Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc"

Препис

1 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Септември 2013 г. 25 ноември 2013 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на септември 2013 г. е млн. евро (91.5% от БВП 2 ), което е с млн. евро (1.2%) по-малко в сравнение с края на 2012 г. ( млн. евро, 94.9% от БВП). В сравнение със септември 2012 г. ( млн. евро) брутният външен дълг намалява с млн. евро (0.9%). В края на септември 2013 г. дългосрочните задължения са млн. евро (72.1% от брутния дълг, 66% от БВП), като намаляват с млн. евро (1.4%) спрямо декември 2012 г. ( млн. евро, 72.2% от дълга), а на годишна база се понижават с млн. евро (3.5%). Краткосрочните задължения възлизат на млн. евро (27.9% от брутния дълг, 25.5% от БВП) и намаляват със 72.4 млн. евро (0.7%) спрямо декември 2012 г. ( млн. евро), а на годишна база нарастват с млн. евро (6.7%). Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на септември 2013 г. е млн. евро 3 (7.6% от БВП). Спрямо края на 2012 г. ( млн. евро, 8.5% от БВП) той намалява с млн. евро (8.9%). Спрямо септември 2012 г. ( млн. евро) дългът на сектор Държавно управление намалява с млн. евро (10.8%). (процент от БВП) 120 Външен дълг IX Брутен външен дълг Брутен външен дълг на сектор "Държавно управление" Нетен външен дълг Източници: БНБ и МФ. Външните задължения на сектор Банки са млн. евро (14.7% от БВП). Те се понижават с млн. евро (7.8%) спрямо края на 2012 г. ( млн. евро, 16.3% от БВП). Спрямо септември 2012 г. ( млн. евро) дългът на сектора нараства с млн. евро (7.9%). Дългът на Други сектори 4 е млн. евро (29.6% от БВП). Той се понижава спрямо края на 2012 г. със млн. евро (1.1%). Спрямо септември 2012 г. ( млн. евро) дългът на сектора намалява със млн. евро (0.9%). В края на септември 2013 г. вътрешнофирменото кредитиране 4 е 1 Предварителни данни. Данните за август 2013 г. са ревизирани. Съгласно методологическите бележки, с отчета за октомври 2013 г. ще бъдат направени ревизии на данните за периода април септември 2013 г. Методологическите бележки за външния дълг са публикувани на интернет страницата на БНБ ( секция Статистика/Външен сектор/брутен външен дълг). 2 При БВП в размер на млн. евро за 2013 г. (оценка на БНБ) и млн. евро за 2012 г. (данни на НСИ от г.). 3 При спазване на резидентния принцип. 4 Поради тримесечната отчетност на фирмите данните подлежат на ревизия.

2 млн. евро (39.7% от БВП), което е с млн. евро (3.1%) повече в сравнение с края на 2012 г. ( млн. евро, 39.5% от БВП). Спрямо септември 2012 г. ( млн. евро) вътрешнофирменото кредитиране намалява с млн. евро (1.6%). През януари септември 2013 г. получените кредити и депозити от нерезиденти са евро (7.3% от БВП) при млн. евро (13.3% от БВП) за същия период на 2012 г. От тях за отчетния период млн. евро (9.3% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 717 млн. евро (24.3%) за сектор Банки, млн. евро (26.7%) за Други сектори 4 и млн. евро (39.7%) са вътрешнофирмено кредитиране 4. През януари септември 2013 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са млн. евро (10.2% от БВП) при млн. евро (11.9% от БВП) за същия период на 2012 г. 4 Нетният външен дълг 5 в края на септември 2013 г. е млн. евро. Той намалява с млн. евро (7.2%) в сравнение с края на 2012 г. ( млн. евро). Понижението се дължи както на намалението на брутния външен дълг (с млн. евро, 1.2%), така и на увеличението на брутните външни активи (с млн. евро, 3%). Като процент от БВП в края на септември 2013 г. нетният външен дълг възлиза на 35.4%, намалявайки с 3.7 процентни пункта спрямо края на 2012 г. (39.1%). 5 Нетният външен дълг е изчислен като разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи. Брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина и депозитите на нефинансовия сектор в чужбина. 2

3 БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ 1 (По институционални сектори) IX XII VIII IX IX.13/VIII.13 IX. 13/XII. 12 IX. 13/ IX. 12 млн. евро % от БВП млн. евро % от БВП млн. евро % от БВП млн. евро % от БВП млн. евро % млн. евро % млн. евро % І. Държавно управление Краткосрочни Дългосрочни Облигации, притежавани от нерезиденти Заеми ІІ. Централна банка Краткосрочни Дългосрочни II. Банки Краткосрочни Заеми Депозити Други задължения Дългосрочни Облигации Заеми IV. Други сектори Краткосрочни Инструменти на паричния пазар Заеми Търговски кредити Дългосрочни Облигации Заеми Други задължения V. Преки инвестиции: вътрешнофирмено кредитиране БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ (I+II+III+IV+V)

4 БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ 1 (По институционални сектори) IX XII VIII IX IX.13/VIII.13 IX. 13/XII. 12 IX. 13/ IX. 12 млн. евро % от БВП млн. евро % от БВП млн. евро % от БВП млн. евро % от БВП млн. евро % млн. евро % млн. евро % Дългосрочен външен дълг Краткосрочен външен дълг Външен дълг на публичния сектор Външен дълг на частния сектор Револвиращи кредити Търговски кредити 7, Заеми, платими при поискване вкл. вътрешнофирмени заеми вкл. заеми на банки Дългосрочни заеми с неопределен срок вкл. вътрешнофирмени заеми вкл. заеми на банки Разпределени СПТ Предварителни данни. Равностойността в евро е изчислена по курс на съответните чуждестранни валути към края на периода. 2 Източник: Регистър на държавния и държавногарантирания дълг на Министерството на финансите - предварителни данни за септември 2013 г. към 21 октомври 2013 г. Не се включват задълженията на фирмите от публичния сектор и държавногарантирания дълг. 3 Включват се облигациите по външния дълг, емитирани на международните пазари и държавни ценни книжа (деноминирани в левове и чуждестранна валута), притежавани от нерезиденти. Поради прилагането на резидентния принцип, дългът се намалява с обема на ценните книжа, емитирани от резиденти на международните финансови пазари и притежавани от резиденти. 4 По данни от банките (вкл. данни за банките от публичния и частния сектор). Не са включени депозитите, свързани с условни задължения. 5 Данни за фирмите от публичния и частния сектор, вкл. държавногарантираните кредити. Не се включват вътрешнофирмените заеми. Данните обхващат само кредитите, декларирани в БНБ и за които тя е получила информация. 6 В съответствие с изискванията на Ръководството по статистика на външния дълг, 2003 г. (EXTERNAL DEBT STATISTICS, Guide for Compilers and Users, IMF 2003) т и 7.5 задълженията по преки инвестиции се включват в размера на дългосрочния външен дълг. 7 Данните се включват в размера на брутния външен дълг. 8 Поради тримесечната отчетност на фирмите, данните подлежат на ревизия. 9 В съответствие с действащата нормативна уредба в ЕС и петото издание на "Ръководство по платежен баланс", МВФ, 1993, размерът на разпределените през м. август и м. септември 2009 г. СПТ ще бъде отразен само в резервните активи. Прилагането на изискванията за статистиката на външния сектор съгласно шестото издание на Ръководството по платежен баланс (съгласно които разпределените СПТ следва да се отразят като дългосрочни задължения на Централната банка) за целите на националната и европейската статистика на външния сектор ще започне през 2014 г. Дотогава размерът на разпределените СПТ ще бъде отчитан като допълнителен показател.

5 ПОЛУЧЕНИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ (По институционални сектори 1 ) (в млн. евро) IX I.-IX IX I.-IX Промяна 2 І. Държавно управление Краткосрочни Дългосрочни Облигации Заеми ІІ. Централна банка Краткосрочни Дългосрочни II. Банки Краткосрочни Заеми Депозити Други задължения Дългосрочни Облигации Заеми IV. Други сектори Краткосрочни Инструменти на паричния пазар Заеми Други задължения Дългосрочни Облигации Заеми V. Преки инвестиции: вътрешнофирмено кредитиране БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ (I+II+III+IV+V) Дългосрочен външен дълг Краткосрочен външен дълг Външен дълг на публичния сектор Външен дълг на частния сектор Револвиращи кредити Търговски кредити 9, Фактически получени кредити и депозити. Предварителни данни. Данните са преизчислени в евро по средномесечен курс на съответните валути. 2 Промяна за периода януари - септемвир 2013 г. спрямо януари - септември 2012 г. 3 Източник: Регистър на държавния и държавногарантирания дълг на Министерството на финансите - предварителни данни към 21 октомври 2013 г. Не включва данни за задълженията на фирмите от публичния сектор, включително за държавногарантирания дълг. 4 Подстатията включва изменението на задълженията към нерезиденти в резултат на сделки с резиденти. Преминаването на облигациите от резиденти към нерезиденти представлява нарастване на задълженията към нерезиденти и се отразява със знак плюс. 5 По данни от банките. 6 Не са включени получените депозити, свързани с условни задължения. 7 Включва получени кредити (без вътрешнофирмени кредити), декларирани в БНБ и за които тя е получила информация, както и държавногарантирани кредити (източник: Регистър на държавния и държавногарантирания дълг на Министерството на финансите - предварителни данни към 21 октомври 2013 г.). 8 В съответствие с изискванията на Ръководството по статистика на външния дълг, 2003 г. (EXTERNAL DEBT STATISTICS, Guide for Compilers and Users, IMF 2003) т.3.14 и 7.5 получените кредити по преки инвестиции се включват в дългосрочния външен дълг. 9 Данните не се включват в таблицата Получени кредити и депозити по институционални сектори. 10 Нетното нарастване на размера на получените търговски кредити през отчетния месец се отразява в таблиците към Получени кредити и депозити (приложения 11 и 12), а нетното намаление - в таблиците към Обслужване на брутния външен дълг (приложения 13 и 14).

6 ОБСЛУЖВАНЕ НА БРУТНИЯ ВЪНШЕН ДЪЛГ (По институционални сектори 1 ) (в млн. евро) IX I.-IX IX I.-IX Промяна 2 Главница Лихва Общо Главница Лихва Общо Главница Лихва Общо Главница Лихва Общо Главница Лихва Общо І. Държавно управление Краткосрочни Дългосрочни Облигации Заеми ІІ. Централна банка Краткосрочни Дългосрочни II. Банки Краткосрочни Заеми Депозити Други задължения Дългосрочни Облигации Заеми IV. Други сектори Краткосрочни Инструменти на паричния пазар Заеми Други задължения Дългосрочни Облигации Заеми V. Преки инвестиции: вътрешнофирмено кредитиране БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ (I+II+III+IV+V) Дългосрочен външен дълг Краткосрочен външен дълг Външен дълг на публичния сектор Външен дълг на частния сектор Револвиращи кредити Търговски кредити 8, Фактически плащания. Предварителни данни. Данните са преизчислени в евро по средномесечен курс на съответните валути. 2 Промяна за периода януари - септември 2013 г. спрямо януари - септември 2012 г. 3 Източник: Регистър на държавния и държавногарантирания дълг на Министерството на финансите - предварителни данни за септември 2013 г. към 21 октомври 2013 г. Не включва данни за плащанията на фирмите от публичния сектор и за държавногарантирания дълг. 4 Поради прилагане на резидентния принцип, плащанията по външния дълг се намаляват с плащанията по ценни книжа, притежавани от резиденти и се увеличават с размера на преминалите от нерезиденти към резиденти ценни книжа (емитирани от резиденти на международните финансови пазари). 5 По данни от банките. Не са включени депозитите, свързани с условни задължения. 6 Включва извършени плащания на главници и лихви по кредити (без вътрешнофирмени кредити), декларирани в БНБ и за които тя е получила информация и плащанията по държавногарантирания дълг. 7 В съответствие с изискванията на Ръководството по статистика на външния дълг, 2003 г. (EXTERNAL DEBT STATISTICS, Guide for Compilers and Users, IMF 2003) т.3.14 и 7.5 плащанията по преки инвестиции се включват в обслужването на дългосрочния външен дълг. 8 Данните не се включват в таблиците Обслужване на брутния външен дълг. 9 Нетното нарастване на размера на получените търговски кредити през отчетния месец се отразява в таблиците за Получени кредити и депозити (приложения 11 и 12), а нетното намаление - в таблиците за Обслужване на брутния външен дълг (приложения 13 и 14).

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.doc ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ Ноември 2009 г. 26 януари 2010 г. 14:00 ч. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2009 г. възлиза на 36 991.9 млн. евро (110.4% от БВП 2 ), като нараства с 18.1 млн.

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 септември 2009 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ЮЛИ 2009 г. Брутният външен дълг 1 в края на юли 2009 г. възлиза на 36 321.3 млн. евро (107.2% от БВП 2 ), като намалява с 652.5 млн. евро (1.8%) в

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 25 февруари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ ДЕКЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на декември 2007 г. възлиза на 27 039.7 млн. евро (9.6% от БВП), като нараства с 6929 млн. евро (3.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 24 януари 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ НОЕМВРИ 2007 г. Брутният външен дълг 1 в края на ноември 2007 г. възлиза на 26 248.1 млн. евро (91.8% от БВП), като нараства с 6137.4 млн. евро (30.5%)

Подробно

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC

Microsoft Word _S_GED_Press-bg.DOC 23 юли 2008 г. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ БРУТЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ МАЙ 2008 г. Брутният външен дълг 1 в края на май 2008 г. възлиза на 30 987.1 млн. евро (9.% от БВП 2 ), като нараства с 2863. млн. евро (10.2%) в сравнение

Подробно

201710_S_BOP6_Press-bg

201710_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 декември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Октомври 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 185.6 млн. евро при излишък от 13.7 млн. евро за октомври 2016 г. За

Подробно

201511_S_BOP6_Press-bg

201511_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 януари 2016 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Ноември 2015 г. Текущата и капиталова сметка е отрицателна и възлиза на 133.3 млн. евро при излишък от 215.7 млн. евро за ноември За януари ноември

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро пр ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 18 октомври 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 792.2 млн. евро при излишък от 575.7 млн. евро за август 2016 г. За януари

Подробно

201508_S_BOP6_Press-bg

201508_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 16 октомври 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Август 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 539.2 млн. евро при излишък от 562.6 млн. евро за август 2014 г. За януари

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 септември 2017 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юли 2017 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 1216.5 млн. евро при излишък от 813.5 млн. евро за юли 2016 г. За януари

Подробно

201802_S_BOP6_Press-bg

201802_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 април 2018 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Февруари 2018 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 241.5 млн. евро при излишък от 247 млн. евро за февруари 2017 г. За януари

Подробно

201506_S_BOP6_Press-bg

201506_S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 17 август 2015 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2015 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 191.9 млн. евро при излишък от 449.1 млн. евро за юни 2014 г. За януари юни

Подробно

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на млн. евро при 31.7 м ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 юли 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Май 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 424.1 млн. евро при 31.7 млн. евро за май 2018 г. За януари май 2019 г. текущата

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20 май 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Март 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 200.7 млн. евро при дефицит от 48.1 млн. евро за март 2018 г. За януари март

Подробно

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg

Microsoft Word _S_BOP6_Press-bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 19 август 2019 г. 12:00 ч. ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС 1 Юни 2019 г. Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 945.6 млн. евро при излишък от 434.1 млн. евро за юни 2018 г. За януари юни

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари март 2008 г. 15 май 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари март 2008 г.)... 3 Преки инвестиции, януари март 2008 г.... 6 Таблици... 9 Платежен баланс, аналитично

Подробно

Microsoft Word - TOC.DOC

Microsoft Word - TOC.DOC ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ януари 2008 г. 14 март 2008 г. СЪДЪРЖАНИЕ I. Платежен баланс (януари 2008 г.)... 3 Влиянието на цените на суровия петрол, петролните продукти и природния газ върху търговското

Подробно

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg

2013_Q1_s_FCSL_Press_bg ПРЕССЪОБЩЕНИЕ СТАТИСТИКА НА ДРУЖЕСТВАТА, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В КРЕДИТИРАНЕ 1 Март 2013 г. 16 май 2013 г. 12:00 ч. Към края на март 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране,

Подробно

Ключови показатели за България (към г.)

Ключови показатели за България (към г.) Ключови показатели за България* Последни данни: 3 декември 1 година Следваща актуализация: април 17 година 1. Производство Май'1 Юни'1 Юли'1 Август'1 Септ.'1 Окт.'1 Ноем.'1 Дек.'1 Показател на доверие

Подробно

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г.

Ключови показатели за България, 30 септември 2010 г. Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 21 г. Следваща актуализация: 3 декември 21 г. 1. Производство 27 28 29 Март '1 Април '1 Май '1 Юни '1 Юли '1 Август '1 Показател на доверие в

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 април 29 г. Следваща актуализация: 3 юни 29 г. 1. Производство 26 27 28 Септ. '8 Окт. '8 Ноем. '8 Дек. '8 Ян. '9 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 юни 2009 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 юни 29 г. Следваща актуализация: 3 септември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Дек. '8 Ян. '9 Фев. '9 Март '9 Април '9 Май

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017 ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 17 ГОДИНА ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ 1. Преки чуждестранни инвестиции В област Пловдив преките чуждестранни

Подробно

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни)

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни) ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) 1. Преки чуждестранни инвестиции По предварителни данни преките чуждестранни

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември -0.1 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4 0.9 0.9 1.3 1.5 1.1 1.3 1.8 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Подробно

Ключови показатели за България, г.

Ключови показатели за България, г. Ключови показатели за България Последни данни: 1 април 11 г. Следваща актуализация: 1 юли 11 г. 1. Производство 9 1 Септ. '1 Окт. '1 Ноем. '1 Дек. '1 Ян. '11 Февр. '11 Показател на доверие в промишлеността

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Януари 203 * * * * * * * -8.9-5.4-3.7-5.3-4.7-4.3-5.4-2.5-2. -.2-0.2 - -0.3-0.4 0.0 0. 0.8 0.9.0 2.3 2.2 2. 2.4 2.3 2.4

Подробно

BG L 202/54 Официален вестник на Европейския съюз г. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 юли 2009 година

BG L 202/54 Официален вестник на Европейския съюз г. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 юли 2009 година L 202/54 Официален вестник на Европейския съюз 4.8.2009 г. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 юли 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ П ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ОКТОМВРИ ДЕКЕМВРИ 2018 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР н ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ ЯНУАРИ МАРТ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК ДЪЛГ ПО ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, ЕМИТИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР номинална стойност в хил.лв. ДЪЛГ ПО ДЦК, ЕМИТИРАНИ

Подробно

Bulletin BG 07 08

Bulletin BG 07 08 За януари юни 2008 г. текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 3584.6 млн. евро (10.9% от БВП), при дефицит от 2821 млн. евро (9.8% от БВП) за същия период на 2007 Преките чуждестранни инвестиции

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември 2013 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Декември Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2* Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q* Q2* Q3* Q4* Q* Q2*

Подробно

BG_design_11_2010.pub

BG_design_11_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Ноември, 21 България: Ключови индикатори 28 29 21e Растеж БВП (%) y/y 6.% -5.1%.3% Инфлация ИПЦ към края на годината (%) 7.8%.6% 2.2% Безработица (%) 6.31% 9.1%

Подробно

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1.

ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. ПАЗАР НА ДЦК ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ АПРИЛ ЮНИ 2019 г. ПЪРВИЧЕН ПАЗАР НА ДЦК РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ АУКЦИОНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ДЦК ПРЕЗ АПРИЛ - ЮНИ 2019 Г. 1. Емисия 2. Дата на емисия 3. Дата на падеж BG 20 400

Подробно

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки)

Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2019 година (експресни оценки) СЪОБЩЕНИЕ НСИ на България ще извърши еталонна ревизия на данните в областта на националните сметки. Ревизията ще бъде осъществена съгласно утвърдените препоръки на Комитета по монетарна и финансова статистика

Подробно

София, ул. Славянска 8 ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014

София, ул. Славянска 8   ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври 2014 София, ул. Славянска 8 www.mee.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Октомври Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Подробно

ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе

ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе ПРЕГЛЕД НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ (Юли, 2001 година) Реален сектор По предварителни данни на НСИ, през юни слабото външно търсене доведе до намаляване на промишлените продажби с 8.8% на годишна

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3* Q4* Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

PAZARI-DCK-B-X-2011.indd

PAZARI-DCK-B-X-2011.indd Емисия Дата на емисия Дата на падеж Валута Лихвен процент Дата на аукциона Дата на плащане Номинална стойност на предложеното на аукциона количество Съвкупна номинална стойност до участие в аукциона в

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Февруари 2019 * Q1-Q3, 0.0% 0.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.2% 3.9% 3.8% * 0.0 0.5 1.3 1.8 1.9 3.3 3.5 3.8 3.9 Изменение на БВП в

Подробно

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc

Microsoft Word _NC_IAR-bg.doc БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ Януари март 2008 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 ГОДИНА 697 По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Пловдив, наетите лица по трудово

Подробно

201409_NC_IAR-bg

201409_NC_IAR-bg БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Управление Емисионно Дирекция Емисионна политика и контрол ЕМИСИОННО-КАСОВА ДЕЙНОСТ НА БНБ юли септември 214 г. І. Пари в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) 1. Динамика

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 I. 203 II. 203 III.203 IV. 203 V. 203 VI. 203 VII. 203 VIII. 203 IX. 203 X. 203 XI. 203 XII. 203 I. 204 II. 204 III. 204 IV. 204 V. 204 VI. 204 VII. 204 VIII. 204 IX. 204 X. 204 XI. 204 XII. 204 I. 205

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Март -0. 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4.3.5. 0.9.0-3. 0. Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q Q Q3 Q4 Q* Q* Q3* Q4*

Подробно

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ

МЕСЕЧЕН МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ София, ул. Славянска 8 www.mi.government.bg ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Юни 219 * 219Q1*.%.5% 1.9% 1.8% 3.5% 3.9% 3.8% 3.1% 4.8% * Q1.219**..5 1.3 1.9 1.8 3.1 3.5 3.4 3.8 3.9 Изменение на БВП

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА,

Подробно

ДОКЛАД

ДОКЛАД ДОКЛАД На Търговска Банка Виктория ЕАД в качеството й на Довереник на облигационерите на БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД ISIN код на емисията: BG 2100015077; борсов код: 4BUA Настоящият доклад е изготвен в съответствие

Подробно

BG_design_04_2010.pub

BG_design_04_2010.pub БЪЛГАРИЯ: ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ Април, 2010 За март 2010 текущата сметка е отрицателна, в размер на EUR 238.7 млн., при отрицателна текуща сметка в размер на EUR 566.8 млн. за март 2009 България:

Подробно