка на продукта и обема на доставка Вземете пистолета за горещо лепене и аксесоарите от опаковката Проверете дали доставката е пълна (виж глава Обем на доставка / Списък части ) Проверете дали има повреди по пистолета за горещо лепене или аксесоарите. При повреди или липсващи части не използвайте пистолета за горещо лепене. Обърнете се към посоченото в глава Гаранция сервизно място на производителя. Зареждане на газовия резервоар (Изображение А) Внимание Опасност от пожар, изгаряне и/ или експлозия! Изключете пистолета за горещо лепене чрез затваряне на регулирането на подаване на газ и се уверете, че пламъкът е изгасен. Оставете пистолета за горещо лепене да се охлади напълно. Пълнете резервоара за газ в добре проветрена среда, където няма пламъци или искри, и на безопасно разстояние от други хора. Забранено е пушенето по време на пълненето на газовия резервоар. Използвайте единствено бутанови пълнители за патрон, напр. обикновена газова запалка. Не използвайте чист изобутан или смеси с пропан бутан. Поставете дюзата на тубата за газта върху клапана за зареждане (6) и я натиснете навътре. При необходимост използвайте подходящ адаптер. Изтеглете дюзата на тубата на газта от клапана за наливане на уреда преди газта да започне да прелива. Преди първото запалване, изчакайте поне една минута, за да може газът да се стабилизира. Поставяне на патрона с лепило (сн. B) Поставете патрона с лепило в приемника за патрон (2) както е показано. 08

9 5. Използване Запалване на пистолета за горещо лепене (фиг. C) Избутайте нагоре с палеца си регулирането на подаване на газ (4) и надясно, докато вентилът се отвори напълно Сега натиснете веднага пиезо запалването (9). Контролирайте с поглед през наблюдателното стъкло (11) дали пистолетът за горещо лепене се е запалил успешно. В нагревателната камера светва червено. Яркостта може леко да варира според нивото на запълване на газовия резервоар и според качеството на използваната газ. ОПАСНОСТ! В случай, че след около пет опита за запалване пистолетът за горещо лепене не се запалва успешно, затворете веднага регулирането на подаване на газ, за да спре притока на газ и проверете в глава Търсене на неизправности. Наблюдателно стъкло 3 1 Подаване на газ отваряне 2 Запалване Забележка! Опасност от увреждане! Дори и при кратки прекъсвания на работа винаги изключвайте пистолета за горещо лепене и го поставяйте на интегрирания държач за поставяне. Никога не експлоатирайте пистолета за горещо лепене по-дълго от 30 минути. След това време оставете пистолета за горещо лепене да се охлади напълно преди да започнете работа отново с него. 09

10 Дейности по лепене Преди лепенето Местата за лепене трябва да бъдат абсолютно свободни от мазнина, сухи и чисти. При необходимост почистете местата за лепене преди нанасяне на лепилото. Надраскайте леко гладките места за лепене преди залепването. Лепене Забележка! Работата с пистолета за лепене изисква практика. Направете пробни опити върху отпадъчен материал. Необходимото количество лепило, съотв. скоростта на подаване зависи много от размера и характеристиката на материала, който ще се лепи и може да се определи само с пробни опити. Поставете както е описано по-горе патрон лепило в приемника за патрон. Натиснете подаващия лост (7), за да подадете патрона в нагревателната камера. Оставете нагревателната камера съотв. патронът лепило 2 3 да се затопли, докато лепилото се втечни. Натиснете подаващия лост, за да нанесете лепило на местата за лепене. След залепване След нанасяне на лепилото съберете детайлите и ги притиснете силно. Използвайте евентуално скоба или подобно приспособление за стягане. След ок. 5 минути приспособлението за стягане може да бъде свалено. Оставете евентуално излизащото отгоре лепило да изстине напълно и го изрежете с нож. 6. След приключване на работа Забележка! Опасност от увреждане! След завършване на работа изключете пистолета за горещо лепене и натиснете повторно лоста за изпускане, за да се изразходят напълно евентуално налични остатъци от поставения патрон лепило и по този начин да се освободи нагревателната камера. 10

11 Поставете пистолета за горещо лепене на интегрираната поставка и го оставете да се охлади напълно. 7. Съхранение и транспорт Почистете пистолета за горещо лепене преди складиране. Когато не използвате уреда, го съхранявайте на безопасно, хладно, сухо и добре проветрено място, недостъпно за деца. Съхранявайте пистолета за горещо лепене и принадлежностите в оригиналната опаковка или в подобна опаковка. 8. Техническа поддръжка и резервни части Техническа поддръжка и ремонти Продуктът е почти без техническа поддръжка. Ремонти могат да се извършват само от квалифицирани лица или от оторизирано сервизно място. Квалифицирани лица са хора със съответната квалификация и опит, които познават изискванията към изграждане и проектиране на артикула и са запознати с правилата за безопасност. Почистване Внимание! НИКОГА не потапяйте пистолета за горещо лепене във вода. Оставете пистолета за горещо лепене да се охлади напълно, преди да започнете с почистването. Почиствайте продукта с влажна кърпа. В никакъв случай не използвайте остри и / или абразивни почистващи средства или разтворители. Оставете след това всички части да изсъхнат напълно. Внимавайте да не попадне вода в продукта. 11

12 9. Търсене на неизправности Проблем Възможни причини Решения, съвети Пистолетът за горещо лепене не може да се запали. Газовият резервоар е празен. Регулирането на подаване на газ (2) не е отворено или недостатъчно. Катализатор изхабен. Оставете уредът да се охлади и напълнете газовия резервоар. Отворете регулирането на подаване на газ (по-широко). Пистолетът за горещо лепене е оборудван със зареден с паладий катализатор, който дава възможност за изгаряне на газта без пламък. Катализаторът е предназначен за дълъг период на употреба. След изразходване на катализатора уредът може или да се изхвърли като отпадък или срещу заплащане да се оборудва с нов катализатор от сервизното място. 10. Технически данни Модел: PHKPG 150 A1 Категория на уреда: Директно налягане бутан Номинална мощност: 128 W Разход: ок. 10 g/ч Работна температура: +10 C +40 C Диаметър на патроните лепило: 11 mm 12

13 11. Отстраняване като отпадък Изхвърляне на стария уред като отпадък Ако продуктът не може да се използва повече, всеки потребител е длъжен по закон да предава старите уреди отделно от битовите отпадъци, напр. на място за събиране в своята община / своята градска част. С това се гарантира, че старите уреди ще бъдат правилно рециклирани и ще се избегнат отрицателни влияния върху околната среда. Изхвърляне на опаковката като отпадък Изхвърлете опаковката като отпадък сортирано. Дайте хартия и картон за рециклирана хартия, фолио за вторични суровини. Указания за отвеждане на отпадъци за газови пълнители Не отваряйте и не изгаряйте газовата бутилка дори след употреба. Напълно изразходваната газова бутилка може да бъде изхвърлена с домакински отпадъци или предадена за рециклиране. Газови бутилки, които не са напълно изпразнени следва да бъдат изхвърлени като специален отпадък, съгласно местното законодателство. За повече информация се свържете с местните власти. 12. Гаранция Гаранция от фирма Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Уважаема г-жо клиент, уважаеми г-н клиент Вие получавате за този уред 3 години гаранция от датата на закупуването. В случай на дефекти по продукта Вие имате законни права срещу продавача на този продукт. Тези законни права не се ограничават от нашата по-долу представена гаранция. Условия на гаранцията Срокът на гаранцията започва от датата на покупката. Моля, запазете добре оригиналната касова бележка. Този документ се използва като доказателство за 13

14 покупката. Ако в рамките на три години от датата на покупката на този продукт се появи дефект в материала или фабричен дефект, продукта ще бъде ремонтиран или заменен - по наш избор- безплатно. Тази гаранция предпоставя, че в рамките на три годишния срок дефектният уред и документа за покупка (касовата бележка) се представят и кратко се описва в какво се състои дефекта и кога се е появил. Ако дефектът се покрива от нашата гаранция, Вие получавате обратно ремонтирания уред или нов продукт. С ремонта или смяната на продукта не започва нов гаранционен срок. Гаранционен срок и законови рекламации Гаранционния срок не се удължава от гаранцията за добро изпълнение. Това важи и за сменени и ремонтирани части. За евентуални повреди и дефекти още при закупуването трябва да се съобщи веднага след разопаковането. След изтичане на гаранционния срок появили се належащи ремонти се заплащат. Обем на гаранцията Уредът е произведен с нужното внимание според строги директиви за качество и преди експедиция е добросъвестно изпитан. Гаранцията важи за дефекти в материала и производствени дефекти. Тази гаранция не се разпростира върху части от продукта, които са изложени на нормално изхабяване и затова могат да се разглеждат като бързо износващи се части или за повреди по чупливи части, напр. ключове, акумулатори или изготвени от стъкло. Тази гаранция отпада, ако продуктът е бил повреден, не е бил използван надлежно или не е бил поддържан. За надлежно ползване на продукта трябва точно да се спазват всички цитирани в ръководството за обслужване инструкции. Обезателно трябва да се избягват цели на използването и начини на работа, за които в ръководството за обслужване се дават съвети като противопоказни или за които се предупреждава, че са такива. Продуктът е предназначен само за частна, а не за професионална употреба. При произволен и не по правилата начин на работа, прилагане на сила и посегателства, извършвани не от нашия оторизиран сервизен филиал, гаранцията губи своята сила. Действия в случай на гаранция За да се осигури бърза обработка на Вашата молба, моля, следвайте следните указания: Моля, като доказателство за Вашата покупка пригответе касовата бележка и артикулния номер (напр. IAN 12345). Артикулния номер вземете от фабричната табела, от гравюра, върху заглавната 14

15 страница на Вашето ръководство за обслужване (долу вляво) или като стикер на задната или долната страна. Ако се появят функционални дефекти или други недостатъци, първо се свържете с посочените по-долу сервизни отделения по телефона или по електронната поща. Продукт, регистриран като дефектен, след това с прилагане на документа за покупка (касовия бон) и сведенията в какво се състои дефектът и кога се е появил, можете да пратите без пощенска такса на посочения адрес на сервиза. От можете да свалите този и много други наръчници, видео за продуктите и софтуер. Сервиз РОТЕНЕБРГЕР България бул. Ситняково гр. София Тел Имейл: IAN Доставчик Моля, обърнете внимание, че долният адрес не е адрес на сервиз. Първо се свържете с горе посочените сервизни служби. Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstraße Anif Австрия 15

16 Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstrasse Anif, Austria V. 1.0 Състояние на информация към: 06/2017 IAN

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_BG_V01.docx

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_BG_V01.docx Опасност от изгаряния от контакт с горещо масло. Възможни са леки до средно тежки наранявания. Носете защитни очила. Носете предпазни ръкавици. Носете защитно облекло. Възможни са материални щети причинени

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1

Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 Ръководство на потребителя за Nokia Mobile Holder CR-123 & Easy Mount HH-22 Издание 1.1 2 Информация за поставката за автомобил С поставката за автомобил Nokia CR-123 & стойката Easy Mount HH-22 имате

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство!

Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство! Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство! Елементи за управление CP (E) classic Съдържание Използвани символи... 2 Предназначение...

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Туристическа ютия Explorer Cod BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Туристическа ютия Explorer  Cod BG      ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG Туристическа ютия Explorer Cod. 30449 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 1. Бутон за пулверизация 2. Бутон за подаване на пара 3. Бутон за плисиране 4. Изход на пулверизатора 5. Отвор за пълнене на резервоара за

Подробно